Nyírvidék, 1925 (46. évfolyam, 1-144. szám)

1925-06-10 / 129. szám

1925. juniu s 10. J^YÍKSTIDÉK 5 Apollo Csak egy nap! Pénteken 7 és 9 órakor Közkívánatra Vérnász Csak egy nap! Nyakkendők legszebbek é3 legolcsóbbak Fodor Ferenc és Társai-nál Zrínyi Ilona-utca 5. HIREK. KIS NAPTÁR : funius 10. Szerda. Róm. kath. Margit. O. kath. Timót vt. Prot. Margit. Városi Szinház: zárva. Apolló-Mozgó : Harry Piel-film A titokzatos senki (7 és 9 óra­kor.) Diadal-Mozgó: Madame Julié szalonja. Izgalmas film egy pá­risi szép nő életéből 7 és 9-Kor Vármegyei Jósa-Muzeum: nyitva 9—1 óráj(g. Sóstógyógyfürdő: nyitva reggel 6-tól este 7-ig. Strandfürdő : nyitva egész na­pon át. Egész héten át a Dr. Szopkó és Farkas-gyógyszertárak tarta­nak ügyeleti szolgálatot. A Gazdag Cirkusz előadása (fél 9 órakor.) MAGYARNAK LENNI... Magyarnak lenni Kérdem : Lehet-e most és Érdem ? Szólhat-e szívből A dal. Mely a sírban is Magyar ? Vagy úszni, ha visz Az ár, Amit sok okos Csinál?! Ok okosok, én Bolond. Ki nem velők Rajong. Mert bármit mond az Érdek : Mindég magyarul Érzek ! V. Szabolesy Lajos. — Eljegyzés. Schwartz Ármin Budapest és Lichtenberg Etel je­gyesek. Minden külön értesítés !h elvett . — A diákmajálishoz. Kaptuk a következő 1^'elet. Tekintetes szer­kesztőség ! rolyó hó 7-én vasár­nap a »Nyirvidék«-nek a diákma­jálisról közölt cikkére vonatkozó­lag közlöm a következőket. A cikk -jpzerint : »Krieger Mihály ev. lel­kész a csonka határokon túlra írá­nvitotta a figyelmet, az ifjúságra és a felnőttekre váró feladatot rajzol­ja* stb. A valóságban az elszakí­tott területekre a figyelmet Pilászy György az ifjúság nevében irányí­totta, azt mondva többek között, hogy az ifjúság a jövő serege, mely visszaszerzi az elvesztett területeket. Erre válaszolt Krieger ev. lelkész ur gyönyörű beszédében, kinek be­szédéből idézem a következőket: »helyes dolog volt, fiam, hogy a mulatság közben is emlékeztettél a megcsonkított hazára ,de ezt a fájó érzést köszönöm neked, azonban azt nem fogadom el, hogy az ifjúságé az elvesztett területeket visszasze­rezni, mivel ez elsősorban a miénk felnőtteké, kik elvesztettük ezeket!» Mint e szavakból kiviláglik, Pilászy irányította a szót az elszakított te­rületekre A helyreigazítás közlését kérve maradok teljes tisztelettel .Egy diák. — 30 éves találkozó. Amint értesüiünk, e hó 14-én Nyíregy­házán találkoznak azok, akik ezeiőtt 30 évvel 1895-ben itt tet­tek érettségi vizsgát. Ezzel az osz­tállyal nyilt meg annak idején fő­gimnáziummá aiakult gimná­ziumunk első osztálya s az számos kiváló tanulójával mindenkor mint elit osztály szerepelt. Megjelenésü­ket Budapestről kilátásba helyez­ték Krúdy Gyula iró, Kállay Ta­más nemzetgy. képviselő, jakab Mihály kúriai biró, Lenkei Géza ezredes, dr. Gara Zoltán ügyvéd és bankigazgató, Birtha József ref. lelkész és volt képviselő. — Sőt valószínűleg résztvesz a talál­kozón Gróli István az Iparművé­szeti iskola igazgatója, volt nyir­egyházi tanár is. BaiMrálynövé koronázzák a Nyiregyházi Bőripari Sport Egyesület junius hó 14-iki nagy népünnepélyén rendezendő szép­ség-verseny első dijat nyert győztesét. — Junius 25-én adhatók be ajánlatok a nyiregyházi Pénzügyi Székház különböző munkálatainak elvégzésére. Ezek a munkálatok: műkő, szobrász, burkoló, parketta, asztalos, lakatos, mázoló, üveges, ablakponyva, cserépkályha, vas­kályha, takaréktűzhely, szobafestő, felirati zománctábla munkálatok. — Ajánlat tehető együttesen és kü­lön-külön az egyes munkálatokra. A kiírási müvelet iratai — az ön­költségi ár megtérítése ellenében átvehetők Nyíregyházán a pénzügy igazgatóság 15. sz. szobá­jában délelőtt 10—12 óra közöt vagy Budapesten Maróth Kálmán tervező építész irodájában (II. Szalag-utca 7.) Az ajánlatok zárt, lepecsételt borítékban 1925. junius 25-én déit 12 óráig nyújtandók be. Ügyvédek nem nélkülözhetik az Illetékügyi Útmutató uj zseb­alaku juniusi kiadását. Szerkesz­tette dr. Pongrácz Jenő. Kapható az Ujságboltban . Ali Bérűd Bej személyesen társulatával az APOLLÓBAN — Érettségizők találkozója Deb­recenben. A debreceni' Fazekas Mihály állami főreáliskola hősi ha­lált halt 22 növendékének emlé­kére az iskola előcsarnokában felál­lított emléktáblának 1925. junius 14-én délelőtt 11 órakor leleple­zési ünnepélyt tart. Sorrend: 1. Magyar Hiszekegy. 2. Dr. Zivuska Jenő tanár beszéde. 3. Laczkó Béla erdőmérnök, volt intézeti növen­dék beszéde. 4. Toldy László—Vö­rösmarty: Jóslat. Ének. 5. Balla György VIII. o. t. beszéde. 6. Dr. Zalai János igazgató átveszi az emléktáblát. 7. Koszorúzás. Him­nusz. Az ifjúság elvonulása az em­léktábla előtt. Erre az ünnnepély­re a hősi halottak bajtársait, hozzátartozóit, az intézet volt nö­vendékeit s a testvérnitézeteket ha­zafias tisztelettel meghívjuk. A Re­áliskola Tanári Kara. A Tanulótár­sak Szövetsége. - Junius 13-án (este 6 órakor a Tanulótársak Szö­vetségének közgyűlése,, valamint a 25, 20 és 10 év előtti' érettségizők találkozása az iskolában. Bálkirálynővé koronázzák a Nyiregyházi Bőripari Sport Egyesület junius hó 14-iki nagy népünnepélyén rendezendő szép­ség-verseny első dijat nyert győztesét. — Férfi és fiu ruháK, külön nad­rágok, vászon öltönyök gumiköpe­nyek a legolcsóbb árban, Gólya áruház, Zöldség-tér. — Egy házaspár borzalmas bűne. Kaposvárról jelentik: Csütörtökön tárgyalta a kaposvári kir. tör­vényszék Varga József váltókezelő és feleségének bűntettét. Varga Jó­zsef és felesége még 1924. húsvét utáni napokban egyik szomszéd­juk 14 éves polgári iskolai tanuló­leányát lakásukba csalták és ott feleségével együtt lefogva a tehe­tetlen kisleányt, a váltókezelő vég­rehajtotta bestiális cselekedetét — A leányon, aki félelmében nem mert szólni semmit özvegy édes­anyjának, mutatkozni kezdtek a bűnös cselekedet következményei, mire az édesanyja faggatására be­vallotta az esetet, aki .büntető fel­jelentést tett Varga József váltóke­zelő és felesége ellen. Az ügyet csütörtökön tárgyalta a kaposvári kir. törvényszék Boda-tanácsa, amely az elvetemült Varga Józse­fet 5 évi fegyházra és 10 évi hi­vatalvesztésre, mig feleségét, mint biinsegédi tettestársat mondotta ki bűnösnek és háromévi fegyházra, valamint 5 évi hivatalvesztésre ítélte . • — Rendkívüli occasió .eovercoai, burberry öltönyök és köpenyek, va iamint mosó és lüszter férfiruhák­ban. Székely, Győri és Morvái fér­fim haüzletében, Nyiregyháza Vay Ádám-utca 5. — Nádtermelők figyelmébe. A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara felhívja a nád készlettel rendelkező gazdák figyelmét arra, hogy na­gyabb mennyiségű elsőrendű mi­nőségű, téli vágású nád iránt ér­deklődnek. Jelenleg teljesen kész méterkévékért {exportkévékért* va­sútállomáson vagonba rakva 8500 (Nyolcezerötszáz) koronát fizetnek jexportkévékért. Ha a nád nem tel­jesen egyenes, vagy túlságosan le­veles, végül, ha az nem a legutolsó téli termésből, hanem esetleg az előző év vágásából származik, ill. maradt vissza, ugy azt nem veszik át. A mennyiségre nézve pedig megjegyzendő, hogy egy-egy eladó­tól egy-egy vasútállomáson leg­alább is 8—10 vagon minimális quantum kívánatos. Aki a nádérté­kesitésben elősegítést kiván, je­lentse óhaját a Kamarához (Deb­recen, Hunyadi-utca 10.) — Mezőgazdasági termelésünk csapásai. A Tiszán tus több vidékén olyan súlyos csapások érték a me­zőgazdasági temelést, hogy a Ti­szántúli Mezőgazdasági Kamara már most indokoltnak látja, hogy az elemi csapásokról s azoknak mérvéről, továbbá sáskajárásnak s egyéb károkozóknak káros hatásaik­ról részletes tájékozódást, adatokat gyűjtsön össze. — E célból me­zőgazdasági kamaránk a kerüleíbeli mezőgazdasági bizottságokhoz, az összes gazdasági egyesületekhez, sa­lamint a községekhez is, köriratokat intézett, hogy a kamarakerület ösz­szes községe/ről részletesen megál­lapítsa : Mily elemi csapások érték ott a növénytermelést, e pusztulá­sokat a növényzet természetes fej­lődése mennyiben hozta helyre vagy mily mértékben maradt az a pusztulás behozhatatlan veszteségük a gazdáknak. A Tiszántúli Mező­gazdasági Kamara már előzetes ku­tatása alapján is tudatában van annak, hogy egyes vidékeken oly mértékű a gazdák terméspusztulása, hogy rendkívüli kormányintézkedé­sek lesznek elkerülhetetlenül szük­séges. Ezek iránt; hogy megfele­lően indokolt előterjesztéseket te­hessen mezőgazdasági kamaránk, e célból ez adatgyűjtés fontos és sür­gős. - Lzuton is figyelembe ajánl­ja tehát ez adatgyűjtést a Kamara. Magánosoktól is szívesen fogaa a Kamara ily irányú szakszerű adat­közlést, ami közérdekből kivána­ft)S is. — A balatonfüredi Erzsébet­Szeretelház engedélyt nyert arra, hogy az intézet céljainak előmoz­dítására az ország területén ado­mányokat gyűjtsön. A vonatkozó kérőleveleket a napokban küldték szét_ városunkban dlyan jótékony egyéneknek, akiknek "cifne az inté­zet igazgatóságának tudomására jutott. Az igazgatóság ezúton kéri az illetőket, hogy a hozzájuk inté­zett kérelmet figyelmükre méltatni szívesek legyenek. A legcsekélyebb adomány is elősegíti a kitűzött *eít: az árvák élelmezését, felruhá­zását, felnevelését, mig a nyomtat­ványok rideg elmellőzése anyagi veszteséget okoz. A nyomtatvány és portóköltségen kivül minden adomány a nemes célra jut; a gyűj­tés eredményéről annak idején nyilvános elszámolás fog közzeté­tetni. Azok a jószívű gyermekba­rátok, akik bármily okból kérő­levelet nem kaptak* de akik az az adakozásban résztvenni óhajta­nak, szíveskedjenek önkéntes ado­mányaikat vagy iapunk utján, vagy közvetlenül az intézet igazgatósá­gához Balatonarácsra elküldeni. — A Gazdag-cirkuszban ma, este fél 9 órakor nagy előadás vál­tozatos műsorral. Az előadás zára­dékául érdekfeszítő birkózás. Két pár birkózik. I. pár: Czája József magyar világbajnok, Lindmayer Európa bajnoka. II. pár: Pospi­schel cseh shampion, John Zipsz amerikai néger. — A román egyesült ellenz& le­törése. Nagyváradról jelentik: — A házszabályszigoritásról szóló ja­vaslatot benyujtötták a képviselő­háznak, hogy igy törjék le az el­lenzék obstrukcióját. A javaslat előírja, hogy ezentúl részletes viták folyamán egy-egy törvényszakasz módosításához csak két szónok szóihat hozzá, mégpedig egy mel­lette és egy ellene s mindegyik be­széd legfeljebb 10 percig tarthat. Magát a házszabályszigoritást a sző vetkezett ellenzéki pártok, a pa­rasztpárt és a nemzetipárt nevé­ben Madgeare visszautasította, ki­jelentvén, hogy amennyiben tör­vényerőre emelkedik ez a javaslat, ugy az ellenzéki pártok kivonulnak a parlamentből. A néppárt vezére, Avarescu azonban felszólalásában helyeselte a javaslatot. — Orvosi hir. Dr. Munk Ká­roly szabadságáról visszatért és rendelését Bethlen-utca 22. szám alatt megkezdte. 3x Bálkirálynővé koronázzák a Nyiregyházi Bőripari Sport Egyesület junius hó 14-iki nagy népünnepélyén rendezendő szép­ség-verseny első dijat nyert győztesét. — Permetező köpenyeket, munkás ruhákat, külön nadrágokat, minden mennyiségben a legolcsóbb árban szállít a Gólya áruház, Zöldség-tér. 9

Next

/
Oldalképek
Tartalom