Nyírvidék, 1925 (46. évfolyam, 145-296. szám)

1925-11-01 / 248. szám

J&ÍWWtK. Egy epilepsziás ember merényietet követett ei egy törvényszéki irodatiszt ellen. Budapest, október 31. MTI. Az éjszaka Kolun István vendég­lőjének egy külön szobájában egy 10-12 tagból álló társaság mu­latott. Ugyanekkor a söntésben egy kisebb társaság idogált csend­ben. Éjfélkor, amint a vendégek távozni kezdtek, egy . Csepregi Gyula nevü szobafestősegéd, anél- ! kül, hogy bármi oka is lett volna tettének tfikövetésére, az előtte is- t meretlen társasághoz ugrott s zseb- I késévet Szolárszky László törvény- ! széki irodatisztet mellbeszurta. A kés közvetlenül a sziv alatt hatolt be Szolárszky testébe. A dü­höngő ember ezután tovább vag­dalkozott maga körül s alig birták megfékezni. A rendőrségen megál­lapitották, hogy Csepregit már háromszor Ítélték el lopás miatt s epileptikus rohamai szoktak lenni. Mostani tettét is valószínűleg ilyen rohamában követt eel. A szeren­csétlenül járt, sulvos sérülést szen­vedett embert beszállították a Rókus kórházba, a szurkáló szoba­festősegédet pedig őrizetbe vették. Őrizetbe vettek egy makacs öngyilkosjelöltet. Budapest, október 31. — Magyar Távirati Iroda. Az éjjel 3 órakor a Lánchídfő­nél ügyeleti szolgálatot teljesítő rendőrőrszem észrevette, hogy egy izgatott ember át akarja ma­gát vetni a hid korlátján. A járó- . kelők segítségével visszarántották a ( Hídról s bekísérték a főkapitány­ságra. Megállapitottták, hogy Mokri István 25. éves ember, aki a hozzá intézett kérdésekre kijelentettte, hogy tettét afeletti elkeseredésében akarta elkövetni, hogy négy hónap óta állá? nélkül volt. Meg akarták vele igértetni, hogy letesz öngyil­kossági szándékáról, azonban érre nem volt hajlandó s igy saját érde­kében őrizetbe vették. Marólúgot ivott egy 16 éves gyermek. Egy aranykorona értéke 14.500 papírkorona. A pénzügyminiszter a vámtéte­leknek aranykoronában való le­rovása esetére a november 4-től 14 ig terjedő időre egy arany­korona értéket továbbra is 14 500 papirkoronában állapította meg. A szovjet ebédet ad a francia minisztereknek. Budapest, október 31. M. T. I. Párisbói jelentik : Most van az évfordulója annek, hogy a szov­jetkormány és Franciaország meg kötötték a kereskedelmi egyez­ményt s Franciaország t (ismerte a bolsevista kormányt. Ennek tiszteletére Rakovszky párisi szov­jetkövet ebédet adott, melyen hi­vatalosak voltak és megjelentek Painlavé miniszterelnök. De .Mon­zie, Degoutt es mások. 1925. november 1. megdöbbentően tárja fel a betege­sen hiu, már-már mániákus iró lelkivilágát. — Móricz Zsigmond Szinte felefdezésszerü cikkben raj­zolja meg Oláh Gábor irói portré­ját uj regénye alkalmából; Karinthy Frigyes pedig Babits uj versesköte­tét méltatja. "Az! uj olasz színházról Antonió Wladimir ir érdekes cik­ket, melyben Pirandelloig sorbave­szi az uj olasz drámairodalom min­den jelentékeny alakját.'Elek Artúr képzőművészeti kritikáit, Tóth Ala­dár és Lányi Viktor zene-krónikáit kell még kiemelni az uj Nyugat­számból, amely az utóbbi napok kulturális eseményeiről Babits Mi­hály, Lambrecht Kálmán, Szerda­helyi Sándor, Schöpflin Aladár, Ra­binovszkv Márius cikkeivel rendre beszámol. Egy Párisban élő igen tehetséges fiatal festőművészünk, Korda Vincze, a Nyugat számára készült rajza díszití még az uj szá­mot. — Ára 20.000 korona. Negyed évi előfizetés 100.000 korona. — Ilka-u. 31. és Andrássy-ut 6. — Folynak az előkészületek a szentkapu bezárásával kapcsolatos ünnepségekre. A Szentkapu bezárá­sával kapcsolatos fényes ünnepsé­gekre az Országos Katholikus Szö­vetség, mint a zarándokiások hi­vatalos rendezője, nagyszabású zarándoklást vezet Rómába. E za­rándoklásra való előkészületeket az Országos Katholikus Szövetség római központi bizottsága már megtette, mert a Szövetség a za­rándoklásban résztvevők részére biztosítani akarja a Szentkapu be­zárásával kapcsolatos ünnepségek mindegyikére a magyar katholiku­soknak a megfelelő helyet. — A Vatikánban is nagyban készülnek a Szentkapu bezárási ünnepségére megállapitották azt a részletes pro­grammot, amely szerint ezen ün­nepségek lefolynak. December 24-ére tervezik a bezárási ünnepsé­get, amelynek programmja a kö­vetkező: December 24-én csak a Vatikán által kiáliitott jegyekkel le­het majd belépni a világ legna­gyobb templomába, a Szent Péter bazilikába. Délelőtt 11 óra felé vonul fel a pápai gendarnia, utá­na a svájci testőrség, majd később a pápai katonaság által vont kor­don között vonulnak fel a külföl­di fejedelmek képviselői, a követ­ségek és konzulátusok. A diplo­mácia elvonulása után a világ ösz­szes országainak egy-két tagu kül­döttsége foglalja el a részükre ki­jelölt helyeket. Majd ezután megkezdődik a felvonulás, amely­nek a legelején viszik a zarándokok hivatalos fekete keresztjét, utána a szerzetes és világi papság, ame­lyet a pápai gendarnia és a svájci gárda egy-egy diszszakasza zárja be, amely után a pápai udvar kö­vetkezik. Elől mennek fehér kar­ingbe öltözött pápai káplánok, pre­látusok, kanonokok, püspökök, majd a bíborosok, ezután követke­..zik a sedia gestatorian ülve teljes díszben Ö Szentsége XI. Pius pápa, két oldalán mennek a pá­pai kamarások, a főnemesség és a pápai nemes testőrség. A bevo­nulás alkalmával a harsonások az évszázadok óta szokásos pápai üd­vözlő felhivót fújják. Mikor a pá­vpa megjelenik a Szent Pétem temp­lom kapujában, Róma. összes ha­rangjai megszólalnak, a pápa Szent Péter sírjánál rövid imát mond, mely után a menet a Szent kapuhoz vonul, mikor megkezdő­dik a Szentkapu bezárásával kap­csolatos ünnepség. Az Országos Katholikus Szövetség erre a nagy­szabású ünnepségre vezeti a de­• cember 16-án Budapestről kiinduló országos utolsó vagyis VII. Nemzeti Zarándoklást Rómába, amelynek részletes programmját november -elején fogja lapok utján az ország Budapest, október 31. M. T. I. Békéscsabáról jelentik: Egy Szepesi István nivü 16 éves bé­resgyerek tegnap Békéscsabán az utcái marólúgot ivott s kínos szenvedés után nemsokára meg is halt. A gyerek teltét azért kö­vntte el, mert gazdája ostorral megverte. Az ütlegelés után ott­hagyta gazdáját, haza menni azonéan nem mert, mert attól tartóit, hogy szigorú apja is meg­veri. katholikusai számára közreadni. — Azonban már most felhívja a .fi­gyelmét minden magyar kathoíi­kusnak e nagyszabású ünnepségre és aki a Szövetség áltaf kibocsáj­tott programmra igényt tart, levél utján címének megjelölésével kér­je azt az Országos Katholikus Szövetségtől, Budapest, IV. Fe­renciek tere 7. III. lépcső, 1. eme­let 8. szám. Hajdudorog várossá alakul. Mint ismeretes, Hajdu­dorog nagyközség akciót indított a rendezett tanácsú várossá való átalakulása érdekében. Értesü­lésünk szerint az ügy meglehetős előrehaladott sztádíumban van, ugy> hogy talán még a mai na­pon Debrecenbe érkeznek Jauda Károly miniszteri osztálytanácsos és Osváth László belügyminisz­teri titkár, hogy a vármegyével a hajdudorogi ügyben tanácsko­zásokat folytassanak. — Menetrend-változás a kisvasutnál. 1925. november hó 1-től kezdődőleg az 52-54-56­51-53-55 számú szőllőtelepi vo­natok megszűnnek és helyettük az 1925. szeptember 21-től ér­vényes menetrendben meghirdetett 4-5, 16-17, 24-25 sz. vonat pedig Bessenyei tér —Sóstógyógyfürdő között fog közlekedni. TŐZSDE. A korona Zürichben 72.60 volt. Valuták. Angol font 345.500- ­345.600, cseh korona 2102—2150, dinár 1254 -1266, dollár 71060— 71680, lei 332-338, lira 2813­2833, márka 16878-17014, osz­trák korona 100.20-100.68, sváj­ci frank 13718—13804, Terménvpiac. Tiszavidéki buza 76 kg. 350-355, 77 kg. 355—360, 78 kg. 357.5-362.5, 70 kg. 360—365, rozs 230—235. A többi változatlan. (*) Megjelent a «Magyar Lapok» Széchenyi száma. Decker Albert hírlapíró és Homa Gyula dr. székesfővárosi könyvtáros szer­kesztésében megjelenő „Magyar Lapok" novemberi száma Szé­chenyi István gróf fellépésének százéves évfordulóját ünneplő centennáris Széchenyi-emlékszám. A gazdagon illusztrált folyóiratba társadalmunk előkelőségei, nagy íróink és tudósaink írnak, igy Széchenyi Bálint gróf a pozsonyi reform-országgyülesről ír, Her­czeg Ferenc a „Hid" c. legújabb korszakos darabjából egy részle­tet ad, Angyal Dávid, nagy tör­ténészünk, tanulmányt közöl stb. A „Magyar Lapok"-ra, melynek félévi elöfzetési dija negyvenezer korona, postautalványon lehet előfizetni a kiadóhivatalnál Buda­pest, Baross-utca 50. Megren­delhető a lap telefonon is 112 29. sz. a felelős kiadónál. A „Ma­gyar Lapok" Széchenyi száma nem hiányozhatik Széchenyi egyetlen igaz tisztelőjének aszta­láról sem. — Olvasóink szives figyelmébe ajánljuk a Lichtenberg Sándor ci­pőüzletének lapunk mai számában közölt hirdetését. 7 SchadI tanácselnök rágalma­zási pert indított egy újság­író és egy ügyvéd ellen. Budapest, október 31 M. T. I. A büntetőtörvényszék ma dél­előtt kezdte meg annak a rágal­mazási pörnek a tárgyalását, melyet SchadI tanácselnök indított Korda Tibor hírlapíró és Heves Dezső ügyvéd ellen. Nevezettek ugyanis egy sajtóközleményben azzal vádolták meg SchadI tanács­elnököt, hogy amikor/egy sajtópert tárgyalt s a biróság tanácskozásra vonult vissza, SchadI az egyik fél ügyvédjét fogadta s tanácskozott vele. A cikk nyomán vizsgálatot in­dítottak SchadI tanácselnök ellen, amely vizsgálat megállapította, hogy a közölt hir min­den alapot nélkülöző va­lótlanság. A vizsgálat eredményé­hez képest SchadI tanácselnök az újságírót és ügyvédet rágalmazás vétségével vádolva biróság elé ál­lította s ennek az ügynek a tár­gyalását ma délelőtt kezdte meg a büntetőtörvényszék. Mindazoknak, kik felejthe tetlen jó férjem temetésén megjentek és részvétükkel fájdalmamat enyhíteni igye­keztek ez uton mondok há'ás köszönetet. Ozv. Jelenovits Dánielné. Jó édes must tegnapelőtti szüretelés, még mindig olcsón kapható, valamint jó asztali bor, finom tájborok, palackozott borok legjutányosabban szerezhetők b e Kriesfaluaey János Róka-u 4. sz. alatti pincészetében. 1222—1925 Árverési hirdetmény. Nyirpazony község elöljárósága a képviselőtestületnek a törvény­hatóság által jóváhagyott 61/1925. kgy. számú határozata alapján közhírré teszi, miszerint a nyir­egyháza—nagyhalászi köut ki­építése folytán feleslegessé vált 1518/1. és 1518/2.' hrsz. szám alatt levő 1 kat. hold 1304 négy­szögöl területű, használaton kivül álló községi útszakasz 1925. év november hó 9-én délelőtt 9 óra­kor Nyirpazony községházánál nyil­vános árverésen a legtöbbet ígé­rőnek el fog adatni. Részletes árverési feltételek a hivatalos órák alatt Nyirpazony községházánál megtekinthetők. Nyirpazony, 1925. okt. 29. 6553-3 \ ELÖLJÁRÓSÁG. Tanulólányok fizetéssel felvétetnek lapunk nyomdájában ^liniiiniiiüiiiüiiiiiiiüiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiíiiii''

Next

/
Oldalképek
Tartalom