Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 276-298. szám)

1924-12-02 / 276. szám

Nyíregyháza, 1924. december 2 XLV. évfolyam. * 276. szám Előfizetési Arak helyben és vidéken: Egy hóra 30000 K. Negyedévre 90000 K. Köztisztviselőknek és tanítóknak 20% engedmény. Alapította JÓSA ELEK Főszerkesztő: Dr. S. SZABÓ LASZLÖ. Felelős szerkesztő : VERT8E K. ANDOR. Szerkesztőség és kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT 9. SZAM. Telefon szám 139. Postacheque 29564. Kéziratokat nem adunk vissza. Á Ház a pénteki illésről 10-25 egymásutáni Budapest, december 1. M. T. 1. A nemzetgyűlés mai ülése iránt érthető érdeklődés nyilvánult meg. A pénteki ülés után számítani lehetett arra, hogy a mai ülé­sen meg fognak ismétlődni a botrányos je­lenetek, noha a kormány és a Ház elnöksége kétségteler.ül meg fogja tudni fékezni a szélsőbaloldal provokációit. A Ház előtt alig nagyobb készültség áll őrt, mint a nemzet­gyűlés csendes napjain. A folyosón is csen­des az élet. A mentelmi bizottság ülése pár perccel j 9 óra után kezdődött. A s?ocialisták közül egyedül Peyer jelent meg a Házban s az új­ságírók nyomban körű fogták, hogy a párt magatartására kérjenek tőle információt. Peyer elhárit magától minden kérdést, hogy nehéz még csak jóslásokba is bocsátkozni. Való­színűnek tartja, hogy ha a nemzetgyűlés a kivezetett képviselőket kizárja az ülésekről, a szocialista képviselők passziv ellenállásba lépnek s nem jelennek meg a Házban. A nemzetgyűlés mai ülését fél 11 óra­kor nyitotta meg Scitovszky Béla elnök Az egységes és keresztény gazdasági párt tagjai ' nagy számban jelentek meg a mai ülésen, az ellenzék tagjai közül mindössze három kép­viselő van jelen. A szocialisták és a demokrata szövetség tagjai ma délelőtt értekezletet hív­tak össze a közös teendők megbeszélése cél­jából. Rubinek István, a mentelmi bizottság előadója előterjeszti a mentelmi bizottság javaslatát a november 28 iki ülésen kivezetett képviselők ügyében. A bizottság megállapí­totta. hogy Györki Imre durva sértést köve­kivezetett képviselőket ülésről kitiltotta. tett el s amikor az elnök ezért megvonta tőle a szót, nem állt el a szólástól s ezen eljárása következtében tört ki a botrány. Hasonlókép Szilágyi Lajos magatartása is hozzájárult ahoz, hogy a nemzetgyűlés ülésezése felborult. A mentelmi bizottság ennek alapján a következő javaslatot terjeszti a Ház elé: Javasolja, hogy Győrky Imrét és Szi­lágyi Lajost a Ház egymásután következő 25 üléséről, (Helyeslés) Propper Ferencet és Kabók Lajost egy­másután következő 22 ülésről, (Helyeslés.) Peyer Károlyt, Batitz Gyulát, Sütő Fe­rencet, Szabó Józsefet, Saly Endrét, Klárik Ferencet, Farkas Istvánt, Szeder Ferencet és Malasits Gézát egymásutánt 20 ülésről (Helyeslés) és Peidl Gyulát egymásutáni 10 ülésről zárja ki a nemzetgyűlés. Javasolja továbbá a bizottság,, hogy Hebelt Edét utasitsa a Ház ünnepélyes megkövetésére.. Elnök jelenti, hogy a mentelmi bi­zottság javaslatával szemben Varga Gá­bor kisebbségi inditványt terjeszt elő; — Varga Gábor és Kaas Albert br. arra tá­maszkodva,, hogy a kizárás a Házszabály­revíziós tárgyalások idejére esik,, ami alap­talan kombinációkra adhat alkalmat,, Szi­lágyi és Györki kizárását 6 napra,, a 'töb­biekét 3 napra,, Peidl Gyuláét pedig csak egy napra korlátozza a Ház az előadói ja­vaslattal szemben. A Ház többsége ezzel szemben az előadói javaslat értelmében határoz . A szocialisták ujabb obstrukcióra készülnek. Budapest, december 1. M. T. I. \ Befolyásos politikai körben a következő j információt kaptuk a szocialisták terveire \ vonatkozólag A szociáldemokrata párt vezetősége teg­nap elhatározta, hogy sem a mentelmi bizott­ság ülésén, sem a Ház ülésén nem vesznek részt a párt parlamenti tagjai, míg a Ház teljes elégtételt nem ad a kivezetett képvise­lőknek. A szociálista párt parlamenti frakciója arra az álláspontra helyezkedik, melyet egy a Ház elnökségéhez intézett beadványában is körvonaloz, hogy a nagy zajban az elnöki enunciációt nem hallották s így nem is vehet­tek részt a szavazásban. Ezzel szemben azonban megállapítható, hogy a többség jól értette az elnöki enun­ciációt a igy a Ház hozhatott is határozatot. Politikai körökben ugy gondolják, hogy ez a tervezett obstrukció a szocialisták működésé­nek uj fázisát jelenti. Az látszik ebből, hogy egy kisebbség terrorisztikus fellépésével akarja | a maga akaratát ráerőszakolni a többségre. * Kis hirek. Budaházy Miklós tegnap este 9 órakor a keleti pályaudvar éttermében tettleg inzul­tálta Rupert Rezső nemzetgyűlési képviselőt. A bombapör mai tárgyalásán Hindy védő beszélt. Hangoztatta Szász ártatlanságát s rámutatott, hogy ha valamikor kiderülne, hogy kik követték el a merényleteket s meg­állapítható lenre, hogy a vádlottak padjára ültetett egyének voltak a tettesek, akkor is felmentést kérne, mert ezt a merényletet a Galilei kör működése szülte. Bécsben a telefon és távíró hivatalok személyzete ujabb sztrájkra készül. A*MÁV. északi főműhelyében Szemők Pál a liftkamarában dolgozott. A lift hirtelen megindult s Szemőkön súlyos sérülést ejtett A Rókusba szállították. A spanyol tengerpart mentén óriási vihar dul. A kikötőkben s a vasutvonalakon nagy kárt okozott a vihar. Györki és Weisz ismét elvállalták Eskütt védelmét Az elnök tudomásul vette s ifj. Kern Aurélt a védői tiszt teljesítése alól felmentette. Nádossy országos főkapitány és dr. yarinovich Jenő főkapitány tegnap meg­beszélést tartottak az esetleges rendzava­rások meggátlása céljából. Vasárnap a rendőrség teljes létszámban egész napon át permanenciában voít. Dolga azonban nem akadt,, mert a betiltott gyűlések szín­helyén senki sem jelent meg . Szcitovszky Tibor külügyminiszter a Times és Le Temps tudósítója előtt nyi­latkozott Magyarország és Franciaország jövőbeli viszonyáról. Annak a nézetének adott kifejezést, hogy Magyarország szere­pe mindinkább tisztán tárul Nyugat nem­zetei elé s Franciaország segítségére leszi Magyarországnak akkor,, ha a t ia oi i szee ződés áítai vállára rakott terhek súlyát nem fogja birni. =m— Tőzsde, Budapest,, december 1. MTI. Zürichi zárlat. Páris 2797.5, London 2398, Newyork 517.375, Brüsszel 2535, Mi­lánó 2251, Hollandia 209.5, Berlin 123 375, Bécs 72.95,, Szófia 380, Prága 1553.75, Var­só 99.5, Budapest 69.5, Bukarest 265, Belg­rád 750. Valuták. Cseh korona 2214—33, Di­nár 1064-85,, Dollár 74030-590, Frank 4030—60, Holland forint 29815—30070, — Lei 372-82,, Léva 534-42, Líra 3220-55, l Belga frank 3633—63,. Osztrák korona 10445—555,. Dán korona 12815—950, Svájci frank 14290—435, Svéd korona 19825—985, Norvég korona 10810—995, Márka 17635— 802. Terménypiac. Az irányzat valamivel barátságosabb, változás csak a buza és ten­teri árában volt. A buza 2500, a tengeri 5000 koronával drágult. Hivatalos árak. 76 kg. tiszavidéki buza 462.5—465, egyéb 460—462.5, 78 kg. tiszavidéki buza 470— 477.5, egyéb 467.5-470. Tengeri 245-250. A többi változatlan. Sertésvásár. Felhajtás 3300 darab. — Arak. Könnyű 24—27, közép 24.5—27.6, nehéz 27—27.7. » *> I hfiniQnvÁll a legnagyobb választékban • legjobb minőségekben, j— az ftaazee eipőezinekbea ízban legelőnyösebben vásárolhatók a Hungária Nyíregyháza, Zrinyi Hona-uta* 5. Telefon: 196. Egyes szám ára 2000 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom