Nyírvidék, 1925 (46. évfolyam, 145-296. szám)

1925-09-15 / 207. szám

6 1925. szeptember 16 JSÍYÍOTIDÉK. stKanHom - miiimniMMMun KÖZGAZDASÁG. A magyar mezégazda­ság felépítése. Irta: Bokor József, az Országos Többfermelési Liga és Orsz. Több­termelési Intézet ügyvezető igazga­tója. A magyar közgazdasági élet ro­hamos fellendítésének ereje a ma* gvar földben van, ez vita tárgyát nem képezheti. Kiindulnunk a me­zőgazdasági termelésből kell, az eb­ből fejlődő mezőgazdasági iparban iés e kettő összeségéből keletkező kereskedelemben találjuk a ránk nehezedő súlyos problémák meg­oldását. " j Magyarország földjének Hatal­mas ősereje kedvező, hegy és víz­rajzi fekvése, a magyar nép ráter­mettsége elvitathatatlan biztositéka. annak, hogy Magyarországon rövid pár gazdasági év alatt Európa mü­veit államainak első termelő álla­mává lehet tenni. Az országos talajvizsgálatok át­lageredményei szerint megtaláljuk a kellő mennyiségű humust, (átlag 3 és fél—4 százalék) kálit (0.65— 0.75 százalék), foszforsavat (0.15 — 0.25 százalék) kalciumot (0.92 1 százalék.) Ezen adatok igazolják, hogy tala­jaink nagy átlagában ásványi táp­anyagokban nem szűkölködnek, sőt mondhatjuk elég gazdagok, mégis aszályos években rendkívüli módon megsínylik a kellő nedves­ség hiányát. ; v. Következik, hogy az országban észlelhető talajhibákat nem a táp­anyagok hiánya, mint inkább a rossz fizikai tulajdonságok okozzák. Nyiltan áll most már előttünk az, hogy miért nem vált be eddigi gyakorlatunkban a sokszor és sok helyen kimutatott egyes tápalkat­részek fogyatkozásának pótlása, szakszerűen használt műtrágyákkal és miért nem tudtuk eredményesen a talajbaktériumok hatását termés­eredményeink előnyére kimutatni. Németország ellentétben velünk termésfokozását a műtrágyák hasz­nálatával és a különféle talajbakté­riumok mesterséges szaporításával érte el, megelőzte azonban ezt a szükséges előfeltételek megadása, talajainak fizikai követelményeit megadni tartotta elsősorban is szükségesnek, amire nálunk sajnos, 1 kellő gond fordítva nem lett. Tudvalevő, hogy Magyarország területét nagy hányadábah erdő borította. A régi erdővegetáció erő­sen málasztotia az ásvány szemcsé­ket, amikor sok colloid szerkezetű kóvavasas vegyületet alakított és a meszet kilúgozta. Ezenkívül a má­lási folyamat a vasat is kilúgozta, különösen az agyagos természetű talajok sínylik ezt nagyon. Általában az erdőirtások alkalmá­val a gyökérsavak a talaj meszét felemésztették és több helyen mint­egy 40 -80 cm. mélységben megke­ményedtek és sok helyen palaszerü réteget képezvén, a kommunikáció a fel- és altalaj között megszűnt. Vízelraktározásra a téli csapadékok­nak elegendő hely biztosítva nin­csen és ezért sinylik aszály idején a nedvesség hiányát. Bármely tápanyagpótlás hatály­talan marad, mert a .talaj tápanya­gai felvehető állapotban nem ke­rülhetnek a gyökérzethez. Megálla­pítható tehát, hogy ugy a mű­trágyáknak, mint a nemesitett ve­tőmagvaknak biztositéka kizárólag a talajbiológiai tevékenységéne ic a lehető legmagasabb fokra való emelésében rejlik. Ezt kell, hogy nyomon kövesse az ^okszerű talajmüvelés, szakszerű .trágyázás, a. hiányzó táprészeknek műtrágyákkal való pótlása és ak­kor a nemesitett vetőmagokkal is a megkívántató eredményt érhet­jük el . Elvitathatatlanul áll előttünk most már, hogy mezőgazdasági termelésünk megjavításának első feltétele a talajművelő eszközök cél­irányos alkalmazása, ami viszont szunnyadozó gépiparunk fellendü­lését, a gépiechnika tökéletesítését követeli meg. Ezen mellőzhetetlen előfeltétel megadása fogja biztosítani a mű­trágyák általános .használatát, a nemesített vetőmagvak elterjedését és ad létjogot a mennyiségileg több és a minőségileg jobb termé­nyeink külföldi piacának meghódí­tására. A légjobb és legtartósabb díványok, matracok, ágybe tétek, szalongarniturák és mindenféle kárpitos-munkák olcsó árakon és legelőnyö­sebb résrletfizetési fel­tételek mellett A A RISZULA ANDRÁS kárpitos üzemében Nyíregyháza, Bocskay-utc* 53. sz. alatt szerezhetők be. JavitáSOk ÖS vidéki megrendelések pontosan és szakszerűen eszközöltetnek. 2os4 Folyó évi augusztus hó 18-án, a tiszakarádi u. n. apátszögi lege­lőről dr. Klár András kállósemjéni lakos tulajdonát képező egy drb. 10 éves sárga j^g (hjl csüdben kesely, csillagos, ko­pott sörényű) elbitangolt. Aki tud róla, értesítse dr. Klár András kállósemjéni birtokost. 5012-1 mm Szabolcsi Bőripari Részvénytársaság Nyiregyh iza. Hirdetmény. Az igazgatóság — az 1925. évi junius 28-án tartott rendes köz­gyűlés áital adott felhatalmazás alapján — elhatározta, alaptőké­jének felemelése céljából, ujabbi 90.000 drb. egyenkint 1.000 korona névértékű uj részvénynek a ki­bocsátását a következő módon: 1. Az uj részvényekre a régi részvényeseknek elővételi joguk van aként, hogy minden darab régi részvény után 1 drb, uj rész­vény vehető át 5 000 koronás ár­folyamon, amely összegből 1.000 korona az alaptőke emelésére for­dittatik, 4.000 korona pedig a tar­talék alapra, ezen felül viseli a fél a részvények árfolyarni értékén felül a részvény kibocsátásával felmerült aránylagos költségeket és a részvények előállításával járó költségeket és illetéket. 2. Az elővételi jog csak 1925. szeptember 15-től 1925. október 12-én déli 12 óráig gyakorolható a Nemzeti Hitelintézet Részvény­társaság nyíregyházi fiókjánál, — ahol a régi részvények, valamint a pénztári elismervények lebélyeg­zés végett bemutatandók. 3. Az elővételi jog gyakorlása alkalmával az átvett uj részvények árfolva mi értéke egyszerre és egy összegben fizetendő be — a jegy­zési hely által kiállított, sorszám­mal ellátott és cégjegyzett elismer­vények ellenében. A pénztári elismervények az átvett uj rész­vényekre való becserélése helyét és időpontját az igazgatóság a Nyirvidíkben közzéteendő hirdet­ménnyel közli. A részvények ki­bocsátásával és előállításával fel­merült aránylagos költségeknek és kincstári illetéknek megfelelő ösz­szeg a befizetett összegből levo­natik é< a hiány utólagosan fize­tendő be az igazgatóság által köz­zéteendő helyen és időben, minden jogkövetkezmény terhe alatt (alap­szabály 6. paragrafus). 4. Nagyobb részvényjegyzés ese­tén az igazgatóság kedvező fize­tési feltételeket adhat. Nyíregyháza, 1925. szept. 14 56 o 3 Az igazgatóság. 150drb. juF továbbtartásra nagyon alkalmas Gödény Ferenc, Ramocsahíza. 2269-3 .r APRÓ HIRDETÉSEK fiirdattai dij: u&g 6000 K, t»*iftbi »zó 300 K.. Hirdnidsei a!4si érdík- < • iódásrv suA Tűiftttbilyt.- b*j>dM4u ndktá 'ÜMtoteok ..Cin: a kiadáhivaUÜMS" j 1 <«fzé«S hír<1a»é=,a!;r* csak a hirdetéBen feKftatetofi Mám hasiundás* esetén ndtateai L j ^IviUgotitfet A Mtá*\é*i>k d!j« 6 iisattaiZ Vid«kn"i l*»a-1 - üvegben I* beküldhető & h!r<M*» dija. A hp megje!en4*i a«pjAí. kírítodő Mt-á»- [ tfc<ek«t i M <WJf fcérját teisdwé Makulatura pspif kapható métermázsa számra is a Jóba-nyomdában 2 K. 24725 — 1925. Hirdetmény. A városi tanacs közh'rré teszi, ho?y mindazok a Nyircgyhaza vá­rosban lakó és itt fogyasztási adot fizető szőlőbirtokosok, t kiknek szőló­birtokuk akár a város területén, akár Nyirpazony, Oros, Kótaj, vagy Nyir­szőliós községek: határában fekszik, termelt boraik azon mennyisége után, amely általuk és háztartásuk által fogyasztatik el, avagy cselédeiknek s munkásaiknak természetbeni járandó­ság cimen szolgáltatik ki, 50% os boradó kedvezményben való részesí­tésüket igényelhetik. Az érdekelt bortermelők a ked­vezményes boradószámitásra vonat kozó igényüket folyó évi szeptember hó 20. napjáig a városi jövedéki hi­vatalban bejelenteni s a jelzett he lyekről beszállított boraiknak saját termésű mivoltát a beszállítás alkal­mával igazolni tartoznak. Nyíregyháza, 1925. szept. 10. 5603 2 A városi tanács. í Cim a kiadó hivatalban jelzésű hir­detés utan érdeklődők­nek csak a hirdetésen levő szám bemondása esetén adhatunk felvi- j lágositást. Állandóm tanyán tartóz­koJó fiatalember a város belterületén külön bejáratú but-orozott tiszta szokat ke­res. Ajánlatok Siabó ur\­dalm titkár címre Görög­szállásra küldendők. 5376 i Oka ón eladó • g) teijoen Veudeg ö éi »z<il:oda tanc­uj tábori kohó, egy üilő, teremmel, felszereléssel, el­egy satu, 2 miniimx és egy j sörendü, vidéken eladó, aay kalapács. Fürészporos káúha és dob kályhák el­adók. É deklődni lehet Su­hanesz Lajos butorcsarno kában. 5352-2 Eufon (tölcsért élküli gra­mafon) 25 lemezzel eladó. Kálvin-tér 10. t Pénztáros kisasszony per fektül számaié, gyors- és gépírásban jártas, felvétetik jor.b fizetéssel. Cim a ki­adóban. 5300 ? Kárpitos tanulókat fel­vissz Riszula András kár­pitos üzeme Nvi-egyházán, Boc-kay-utca 53. Eladó egy jókarban lévő !0-es Kraszner-féle motor és 9í)0-a» eséplő garnitúra. Bodnár János Kállósemjn. 22^6-1 Elsejére feltétlen ti-zla szobát keres úriember esei­leg teljes ellátással. Ciiriet a kiadóba. 5475-1 Laktanya tér 10. számú fé'portis ház, 18) négy­szögöl elad\ Értekezni le het ugyanott. 5548-1 „A mátészalkai Hangya kezelésében levő vendéglő és korcsmájának kezelésére f. évi októb;r hó 1 ére való belépésre pályázatot hirdet. Részletek a Szövet­kezet Igazgatóságánál meg­tudható*. 5580-0 Jókarb n levő ebédlő, hálószoba és kiilüa'nöző bú­tor darabok jutániomn el­adók Cim az Ujságboltban. 2305 - 2 Kerülőnek, vagy kulcsár­nak azonnali belépésre ajánlkoz .m gazdaságba Mol­nár Jáno3 lbrány, (Kiserdő). 5585-í Gyermektelen házaspár házmesternöi teendőkért la­kást kap Rákóczi-utca 32. 2287-1 Középtermetre két rend­beli szürke öltöiy eladó. Kalvii-tér 10. 3 Német nevelőnő 1—2 gyermek mellé ajánlkozik. Epreskert-u. 37. s-:. * 23 éves gyakorlattal biró gazda, ki állandóan önálló reudelkezessel vezetett gaz« daságokat s jelenleg öt éve " ödik egy gazdaságban esetleg földb rtokért elcse­réle.u. Cim a kiadóhivatal­ban. 5493-2 '5—16 éves helej fiat házi teendőkre azonnil fel­veszek. Szarvas u ca 7. 5598-1 Singer varrógép eladó. Ugyanott o'c3Ón varrást tál. lalok. Mező-u. 22. 5602-2 álTíst keres. — Meghivásra személyesen jelentkezik, ed digi működését igazoló ok­mányaival. Cime Bán János Szskoly, Bay udvar, Sza­bolesm-jgye. 5591-1 Elfoglalható két, illetve három szobás újonnan épül' modern ház kedvező fize­tési fe'tétetek mellett el-.dó. Deák Ferenc u. 48. 5537-1 Fehérneműt és f-dscíruhát házhoz megyek varrni. — Szarvas utca 58. 2311-1 Modern, jS karban levő, rö/id. kereszthuros, fekete zongora eladó. Kállai utca 2. Zeneiskola. 560Ö-1 Tisztviselőnek munkások­nak, gytjrmencknek nagy kedvezminy Galla.?z ózsef fodrásznál Jókai-u. 5G05"1 Szolid fíhérnemü varró­nőt keresek házhoz. Cim az Ujságboltban. 2312-1 Egy úrinő házvezetőnőnek azonnali a'kalmazást nyer­het, Cim a kiadóhivaUlban. .5601-1 Azonnal elfoglalható, 3 szoba, előszoba, konyha, kamara és mellékhelyiség­ből álló ház eladó. Kiss Ernő 32. 5595-10 Eladó: egy drb 9 hóna­pos barna nőslény pedigréi dobermann ku'ya, cim a kiadóban. 5 T.9G-3 kiveszett egy drótazőrü foxtcrrier, ..Borkn 1' névre hallgat. Megtaláló szíves­kedjék átídni dr. Mata­vovszky István lakásán, Bethlen u. 16. sz. ahol illő jutalomban részesül. 5613-5 Gyermekek mellé sjínl­koíotn nevelőnőnek október 1-től Dobrószki Jolán ke­nézlö. 5611-1

Next

/
Oldalképek
Tartalom