Nyírvidék, 1925 (46. évfolyam, 145-296. szám)

1925-09-11 / 204. szám

8 JÍYÍR7IDÉK 1925. sz-ptember 11 7 Modern kölcsönkdnyrtár az Ujságboltban. APRÓ HIRDETÉSEK HirdatM Oij: 1$ uHg 6000 K, nmé+t»ráM uó 300 K HMrtéwk itM Mkri <MI WlwiHlyeg btkflUlM MFATT WÜAMOML. „Cim a kkMhwtaW Mi éti hMtMMkra oak • hirdM*i M Ml>rt<M i szám Wnoodíta eMt+a ift lUl t jbMU KMM*i A « M«4áak*r fintM^I VkfTkrAi trr4­bOtrerben í» beMWhetö a WntoMa dk A hp m«rjet«nér napján k&rieaM Mrfe­t«Mk*i 4 «. Tl fetokérjtk » »inrt-ii-iiir-iii-gii.in i M I ~I • i ii i i i 'w nllmioM~r*r~if MMWMM Figyelmeztetés ! Cim az UJSAGBOLTBAN jelzésű hirdetés után érdek­lődőknek a hirdetésen levő szám bemondása mellett az Ujságbolt, Bethlen utca 2. Telefon 53 — nyújt felvi lágositást. Eufon (tölcséro élkoli gra­mafon) 25 lemezzel eladó. Kálvin-tér 10. 2 Pénztáros kisasszony per­fektül számoló, gyors- és gépírásban jártas, felvétetik jobb fizetéssel. Cim a ki­adóban. 5117? . -v«: Dentsches Friiulein sucht Stelle Zu 1-2 Kindern, Ad­resse bitté bei Ujságbolt abgeben. 2240-? Kütönbejáratu butornél küli szobát keresek előszoba vagy oldalszobával október 1 ére ajánlatokat „Egyesült fiókhoz" Bethlen-u. 5. ké­rek. 5Í59-3 Égy bolthelyiség kiadó. Cim Kada Gábor szabó, Debreceni-n. I. 2262-1 Főzéshez is értő minde­nes lányt azonnali belépésre keresek. — Biró Ferenené. Egyház-utca 8. 2263-1 Négy közép iskolát vég­zett fiu tanulónak felvétetik, Oláh Gézáné, látszerész Nyíregyháza, Városház pa­lota. 2267 1 Két szobát, butorozottat vagy e nélkül keresek bel­területen. Honvéd ú. 12. Délután 2-3. 5467 1 Orth. templomban 2 férfi és női M zrah ülés kiidó. Értekezni lehet Nébenczahl­nál. 2277-2 1 A NYIRVIDÉK _ HIRDETÉSEI B A LEGJOBBAK. , 2 tanítványt zongora­'oktalásra elfogad Kovách Árpád tanár. Azonnali, vagy 15-iki be­lépéssel megbízható ügyes ssobalányt keresek. Károlyi­tér 5. sz 5512 3 Több kosztost vállalok, jó házi kosztot jutányo­sán adok. Hunyadi-ntca 25. 5466-1 Azonnali, vagy 15-iki be­lépéssel megbízható ügyes ssobalányt keresek. Károlyi­tér 5. sz 5512 3 Több kosztost vállalok, jó házi kosztot jutányo­sán adok. Hunyadi-ntca 25. 5466-1 Olcsón eladó r gy teljesen nj tábori kohó, egy üllő, egy satu, 2 minimsx és egy na«ty kalapács. Fürészporos kál\ ha és dob kályhák el­adók. Érdeklődni lehet Su­hanesz Lajos bútorcsarno­kában. 5352-5 Egy különbejáratu búto­rozott szoba kiadó, esetleg koszttal. Cim Pazonyi-ut 5. 2271-2 Olcsón eladó r gy teljesen nj tábori kohó, egy üllő, egy satu, 2 minimsx és egy na«ty kalapács. Fürészporos kál\ ha és dob kályhák el­adók. Érdeklődni lehet Su­hanesz Lajos bútorcsarno­kában. 5352-5 Ügyes kiszolgálókisasszony fölvétetik azonnal. Cim az Uj«ágbolt, Zongorát keresek bérbe. Víz-utca 10. 2178-3 Egy jókarban levő 800% cséplő I ső magyar, 6-*s Heller benzin motorral pá­rolva eladó. Az érdeklődők megtekinthet k. H. Téglás, Győri Sándor 158. szám. 5468-2 Szárazdada október l-re felvétetik. Jelentkezés Davi­dovits, Síp u 6. 5514 3 Egy jókarban levő 800% cséplő I ső magyar, 6-*s Heller benzin motorral pá­rolva eladó. Az érdeklődők megtekinthet k. H. Téglás, Győri Sándor 158. szám. 5468-2 Egy megbizható mindenes aki a főzéshez is ért keres­tetik 15 re. Bethlen-ntca 65 2279-2 Ügyes betoneserép mun kás felvétetik a „ Tekla' cementárugyárban, Arpád­utca 4. 5491 3 Egy megbizható mindenes aki a főzéshez is ért keres­tetik 15 re. Bethlen-ntca 65 2279-2 Ügyes betoneserép mun kás felvétetik a „ Tekla' cementárugyárban, Arpád­utca 4. 5491 3 Bútorozott szoba a köz­pontban kiadó. — Cim az Ujságboltban. 2280 Szenvedélyes fénykép­gyűjtő Bóna fotóművész ki­rakatából öt drb képet ki­emelt. A férfi képeket meg­tarthatja, de a két női ké­pet 24 óra alatt szolgáltassa vissza, mivel ellenktzö eset­ben nevét közölni fogom a Nyirvidékben és ellene tör­vényes eljárást indítok. 5501 1 Kertész kerestetik január l'i belépésre. Jelentkezni Székely községben. Vasút, posta Demecser. Dankó, gaídathzttel lehet. 2281-3 Szenvedélyes fénykép­gyűjtő Bóna fotóművész ki­rakatából öt drb képet ki­emelt. A férfi képeket meg­tarthatja, de a két női ké­pet 24 óra alatt szolgáltassa vissza, mivel ellenktzö eset­ben nevét közölni fogom a Nyirvidékben és ellene tör­vényes eljárást indítok. 5501 1 Megbizható, jtlfőzS min­denes szakácsnő ajánlkozik vidékre magános nrhoi vagy kisebb családhoz vidékre azonnalra vagy 15-ére. Deb­reczení-utca 5?. 5516-1 Egy füszerüzletberendezés sürgősen eladó. Cim Ros­man Eüás Pátroha. 5500-1 Jó karban levő kovács­szerszám eladó. Cim Nyir­pazony, Sárosi János. — (Liptay J. gazdasága.) 5517 Jobb gyermekleányt vagy középkorú asszonyt 2 gyer­mek mellé azonnal felve­szek. Buza tér 4. 2284-3 Csipke-utca 27. számú egy szoba, konyha és mel­lékhelyiségekből álló lakás kiadó. 5503-1 Jó karban levő kovács­szerszám eladó. Cim Nyir­pazony, Sárosi János. — (Liptay J. gazdasága.) 5517 Jobb gyermekleányt vagy középkorú asszonyt 2 gyer­mek mellé azonnal felve­szek. Buza tér 4. 2284-3 Keresek egy nagyobb kü­lön bejára tu bútorozatlan szobát esetleg előszobával. Cim a kiadóban. 5502-2 Jó karban levő kovács­szerszám eladó. Cim Nyir­pazony, Sárosi János. — (Liptay J. gazdasága.) 5517 Jobb gyermekleányt vagy középkorú asszonyt 2 gyer­mek mellé azonnal felve­szek. Buza tér 4. 2284-3 Keresek egy nagyobb kü­lön bejára tu bútorozatlan szobát esetleg előszobával. Cim a kiadóban. 5502-2 Magános fözőnőnek ajánl­kozom szeptember 15-ére. Cim az Ujságboltban. 2J83-1 Kézzel szedett fajalma eladó. Horváth Jenő. Tisza bercel. 5522-3 Elveszett egy balkezes férfi barna bőrkeztyü 2-án az Ipar«s Otthonban, kérem a becsületes megtalálót a kiadóhivatalban átadni. 5501-1 Magános fözőnőnek ajánl­kozom szeptember 15-ére. Cim az Ujságboltban. 2J83-1 Kézzel szedett fajalma eladó. Horváth Jenő. Tisza bercel. 5522-3 Elveszett egy balkezes férfi barna bőrkeztyü 2-án az Ipar«s Otthonban, kérem a becsületes megtalálót a kiadóhivatalban átadni. 5501-1 „Mosoni Dryll" vetőgép tizenhét soros, alig hasz­nált, jutányosán eladó. Cim Dr. Kubínyi András, Ujfe­hértó. Telefonszám Ujfe­hértó 26. 55ÍO-3 Pontos és jutányos ki­szolgálás, razolozás is G-.1­lasz fodrásznál, Jókai-utca. 5513 „Mosoni Dryll" vetőgép tizenhét soros, alig hasz­nált, jutányosán eladó. Cim Dr. Kubínyi András, Ujfe­hértó. Telefonszám Ujfe­hértó 26. 55ÍO-3 Keresek 2 szobás tiszta, lehetőleg modern lakást, konyha nélkül magános ré­szére, október 1-ére. Címe­ket kiadóba „Magános" jel­ige alatt kérek. 5490-2 Vendéglő és szálloda tánc­teremnek, felszereléssel, el­sőrendű, vidéken eladó, esetleg földb rtokért elcse­rélem. Cim a kiadóhivatal­ban. 5493-5 Város központjában ke­resünk tágas üzlethelyisé­get, lelépést fizetünk; (lm a kiadóhivatalban. 5489 2 Elsejére feltétlen tiszta szobát keres úriember eset­leg teljes ell'itással. Címet a kiadóba . 5*75-4 Egy jókarban levő Wert­heim szekrény eladó. 0­•zőlö-utca 18. a. 5171-2 Megjött a Divat Szalon szeptemberi száma az Uj­ságboltba. 5824 kitűnő segédszer a háztartásban Dr. OETKER-féle SÜTŐPOR, VANILLINCUKOR, PUDDINGP0R. Vénykönyvet szívesen küld: Dr. A. Oetker, Budapest, Király- utcA 76. . (fltinnnjniniittnnuiiMinnimniiiiiniittimnmHiii Fehérneműre mindenféle kézimunkát vállalok. - Cim a kiadóban. Ebédlőszőnyegek, háló- és ebédlőszobák, sez'o­nok, matracok, szaloDgamítu rák, íróasztalok, székek a legolcsóbban beszerezhetők Farkasnál, Luther-utca 10. Telefon 278. 5488-4 Szőlő-érverós. Bujon fekvő elsőrendű szőlő kitűnő gyümölcsössel 1925. szeptember 17-én d. u. 3 órakor Vay Adám-u. 20. sz. alatt lévő irodámban megtartandó nyilvános árverésen a legtöbbet igé rőnek eladstík Közeleboi adatokat érdeklődőkkel közlök. A szőlőnek lá­bon álló termése esetleg külön bo­csáttatik árverfs alá. 5519 Dr. BÖHM IGNÁC ügyvéd Foghnzás, fogtömés stb. U FOGAK részletre U. Vidékiek soronkivül elintéztetnek. Dijtalaa felvilágosítás reggel 8 Arától este 7 óráig. Vasár- és ünnepnapokon d. e. 9-től 12-ig. A volt Dr. Lanferféle rendelőben Bocskai-utca 3. szám. 2823-? ADLER ALADÁR áll. vizsg. fogász. SALAVETZ FERENC technikai vezető. Templomi imaszékek az orth. izr. templomban, 1925. szept. 13-án d. u. 5 órakor Vay Ádám-u. 20. szám alatt lévő iro­dámban megtartandó nyilvános árverésen, a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés ellenében eladatnak. 5518 Dr. Bflhm Ipnác , ügyvéd. Irodának ££• helyiséget keresek központban, esetleg utcai üzlet­helyiséget. — Címet az Ujság­boltba kérem. 2282 3 1029—1925. vsz, Árverési hirdetmény kivonata. A budapesti központi kir. járás­bíróságnak 34102/3—1925. szám alatt kelt kielégítési végrehajtást ren­delő végzése folytán Dr. Salgó Ottó budapesti ügyvéd javára 5.838.900 korona tőke s járulékai erejéig 1925.. évi julius hó 2. napján végrehajtás utján felülfoglalt és 32.100.000 ko­ronára becsült ingóságok, u. m : szobai bútorok, szőnyegek, hordók stb. a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 9946—1925. sz. alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Nyír­egyházán, Bocskai utca 24. számú háznál 1925. évi szeptember hó 14. napján délelőtt 8 l/2 órakor nyilvános, birói árverésen elfognak adatni Nyiregyháza, 1925. aug. 26. LABAY ANTAL 5508-1 kir. jbirósági végrehajtó A Nyíregyházi Gemenláruipar Részvénytársaság telepén a S^échenyá-uton a városi gőzfürdővel szemben újonnan épült arai íi Híjai nül; 8@r megnyílt. Gépkocsik havi bérletre, átutazó kocsik napi elhelyezésre elfogad­tatnak. — Vízvezetékkel ellátott mosóhelyiség! — Vilamosüzemü autójavító műhelyünk a legmodernebb munkagépekkel felszerelve el­fogadja bármily rendszerű gépkocsik javítását a legjutányosabb ára­kon, a legpontosabb kivitelben. SZÉChenyí-Ut 31. 5422 4 Tel. 104. Értesítés. Az idei saison megnyitása alkalmával gyönyörű Bőrök: perzsa 450.000—950.000-íg. Nutria Oposum 300.000—950 000-ig. Kenguru Silskin 150.000-400.000 ig. Bibereta Belga patsgon stb. bőrök fekete, szürke, barna Estélyi ruhákra való könnyű prémek dus válasz­tékban, úgymint: csin-csila, orosz fehér pate­gónok, báránybőrök, románer prima . . . 5166-20 szőrmék érkeztek: 300 000— 700 000-ig. 600 000—1,000 000-ig 130.000- 270 000-ig 130 000— 250.000 ig 130.000— 170.000-ig Saját készitményü kész áruraktár. 5,500.000-12,000 000 ig 3,000 000 - 6,000 000 ig 1.600,000- 2,200.000 ig 250.000- 1,500 000-ig 450.000- 850.000 ig Női silskin bundák Sport kabátok Férfi bőrkabátok fekete és barna . . Róka boák . Mufflon boák szürke, barna, fekete Kocsitakarók, lábzsákok 48 óra alatt elkészíttetnek. LEHNER LAJOS szűcsmester és szőrme kereskedő Széchenyi-tér 6. Nyirvlzpalotával szemben, Nyomatott Jéba Elek laptulajdonos könyvnyomdájában Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom