Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 276-298. szám)

1924-12-30 / 297. szám

1924 december 30. JNÍYÍRYIDÉK 5 azonban fölöslegesnek, ide jegyezni azt, hogy éppen azon a napon, mint a funerátor (halott bemondó) szemeivel látta, hóditó láz­ban, ágyban feküdtem, dacára ennek, ismer­vén a kislelkii emberek csacsogásait, a ha­lottat leitemetni szándékoztam, de ebben orvosi határozott tiltakozás következtében megakadályoztattam. Ezután Lukács Ödön csatolja dr. Qrünbaum orvos bizonyítványát, amely szerint a ref. lelkész »posványlázban« szenvedett s ennek következtében a szobá­ból ki nem mehetett. — Mindezen nyomatékos érvek után — irja tovább Lukács Ödön — nemesebb bosz­szut nem állhatván a közhivatalt viselő em­berek felett ily bűnös könnyelműséggel pál­cát törött fekete lelkű embereken, csak ezt kivánom : őrizze őket a kegyelmes ég attól, hogy az engem egy hétig ágyhoz szegző betegséghez hasonló betegségbe essenek.« Igy kellett nyilatkoznia 1873-ban, Nyír­egyháza város ref. lelkészének azon a nyo­masztó levegőjű nyáron, amikor a nyíregy­háziak ablaka alatt a legszörnyűbb halál leslekelődött. Táblás házak bizonyítják A KOENIGSMARK sikerét HÍREK. Előadások kezdete: Hétfőn . 5, 7 és 9 óra. Kedden b, 7 és 9 óra. Szerdán Szilveszterkor 8 és 10 óra. Csütörtökön 3, 5, 1 és 9 óra. Pénteken 5 7 és 9 óra. Siessen jegyéri az Apollóba — A gyermekszépsíg versenyre ingyen lényképezik le a pályázókat. A «.Színházi £let» tudvalelővelg szépségversenyt rendez a nyíregyházi gyermekek között. Pályáz­hatnak az összes előfizetők gyermekei. A pályázókat Csépány Jenő fotográfus in­gyen fényképezi le kellemesen fűtött mű­termében (Royal-szálló III. emelet) egész napon át. A pályázók fényképei megjelen­nek a «Színházi filet-ben. fi IS MA MA ti [December 30. Kedd. Róm- kath. Dávid. G. kath. Anizia vtnő. Prot. Zuárd. Városi Színház: Svihákok, páratlan bér­let 25. (8 órakor.) ! , Apolló-Mozgó: Koerdgsmark, Pierre Be­nőit regénye Petrovich Szvetiszláv fősze­replésével (5, 7 és 9 órakor.) Diadal-Mozgó : A hetedik menyorsiág, tragikomédia 5 felvonásban, Gabriele de Gravonne főszereplésével (5, 7 és 9 órakor.) Kunos Ignác szabadlyceális előadása a vármegyeháza nagytermében (6 órakor) Vármegyei Jósa-Muzeum : nyitva 9—1 óráig. Városi gőzfürdő: nyitva (nőknek.) Nyetve jégpálya: zárva. Egész héten át a Lypiyi-Gonda és Ger­gelyffy gyógyszertárak tartanak éjjeli szolgálatot. HANYATT A FÖLDÖN, NÉZVE E:G FELE. Hányat a földön, nézve ég felé, hol a csillagok tánca hallgatag, öszi földön fekve, meleg subában egyedül itten, ahol nincs harag; : I i ; . I mert rtif'tcs egy ember a közelben, szernem liiábü szánt a mezon át, oly jó igy magamba merülni és megölelni ezt a vén subát i; ! . 'I i'!. " . Nézni a göncölt, rúdja hogy mutat arra, amerre vágyam tova száll, hallgatni az öszi szél dudáját, a nyírlevelehen, hogy ziteg, kaszál. Elmerülni lelkemnek csendjébe nyárutóján — itt a hegy megett — j ! ' ! i ! : i oly jó, ehiézni a kelő holdat és a szél által hajtott kós2a felleget. OROSZ IVÁN± — István éi János. A karácsonyi ünnep­ségekhez kapcsolódik az Istvánok, Jáno­sok üdvözlésének kedves alkalma. Nyír­egyházán Mikecz István alispánt, dr. Vietórisz István .városi főügyészt, Kardos István kulturtanácsost, Ozory István rendőrfötanácsost, Antal János tűzoltó al­parancsnokot, Pisszer János ipartestületi elnököt meleg szeretettel köszöntötte a barátok, tisztelők sokasága a névünnep al­kalmából . — Kiss. Sándor rendőrfőtanácsosi az iparosok öregek Báljának rendezősége védnökül kérte fel. Az Öregek Bálján az idén valamennyi iparos szakosztály szá­mos taggal képviselteti magát s igy a bál olyan néjjes lesz, mint a békeévekben volt. — A Kansz elnöki bizottsága és uszt­viselctelep bizottsága folyó hó 30-án ked­den délután 4 órakor ülést tart a Köztiszt­viselők Otthonában (Bocskai-utca.) — A (Szeressük Asztaltársaság ja­nuár 10-iki estélye szokatlanul nagysikerű­nek Ígérkezik. Aki páholyra tart igényt, forduljon a «Nyirvidék» * szerkesztőségé­hez. * — — E«jegyzés. Kéler Sári és Fábry Sándor f. hó 21-én tartották eljegyzésüket. — A szilveszteri záréra. A belügymi­niszter rendeletet adott ki, amelyben de­cember 31-ére az ország területén lévő mindennemű nyilvános étkező helyiség, nyilvános szórakozó hely iség, müaóheiy, felolvasó, hangverseny és más eféle nyil­vános terem és helyiség, valamint táncvi­galom stb. záróráját kivételesen hajnali négy órában állapította meg. — A dalárda vigestélye minden évben kitűnően szokott sikerülni. A január 3-iki < est iránt óriási az érdeklődés. A kiíünő műsort még nem áruljuk el, annyit azon­ban közlünk, hogy szenzációs lesz. — Eljegyzések. — Klein Lenke Heimovits József jegyesek. (Minden kü­lön értesítés helyett.) Sipos Ifonkát eljegyezte Bucskó István Nyíregyházán. (Minden külön értesítés helyeit.) Hlavaty Annuskát eljegyezte Kixávcr Sándor. • — Meghívó. A nyíregyházi ügyvédi* kamara Nyíregyházán a városháza nagy­termében Í925. évi január hő 4-ón délelőtt 11 órakor rendkívüli közgyűlést tart, mely, re a kamara tagjait meghívjuk. Tárgysoro­zat: 1. Az 1925. évi költségvetés megálla­pítása. 2. Ügyrend megállapítása. 3, Esetle­ges indítványok. Nyíregyháza, 1924. de­cember 27. Dr. Fráter Ernő sk., titkár, Dr. Járossy Sándor sk. elnök. — Eljegyzés. Deutsch Olgicát (Nyir­pazony) eljegyezte Schvarcz Dezső bujt (Nyíregyházán). (Minden külön érLestés helyett.) — Ezüstlakadalom. Hlavaty József ko­csigyártó és neje Bezzegi Annus decCm ber 25-én ünnepelték házasságuk 25-ik é fordulóját . — A Kereskedő Ifjak Egylete f. hó 31-én este 8 órai kezdettel, műsoros szil­veszteri társas vacsorát rendez, melyre tagjait tisztelettel meghívja. Jelentkezés f. hó 28-ig bezárólag az egylet gondnoké nál. A vigalmi bizottság. ' FIX4ŰÁ legújabb burieszkje Az autötéboly 3. 1 ü DIADAL | kisérő műsora hétfőn-kedden — 5, 7 és 9 árakon. • • még e héten a Diadalba!! Az elsodort élet 1 még e héten a Diadalba!! J(

Next

/
Oldalképek
Tartalom