Nyírvidék, 1925 (46. évfolyam, 1-144. szám)

1925-04-03 / 76. szám

jM/ímidée 1925. április 3. nak nagyszerű háttere a nyíri aká­cok és jegenyék szegélyezte utak képe a csöndes, komoly magyar emberek élete, a pusztai kép a nyáj jal és furulyázó pásztorral. A művészi hatás teljességéből termé­szetesen hiányzik valami. Hiszen ebben az ősi magyar kastélyban francia színészek, idegen'arcok, ide­gen vonalú mozdulatok rajzolód­nak. Ilyen a báró, akinek lényé­ből nem sugárzódik az a magyar géniusz, amelyet a kúria levegője rejt. Ezt termeszetesen csak magyar szem látja, magyar lélek érzi. örömmel üdvözöltük a párisia­kat, akiket tavaly a Korona-szálló előtt nyírségi taliga várt, hogy ki­ftpitse őket a szomorú dráma szín­helyére, a szabolcsi tanyára, ahol egy diadalmas és mégis boldogta­lan szép párisi asszony szive óha­ját viszi a semmibe a nyíri szél. A Városi Mozgóé az érdem, hogy a L'Image bemutató műélvezetet szerzett a szabolcsiaknak. A Nibelungok szombaton lesz ! bemutatója Diadal Mozgó, á fehér apáca Orion-Metro világsláger 12 fel­vonásban. Rendezte : Henry King, főszereplő Lillán Gish Előadják : pénteken, szombaton 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5 ,7 <és 9 órakor a Diadal-Mozgóban. * Belmont hercegnek két leánya volt: Anna, ki első feleségétől, és ,Angéla, ki második feleségétől szár­mazott. A két leány egymásnak mindenben ellentéte volt.' Anna büszke szépség, hideg és erőszako­san minden eszközzel uralkodni vá­gyó, Angéla pedig csupa nőies sze­lídség és báj. Ez a szelíd nőiesség ejtette rabul Giovanni Severi kapi­tány szivét, ki iránt pedig a büszke Anna is melegen érdeklődött. Egy vadászaton Belmont herceg halá­lát lelte. Anna, mielőtt a közjegy ző megjelent volna, ellopta atyja vég­rendeletét s igy az olasz törvények iszerint a vagyon őt, mint elsőszü­löttet illette, annál is inkább, mert a herceg második házasságáról nein maradt fel semmi Írásbeli bizonyí­ték s igy formahiba miatt bár, de Angélát nem ismerte el törvényes gyermeknek a törvény. Anna bir­tokba vette a hercegi vagyont s eb űzte a kis Angélát a háztól. Angé­lát öreg nevelőnője, Bernardné asz­szony vette magához, Giovanni ka­pitány hiába kereste szerelmesét, Anna hercegnő a kisleány hollété­ről megtagadott minden felvilágosí­tást. Giovanni fontos katonai meg­bízatást kapott, Afrikába kellett utazni a lázongó olasz gyarmatok­ra. Az utolsó napokban találko­zott Angélával, örök hűséget fo­gadtak egymásnak s a kis Angéla türelmesen várt vőlegényére. A várva-várt levelek helyett szomorú hir érkezett Afrikából : Giovannit és csapatát a benszülőttek lemészá­rolták. A váratlan hir súlyosan megviselte Angéla idegeit. Hetekig feküdt élet-halál között, majd fel­gyógyulva istennek ajánlotta lelkét s mint Jézus menyasszonya a fehér apácák rendjébe lépett. Betegápo­lásban, csendes imádkozásban tel­tek napjai, mígnem egy napon Gio­vanni, ki a mészárlásból csodála­tosképpen megmenekült, hosszas fogság után visszaérkezett Olasz­országba. Bátyja, Ugo Severi, a hires feltaláló, halálos betegen fe­küdt a fehér apácák kórházában. Giovanni tehát először őt kereste fel. A kórház irodájában véletlenül összetalálkozott Angélával. Kö­nyörgött, rimánkodott a leánynak legyen a felesége. Angéla bánato­san visszautasította. * A fehér apácák fátyola boritja már, a kolostor kebelébe fogadta, minden, minden késő. Giovanni nem tudott beletörődni Angéla el­vesztésébe. Mikor a könyörgés nem használt, fenyegetődzni, követelni, erőszakoskodni kezdett, minden igyekezete megtört azonban An­géla szelid, de határozott visszauta­sításán. A Vezúv kitört. A lávatömegek után a tengervíz zuhogva öntötte f el a várost s magával sodort min­den embert s állatot egyaránt. Gio­vanni mindenre elszánt bátorság­gal harcolt az ár ellen s miközben számos fuldoklót megmentett, ő maga a hullámok közt lelte halálát. Angéla térdreborulva buzgón imád­kozott a fehér apácák fátyolában, felmagasztosult halott szerelmese lelki üdvéért... * Ma este utoljára megy »A kék­szakáit nyolcadik felesége és »Gyermek a viharban.< Mindhalálig .... Sessue Hayakawával a „CSATA" főszereplőjével Diadal Április hó 3., 4 , 5-én péntek, szombat, vasárnap Lilian Gisch legújabb yilágattrakcíója. Ut a boldogság felé főszereplőivel A fehér apáca A sziv drámája 12 felvonás­ban. Orion Metró világsláger. Főszereplő LILIAN GISH. Rendezte HENRY KING. Előadások 5, 7 és 9 kor. Vasárnap 3, 5, 7 és 9-kor. Jön Jön Bellboy No. 13. (A 13 as boy) Komédia a „Hottentot" főszereplőjével A Nagykálióba vezető utón egy tizenhétéves leány holttestére akadtak. Kiszabadult az Erzsébet kórházból és az országúton öngyil­kosságot követett el. Nyíregyháza, április 2. A Nyir­vidék tudósítójától . Tegnap délután az a hir terjedt el a városban, hogy az ököritó korcsma mellett a nagykállói or­száguton véres gyilkosság történt. Az országúton a korcsmán tul az ut baloldalán ugyanis egy nő holttestére akadtak. A holttestről Majláth gróf tett jelentést Nyír­egyházán. A gróf Öfehértóról jött kocsiján és igy akadt a holttestre. A tegnap délutáni órákban munka­társunk meggyőződött róla, hogy a holttesten nagyobb külső sérü­lésnek nincs nyoma és véres gyil­kosságról nincsen szó. A nyíregy­házi kir. ügyészség intézkedésére a csendőrség kiszállott a helyszínen és megejtette a nyomozást. Az orosi örs és a nyiregyházt ( lo­vas örs vizsgálata után ma reg­gelre a következőket állapítottak meg. A holttest egy tizenhét éves balkányi leány, névszerint Kovács Juszti holtteste. A leány nem gyilkosság áldoza­ta, hanem öngyilkos. Az ország­úton marólúgot ivott és meghalt. Kovács Juszti édesanyja szegény özvegyasszony, akinek férje a há­borúban esett el és hat árvát ha­gyott hátra. A magára maradt asz­szony csak a legnagyobb nélkülözé sek között tartotta fennt családját. Az utóbbi időben Kovács Juszti erős fejfájásról panaszkodott. Az orrában elpattant egy ér, a fülével is sokat szenvedett, ugy, hogy beutalták a nyiregyházi Er­zsébet kórházba. Tegnap déltájban szabadult ki a kórházból és haza­felé indult. De nem akart többé Balkányba jutni. Útközben marólú­got vett és azt egy félliteres üveg­ben feloldotta és megitta. — Az ökörítói korcsmától mintegy ötszáz lépésre összeesett és meghalt, anél­kül, hogy valaki látta volna. — Az orvosi és hatósági szemle után be­szállítják az orosi hullaházba, mert az öngyilkosság Oros határá­ban történt . ,111 Sessue Hayakawával a „CSATA" főszereplőjével HIREK. KIS NAPTÁR : Április 3. Péntek. Róm. kath. Fájd. sz. Gör. kath. Nicetás ap. Pro; Kereszt. Apolló-Mozgó : A zuhatag hőse, öt kiváló filmstar szereplésé­vel (5, 7 és,9 órakor.) Diadal-Mozgó: A fehér apáca, Orion-Metro világsláger 12 felvonásban Lilian Gish fősze­replésével (5, 7 és 9 órakor.) Városi Szinház-Mozgó: L'lm'age Ari ette Mar c hal főszereplésé­vel francia film, melynek több felvonása Szabolcsban készült (5, 7 és 9 órakor.) Szalay Pál festő miivész kép kiál­lítása a városháza nagytermé­ben (egész napon át.) Vármegyei Jósa-Muzeum : zárva. Városi gőzfürdő : nyitva (nők­nek.) Egész héten át az Osgyáni és Haissinger-gyógyszertárak tar­tanak éjjeli szolgálatot. TAVASZ LESZ ÚJRA. Tavasz lesz újra, ujjongó tavasz Csak a mi láncunk súlya a régi, Sóhajunk, könnyünk most is [ugyanaz. Tavasz lesz újra a Maros partján Nyílik a virág, mint ezer éve Udvarunkon és apám sir hantján. Tavasz lesz újra. májusi égbot' Most is ugy kacag magyar szemekbe Bűvöletet, mint ahogyan rég volt. Tavasz lesz újra, pacsirta dalol Magyar mezőkön, tul a határon £S a rügy pattan zárai alól. Feltöri újra téli sírboltját Magyar szivekben megfrissül a hit: Szabad tesz egyszer Nagymagyar­[ország. Decsy Béla. — Halálozás. Bottyán Istvánné szül. Kovács Hona, néhai Kovács P. Pál városi tanácsos leánya Szat­máron f. évi március hó 31-én hosz szas betegség után elhunyt. — A boldogult a mártírhalált "halt Ko­vács István nemzetőrfőhadnagynak volt a nővére, Kovács Pál a«Nyir­vidéki Takarékpénztár;) igazgatója pedig testvérhugát gyászolja az el­hunytban. — Baltazár Dezső hazaindult Amerikából. Baltazár püspök, ame­rikai körútjának befejezése után s. «Berengária» hajóval útban van Európa felé. Kíséretében vannak László fia és Baja Mihály debre­ceni felkész is. — Krúdy Gyula vasárnap fel­olvasást tart Debrecenben. A «Nyugat» április 5-én irodalmi es­télyt tart a «Bika» nagytermében. Az estén Krúdy Gyula Ady Endré­ről szóló visszaemlékezéseit fogja fölolvasni, akivel sokáig együtt dolgozott egy kis debreceni szer­kesztőségben. Az estélyen, mely iránt Nyíregyházán is élénk az érdeklődés, Tersánszky Jenő, Kosz­tolányi Dezső, Térey Sándor, Hoór'-Tempis Erzsébet, dr. Ditzig Alajos, Fáy Alajos és Fáy Arpád­né is fellépnek . — 21 költemény érkezett be a Kovács István pályázatra. Tegnap délben járt le a Kovács István • Bajtársi Szövetség irodalmi pályá­zatának határideje. Összesen 21 költemény érkezett be, amelyeknek elbírálására legközelebb összeül a szövetség által felkért bizottság. M IBELUNQOK ¥asársap Hétfő Ősgermán nemzeti éposz 2 részben 16 énekben. Paul Richter, Margarette Schön, Hans Adalbert, Schlettow és Hanna Ralph főszereplésével. Síp** I. rész: Előadások 5, • 7 és 9 órakor a Városi Mozgóban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom