Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 251-275. szám)

1924-11-13 / 260. szám

1954. november 18. MamwÉK 5 Béből megtudtuk azt is,, hogy az egyesület küzd az újonnan való berendezkedés ne­hézségeivel, de a csoportosított számso­rokból azt is láthattuk,, hogy az akadályok folyton kisebbednek,, amelyeket azzal is igyekeznek elhárítani,, hogy a tagdijakat ne gyedévi 6000 koronára emelik fel és né­mileg magasbitolták a játékpénzeket is, hogy a nagy összegbe kerülő fűtés és vilá­gítás fedezetet találhasson. . Sajnálattal vette a közgyűlés tudo­másul,. hogy Solcz Ottó könyvtárnok be­tegsége miatt,, Kabay Sándor pénztárnok pedig nagymérvű hivatalos elfoglaltsága miatt megvállott állásától. Az egyesitett gazda-könyvtárnoki állásra László Józse­fet,, a pénztárnokira pedig Krska Gyulát választották meg a tagok egyhangúlag. —• Végül örömmel vette tudomásul a közgyű­lés azt is, hogy 'dr. Bencs Kálmán kor­mányfőtanácsos polgármester felismerte a polgárság szervezettségének szükségességét és megígérte,, hogy a képviselőtestület elé olyan javaslatot terjeszt* amely, lehetővé teszi a helyiség megnagyobbitását. A meg­nyilvánuló elismerést az elnöklő polgár­mester elhárította ugyan magától,, mert ő úgymond,, csak a kötelességet teljesítette. Egyben kifejezést adott azon nézetének, hogy a multak nyomdokain haladva jó volna egy olvasóegyleti mulatságot ren­dezni a télen, amely bizonyára ismét er­kölcsi és anyagi sikerekkel zárulna. Indít­ványát el is fogadták. Nagy angoi fürdőszappan 1 drb. 6.000 K 6 drb. 82.000 K a DIVSNABAN Zrinyi Ilona utca 9. szám XIX R. hl KIS NAPTÁR: November 13. süt őrt ök. R. kath. Szaniszló. G. kath. Ar. sz. János főp. Prot. Sza­niszló. Városi Színház : A nagyhercegnő pincér, páros bérlet 12. (8 órakor.) 'Diadal-Mozgó : A minaret szózata és Zoro és Huru-ii\m (7 és 9 órakor.) Apolló-Mozgó : A gépmadár szárnyán Bu­dapesttől Londonig — Max Medicinája — Gaumont Hiradó és Élő divatlap^ (ne­gyed 8 és 9 órakor.) Vármegyei J ósa-Muzeum : nyitva 9—1 óráig. Városi gőzfürdő : nyitva (férfiaknak.) Eglész héten át a dr. Szopkó és Haissinger­ryógyszertárak tartanak éjjeli szolgá­Csak sír a szél. — Zizeg, szorong s peregve hált alá a lomb 'és mindent eltemet. Már hervadoznak mindenek, virágok búcsút intenek — és árva a határ. JÁVORKA ISTVÁN. — Áthelyezés. A helybeli pénzügy­igazgatóság egyik rokonszenves tagját: Lánczy József titkárt szolgálati érdekből a miniszter a pestvidéki pénzügyigazgató­sághoz helyezte át. Ezen alkalomból kar­társai hétfőn este bucsuvacsorát rendez­tek tiszteletére a Tisztviselő Otthon Bocs­kai éttermében, amelyen az egész fogal­mazói kar részt vett Tóth Bálint min, tan. pénzügyigazgató vezetésével. — Dohnányl Ernő dr. hangversenye Epen mához egy hétre lesz a legnagyobb zongoraművész hangversenye a Korona nagytermében. A Bessenyei Kör régóta pi­henő Blüthner zongorája ez egyszer hi­vatott mester keze alá kerül,, akinek va­rázsló ujjai alól gyöngyöző hanghullámok, 1 csobognak elő a szezon első estjén. Sze­rencsések lehetünk nyíregyháziak, hogy Dohnányival kezdhetünk egy téli sze­zont,. s egyáltalában szerencsések lehe­tünk, ha eljön hozzánk. Épen ezért le­gyünk ott mindnyájan a hangversenyén. Jegyek 60—20000 koronás árban Feren­czmél kaphatók. — Eljegyzés. Kóder Böske Rakamaz Natkó István Vencsellő jegyesek. — Min­den külön értesítés helyett. — a földmivelésügyi minídzter Ki­küldötte Nyíregyházán. A m. kir. földmi­velésügyi miniszter kiküldötte, Szigeti-Varga László gazdasági tanácsos november 6-án megjelent a nyíregyházi kir. áll. elemi nép­iskolai tanítóképző-intézetben, ahol az V. évfolyam gazdaságtani óráin megfigyelte a gazdasági oktatást. A szerzett tapasztalatok alapján a gazdasági tanácsos megelégedését fejezte ki Lukács Béla igazgató és Csanády Béla gazdasági szaktanár előtt. Szigeti-Varga László az intézet igazgatóságával megtár­gyalta az immár elodázhatatlan gyakorlótér kérdését is. A gazgasági tanácsos a várme­gyei gazdasági oktatás programmját is ez­alkalommal állította össze, megadván a szük­séges irányelveket. — a Jótékony Nőegylet hangversenye, A Jótékony Nőegylet f. hó 26-ára hirde­tett hangversenyére erősen folynak a ké­születek,, hogy a hagyományos siker az idén se maradjon alul az előző évek hangversenyeinek. — A Lengyel-cukrászda eisíí zenés estje pompásan sikerült s igy meg van a remény arra, hogy az állandónak ter­vezett estéken érdeklődő közönség fog­ja megtölteni a cukrászda művészi ízléssel berendezett intim helyiségét A hosszú téli esték unalmát könnyen el lehet itt űz­ni,, a színházi közönség pedig pompás va­csorát kaphat itt bármely időpontban. — Az első potyautas. Londonból je­lentik: A kanadai petroleummezők és Angliers között közlekedő repülőjáraton az egyik repülőgépen potyautast találtak. Az ővé a dicsőség, hogy," ebben a nem­ben ő az első. Nagy magasságban észre­vette a pilóta, hogy a gép erősen hátra­felé billen,, de nem tudott rajta segíteni. Mikor aztán az aeroplán Angtiersben le­szállott,, első dolga víolt, hogy átkutassa a repülőgép hátsó részét. Nagy meglepe­tésére a postacsomagok alatt egy férfit talált. A potyautas azzal mentegetőzött, hogy nagyon szerette volna feleségét és gyermekeit látni, vágyódott utánuk és azért vállalkozott erre a vakmerő utazásra!. és a egy gyog. latot. TEMETÉS. Már hervadoznak mindenek, virágok búcsút intenek 'és sárgul a határ. S e kedves messzi-messzi táj nem hív szerelmes csókra már a sáppadt napkorong. épmadár szárnyán a világ legérdekesebb filmje 5 felv. Max medicinája francia vígjáték Max Linderrel Gaumont Hiradó j Élő Divatlap világesemények s téli kreációk AZ APOLLÓBAN Ma csütörtökön utoljára Szenzációs Világsikerű yhercepő és a pincér hölgyeK figyelmébe! PREISER divatáruháza Zrinyi Ilona-utca 4. szám. A legdivatosabb prémek, szines prém­szegélyek ismét nagy választékban kap­hatók. Rips, tükör posztó és a legújabb divatszövetek, bélés-* és ruhaselymek, bár­sony flanellek állandó nagy raktára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom