Nyírvidék, 1925 (46. évfolyam, 1-144. szám)

1925-06-28 / 144. szám

6 Myjmidék 15)25. junius 28. I Diadal Junius 29, 30, hétfő, kedd A szezon legnagyobb attrakciója Mary Pickford II ik nugy parádés filmje Rosita Regényes történelmi játék 8 felv. Főszerepben Mary Pickford. Lubitcsh Ernő mesteri alkotása művészi rendezésben. Előadások hétfőn 3, 5, 7 és 9, kedden 7 és 9 órakor. Jön Jén A kis betyár Földes TTÍargit créme világhírű arcszépitő. Arc, kéz és testápolás FöIde s „Margit créme"-mel a legeredményesebb, Üdit, szépit, fiatalít a világhírű Földes-féle J AR G, T CRÉME" Kapható: Patika, drogéria és illatszertárban. 2847-12 ^HTaltBF m a^" taí1fo |^ [T 1 Budapest, VIII., Bákóczi-nt 51. Előkészít középiskolai összevont maginvizsgákra, érettségire, vidé­kieket is — Tisztviselőknek nagy kedvezmény. 1436-16 Balatoni levél. V. Lécs Ágoston tihanyi apát nevé­hez fűződik, hogy Balatonfüredet kezdték megismerni és gyógyforrá­sainak értékét megbecsülni. Az apát az egyik forrást és környékét kitiisztogattatta és a forrást odúba foglalva, 1743-ban mellette igény­telen faépületet emelt. A közeli bir­tokosok pedig deszkabódékat állítót .tak föl és nyáron ezekben laktak. — 1748-ban a forrás mellett kis fo­,gado épült és egy kis fürdőház. Rá 6 évre az épületeket megnagyob bitották, mert a látogatók száma erősen növekvőben volt. 1764-ben több faház épült és az apátság is építtetett egy nagyobb vendégfoga­dót, melyben már 5 vendégszoba is volt. Egyidejűleg a "források kitisz­tításáról is történt gondoskodás. — 1775-ben egy nagy felhőszakadás az egyszerű berendezést tönkretet­te. De a fürdőhelynek ez nem ár­tott, mert szebb formában kelt uj életre. A forrás mögé védőfalat építettek. Az uj rend nem tetszett a fürdővendégeknek. Panaszt tettek Erre két egyetemi tanárt küldöttek ki, hogy a forrást megvizsgálják. A kedvező véleményre egyszerre Jiíre futott Fürednek. II. József csá­szár eltörölvén a tihanyi apátsá­got, a tudományok alapjához csa­tol á és a füredi gyógyfürdő fejlesz­tését megkezdte. Fürdőorvost, se­bészt és gyógyszerészt rendelt ki 1785-ben. 1790-ben uj fürdőházat emeltek. Az első orvos neve volt: dr. Oesterreicher Manes József. A gyógyszertárt ideiglenesen Pummer nevü sümegi gyógyszerész kezelte. 1797-ben azonban Kunczi János gyógyszerész József főherceg ná­dortól engedélyt kapott állandó gyógyszertár felállítására. A csá­szár halála után visszaszállt Bala^ tonfüred a tihanyi apátság tulajdo­nába. Ezután az apátság és több magyar család diszes épületeket emeltek Balatonfüreden. 1819-ben állították fel az első hidegfürdőt. Rá 2 évre a kórházat szegények részére. 1821-ben meglátogatta a nagy nádor, József főherceg is csa­ládjával és a főhercegnő a bala­toni fürdők használatától egészen visszanyerte egészségét. Rá 3 évre ismét Balatonfüreden gyógyult meg Ennek hire futván, nagy mérték­ben fordult az érdeklődés Füred felé. 1823. és 1824. években Kis­faludy Sándor ügybuzgalmából gyűjtés volt állandó szinház felál­lítására. A szinház meg is nyilt és az ország akkori leghíresebb szín­játszói működtek benne. 1834-ben a fürdő leégett, de ismét uj éietre kelt. A következő években uj fürdő­házakat építettek és:, a fürdő környé­két is csinosítani kezdték. A fürdő igazgatója 1836-tól Ecsy László volt, aki évtizedeken keresztül nagy odaadással buzgólkodott a fürdő­telep felvirágoztatásán. 1838-ban jelent meg Balatonfüreden először nyomtatásban a fürdővendégek név jegyzéke. Majd minden évben épült valami, ami tökéletesebbé" tette a berendezkedést. 1846-ban alakult meg az a társaság, melynek tevé­kenysége folytán Kisfaludy névvel megkezdé jásatát az első * balatoni gőzhajó. 1847-ben vendéglő és ká­véház,. 1851-ben urak számára köz­fürdő készült. Ez évben állították iföl a postahivatalt, melynek igazga­tását egyéb dolgai mellett a fürdő­igazgató vállalta. 1852-ben a király Balatonfüredet is megtekinté, mely­nek emlékére nevezték el a főfor­rást Ferenc József kútnak. A ki­rály 1857-ben ismételten megláto­gatta Balatonfüredet. A Kisfaludy­szinház a nagy érdeklődés mellett szűknek és melegnek találtatott, ezért elhatározták gróf Zichy Manó vezetése alatt, hogy nyári színkört épitenek. A mai színkört 1861-ben kezdték építeni, a követ­kező évben a színielőadások is megkezdődtek. Mivel azonban a né­zőtér fedetlen volt, esős időben a közönség nyakába szakadt a zápor. Ezt a kellemetlenséget elkerülendő Bánffy Miklós báróval élén uj gyüj tést indítottak, melynek eredménye­ként a szinház tetőt kapott. A Kis­faludy-szinházat lebontották és mö­götte épült a mai diszes gyógy te­rem. A fürdő berendezése évről­évre több gondot okozott. 1860-ban leplezték le a Kisfaludy szobrot. 1863-ban kávéházat és éttermet sze­reltek föl és a sétakertet megna­gyobbították. 1865-ben csapolták le a Balatont, hogy a somogyi náda­sokat kiirtsák. A viz visszavonult és ekkor létesült a balatonfüredi alsó sétahely. A következő évben Építették a ma is meglévő nagy uszodát. 1870-ben épült Jókai Mór balatonfüredi nyaralója. A követ kező évben vették meg a balatonfü­redi szeretetház elhelyezésére a mai középső épületet. Ez intézmény, mint ilyen első a hazánkban. Az utolsó 30 évben kevés uj dolog tör­tént Balatonfüred életében. Megala­kult a Stefánia Yachtegylet, mely élénk tevékenységet fejtett ki és az I ország legelőkelőbb családjai vettek I részt a vizi sportokban. Ujabban ( az ezirányban való érdeklődés Ba­latonföldvárnak kedvez. Balatonfü­reden alakult meg Fenyvessy Fe­renc akkori veszprémi főispán el­nöklete alatt a Balaton Egylet, mely azonban rövid fennállás után befejezte pályafutását. Közvetlen, egy kis szünet után, ugyancsak Balatonfüred székhellyel a Balatoni Szövetség, amelynek sikerülni lát­szik mindaz, melynek érdekében megalakult. A sényői református tanitó hároméves kis­lányát tegnap agyonlőtte egy tizenegyéves fiú Nyíregyháza, junius 27. Saját tu­dósítónktól . A nyírturai körjegyzőség ma reg­; gei telefonon jelentette a nyiregy­! házi kir. ügyészségnek, hogy Sé­| nyő községben Nagy Károiy otta­í ni tanitó 3 éves Iionka nevjj kis­| leányát egy 11 éves fiu játszás köz­ben Flóbert puskával agyonlőtte. A gyermek pár perc alatt kiszen­vedett. Nyírtura, junius 27. Telefonon felhívtuk a nyírturai körjegyzősé­get, amelynek körzetébe Sényő köz­ség tartozik s azt a felvilágosítást nyertük, hogy a szerencsétlenség tegnap déiután 5—6 óra tájban történt a Nagy Károly református tanitó házánál. A három éves Ilonka és a tizenegyéves Feri gond­talanul játszadoztak, amikor a fiúnak az az ötlete támadt, hogy Üeveszi a falról a tanitó 6 millimé­teres Flóbert puskáját. Ezzel kezd­tek játszani s a fiu ráfogta a pus­kát az Iionkára, célzott és lőtt. A fegyver elsült és a szerencsétlen kislány nyomban összeesett és meghait. A Nyírbátorból előhí­vott Újvári Lajos dr. körorvos már csak a beállott halált konst*> fálhatta. j, A kir. ügyszség a kislány holt­testének feiboncolása iránt meg­tette a szükséges intézkedéseket, egyúttal vizsgálat is indult, vájjon kit terhel a felelősség s hogy a Fióbert puska megvolt-e töltve, vagy pedig a Feri töltötte meg, miután a falról levette. Elhalasztották a Nykise holnapra hirdetett sóstói sportnépünnepélyét. Nyiregyháza junius 27. Saját tu­dósitónktól. A Nykise holnapra hirdetett sós­tói sportünnepélyét a kedvezőtlen időjárás miatt a rendezőség, elha­lasztotta. A megváltott jegyek ér­vényesek. A népünnepély ujabb időpontját idejében közölni Jogjuk. Ma megérkezett Dán Norbert a kiváló moziszinész. Személyesen vezeti a vasárnap-hétfői művész kabarénak a rendezését a Városi Színházban. Ma délután 4 órakor városunk­ba érkezett Dán Norbert a kiváló magyar moziszinész, hogy szemé­lyesen vezesse tovább a vasárnap— hétfői müvészkabaré előadások ren­dezését a Városi Színházban. — Ugyancsak ma reggel megérkeztek Budapestről a szereplő művésznők és művészek fényképei is s már láthatók is a Lengyel-cukrászda ki­fakataiban és a Városi Szinház rek­lám. üvegtábláján• — Mint már em­lítettük, Dán Norbert ma délután megérkezett s a holnapi próbákra való előkészületeket már ő szemé­lyesen végzi, — holnap reggel, azaz vasárnap hajnalban érkeznek : Kö­kény Ilona a főváros ünnepelt pri­madonnája, a legkiválóbb előadó­művésznő, Kovács Liíy, a Városi Szinház nagyszerű primadonnája Szemere Gyula, az Apolló Kabaré nagyszerű művésze, — a kiváló konferansz, Kertész Dezső a Víg­színház kiváló művésze, Fiorentino, a világhírű .élő keleti rejtélye, — megfejthetetlen és csodálatos mu­tatványaival, valósággal elkápráz­tatta a főváros publikumát. Bemu­tatásra kerülnek a budapesti kaba­rék legújabb slágerei, a legkedve­sebb és legmulatságosabb kabaré­tréfák, ének- és táncszámok és fe­lejthetetlenül szép artista mutatvá­nyok. A két egyfelvonásos bohó­zatban szerepelnek : Kökény Ilona Kovács Lily, Szemere Gyula és Dán Norbert. Florentinó mesternek a műsora teljes háromnegyed órát vesz igénybe. Az egyes számokat Szemere Gyula konferálja be. — Az előadások vasárnap és hétfőn fél 7 és este 9 órakor kezdődnek. Jegyek válthatók vasárnap és hétfőn délig a Jakabovics Fannyka dohánytőzsdéjében, vasárnap és hétfőn délután 3 órától pedig a Városi Szinház pénztáránál. BERETVAS PASZTILLA a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja Az Országos Kamaraszínház bemntató előadása kedden lesz a Városi Színházban. dalomban. Különféle világfelfo­gásu irók darabjain át több em­beröltő világszemléletét és kultúrá­ját tükrözi vissza színpaduk. — Az egész ország sajtója elismerte, hogy j sugó nélküli előadásaik a darabok értékessége meilett is igaz gyönyö­rűséget szerez gyors gördüiékeny­ségével. Várakozással "tekintünk tehát a kedd esti bemutató elé, amikor Victor Sardou szellemes vígjá­téka «VáIjunk el» kerül szinre. A szellemes francia vígjáték főszere­pét Alapi Nándor, Mágori Mária és Kovács Károly játszák. Érdékes, hogy díszletük nem a szokásos fes­Alapi Nándor országosan nép­szerű staggionéja kedden, junius 30-án, este fél 9 órakor mutatko­zik be közönségünknek a Városi Színházban. Az Országos Ka­maraszínház Budapestről kiindul­va bejárta az ország minden szá­mottevő városát és bemutatta mű­sorát, amely Moliére-től Ibsenen, Tolsztojon, Sardoun, a magyar Lengyel Menyhérten és Gárdonyi Gézán keresztül egész a legújabb Georg Kaiserig és Bernhard Shawig mindent felölel ami jó fc grtékes a magyar és külföldi iro­tett vászon, hanem körfüggönyő­ket alkalmaznak, amelyek teljesen illúziót keltenek. A részletes mű­sort keddi számunkban közöljük.

Next

/
Oldalképek
Tartalom