Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 276-298. szám)

1924-12-06 / 280. szám

10 j&ímmtK 19Í4. december 6 A nyíregyházi csapatok és különösen a NyTVE első helyezését, még a 3—4-ik for­dulóban sem igen lehetett sejteni, hiszen mindjárt a második mérkőzésen két, szinte pótolhatatlannak hitt játékost vesztett el, akiket kénytelen volt egész ősszel nélkülözni. Az ifjúsági játékosoknak azonban meglepe­tésszerű kitűnő szereplései, a csapat szel­leme, a játékosokat és az egész együttest jel­lemző technikai készség diadalmaskodott az« ellenfeleken és a csapat lassan, de biztosan feljutott a már oly rég óhajtott első helyre. 'A megérdemelt első helyre veretlenül jutott a NyTVE, sőt négy eldöntetlenje közül há­rom már biztos győzelemnek látszott és csak balszerencséjének köszönheti, hogy nem na­gyobb pontkülönbséggel vált el a többitől! A csapatoknak kétségtelenül a csatársor volt mindvégig a legintaktabb és legjobb része, az idén már megjött a csatárok tavaly oly nagyon hiányzó gólképessége, a halfsor ál­landóan jó átlag formát játszott ki, á köz­vetlen védelem annak ellenére, hogy néhány­szor bizonytalankodott, mégis legkevesebb gólt kapta az összes csapatok közül. A csapat főerői a csatársorban Gutt­mann, aki különben az egész együttes fő­irányitója volt e szezonban minden mérkőzé­sén, tudásának legjavát nyujottta. Legmegértőbb partnere Deák, akivel már ugy összeszokott három év alatt, mint' két jó testvér. A csatársorban »öreg játékos« még Schwartz, akinek legnagyobb érdeme, hogy mindig készséggel állott a klubja ren­delkezésére, amikor szükség volt rá. A half­sor és a csapat leglelkesebb embere Reich­mann, aki Weisz letiltása miatt, végig a centerhalf posztján szerepelt, — kitűnően. Sipos a csapat »legerélyesebb« embere, az ifjúsági jobb half a szezon végén jött csak igazán formába. Tomasovszky volt a köz­vetlen védelem oszlopa, Miskolczy csak há­rom mérkőzésen játszott, Szokol szerencsés kapus, a legkevesebb gólt engedett be a hálójába. Igy nézne ki a bajnokjelölt NyTVE csa­pata, a pompás szereplésben azonban igen nagy érdeme van az egyesület vezetőségének is. Dr. Krómy Károly ügyvezető-elnök, Dr. íThurzó György futballszakosztályi elnök, Belánszky Barna intéző, Dr. Rosenstein Zsi­1 ga, Hunyady Sándor titkárok és kivétel nél­kül a futballszakosztály minden egyes tagja kivette részét abból a munkából, amelynek eredménye szebb és értékesebb nem lehetett volna más, mint ez a vezető hely, ami remél­hetőleg a bajnokság elnyerésében fog vég­legesen kialakulni. Másik elsőosztá,yu egyletünk teljesítmé­nye talán még értékesebb, mint a NyTVE-é. Hiszen a NyTVE már egy húszéves múltra tekinthet vissza, mig a Ny KI SE mögött még csak néhány év van, amelynek nagyré­sze is vagy a kezdet bajaival, vagy a fúzió és egyéb nehézségek küzdelmével telt el. —• Mint a Nytvénél, ugy a Nykisénél sem lehe­tett jóidéig sejteni, hogy a második helyen fog ősszel végezni. A csapat csak a szezon vége felé kezdett igazán magához térni, ami különösen abban leli magyarázatát, hogy csak ekkor kapott a mérkőzések megnyerését hez szükséges csatársor irányitót. A halfsor és a közvetlen védelem mindvégig a csapat legmegbízhatóbb részének bizonyult. A Ká­rolyi—Damu—Budaváry közvetlen védelem egyike a kerület legerélyesebb és legmegbíz­hatóbb védelmi triászának. Halfok dolgában mindig legjobban állt a Nykise. Palicz I., Tímár, Szalontay, Szmiku, Klein mind szívós, lelkes és fáradhatatlan játékosok, akikben sohasem csalódott az egyesület. A csatársor gyors és leginkább egyéni játékosokból áll, akik már igen sok kellemet len meglepetést szereztek az ellenfelek­nek. Ebben különösen vezet Benké és Palicz II., míg Wílheim, Grünsberger és Torma már technikásabb osztályhoz tartoznak. A csapat különben megérdemelten került a res­pektábilis második helyre, a lelkesedés, a feltétlen győzniakarás a játékosokat mindén mérkőzésen áthatotta és ebben sok minden­nek titka rejlik. Az egyesület élén szintén a csapatért minden áldozatra kész vezetők állanak, akik minden tehetségüket és szabad idejüket az egyesületüknek szentelik. Hoffer Bertalan elnök, Vajda Emil, a népszerű Horváth Nándor, Földes Miklós, Stark Andor és még többeknek munkája megteremtette gyümölcsét. Most vegyük a sorrend szerint Debrecen sportegyleteit. A harmadik helyet foglalja el a sok­szoros bajnok Debreceni Vasutas Sport Club. Bizony a szezon közepéig ugy látszott hogy a derék Vasutas egyesület babérjait megtépdeste az idők vasfoga, a régi lelkese­dés azonban nem hagyta el a játékosokat és mégis csak sikerült némileg helyre hozni a vesztességeket. A csapat főerői a nagyszerű Molnár, a Polonetzky és a Szolárszky testvé­vérek és a letiltott Wampetícs. A kerület egyik legstílusosabb csapata a szeszélyes formát mutató Debreceni Torna Egylet. A Nytvétől szenvedett veresége miatt azonban kénytelen megelégedni a harmadik hellyel. A csapat legjobb része az Urbanovics Fehér, Megyery halfsor. Nagy zajjal é^ dobveréssel indult neki a szezonnal a magát már eleve »bajnoki je­löltnek kikiáltó Debreceni Kereskedő Alkal­mazottak Sport Egylete és habár a hang és a fegyelmezettség végig kísérőjük is volt, a bajnokságból azonban aligha lesz az idén valami. " j ! ; A csapat legjobbjai : Fried II., ökrös és Klejn. , | A Debreceni MTK szimpatikus csapata szenzációs starttal indult, három utolsó mér­kőzésén azonban már teljesen letört csapat képét nyújtotta és igy kénytelen megeléged­ni az ötödik hellyel. Az egyesület kitűnő ifjú­sági gárdával rendelkezik. Legjobb játéko­suk a válogatott Mertin. A Debreceni Egyetemi Atlétikai Club csak az utolsó mérkőzése után tudott el­kerülni a tudásához nem méltó utolsó hely­ről, annak ellenére, hogy képességei sze­rint a vezetők között kellene lennie. A csapat nagy hátránya, hogy nem egységes. LegH jabbjai Csáky, ökrös, László és Pataky. A lista két utolsó helyét a két vidéki csapat foglalja el. A BSUE csinált ezidén is néhány meglepetést, a csapat különben kezd már elsőosztályu nivóra emelkedni, ta­vasszal mint értesülünk, igen megerősített csapattal fogja felvenni a harcot. A Kisvárda Torna Egylet otthon igen veszélyes \e(llenfél és a vezetőknek is igen nehéz küzdelmet ad, idegenben azonban még nem tud megbirkózni az ellenfelekkel. Igyekeztünk ismertetni azokat a körül­ményeket, amelyek elősegítették csapataink, nak a vezető helyekre való jutását, továbbá a jelenlegi bajnoki lista helyezettjeit és ké­pességeit. Vázoltuk azokat a alapfeltétele­ket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a ve­zetést a kerületben megtarthassuk és ame­lyek birtokában biztosak is lehetünk, hogy megtarthatjuk. I ! ! örömmel és büszkén, de minden di­csekedés nélkül állapíthatjuk meg, hogy a Nyirvidék sportrovata minden alkalommal igyekezett megtenni kötelességét a sport szolgálatában és Nyíregyháza sportéletének fejlesztésében, és mi mégsem vindikálunk magunknak ebből a dicsőségsorozatból sem­mit, csak azt kérjük, ugy az egyesületi veze­tőktől, ugy a játékosoktól, hogy vegyék megfontolás alá azokat a sorokat, azokat az elveket, amelyek minden alkalommal csak az egyetemes és közelebbről a mi kis város­kánk sportjának szemmeltartásával láttak világot e hasábokon, és akkor az a kívánt boldog jövő, melynek sugarai már ránk vetődtek, el fog minél előbb következni.! Eau de Cologne a legjobb Oroszkölni. Selyem lámpaernyő, diványpárna, ágyterítő, függöny legizlésesebben készül: Herskovíts Gyula cég üzletében. APRÓ HIRDETÉSEK Hirdetési dij: 10 Hóig 5000 K, minden torábbi sió 500 K­Hirdetések utáni érdeklődéire esek rüaszbélysg bek«­déte mellett rálasrolnnk. „Cím a kladóhÍT«talb«n" jebési hirdetésekre csak a hirdetésen feltüntetett tzAm. bemon­dás h esetén adhatunk fchrilágositist. A hirdetések dija • feladáskor fizeteodö Vidékről lerélbélyegben is beküldhető a hirdetés dija. Pénztárosnő perfek­tül számoló, aki a gyors és gépírásban is jártasság­gal bir, felvétetik magasabb fizetéssel azonnali, esetleg december hó 15-tki belépés­sel. Cim a kiadóhivatalban­5161-% December 15-től egy üres szoba kiadó Géza-utca 2*. szám alatt, ugyanott egy sodronyos ágy eladó. 5176-1 Egyesületi kaptárakban 6 család méh eladó. Cím: Prékopa tanitó Kürt-u. 11. 1549-1 Sertés vágást vállalok Trendi Lajos hentes Cim Hadzel-tér3ragy Hungária könyvnyomdában. 6183-8 Egy modem fehér háló­szoba, egy ebédlő és uri­szóba garnitúra azonnal eladó. Cim a kiadóban. 5 i 92-1 Iskolás leányokat teljes ellátásra elvállalok Cim a kiadóban. 5198-1 Eladó 2 étes szálkásszőrü szuka vizsla bevadászva. Szülei Németországból im­portáltak. Cxm az Ujság­boltban, } 558-2 Állást keres négy polgá­rit végzett intelligens uri lány. Cim az Ujságbolt­bnn. 1661-2 Eladó 2 éves 9C0 Hofher cséplő 160 mázsa búzáért, Ganz 2 hengeres motorral 260 mázsa, T20 wlm cséplő 60 mázsa buza, 6 HP Heller motorral 120 mázsa, 27 colos daráló 4 millió korona. Jakab, Nyir­pazony 1562-1 Honvéd laktanya-tér 4. számú félportás ház eladó, vétel esetén azonnal elfog­lalható. 5208-2 Bútorozott szoba kiadó. Árpád-utca 17. [5205-1 Külön bejáratú bútoro­zott szoba kiadó ágynemű nélkül. Damjanics-utca 5. 5 <04-1 Eladó 600-as 7 éves kö­rülgyürüs cséplő, apró és főszijjal, emelő mérlrg ösz­szes tartozékaival 120 m. buza. Mankó, Nyirtas 5202-H Kézimunka géphimzéit elvállalok, de tanitani ház­hoz is eljárok Bagó Mar­git Deák Ferenc-u. 80. sz. i-m-.3 Egy bútorozott szoba azonnal kiadó. Cim: Ke­reszt-u. 10. sz. Ügyes elárusító kis­asszony fizetéssel fel­vétetik a Hangára Cipő­áruházba Nyíregyházán. Üz­leti járfaisíiggal bírók előny­ben. 510I-8 Két jó minőségű békebeli zsakett mellénnyel és két rendbeli zakó öltöny eladó. Cim Kálvin-tér 10. Kisteleki-utca 10. szám alatt mosást házhoz elvál­lal 1567-1 Harmadéves joghallgató felelősség mellett középis­kolai tanulók tanítását el­vállalja. Cim az Ujság­boltban. 1564-3 1 q használt rézvillanydrót 2—3 mm-es eladó. Cim : Grünfeld Budolf Kisvárda. 5 < 18-t t Egy kitűnő rövid ke­reszthuros zongora olcsón eladó. Értekezni Csillag u. 5. szám. 52. OS Egy szép világos szóba, esetleg konyhával bérbeadó, azonnal elfoglalható. Érté­kezni Csillag-u. 5. 5.36-3 Az orosi szőlő I. kapun egy félhold szőlő lakóház­zal eladó. Értékezni Csil­lag-utca 5. ; 5237-3

Next

/
Oldalképek
Tartalom