Nyírvidék, 1925 (46. évfolyam, 1-144. szám)

1925-04-02 / 75. szám

április 2. J^ímDÉK 7 — Cigarettázik ön? — Sodor­jon JANINA papirt! — Ha nem tudja, hogy mi a betegsége, keresse fel (Budapesten, VI. Nagy János-utca 47.) a dr. Jakab-féle Liget Szanatóriumot, amely a legtökéletesebben beren­dezett diagnostikai gyógyintézet. Amerikában az életbiztosító társa­ságok alapítottak ilynemű vizsgá­lati intézetet, ahol minden jelent­kezőt a legalaposabban megvizs­gálnak. Az orvosi tudomány be­vált összes vizsgálati eszközei a dr. Jakab-féle Liget szanatóriumban az orvosok rendelkezésére állanak. — :Szabad orvos választás, mérsékelt árak. Napidíj a magán klinikai osztályon 150000 korona . Mindhalálig .,., Sessue Hayafeawával a „CSATA" főszereplőjével Mielőtt nagytakarítást csinál okvetlenül menjen el özv. Weisz Lipfttné fűszer és festék üzletébe, Kossuth-tér 3. szám alá, a katholikus templom mellett, ahol a legolcsóbb árban kap festéket mm.len színben linoleumot Reichold (élét firniszt s mindenféle lakkot, zománclakkot, olajos festéket, meszelöt. portvst, porolit, háztartási cikkeket, fűszerárut Telefon 160. — Megrendeléseket házhoz -záliituok 1539 10 Tegyük használhatóvá a híres lósa-kotat. Nyíregyháza, április 1. Sajá.' tudósítónktól. A sóstói gyalogút mentén az • erdő széfében körülbelül a villa­sor közepe táján van egy elhagya­íott kut, a Jósa kútja, mely csak a legutóbbi időben felszerelésé­nek megrongálása miatt vált hasz­nálhatatlanná. A háború előtt, sőt még a háború elején is a leglá­togatottab, keresettebb kut volt jó­ízű vizéért, hova ugy jártak a vá­ros minden részéből, mint a gyógy forráshoz s nemcsak kantával, o: hordóval hordták belőle Nyiregy­háza legjobb ivóvizét. A 90-es évek elején rendelet volt arra, hogy szó­davizet csak a Jósakut vizéből sza­bad készíteni. A népmonda szerint azért volt olyan egészséges, jó­ízű vize, mert a mindenttudó Jósa doktor mutatta meg azt a helyet varázsvesszővel: itt kell jóviznek lenni! Igazat mondott. A mutatott helyen kutat ástak és csodálatos jóvizet találtak, melyből nemcsak az vitt, akinek útjába esett, hanem voltak olyan házak, ahol más ivó­vizet nem is használtak. Ezért ne­vezték el Jósa kútnak. A mondá­ban a valóság az, hogy csakugyan Jósa András hívta fef a város ve­zetői figyelmét a kut készítésére az erdőben sétálók, különösen a ját­szadozó gyermekekre való tekintet­tel. Nevét pedig onnan kapta, mert épen átellenben volt Jósa villájával, a magatervezte «vitvilló­val». Ez a vityilló már nincs meg, az Osgyáni-viíla épült helyére. ­A Jósa-kut a 80-as évek második felében készült. Ha e .kutat ismét használhatóvá tesszük, jóvizével vá rosunk közegészsége ügyét és Jósa András emlékét egyaránt szolgál­juk és ápoljuk . — Bármilyen hajmunkát 24 óra alatt készit Malsskevitz László hölgyfodrász Nyiregyháza, Zrinyi Ilona-utca 10. "Hölgyeknek külön manikürterem. Kirándulás Nyirpazonyba. Utóhangok a turist k gyűléséről. A különféle társadalmi, gazda­sági, kulturális stb. egyesületek tagjaikat a közgyűlés alkalmából erős és intenzív érdeklődésre ser­kentik. A gyűlés előtt s különösen utána sok a beszéd, a hang, az észrevétel, a lépcsőházban és az elmaradhatatlan banketten. Azok a lépcsőházi bölcsek bi­zony mindent máskép s főleg job­ban csináltak volna. Véleményük­nek a banketten adnak kifejezést de a jelenlévő kapacitásokra való tekintettél — tompított han­gon. A hullám mozog még egy­két napig, aztán minden megy a rendes uton. A turisták gyűléséről is erős utóhangok keringenek a levegőben. Eelfedjük őket. Amíg a kereskedők gyűlésük után nem kereskednek, hanem banketteznek, a gyárosok nem gyártanak, hanem esznek, a gazdák nem szántanak, hanem a tálból vesznek, a futballisták nem rúg­nak, hanem isznak is. Addig a tu­risták gyülésiik után turistáskod­nak. A verőfényes tavaszi nap ki­csalta őket gyülésiik délutánján a szabadba. 24 résztvevő — gyerek, lány, asszony, ember fél 2-kor útnak indul, hogy a Nyirpa­zony mellett lévő «Kis kopaszt s a körülötte levő kisebb dombokat megmássza és a benne lévő kultu­rát megnézze, a kitartó, céltudatos és a természet mostohaságát le­gyűrő emberi munkát és annak szép eredményét megcsodálja. Vígan halad a karaván a pazo­nyi országúton. Ki jobbra, ki bal­ra. A melegítő napsugár csakha­mar leparancsolja a felső ruhákat. A felöltők a bal karra kerülnek, a kosarak az elemózsiával a jobb kézbe, vagy a turistabotra akaszt­va hol a jobb, hol a bal vállra. De ez ís nehéz. Az első kirándulás bizony fárasztó. A téli tunyaság után hamar elbágyadnak a legfia­talabb és a leggyakorlottabb iz­mok is. Segítség után kutat min­den szem. A kis lányok és fiuk esdekelve néznek apjukra, a fiatal hölgyek parancsolólag az ifjakra. Es a családapák, a férfiak, akik azt hiszik, hogy a kiránduláson megszabadulnak napi gondjaiktól — csakhamar észreveszik, hogy vállukat terheli a kabát, a kendő, az elemózsiás kosár stb. s biztos, nyugodt léptekkel haladnak — a trénhez illően — céljuk felé. A köves ut csak ugy szikrázik a ne­héz hegymászók szöges bakancsai s a szöges turistabot alatt. A könnyebb öltözetek vígan porosz­lkainak a nyári uton. A derült nap, a vig kedély, az emelkedett han­gulat gyorsan viszi a társaságot előre. Csak egy bősz hegymászó aggódik nagyon. Neki mindig va­lamilyen peche van. Egyszer lema rad a vonatról, máskor esik az eső, vagy eltéveszti az utat stb. Vájjon mi vár ma rá?! Egy jókedélyü társa említette, hogy itt az északi szél néha oly erős, hogy egész hegyeket elhord vagy lebont és el­temet karavánokat, — akárcsak a Szaharában — lévén a hegyalkotó kőzet elég mozgékony homok. Csak nem vitte el a tegnapi szél épp az orra előtt azt a negyet, amelynek megmászására oly na­gyon készült. Nem! Ott van előt­tük. Lankás, legelős lejtője oly hí­vogatóan int feléjük s biztatja, "még a fáradt turistát is a hegymá­szásra. Gyönyörű kilátás nyilik onnan. Nyiregyháza és a környező falvak ott terülnek el lábuk alatt, a Sóstó s mögötte az erősen kék színben ragyogó tokaji «Kopasz». Északra a hepe-hupás, hegyes-völ­gyes tájon, a jellegzetes szabolcsi buckákon elterül Liptay Jenő sze­lője a befásitott területekkel. Bár a tavasz kezdetén színdús képek még nem bontakoznak ki, a táj festése még nem teljes: a lüktető életindulás, a vibráló nap, a ta­vasz határozott illata magával ra­gadja a szemlélőt az uj életbe, a színes ittlétre, a reményteljes — dus jövőbe. E kép megérte a fá­radságot. Az ut lefelé visz. A szögletes testüek, t. i. a kiálló csontuak lábai­kon, a hengerded alaknak gurulva haladnak a tátongó mélységbe — az otthagyott holmihoz. Egy kis készülődés, egy kis gyaloglás és ott van a társaság «Jenő bácsi» szőlőjében, az üde, örökzöld fenyő­fák s a fakadó orgonabokrok kö­zött, ahol elfogyasztják elemózsiá­jukat. Hogy azonban a zsíros, hú­sos étel meg ne ártson, a szere­tetreméltó házigazda, illetve he­lyettese, a felügyelő ur megkínálja a társaságot egy pohár borral. Nem akarják elfogadni — lévén a turista előirt itala a viz. Csak mi­dőn a patikustárs arról biztosítja a fáradt turistákat, hogy a bor, illetve a benne lévő aíkohol az ételek kitűnő és nélkülözhetetlen oldószere — csak akkor mernek lassan, félve ezen gyógyszerhez nyúlni. Az első pohár nem árt meg, a második jól esik, a harma­dikat megkívánják s a kilencedikig meg sem állnak, illetve akkor fel­állnak, megnézik a telepet, az ül­tetvényeket, a pincét és csodálják a modern alchimistát, aki homok­ból aranyat csinál. -s-l. AZ UJ ÜGYVÉDI DIJSZABAS üm kizárólag csak a Jóba-nyomdában kapható, Széchenyi-ut y. sz. alatt. APRÓ HIRDETÉSEK Hi.-detéii díj: 10 szóig 6000 K, minrfea további szó 500 K. Hirdetések ntáni érdek­lődésre caak válaszbélyefí beküldése mellett válaszolunk. „Citr. a kiadóhivüialbai-" 1 jelzésű hirdetéseire csak a hirdetésen feltüntetett - zrini htmondás esetén adhatóak felvilágosítást A hirdetések dija a feladáskor fizetendő Vidékről levél­bélyegben is beküldhető a hirdetés dija. A iap megjelenési nrpján körleadd hirde­téJeket d. e. II óráig kérjek feladsl. Eladó szöllőbirtek ház­zal, két legelővel Tarca­lon Andrássy Sámuelnél. 444-fi Gépész urak figyel­mébe ! Egy garnitúra 6-os géphez társat keresek elfog­laltságom végett, csak szik­embert. Kedvezményes fíze tési feltételek (melleit. Cim az üjságboltban. 524-4 1 Vs hold föld, azon szoba, konyha és speizból álló la­kás jutányos áron kiadó. Cim a kiadóban. 1547-1 Gépész urak figyel­mébe ! Egy garnitúra 6-os géphez társat keresek elfog­laltságom végett, csak szik­embert. Kedvezményes fíze tési feltételek (melleit. Cim az üjságboltban. 524-4 1 Vs hold föld, azon szoba, konyha és speizból álló la­kás jutányos áron kiadó. Cim a kiadóban. 1547-1 Perfekt szakáesné azon­nal felvételik. Vay Adam ntca 29. 1633-2 Eladó a Selyem-utca 15 számú sarok ház üzlethelyi­séggel é-^nagy telekkel, érte­kezni Tavasz-utca 7. 1581-2 Perfekt szakáesné azon­nal felvételik. Vay Adam ntca 29. 1633-2 Eladó a Selyem-utca 15 számú sarok ház üzlethelyi­séggel é-^nagy telekkel, érte­kezni Tavasz-utca 7. 1581-2 Egy külőnbejáratu boto­rozott szoba, esetleg ellá­tással, kettőnek is, kiadó. Ugyanott egy törzskönyve­zett s többszörösen díjazott szőlőktől származott 5Va hónapos pointer vizsla kö­lyök eladó. Cim az Ujság­boltban. 531-t 35 «%. széna, 25 répa és 7 és Vs hold szán­tóföld eladó Értekezni le­het a városi árvaszáknél. 1608-1 Egy külőnbejáratu boto­rozott szoba, esetleg ellá­tással, kettőnek is, kiadó. Ugyanott egy törzskönyve­zett s többszörösen díjazott szőlőktől származott 5Va hónapos pointer vizsla kö­lyök eladó. Cim az Ujság­boltban. 531-t Egy szobás konyhás la­kás bútor nélkül átadó. Cim az Ujságboltban. 529-1 Egy külőnbejáratu boto­rozott szoba, esetleg ellá­tással, kettőnek is, kiadó. Ugyanott egy törzskönyve­zett s többszörösen díjazott szőlőktől származott 5Va hónapos pointer vizsla kö­lyök eladó. Cim az Ujság­boltban. 531-t Egy szobás konyhás la­kás bútor nélkül átadó. Cim az Ujságboltban. 529-1 Egy külön bejáratú bú­torozott szoba kiadó. Körte­utca 25. sz. 527-1 56 liternyi mennyiségben óbor kapható Honvéd ute» 10. sz. 1640-3 Egy külön bejáratú bú­torozott szoba kiadó. Körte­utca 25. sz. 527-1 56 liternyi mennyiségben óbor kapható Honvéd ute» 10. sz. 1640-3 Uj és ócska zsindely kap­ható Mező-utca 26. 1651-1 Április l-re egy jóravaló mindenesUnyt keresek, aki fejni is tud. Nagy Kálmán, Árpád u. 4. sz. y ! 1630-1 tusa MAKULATURA oltson kapható az UJSÁGBOLTBAN Elegáns bútorozott ntcai szoba 2 személy részére ki­adó Bocskai-utca 31. 535-2 Sürgősen eladó Sóstói-ut 47. számú szöllö. Értekezni lehet Sóstógyógyfürdő 1. szám alatt. 1650-3 Ószöllö'Ulca $5 számú ház ehdó, értekezni Dgyan­ott. 536-2 Hirdessen ha házat, földet, birtokot venni vagy eladni akar, ha foglalkozást vagy alkalmazot­tat keres és min­denféle üzleti ügyeket „lYlRVIDÉKBEr. LEGSZEBB LEVÉLPAPÍR nz Ujságboltban vásárolható. Juniusi összevont vizsgákra érettségire a legjobb módszerrel . Boross—Gardos magántenfolyain Buda­pest, VII., Rákóczi-ut 57/a. — Telefon József 120 -01. — Tiszt­viselőknek részletfizetési kedvez­mény — Válaszbélyeg csatolandó. 675-25 Elegáns kivitelű nűiruhák a legjutányosabban készülnek Eáliói-utca 8. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom