Nyírvidék, 1925 (46. évfolyam, 1-144. szám)

1925-01-20 / 15. szám

ítflö. jaauár 20 J^YÍíüriDÉK 7 — Mai számunkból több aktuális ri­port kimaradt leküzdhetetlen technikai akadályok miatt. A kimaradt közleménye­ket holnapi számunkban hozzuk. — Károlyi Mihályne agitációs körútja Amerikában. A chicagói Magyar Hiradó Károlyi Mihályné amerikai körútjáról irván megállapítja, hogy még a legjobb akaratú októbrista sem mondhatja, hogy Károlyi és felesége személyisége bármiféle szenzációt keltene az Egyesült Államokban. A lap tu­dósítója elmondja, a többek között, hogy Károlyiné a sokszoros milliomos Borden vendégeként lakott annak chicagói palotájá­ban. Károlyiné a proletárok és nincstelenek védangyala, egyáltalán nagy előszeretettel keresi az amerikai milliomosok társaságát, akik pedig hajszállal sem különb emberek mint a magyarországi mágnások, akikről ő És férje olyan megvetőleg szoktak nyilatkoz­ni. A lap kissé furcsának találja, hogy a snépjogok és kizsákmányolt munkások baj­noka« a vendéglátó milliomos autóján megy azokra az előadásokra, amelyeken Magyar­ország elnyomott népei és a »Horthy-uralom« bűnei ellen beszél. Nem lehet, tehát csodál­ni, ha Károlyinét épen azok nem veszik ko­molyan, akikhez üzenete szólna. A fenti chicagói lap szerint a tudósító »kegyelmes asszony«-nak szólította Károlyinét, aki nem tiltakozott ellene, noha ez a megszólítás meg sem illeti őt. A lap szerint már ezzel a cse­kélységgel is ujabb adatot szolgáltatott az egész akció komolytalan voltáról. — Nem halt meg a lugkővel mérgezett Hu. Megírta a Nyirvidék, hogy Török Ká­roly másféléves kisfiút legkőmérgezéssel beszállították a debreceni klinikára. — A Debrecenből vett hir nem felel meg hála Istennek, a valóságnak, mert Török Ká­rolyt egy cseléd gondatlansága miatt ki­sebb mérgezés érte ugyan, de felgyógyult és egészségesen hagyta el a kórházat. Államrendőrségi almanach. Az 1925. évi, 500 nyomtatott oldalra terjedő, diszes Állam rendőrségi Almanach f. évi március hó­ban fog megjelenni. Az évkönyv szerkesztője Oroszlány Gábor ny. állam rendőrségi fő­felügyelő. Az Almanach öt részre oszlik : f. Naptárrész. II. Az államrendőrség szerve­zete. III. Magyarország rendészete. IV. Szakcikkek. V. Irodalom. Szakközleményeket irnak : dr. Csányi József rendőrtanácsos, dr. Biró Albert h. főtanácsos, dr. Szilágyi László rendőrtanácsos, Forgách József rendőrfő­felügyelő, dr. Borbola Jenő rendőrtanácsos, Schweínitzer József rendőrkapitány, Isaak 'László rendőrfőfelügyelő, dr. Gergelyffy Gá­bor rendőrtanácsos, dr. Buchalla Sándor rendőrkapitány, dr. Unger Jenő rendőrfo­galmazó, dr. Hlatky Endre miniszterelnök­ségi sajtóelőadó, dr. Kiss L. rendőrkapitány Ozory István rendőrtanácsos. — Az irodalmi részben bevezetőt irt Herczeg Ferenc. Elbe­széléseket, novellákat irnak : Kosztolányi De­zső, Szomaházy István, Tábori Kornél, Orbók Attila, Nagy Endre, Palágyi Lajos, Balassa Imre, Péterffy Tamás, Győry Imre, Orosz­lány Gábor, Szathmáry Zoltán, Vertse K. Andor. — A müvet számos arckép és fénykép disziti. A mü ára 200 000 korona. Megrendelhető az Állam rendőrségi Almanach szerkesztőségében : Budapest, IV. ker., Ko­ronaherceg-utca (Petőfi Sándor-u.) 7. Tele­fon : Teréz 140—60. i i. • i wtuMjaiM uii'i m ureBHwroaa BW i 111 III W HI H i — CSareitfcfik ön? — S«dorjon JANINA papírt!! A MÁV. köreue tartozó «Hév» üz­letvezetőség hivatali helyisége eddig a Zöldség-tér 13. sz. alatt volt. Az üzletveze­lőscg, amely Jánossy Zoltán felügyelő ve­zetése alatt működik, ma átköltözött uj helyiségébe, amely a most felépült va­sul i bérházban, a Kisvasutak állomásával szemben van — 8 ezer koronás ebén es <; ezer ko­ronás vacsora. A Keresztény Munkás Otthon Kiss-téri helyiségében február 1-én nyílik meg az étkezde, melynek vezetői telje­sén házi alapon rendezkedtek be. Az étkező­ben egy háromfogásos ebéd kenyérrel 8000, vacsora pedig 6000 koronába fog kerülni. Ha a piaci árak olcsóbbodnak, természetesen az étkezési dijakat is leszállítják. Lesz ezen­kívül jó minőségű olcsó bor is. Az étkező­ben tehát kellemes otthont nyernek a kisebb jövedelmű egzisztenciák, ahol igazán jó és olcsó ellátásban lesz részük. — UTOLSÓ HÉT A SZÍNHÁZBAN. — Orvosa hi»\ Dr. Zala Jflnő tüdőbete­geknek és egyéb gümőkórban szenvedő betegeknek rendelését a Friedmaim-féle oltásokkal, Debrecen, Hunyadi-utca 24. sz. alatt folytatja. Rendelés kedden és pénte­ken délelőtt 9—2-ig. * — UTOLSÓ HÉT A SZÍNHÁZBAN. — Lezuhantak az árak Gsépány Jenő fényképésznél, 3 darab vizit-kép 30000 K. 0 művészi lap 1 nagyítással. 100000 K, 3 kabinet kép 160000, 3 nagy kabinet 18x24 220000 K. Gyors fényképek 2 óra alatt ké­szülnek. lOx — UTOLSÓ HÉT A SZÍNHÁZBAN. — Fr au«ia selyem és rályol báli ha­risnyák pazar színválasztékba 1 1 érkeztek a Hungária Cipőárullázba Nyíregyháza, Zrínyi Ilona-utca 5. Teiefou 195. 16x Susanne titka. Gróf Gie — dr. Dalnoky Viktor Susanne grófnő — Kőszeghy Teréz. A két opera előadása előtt a vendégsze­replő művészek szólót énekelnek. Holnap kedden a »Mézeskalács«-ot ad­ják Halmay Vilmos jutalomjátékíaként és Nagy Vilmos, az aradi színház énekesének vendégfelléptével. Emöd Tamás és Szirmay Albert pompás operettjét régen nem hallot­tuk már, igy bizonyos, hogy az előadást telt ház nézi végig. | * i Szerdán szenzációs bemutató előadásban lesz részünk. Hevesi Sándor 7 felvonásos nagysikerű drámáját, a »C sószár és komé­diásai adják. A darab szereposztását holnapi számunkban közöljük. SimOn Jenő jutalom­játéka egyébként a szerdai est, s amire még nem volt példa, egy szinész prömiér-előadá­son fog búcsúzni a közönségtől. * Csütörtökön Sz. Patkós Irma juta lom­játékául az »Elssler Fannyi', operettet adják felemelt helyárakkal. SZÍNHÁZ. HETI MŰSOR. Igazgató : Heltai Hugó. Kedd : Mézeskalács. Szerdán : Császár és komédiás. Csütörtök : Elssler Fánni. Péntek : Marica grófnő PSzombat : Hatigverseny. Vasárnap délután : Marica grófnő. Vasárnap este : Ki babája vagyok én ? Ma este operaelőadásban lesz része a nyíregyházi közönségnek. A nyíregyházi Vá­rosi Színház dicsőséges múltjában, a Zilahy Gyula igazgatóságának idejében volt csak példa rá, hogy operaelőadással próbálkoz­zanak. A direkció nagy áldozatok árán a m. kir. Operaház három művészét hivta meg vendégszereplésre : dr. Dalnoky Viktort, Köszeghy Terézt és Szende Ferencet, akik két egyfelvonásos operát adnak elő. Az egyik. PierOt és Columbina Pierot — dr. Dalnoky Viktor Columbina — Kösteghy Teréz Követ — Szende Teréz. A másik KOZGAZDASAG Tógazdasági tanácsadó pontyos tógaz­daságok /iészfé/^i, Irta: Landgraf János és dr. Hankó Béla. 96 oldal, 8-adrét. Buda­pest, 1924. A Köztelek gazdasági könyvtára VII. füzete. Kiadja az Országos Magyar Gazdasági Egyesület könyvkiadó-vállalata. Alapára 3.60 korona. Megrendelhető a »Pát­ria« R.-T. könyvosztályától, Budapest, IX., Üllői-ut 25. és kapható minden könyvker reskedésben. Ezen szakkönyv a magyar tó­gazdasági viszonyokban akar tanáccsal, ve­zetéssel szolgálatára lenni a magyar halas­gazdának s mint előszavából kitűnik, nagy­részt a halas »kisgazdá«-nak, akit csonka haltermelő üzem bekapcsolására buzdít, melyben nagy tógazdaságoktól feles szám­ban tenyésztett és azoktól átvett egy- vagy kétnyaras pontyivadékot, vizállásos és viz alatt tartható területein piacképes áruvá ne­velne s azáltal egyébként nagyon bizony­talan jövedelmét fokozná. A mü rendszeres közérthető, rövid összefoglalása a ponty­tenyésztéshez szükséges alapvető ismeretek­nek. Tárgyalja a ponty szervezetének és életmódjának leírásától kezdve a halgazda­ság létesítésének, előfeltételeinek, építésé­nek, felszerelésének és kezelésének mód­jait, a leggazdaságosabb és legeredménye­sebb tógazdasági üzem megszervezését. Kü­lön fejezetekben vannak kidolgozva a ha­lastavak termőerőben való tartására szol­gáló eljárások, a természetes és mesterséges zöld-, ill. műtrágyázás jelentősége, a pon­tyok természetes és művi etetése, a tófenék kezelése és termőre hozása es feljavítása, a tógazdasági napló és könyvelés fejeze­tei, mindmegannyi jelentős tógazdasági mun­kához való fontos utasítást foglalnak ma­gukban. Országos juhlenyésztési kiállítás Deb­recenben. Hazánk juhtenyésztése az utóbbi években igen jelentősen fejlődött. A fejlő­dés azonban egyelőre inkább csak szám­szerű. A tenyészirány emelése terén még nagyon sok teendőnk volna. Legcélszerüb-

Next

/
Oldalképek
Tartalom