Nyírvidék, 1925 (46. évfolyam, 145-296. szám)

1925-08-13 / 182. szám

2 1925. augusztus 19 . Gárdonyi: „Bor" cimii előadása iránt igen nagy az érdeklődés. A Városi Színház szombaton és vasárnap ismét hivatását fogja betölteni. Nyíregyháza, augusztus 12. A Nyirvidék tudósítójától. A napokban megemlékeztünk már teljes részletességgel arról a jótékonycélu műkedvelő előadás­ról, amelyet a Keresztény Alkalma­zott Kereskedők, Tisztviselők Or­szágos Szövetsége (Kaktosz) nyír­egyházi csoportja rendez a Városi Színházban szombaton és vasárnap mindkét nap délután 6 órai kezdet­tel. Gárdonyi Géza kedves 3 felvo­násos falusi története, a »Bo'' ke­rül színre alapos feldolgozásban. Végig néztük a minap a ' darqj* próbáját, hát mondhatjuk,- hogy az előadas teljesen művészi nivón fog állani, akárcsak hivatásos színészek adnák elő. Az előadás iránt ma már íaz egész városban óriási az érdeklődés. — Ajánlatos is lesz mindenkinek jó­előre biztosítania a jegyét, mert könnyen megeshetik, hogy az előadásig el fognak fogyni az ösz­szes jegyek. Még korlátolt számban válthatók a Mezőgazdák Szövet­kezetében, a Tanítók Szövetkezeté­ben és Rottarideszné dohánytőzs­déjében. Felépültek a nyíregyházi kir. katholikus „Gróf Dessewffy" főgimnázium Kótaji-utcai épületé­nek tantermei. Nyíregyháza, augusztus 12. A Nyirvidék munkatársától. A kultuáért való csodálatos erejű lelkesedés és eszményi akarat dia­dalmaskodott a legválságosabb gazdasági helyzéí ezernyi" aKadá­. yán, Énekes János prépost ka­nonok buzgolkodása, áldozatkész­sége, törhetetlen kitartása meghozta gyümölcsét : épül a nyíregyházi kir. katho­likus főgimnázium. Szinte máról-holnapra varázsló­Idott a Kótaji utcai telekre. A város­ban járunk-kelünk, várjuk a szebb holnapot, a jobb jövendő eredmé­nyeit, beszélünk az épitő munka közeli megindulásának reményéről s talá„ nem is tudunk róla, hogy a Kótaji-utcában hatalmas uj iskola épül. — Énekes János prépost­kanonoknak a kultuszminiszté­riummal való tárgyalásai julius 1-ére érlelték meg az építkezés |megkezdését s bár a vallásalap ál­tal rendelkezésre bocsátottí 300 mil­lió igen szerény összeg egy máris öt tantermet és a szükséges helyi­ségeket kivánó gimnázium felépíté­séhez, a távirata értesítés után Éne­kes János prépost-kanonok nyom­ban hozzákezdett a Pisszer János építész által megtervezett főgimná­zium megépítéséhez. A Kótaji-utcában, közel az erdő frissítő lombjaiból, a dr. Juhász­féle telek mellett van a mintegy 1500 négyszögöl terület, amelyen már csak egy ősi nádas viskó áll, s amely a Rátvay cukrász örököseié és a Londresa pesti újságíró csa­ládjáé volt. Ezt az iskolaépítésre kiválóan alkalmas telket az áldo­zatkész Dessewffy grófok vásárol­ták meg a leendő kir. katholikus főgimnázium számára. Egyelőre nyári torna-udvarnak használták ezt a füves térséget,, júliusban azonban munkások jelentek meg és hozzá­fogtak az épület masszív falvainak megalapozásához. Egyelőre egy ha­talmas szuterrének földszintes épü­letet emeltek, amelyben négy, il­letve öt tanterem, tanári szoba, fo­lyosó, ideiglenes igazgató-iroda, szolgalakás és több pince helyiség van. Ebből az épületből két tan­terem már teljesen készen áll s most kezdenek a másik kettő, de lehetőleg három tanterem megépí­téséhez. Az építéshez szükséges ujabb költségeket Énekes János pré post-kanonok a legnagyobb áldo­zatok árán teremti elő s amint az anyagi feltételek megvannak, nyom­ban tovább viszi az építtetést. — A nagyjelentőségű kulturális terv megvalósításában a Dessewffy Emil gróf és báró Molnár Viktor uradal­ma fuvarral ist segítségére sietett az építtető kath. egyháznak. A főgimnáziumi tantermek az is­kolai év kezdetén készen várják a nagyszámú tanuló ifjúságot. A most elkészült földszintes épületet már ugy emelik, hogy annak idején ráépítsék az emeletet is, mert a kir. (katholikus főgimnázium kétemele­tes palota lesz, amelyben internátus is lesz. A főgimnázium felépülése lehe­tővé teszi, hogy a katholikus elemi népiskola több tanterme át adassék rendeltetésének. Megérkezett Nyíregy­házára a Könyöt-Cirkusz. A Könyöt Cirkusz egyike az or­szág legjobb cirkuszainak. Nemré­giben még mint Fővárosi Cirkusz Budapesten tartott állandó előadá­sokat, ami egymagában bizonyítja azt, hogy teljesen fővárosi nivón áll. Most az ország legnagyobb ván dorcirkusza 3600 ember befogadó óriási amerikai rendszerű sátorá­val. Csak 5 napig fog tartózkodni Nyíregyházán a Buza-téren és már ma, szerdán este fél 9 órakor tartja a megnyitó nagy díszelőadását. — Mindennap uj, változatos és gazdag műsort mutat bej a publikumnak. Szabolcsvármegyei Gazdasági Egyesület Nyíregyházán. Telefonszám: 113. Tagdijnyugtázás. Egyesületünk pénztárába tolyó évi julius hóban tagsági dij cimén befizetett 1923— 24. évekre: P. Elek László 170.000, 1924. évre: Vasmegyer község 11.200, 1924—25. évekre : Burger György 155.000, Drucker Tibor 104.000, Egri főkáptalan 1,580000, Szakolyi Sándor 670.000 és a kö­vetkező községek: Beszterec 180 ezer, Biri 181.000, Dombrád 532 ezer 800, Encsencs 180.000, Fé­nyéslitke 360000, Gégény 180500 Gyulaháza 180.000, Jéke" 181.600, Kék 180.000, Kállósemjén 350500, Kótaj 350.500, Komoró 200.000, Nagyhalász 34.000, — részlet —, Nyiracsád 370.000, .Nyiradony 520 ezer 500, Nyirábrány 532.800, Nyirlugos 341.000, Nyirmártonfal­va 351.000, Nyirmihálydi 180.500, Nyirpazony 351.000, Nyírpilis 200 ezer, Pap 180.500, Paszab 180500, Piricse 200.000, Rétközberencs 181 ezer, Tiszaladány 180.500, Tisza­nagyfalu 179.000 és Tiszatardos 180.500, 1925. évre: Berzátzy Mi­hály 34.000, Burger Sándor 170 ezer, Csengery Kálmán 170.000, Drucker Henrik 85.000., gróf De­genfeld Pál 680.000, Erőss György 170.000, Fisch Miklós 170.000; Gro­ák Lajos 510.000, özv. Horváth Gyuláné 85.000, id. Jármy Miklós 340.000, Kelepetz Domokos 170 ezer, Klár Gyula 85.000, Klár Jenő 340.000, Klár Leó 340.000, Krís­ton Ferenc 29.000., László Albert 85.000, Liszkay "Dezső 85.000, id. gróf Lónyay Gábor alapítványban 200 arany = 2,860.400, Nováky Sámuel _ 34.000, Nozdroviczky László 170.000, nánási Oláh Tibor 340.000, Papp Lajos 85.000, Reiz­mann László 340.000 és a követ­kező községek: Ibrány 510.000, Tiszakarász 340.000 és Tiszarád 10.000 pótlás — koronát. Julius hóban befolyt összesen 18.147300 korona és a folyó évben 176 tagtól -eddig összesen befolvt tagdíj 52,215.100 korona. Egyesületünk tagjainak száma 422. Ezek között 7 gazdakör és 100 község és város. Helyreigazítás• Az egyesület elő­ző tagdijnyugtázásába téves szedés csúszott be: Kékese község nem 170.400, hanem 170.700, Tiszalök község pedig nem 350.000, hanem 530.000 korona tagsági dijat fize­tett be az egyesület pénztárába. * Műtrágyákat rendeljen a gazda­sági egyesület titkári hivatala ut- » ján. Egyesületi tagok a legkedve- | zőbb feltételek mellett rendelhetik j meg. Értesítjük gazdatársainkat, j hogy elsőrendű »//ungária« műtrá­gyából kisebb tételekeij is adhatunk nyíregyházi raktárból. A Szabolcsvármegyei Gazd. Egyesület. Kabaré lesz a „Bocskai" kerthelyi­ségében. Nyíregyháza, augusztus 12. Saját tudósítónktól. A »Bocskai« vendéglő uj bérlő­je fáradhatatlanul dologzik azon, ihogy a »Bocskai«-t ismét a régi ked ves nívójára emelje. Nem telük el nap, hogy valami ujat ne hallanók az újjászületett vendéglő pezsdülő életéből. 0 Most egy kis kabaré-szintársu­lattal kedveskedik az uj bérlő a publikumnak. Meghívta vendégsze­repelni Gonda Ernő müvésztársu­latát, akik csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap, tehát négy napon át, minden nap uj műsor ke­retében adnak elő apróbb színdara­bokat, tréfákat, monológokat,' duet­teket stb. stb.-t. Gonda Ernő régi ismerőse Nyír­egyháza közönségének, komizálásá­ban sokat gyönyörködtünk évekkel ezelőtt. A kis társulata is jobbnál­jobb erőkkel rendelkezik. Reméljük, hogy e négy napon át nagyon jól fogunk mulatni a »Bocskai«-ban. Belépődíj 15000 korona. (*) A Star, Elité, Junó, Smart őszi-téli 'számai megérkeztek az Uj­ságbollba. 1 HÍ REK. | KIS NAPTÁR : Augusztus 13• Csütörtök. Róm. kath- Ipoly és K- Gör. kath. Ünz. Ipoly vt. Prot. Ipoly. Diadal-Mozgó: Őfelsége civilben 5 felvonásos filmjáték. Egy asszony múltja. (Judith.) — Dráma 5 felvonásban. Kert-Mozgó: ugyanazt játszik, mint a Diadalban — t (fél 9 órakor.) Kedvezőtlen időjárás esetén az előadás a Diadalban lesz megtartva. Apolló-Mozgó : Sándor Mátyás. Jules Verne magyar tárgyú re­génye filmen. A teljes négy rész egy részben, 12 felvonás­ban (7 és fél 10 órakor.) Könyöt Cirkusz a Buza-téren (fél 9 órakor.) Kabaré a Bocskaiban (fél 9 óra­kor.) Városi gőzfürdő : nyitva (férfiak­nak.) Strandfürdő: nyitva egész na­pon át. NőU fürdőszakok: min­den hétköznap — hétfő és' pén­tek kivételével — 10 órától fél 1 óráig. Hétfőn és pénteken 1 órától 4-ig. Ezen idő alatt a fürdőt csakjiölgyek látogathat­ják. Vármegyei Jósa-Muzeum : nyitva 9—1 óráig. Sóstógyógyfürdő : nyitva reggel 6-tól este 7-ig. Egész héten át a Szopkó és Ger­gely ff y-gyógy szertárak tarta­nak éjjeli szolgálatot. JULES VERNE regénye filmen Előadások pontosan 7 és yo órakor kezdődnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom