Nyírvidék, 1925 (46. évfolyam, 145-296. szám)

1925-09-16 / 208. szám

8 JÍYÍRYIDÉK 1925. szeptember 16 MUFOGAK. f ro°$méV'.tb. részletre h, Vidékiek soronkivül elintéztetnek. Díjtalan felvilágosítás reggel 8 órától este 7 óráig. Vasár- és ünnepnapokon d. e. 9-töl 12-ig. A volt Dr. Lauferféle rendelőben Boeskai-utca & szára. 2823-? ADLER ALADÁR áll. vizsg. fogász. SALAVETZ FERENC technikai vezető. smyrna, torontáli és kelinszőnye­gek javítását, megrendelésre uj perzsákat és mindenféle női kézi­munkákat oUsón és megbízhatóan készit 6oldstein Margit Kossuth-u 3. 2313 2 Flsörendfl keíengyeflzletü SeS leány és fiu intézeti fehérnemüek. Paplanok, matráczok Kardos László cégnél Debrecen, Kossuth-utca 9. sz. Alapítási év 1831. Kiváló anyagok. Szakszerű kiszolgálás. Határozott árak. 2525 Melichar-íéle sorvetőgépek és minden­fajta gazdaságigépek legelőnyö­sebben beszerezhetők, valamint a legjobb petroleum-traktor bérszán­tásra is kapható L, Lukács Vilmos gépkereskedéséfcen Nyíregyházán. 5586-2 A nyíregyházi m. kir. pénzügy igaz­gatóságtól. 77025—9033. II.—1925. sz. adó. Felhívás. Azon adóalanyok, akik állami kölcsöntartozásukat 1925. évi junius hó végéig teliesen kiegyenlítették 1925. évi szeptember hó 25-ig kötvénye­iket a községi elöljáróság- (városi adóhivatal) nál átvehetik. Felhívom ez okbol az érdekelt feleket, hogy saját érdekükben a köt­vények átvétele végett a községi elöl­járóság (városi adóhivatalinál jelent­kezzenek, meit 1925. évi szeptember hó 25 ike után csak körülményesebb utánjárással kéivényezéssel fognak kötvényeikhez hozzájuthatni. Azon államkölcsön fizetésére köte lezetteket, akik tartozásukat még ki nem egyenlítették felhívom, hogy leg­később 1925. évi szeptember hó 30 íg tartozásuk teljes kiegyenlítéséről gon­doskodjanak mert azon adóköteles felek, kik jelen felhívásomnak eleget tesznek kötvényeiket november haváig megkapják, mig akiktől folyó évi szeptember hó30 íka után tartozásaik végrehajtás utján fognak beszedelni, a kötvényekhez csak 1926. évi feb­ruár havában juthatnak. M. kir. pénzügyigazgatóság. Nyíregyháza, 1925. szept. 10-én. TÓTH BÁLINT, miniszteri tanácsos 5597-2 m. kir. pénzügyigazgató. ALKALMI ÁRUHÁZ mélyen leszállított árai a következők: Férfi divatöltönyök 4 5 0.000-tői Férfi Ulsterek és raglántk 600.000 „ Angol divatöltönyök 800.000 „ Gummi kabátok 270.000 ,, Iskolai gyetmekrubák 165.000 „ 5244-2 290.000-től Fiu ruhák Külön divatnadrágok 120.000 80.000 130.000 Pör, orvosi ésmunkakip. Gépész öltönyök Munkásnadrágok 50,000 Mindenki saját érdekében győződjön meg, hogy olcsón és jól «sak az Alkalmi áruházban Kis-tér 2. sz. Az Apolló mozival szemben, szwezheti be ruházati cikkeit. Gyapjút legmagasabb napi áron, külföldi cég meg­bízásából ismét írásából Kende András irodája, Kossuth tér 10. szám. Telefonszám 95. 5614-3 Eredeti amerikai 5391-7 „Cormick" petróleum traktorok eredeti Bácher acélekék és egyéb talajmivelőeszközök, eredeti Mellchar „Unikum=Drill < < sorvetőgépek, eredeti Mellchar „Imperátor" sortrágyázók, szabadalmazott Melichar burgonyaaratógépek stb. Rahmer Sándornál Debrecen piacutaca4 3­képviselete és raktára: Telefon: 962. Uj és használt BOROSHORDÓK IOO—800 literig és ászok boroshordók 1500- 7500 literig kaphatók Rosoowasser Adolf« Nyíregyháza, Közraktár. — Telefon 273. 5351 Értesítés. 5166-20 Az idei saison megnyitása alkalmával gyönyörű szőrmék érkeztek: Bőrök: perzsa 450.000—950.000-íg. Nutria 300000— 700 000-ig. Oposum 300.000—950 000 ig. Kenguiu 600 000—1,000 000-íg Silskin 150.000-400.000 íg. Bibereta 130.000— 270 000-ig Belga patagon stb. bőrök fekete, szürke, barna 130(100— 250.000ig Estélyi ruhákra való könnyű prémek dus válasz­tékban, úgymint: csin-csila, orosz fehér pate­gcnok, báránybőrök, rcmáner prima . . . 130.000— 170.000-íg Saját készitményii kész áruraktár. Női silskin bundák . . Sport kabátok Férfi bőrkabátok fekete és barna Róka boák Mufflon boák szürke, barna, fekete 5,500.000-12,000 000 ig 3,000 000 - 6,000 000 ig 1 600,000- 2,200.000 ig 250 000 - 1,500 000-ig 450.000- 850.000 ig Kocsitakarók, lábzsákok 48 óra alatt elkészíttetnek. LEENE1 LAJOS szűcsmester és szőrme kereskedő Széchenyi-tér 6. Nyirvlzpalotával szemben, Szabolcsi Bőripari Részvénytársaság Nyíregyháza. Hirdetmény. Az igazgatóság — az 1925. évi junius 28-án tartott rendes köz­gyűlés által adott felhatalmazás alapján — elhatározta, alaptöké­jének felemelése céljából, ujabbi 90.000 drb. egyenkint 1.000 korona névértékű uj részvénynek a ki­bocsátását a következő módon:: 1. Az uj részvényekre a régi részvényeseknek elővételi joguk van aként, hogy minden darab régi részvény után 1 drb, uj rész­vény vehető át 5 000 koronás ár­folyamon, amely összegből 1.000 korona az alaptőke emelésére for­dittatik, 4.000 korona pedig a tar­talék alapra, ezen felül viseli a fél a részvények árfolyami értékén felül a részvény kibocsátásával felmerült aránylagos költségeket és a részvények előállításával járó költségeket és illetéket. 2. Az elővételi jog csak 1925. szeptember 15-től 1925. október 12-én déli 12 óráig gyakorolható a Nemzeti Hitelintézet Részvény­társaság nyíregyházi fiókjánál, — ahol a régi részvények, valamint a pénztári elismervények lebélyeg­zés végett bemutatandók. 3. Az elővételi jog gyakorlása alkalmával az átvett uj részvények árfolyami értéke egyszerre és egy összegben fizetendő be — a jegy­zési hely által kiállított, sorszám­mal ellátott és cégjegyzett elismer­vények ellenében. A pénztári elismervények az átvett uj rész­vényekre való becserélése helyét és időpontját az igazgatóság a Nyirvidekben közzéteendő hirdet­ménnyel közli. A részvények ki­bocsátásával és előállításával fel­merült aránylagos költségeknek és kincstári illetéknek megfelelő ösz­szeg a befizetett összegből levo­natik és a hiány utólagosan fize­tendő be az igazgatóság által köz­zéteendő helyen és időben, minden jogkövetkezmény terhe alatt (alap­szabály 6. paragrafus). 4. Nagyobb részvényjegyzés ese­tén az igazgatóság kedvező fize­tési feltételeket adhat. Nyíregyháza, 1925. szept. 14 56:0 3 Az igazgatóság. K. 24725 — 1925. Hirdetmény. A városi tanács közhírré teszi,, hogy mindazok a Nyíregyháza vá­rosban lakó és itt fogyasztási adót fizető szőlőbirtokosok, akiknek szőlő­birtokuk akár a város területén, akár Nyirpazony, Oros, Kótaj, vagy Nyir­szőllős községek határában fekszik, termelt boraik azon mennyisége után, amely általuk és háztartásuk által fogyaszlatik el, avagy cselédeiknek s munkásaiknak természetbeni járandó­ság cimen szolgáltatik ki, 50%-os boradó kedvezményben való részesí­tésüket igényelhetik. Az érdekelt bortermelők a ked­vezményes boradószámitásra vonat­kozó igényüket folyó évi szeptember hó 20. napjáig a városi jövedéki hi­vatalban bejelenteni s a jelzett he­lyekről beszállított boraiknak saját termésű mivoltát a beszállítás alkal­mával igazolni tartoznak. Nyíregyháza, 1925. szept. 10. 5603 2 A városi tanács. Nyonatott Jóba Elek. laptulajdonos könyvnyomdájában Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom