Nyírvidék, 1925 (46. évfolyam, 145-296. szám)

1925-12-11 / 281. szám

1925. december 11. Jftimm&K § Manikűr-, fésükazet­ták, ntikészletek óriási választékban a Diviniban Zrinyi Ilona utca 9. II — Közszolgálati alkalmazottak figyelmébe! Az OFB. a földbirtok­rendezési eljárás folyamán 1 kat. hold terület juttatását kérő közszol­gálati alkalmazottak közül a bizott­ság áltat javaslatba hozottaknak kis haszonbérleteket ad. Akik ezt igény­bevenni óhajtják, a városi számve­vőség 14 sz. hivatali helyiségében érdeklődjenek és f. hó 15-ikéig egyénenként 69 ezer—163 ezer kor. összeget fizessenek be, aszerint, hogy részükre 800 vagy 1200 négy­szögöl területet kívánnak juttatni. Az érdekeltek névsora a következő: Gincsay György, Kondrács Ágos­ton, Fekete Jenő, Ehrlich Antal Szabó János, Runyen József, ifj. Rokosinyi Antal, Kuzaila Péter, Csa nády Béla, Lukács Béia, Dengyei Lajos, Közlik István, dr. Illés Án­doc, Sárkány József, Soós József, Abaházy József, Kürthy László, Magics Sándor, Ténay János, Tassy János, Pintér László, Gombos Zsig­mond, Dankó Mihály, dr. Walter Géza, Bögözi Mihály, Murányi L Nándor, dr. Geruska György, Sza­bó Pál, Nagyváthy Ferenc, Kovács Jenő József, Juhász Imre, Leövey Bertalan, Bálint Károly, Fehér Ist­ván, Dankó Mihály, Kalfás János, Dudás Ferenc, Tóth Pál, Tompa István, Héczey Imre, Medgyesi Ist­ván, Tomasovszky József, Ma tó János, Munkácsi Antal, Tóth György, Manzák János, Borbély István, Herczku János, Borbély András, Kolostyák Mihály, Jeles Pál, Trembeszky András, Molnár István dr. Hajdú Béla, Kolostyák József, Tesik János, Bocskay Sán­dor, Ilcsik János, Kollár Gyula, Mihalkó Ferenc, Gdovin Zoltán, Bo­gara Péter, Kis Imre, Babustyák András, Takács Gáspár, Nyitray János, Migrai Pál, Bene István, Nagy István, Obuch János, Gőczet István, Vitéz Tihanyi Ferenc, vitéz Muszka Andor, Vitéz Ambró And­rás, Gyebrószky Mihály, Kiss Lajos Körösy Lajos, Pap Lajos, Lejtényi Gyula, Maresch Pál, Cimbo­linecz Jenő, dr. Plank Gyula, özv.. Bánszky Jánosné, Kardos Lajos, Gerliczky Mihályné, Salamon And­rás, Várady József. — Mestervizsga. Az ipar törvény novella a többek között azt a ren­delkezést is tartalmazza, hogy azok jakik valamely képesítéshez kötött (parban a tanoncidő befejezése után legalább két évi szakbavágó gya­korlatot igazolnak, mestervizsgát te­hetnek és e vizsgálat alapján mes­terlevelet nyerhetnek. Ismeretes vi­szont az idézett törvénycikk végre­hajtása tárgyában megjelent rende­letből az is, hogy a nehezebben elsajátítható iparokban a segédi Bzakbavágó gyakorlat tartama két és fél év, ugy, hogy előfordulhat laz az eset, hogy valamelyik segéd ily nehezebben elsajátítható iparban hamarább lett mester, mint önálló iparos, mivel hiszen ez iparban a segédnek két és fél évi segédi .gyakorlatot kell kimutatnia, hogy önálló iparos lehessen. A kereske­delemügyi miniszter most egy kon­krét ügy elbírálása kapcsan azt mondotta ki, hogy a nehezebben elsajátítható iparokban a segédi Szakbavágó gyakorlat időtartama két és féi év lévén, ha az illető se­jgéd mestervizsgát tesz is a két év el­teltével, önálló iparos ily ipa­rokban csak a két és fél év eltelté­vel lehet. — A cethalott. Szegedről irják: A gőzmalom-utcai járókelők teg­nap este megdöbbentő felfedezést tettek : halott ember fekszik a. Kör­mendi-féle villa előtt ! A legfantasz tjkusabb találgatások kezdődtek a mozdulatlanul fekvő »halott« körül s egy buzgó polgár sietett a rend­őrséget is értesíteni a rejtélyes hulla leletről. Volt ugyan egy öreg, ta­pasztalt bácsi, aki a háborúban mint népkefélő szanítéc teljesített szolgá­latot a szegedi dermafronton, ez azt mondotta, hogy valószínűleg csak »cet-halott« az "illető s ennélfogva célirányosnak tartotta a mesterséges légzés alkalmazását. Jött nemsokára a rendőrség is, kocsira raktafa cet­halottat s befuvaroztatta a rendőr­ségre, ahol meg kellett volna várnia a feltámadást, illetve az orvos fel­támasztás! kísérleteit. A hulla azon­ban nem várta be a feltámasztást, hanem az öreg szanitécnek adott igazat, tudniillik, mint egy valódi cethalotthoz illik, nagyot nyújtó­zott, horkantott vagy kettőt s vidám horkolással tovább ' folytatta álmát most már ezen az innenső világon. Reggelre végleg visszatért a cet­halott erre a szomorú árnyékvilágra ámbátor körülnézve a rideg rendőr­ségi cellában egy ideig még kmindig azt hitte, hogy álmodik s a pokol­ban várja a raportot Belzebubbal. Nagyon megöriiu"á?után, mikor az ördög helyett egy böcsületös rendőr arc üdvözölte s kinyitotta előtte a szabadság ajtaját. Nehéz fejjel rettenetes katzenjamerrei kilépett a hüs, ködös uccára a cethalott, de senkinek sem tünt föl. Addig tartott az ő dicsősége és szenzációja, mint |a hóttrészegsége s az evilágról való édes elfeledkezése. — A nők aktjukat fotografáltat­ják — Aradon. Egy erdélyi újság legutóbb ideérkezett számában ol­vassuk, hogy Aradon a nők aktju­kat kezdik fényképeztetni. Egy er­délyi társadalmi laptársunk a szé­gyenérzet látható jele nélkül lekö­zölt egy mezítelenül lefényképezett és állítólag aradinak jelzett uri­leányt, aki talentumos műkedvelő és a Halló Amerikában a Vénus is­tennőt személyesítette. Persze a legtöbb pikantériát az kölcsönzi a színházi fotográfiának, bpgy a kép ne^én nevezi a gyereket. Aradon a legutóbbi időben egyre sűrűbben rendelnek a hölgyek aktfelvétele­ket. A fényképészek szerint ennek a kultusznak nincsen semmi por­nográf ize. A női aktfényképezés egy Szál fátyolban vagy anélkül tör­ténik. Persze az illetők sohasem jel­zik, hogy milyen célra kell a kép. A fényképészek minden elképzelhe­tőt megtesznek, hogy ez a divat népszerű legyen. A közeljövőben külön rendőrhatósági engedéllyel nagyarányú, valószínűleg országos jellegű kiállítást rendeznek a női akt képeiből, persze a fejek szigorú eltakarásával. A fejnek nem szabad látszania, rpert az, hogy a fej is látható legyen egy fényképen — nem erkölcsös. K/VANCS/SAG. Hamiskás mosollyal üdvözöl nem ]egyszer Engem Laci, a gyofskezü pince­imester. Egyszer nagy titokban utána né­: / ]zek én : Miben is sántikál a pince rejtekén ? VÉN KORHELY. — Kik nyertek dijat Szabolcsból a debreceni kiállításon? A debre­ceni baromfi-kiállitás több várme­gye részvételével folyt le, éa Sza­bolcsból is igen sok baromfi-te­nyésztő telep és magángazdaság ál­dott ki tenyész-foaromfit, melyek közül többet éremmel tüntettek ki. A kitüntetettek névsora a következő Tomcsík Józsefné Nyíregyháza Piymouthjajval nyert díjat. Bocs­kay Sándorné, Plymouthjaival 1 drb IV. dij. Bagdy Sándorné Büdszent­mihály. Plymouthjaival 1 drb. III. dij, Emdeni libáival, II. dij. Papp Lajos Nyíregyháza Plymouthjaiva 2 drb. IV. dij. Fehér oraington III. dij. Klár Sándorné, Simapuszta, ani Plymouth III. dij, pekingi kacsa I. drb III. és 1 drb. II. dij, Em­deni liba III. dij. Dr. Nánássy Im­réné Nyirpazony, Plymouth II. dij pekingi kacsa 11. dij. — Plymouthjaival ő nyerte Nyi regyhá­za város serlegét. Papp Traján Nyíregyháza, Angof begyes IV., angol piros III. drogon 11. dij. — Péchy Ferenc Nyíregyháza. Angoi ,piros 3 drb II., 2 drb. III. díj., ma> gyar piros 1 drb II., Arany píros 1 drb. II., belga óriás nyul, 1 darab II. 1 darab IV. dij. — Bod­nár Sándor Ujfehértó. Angol be­gyes 2 drb. I. 1 drb. II. díj. — Hartstein László Napkor. Angol pi­ros I., fecske III., seregély nyakú III., karrier II. és postagalamb IV. dij. — Csapp Árpád Nyíregyháza. Drogon I. es II. dij. (*) Eladó egy alig használt, ki­tűnő hangú angol' szerkezetű ma­hagóni pianínó. Cim a szerkesztő­ségben. Házassági tanácsadó (Leckék a házasságról) 1. fejezet: Ismerd meg magad! 2. „ A hazasság hygiéniaja, 3. , Az Ember-gyümölcs, 4. „ Az Ember születése. SZEKZÍGIÚ j 1. fejezet: Ismerd meg magad! 2. „ A hazasság hygiéniaja, 3. , Az Ember-gyümölcs, 4. „ Az Ember születése. SZENZÍGIÚ i 1. fejezet: Ismerd meg magad! 2. „ A hazasság hygiéniaja, 3. , Az Ember-gyümölcs, 4. „ Az Ember születése. Kizárólag felnőtteknek! Külön elUadás nffknek Ya5 és 6 órakor Kfllön előadás férfiaknak Vj8 és 9 órakor Csütörtökön üísérő műsor! az Apollóban Pénteken í íf % •i . % % V 1 fi © TJl © cö I ^ I fi PQ fi • PH a so © fi S3 N fi s • pH Ü TA O P4 U VSŐ 00 > fi o 00 © «S tí) cö fi o3 cs a G > ü ~ « 2 > XI Ö 2 N O i) J4 rí c O M « t< N V - .SP ~ _ s a Ű 2 - "O - — jo > ^ ® .5P.S bO Ö > 01 „•g S a M S> 4> - E «o >­c *o N •» W Xi JZ io .5? bo lo x> .S s ö -o > 11 <2 ­.2, -•a o _ S -o C u 2 aj o N « O « e o s eo J3 (O c o c ü 2 •S I —1 ^ ? c u o ja i-, £ o » % M '-3 m 0i N — Sí ° .O « N C - O o £ u -ca ja xi —i ű a 5 "5 -tí m .2 e O r. ° S O U £ u. -o C CQ w 6 ej bo - 0> N o) —" (ü " ° 2, =0 - c -T 2 " s s-s Xl S 6 Z 3 N »o 2? m a .£• 2 m 5 cg" a "S XI <» a a 'E3 > m <a •a > X) "G a J* C ^ £ a •a e 4> J S w J* fll -oi N «| ^ 6 00 t­>o c N Xí . o a « C3 o 03 i; a ° 2 M a ~ « - -o o C. -J (d ^ n X5 C > §2-3 o- ° . I. TI ia§ 1 ®-8 Eo e ^ .o eo C 2 | M >> £ G ö •cö .tS 3 o > I-. >> js i> ií N m C cn v RIGMUSOK A NYÍREGYHÁZI JARDAN. Szomorúságra készletnek Súlyos okok * A Nyírségen im kipusztult Minden homok. ( Mert ha a jó nyíri homok Ma is volna, ' jrj , Akadna ki síkos járdán Utat szórna. írjunk tán a homok-termő Szaharára, Küldjenek egy kis homokot A járdánkra. Sajnos, nem aknázhatom ki Ez ötletet: Csúsztam, buktam, elharaptam A nyelvemet. PUCK. (*) Télikabát, fekete, prémes gal­lérral, kitűnő állapotban, eladó. — Luther-tér 11. (*) A Div at Szalon decemberi száma számtalan divatképpel és perfekt szabásiwel megjelent és kapható az Ujságboltban. Legszebb és leghasz­nosabb karácsonyi ajándékok a legol­csóbb árban Roth­schildnál Takarékpa­loía. Elegáns kivitelű noiruhák a legjutányosabban készülnek Kállói-ntca 8. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom