Nyírvidék, 1925 (46. évfolyam, 1-144. szám)

1925-01-01 / 1. szám

XLtit évfolyam Nyiregjlii ZÜ, 1925 január 1. * Csütörtök Hmn Kinin T. NY EI6fl**tésl éMk h*tybwi és vldéksn: kén SOüOU K. Nagysdévr* »OOOű K. ét baritoknak 20°/e engedmény. Aiapltotta JÓSA ELEK FAssvrkMitö' Dr. S. SZABÓ LÁSZLÓ. F«I«I6» nwkMttí : VERTSE K. ANDOR. Sa«rkMitöt4o ét kiadóhivatal: SZÉCHENYi-UT 0. SZAM. T«i*ton Mim 138. Pcitachequa S9SSS. Kéziratodat nem adunk viasza. IJ JETKOR. Karácsonykor a Szentatya 3 kalapács­ütéssel nyitotta meg Rómában a Szent­kapui, melynek küszöbéről a zarándokok ezrei fognak a jövő év folyamán, a szent­évben belépni a bit felszentelt csarno­kába:! Szilveszter éjszakáján az örök Idők­nek örök órája 12 kalapácsütéssel fogja ránknyitni az í925-ik esztendőt s a kü­szöbről bizonytalan jövőnek, zűrzavaros setétségbe vesző homálya mered az Klet utasainak millióira, t Félsz beletekinteni ebbe a setéi bi­zonytalanságba? A 10 éves nyomorúság­nak ránk dermedt iszonyata ujabb aggo­dalmakkal tölti el a lelkedet, szegény úti­társam? Magad vagy az oka!! Megmondom, mit tégy. Abba a setéi űrbe állítsd vissza lel­kednek. hitednek rombadőlt templomát!! Állítsd fel újra benne a régi szent oltá­rokat!! Gyújtsd ki ebben a templomban te is a régi szö\ ténekeket, az Erős Istenbe vetett bizodalmat, a honfi erényeknek, a honszerelemnek lobogó fáklyáit, — a fele­baráti szeretetnek, az önzetlenségnek ki­aludt örökmécseseit. — a békességnek, az egymás megértéséilek ünnepi gyertyáit... a küszöbről Te feléti is oizlató s egy fognak megújuló nyomorúságnak, szenvedésnek, * kiegyenesedés. Magyar elszántság, áldo­s meglásd: reménysugarak fognak integetni boldogabb jövendőnek kontúrjai kibontakozni!! A 10 éves nyomorúságban kishitűek lettünk. Hitetlenek, üresek, földhöz ra­gadt szegények lettünk; már-már annyira, hogy szemünket se vagyunk képesek többé felsőbb célokra .irányítani, érzéseinket se magasabb ideálok felé hangolni!! A férfi, aki elveszti önbizalmát, ener­giáját. nem férfi többé. Az igazi férfinak akkor kell legdacosabban állani az élet megpróbáltatásaival szemben, mikor leg­ádázabban bömböl az orkánok viharja!! A nemzet, amely a mélyben se képes egymásra találni, hanem letiport állapo­tában is egymást rágja, marja, — megéreti — A hallatszanak. Nyissuk meg füleinket, hogy meg­hallhassuk. Emeljük fel a szemünket a föld porából és gyujtsuk ki újból az ol­lári fényességeket... s meglássátok, hogy az Újév' Szentkapuja nemcsak a katholi­kus világ gyermekeinek, hanem mindany­nyiunknak, akik még hinni tudunk,^ — egv biztató jövőnek derengő világosságát fogja megnyitni. a megsemmisülésre!! zárt ajtó mögül biztató hangok reménytelenségnek, hanem valóban uj. Lélekben, erkölcsben, erőben való megúj­hodás. Békességes és egyetértő nagy mun­kában való összeforrás. A meggyalázott történelem igazságtalanságának korrigálá­sára egyetlen elhatározásban való zatkészség dacos erényeiben váló felfris­sülés. Ha mi magunk megújulunk: meg fog ujulni az idő is felettünk. Lesz boldog ujeszlendőnk!! Sasi Szabó László. vár Szaboícsvármegye az uj esztendőtől ? Mikecz István alispán az uj év várható eseményeiről nyilatkozik a Nyirvidék szá­mára. Az uj év meghozza a községi választásokat. Január 15-én alispáni értekezlet lesz. Szabolcsvármegye alispánja nagyszabású útépítést tervez. A vármegye har­mincévi lejáratú kölcsön felvételét tervezi. A kórház két uj paviilonja is részben a kölcsönből kerül ki. Ötszáz méte res uj úthálózat. Legyen ez az uj esztendő n emcsak a számozás szerint, hanem lényegben is uj.' Xe ismétlődése a már 10 év óta meg­Nyiregyháza, december 31. A Nyirvidék tudósítójától. Szaboícsvármegye alispánjának szobá­jába lépek be azzal a tervvel, hogy a Nyirvi­dék számára az óesztendő utolsó napján tá­jékoztatást kérek, mit vár a következő évtől Szabolcsvármegye törvényhatósága. A szakadatlan, kitartó, komoly munka hajléka ez a szoba, amelynek ablakaiból nem egyszer szűrődik ki a lámpa fénye késő dél­utánokon, estéken is. Itt a hivatalos órákon tul is folyik a vármegye sorsát, javát, jöven­dőjét alapo/ó munka. Mikecz István alispán az ügyes-bajos dol gaikkal eléje járulókkal van most is elfoglal­va, de munkássága közben szives jósággal enged át néhány percet a mi számunkra. Az újesztendő várható nagy problémái közül vár­megyénk törvényhatósága szempontjából né­gyet érint : a községi tisztujitásoknak, a köz­igazgatás egyszerűsítésének, az útépítés és kórházbővitéshez szükséges kölcsön felvételé­nek kérdését. Tisztújítás ok\. A következő év egyik jelentős eseménye — mondotta az alispán ur Őméltósága — a községi választások, tisztujitások megejtóse, a képviselőtestületek újjáalakítása lesz. Az erre vonatkozó törvénytervezet készen áll s valószínű, hogy az indemnitás letárgyalása után a nemzetgyűlés elé kerül. A megyebi­zottságok újjáalakítása és a közigazgatási ügyvitel egyszerűsítése tárgyában január 15-én és 16-án a belügyminisztériumban alis­páni értekezlet lesz. A közigazgatás egyszerű­sítése kérdésében valamennyi alispán ki fogja fejteni álláspontját. Mi is elkészítettük az e tárgyra vonatkozó memorandumunkat. Az újesztendő másik nagyjelentőségű kérdése vármegyénk szempontjából a most kialakuló nagy útépítési programm végrehaj­tása. Erre a célra egy' nagyobb és hosszabb lejáratú, mintegy harminc éves kölcsön felvé­vételét vettük tervbe. A kölcsön, amelynek törlesztését az útadó és a községi szolgáltatá­sok biztosítják, lehetővé fogja tenni, hogy a négy-ötszáz kilóméteres ut rövidé- ^ se/i kiépül. Évenkint száz kilómétert építünk ki s így az egész vármegyét behálózó utak megépítése néhány év alatt befejezést fog nyerni. A kórház uj paviilonja • is a kölcsön keretében nyer kedvező elinté­zést. A kórház felépítéséhez a vármegye öt­j ven vagon búzát ajánlott fel s ezt annak | idején az illetékes minisztériumok jóvá is hagyták. Most azonban a felajánlott búzát nem vetjük ki, hanem a kölcsön felvételénél értékesítjük. Az uj utak iránt érdeklődve, Ö méltósága elővette Íróasztaláról az utak nagy­jából összeállított tervét, amelyet eddig elké­szített. Minden járás területe át van hálózva ebben a nagyszabású útrendszerben. A rész­letes kidolgozás előkészítése céljából — mon­dotta az alispán ur — a főszolgabirákat érte. kezletre fogom összehívni, majd azután a kész programm a törvényhatóság elé kerül. Ezeket mondotta Szabolcsvármegye alis. pánja és szavaiból egy nagyszabású munka­programot bontakozott ki. Programm, amely­nek végrehajtása erőt, szilárdságot, lelkes odaadást kiván, és amely csak az egész vár­megye vállvetett támogatása mellett valósul­hat meg. Tudjuk, ezek a feltételek megvan­nak s bizalommal nézünk a vlrmegye uj esz­tendeje elé. 9 Mit vegyen újévi • Hézze mep Mum, á^Ia Cipőáruház kirakatat és választat, ffrregjtipze, Zrínyi toftg Egyes szám ára korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom