Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 224-250. szám)

1924-10-01 / 224. szám

HIíotidék 1924. október 5. tEVA MAY előtt közvetlenül készült felvétel előtt közvetlenül készült felvétel Nyíregyháza—Kisvárda 2:0 (1:0) Biró: HorváUi Tegnapelőtt játszották le Kisvárdán a két város válogatott futballcsapatai re­vansmérkőzésiikel, amelyből ismét a nyír­egyháziak kerüllek ki győztesen. A nyíregyházi csapat ha nem ís a legjobb összeállításban állott starthoz, mégis jóval szebb és élvezetesebb játékot produkált, mint ellenfele és a két gól nem is fejezi kí kellően az erőviszonyokat. A játék szépségét nagyban befolyásolta a viharzó szél, ami nagyon sok akciót ron­totL el és tette bizonytalanná a játékosokat. Földes Miklós, Beíánszky Barna és György Mihály kíséretében a reggeli vonattal in­delt el a 14 főbőí álló csapat, a kisvárdai állomáson a Kse és a Kte képviselői vár­ták őket. — A nyíregyházi csapat a kö­vetkező összeállításban állt fel: Károlyi (Nykise) Tomasovszky (Nytve)) Budaváry (Nykise) Szalontay (Nykise) Volf (Nytve) Torma (Nykise), Réder (Nykise) Deák (Nytve) Minyó (Boc), Bártfalvy (Bsc) Pa­Iicz II. (Nykise). Az egész játék tartama alatt a nyír­egyháziak voltak a többet támadók, a kis­várdai védelem azonban nagyszerű formát játszott ki és a legtöbb támadást már a csirájában elfojtott. Az első félidő gólját Minyó rúgja olyképen, hogy kidriblizi az egész védelmet a kapussal együtt. A "má­sodik félidőben Paiicz szép lefutása végző­dik góllaí. A kisvárdaiaknak is van egy gólhelyzete, Károlyi azonban kifutással tisztáz. A győztes csapatban a közvetlen vé­delem hibátlanul játszott. A halfsorban Volf volt a legjobb, de a szélsőhalfok is megfeleltek. A csatársorban Minyó—Deák pár játszott kitűnően, kár, hogy kissé las­súak.. A kisvárdai csapatnak Erdélyi, Neumann és Dér volLak a legjobbjai. Horváth közmegelégedésre bírásko­dott . ( DMTK—Bőriparos SE 2-0, (2t-0) Biró: Kalz. Mindkét csapat több tartalékot szere­peltetett, ami bizony a játékon igen meg­látszott. A Bőriparos főerőit nélkülözte és különösen ennek tulajdonitható a vere­ség, mert még igy is igen sok gólhelyzetet dolgozlak ki a csatárok, illetőleg jutottak gólalkalomhoz, a Dmtk védelem gyenge játéka következtében azonban nem volt aki ezeket a támadásokat befejezze. Első félidőben a Dmtk a többéi támadó és Mertin két szép góljával bebiztosítja ma­gának a győzelmet. Szünet után azonban a Bőrösök is sokat támadnak, azonban a csatárok mindent elrontanak. A Dmtkából Pál centerhalf és a Mer­tin, Vincz III. baloldal a Dsc-ből Hora, Knáver, Pelák és Babka játszott említés­re méltóan . Nykise ítj. -Bóríparos SE ifj. 12:0 (7:0) Biró: Sik. A Nykise ifj. lelépte ellenfelét. gm, irkozteh az őszi es tóli ango3 és francia szöveteim meglepő olcsó árban. Legújabb divat szerint, kedvező fizetési feltételek mellett elsőrendű munkával ellátott ruhákat készítek Büaías József úri divat szabó, Nyíregyháza, Vay Ádám utca 7. 3321-27 L APRO HIRDETESEK Hirdetési dijak: 10 szóig5000 K. minden további szí 500 K. — Hirdetések ntáni érdeklődésre csak vá­laszbélyeg beküldése mellett válaszolhatnak. — „Cím a kiadóhivatalban" jelzésű hirdetésekre csak a hirdetésen feltüntetett szám bemondása esetén adhatunk felvilágosítást. A hirdetés dija a feladáskor fizetendő. Vidékról levélbélyegben is beküldhető a hirdetés dija. Egy frakk és hozzá mal­lény eladó Kossuth utca 67. szám. 1027-1 Perfekt szakácsnőt kere­sek október els«jére. Jelent­keini: Bleaer Bertalanné Báthory-utca 7. sz. 3833-3 Az „Erzsébet" közkórház­iján egy boncszolga felvéte tik. 3856 1 Tisztességes mindenes le­ányt azonnal felvesz Farkas gyógyszertár Ráktczi ut 14. 3875-1 Egy fekete férfi télikabát asztragin gallérral és egy a»z !ragán sapka eladó. Rá­kóczi-utca 15. sz. 3873-1 Kovács segéd, fiatal, nős, állást ker^s uradalomba ko­mencióra bárhova — Cim : Bilku András, Ó«zölő-ut 17®. szám, Nyíregyháza. 3886-1 Beköltözhető uj uri ház Ny'rturán k adó. Érlkezni: Kó aji ntca 73. Nyíregyháza. 10*1-1 Alkalmazást keres 19 éves nőtlen kovács-segéd. Gazda­tágba szeretne beállani k»­menciós kovácsnik özvegy édei anyjával. Cim: Özv. Geleta Antalné, Kótaj, Sza­bolcs megye. 1043-1 Bútorozott szoba kiadó. Kótaji utca 73. sz. 1045-2 Idősebb, megbízható em­berek fix fizetéssel éi per­centtel állandó könnyű mun­kára felvétetnek. — Cim az Ujságboltban. S-l Néhány órai könnyű mun­kával 14—16 éves fiuk sok pénzt kereshetnek, fix fize­tés és jutalék mellett. Cim tz Ujságboltban. S-1 Vadászfegyverek — 16-os kaliberűek — és más vadá­pzAti felszerelés eladó. Szé­chenyi-ut 34. sz. J-l Egy jókarban levő vas­tengelyes kisebb szekér és két lóra való jobb igás­szerszám búzaértékben eladó Kossuth-utca 65. szám alatt. J-3 Egy megbízható nő állást keres kis családhoz. Vay Ád ím-utca 57. 3902-1 Ores telek, ugyanott 3000 vályog elad\ Damjanich u. szam. 3900-1 Malomvezetői vagy hason­Ozemnél felügyelői vagy rak­tárnoki állást keres, magyar, német, tót nyelvet beszél, azoDnal beléphet. — Cim : Po­gay-üzlet, Ujfehértó. Tanuló leányokat vagy fiu­kat teljes ellátásra el.'ogad úrinő. C m a kiadóban. 390 5-1 Orosi SJŐIŐ elsl kapun fél hold kitűnő szőlő lakóház­zal olcsón eladó Értekezni Csillag utca 4 2. 3914-3 Egy kitűnő rövid kereszt­huros zongora eladó vagy bérbeadó. Csillag-utca 42. 3915-3 Nagyobb uradalomban 21 év óta alkalmazás ~an álló gazda, ki jelenlegi állását az uradalomban őt ért anyagi csapások miatt óhajtja fel­cserélni, kitűnő bizonyitvány­nyal rendelkezik, hasonló ál­lást keres január e'sejére. Cim: Bán János Nyirszakoly, Bay-udvar. 3911-1 Fgy darab nyersolajmoto r !00 as cséplőrel, egy darab benzinmotor 70ü-as cséplő­vel más vállalat miatt eladó, értekezhetni Kecskés Lajos géplakatos műhelyében, Uj­fehértó, Nagy D®rogi-utca. 39! 9-1 Kerestetik Szatmár me­gyébe vidéki uriházhoz intelligens nő háztartás vezetés-re, sz ízletes, egy­szerű főzésre. Nehéz mun­kától kiméivé. Váltsz kiadó­hivatalba kéretik „Szatmár" jelige alatt. 3918-1 ^ Különbejáratu bútorozott i szoba intelligens urnák ki­adó. A város belterületén 4 hold föld kertészeti célra, kiadó, Bocskay-utca 53 sz. 1047-1 Egy iparos asszony ajánl­kozik^vídékre főzni. Eötvös­utc a 12 . IQ 49-1 Öszőiő ntca 25. sz, ház f eladó, értekezni ugyanott. 1055 2 J Eladó egy lábonálló spór j jó állapotban, ugyanott egy i jó vaskályha. Hunyadi-utca \ 14. sz. a lat . 3924 3 j Gépész-kovács segéddel és I vincellér január 1 i belépésre | kerestetik. — Jelentkezni I Oankó gazdatisztnél Székely­bea pósta, vasút Demeeser­- ben, lehet . 1050 3 Sólyom utca 19. sz. ház eladó, azonnal elfoglalható, értekezni lehet Eötvös-utca 14. szám. 1052-3 Urasági inas, fiatal, józan életű, állást keres S0 ra vagy november elsejére.Cim: Nagy József, Klein-vendégí.ő. 1053-2 Kis ctaládhoz fiaUl lány mindenesnek ajánlkozik. — Rózsa utca 27. hátul az ud­varban. 3920-1 Bejáró főzőnőnek ajánlko­zom, Keskeay-u. 16. 3921 Gazdatiszteknek ajánlok olcsón egy pár faj fokszit, egy farkaskutyát, egy éves szép vadász kutyát próbára is adom. öt hald tengeri szár közel eladó. Zednik, városi virágcsarnok. 3917-1 Elvált keresztyén férfi há­zasság céljából megismer­kedne 19 év körüli leány­nyal. Cim: „Érdekes" jel­i gére a kiadóba. 3922-1 Mindenes leány azonnali belépésre kerestetik. — Kiss Ernőjitca 15. sz. 3913-1 Megbizható bejáró főzőnS vagy esetleg takarítónő fel­vetetik. Cim a kiadóban. 3916-1 Ügyvédi iroda keres gya­korlati gépírót vagy gépiró­nőt pár heti kisegítésre — azonnali belépésre. Cim a kiadóban. 3903-1 Több mint 100 különféle divatlap kapható az Ujságboltban. IHofherr | 900 *%»-es cséplő kéthengeres Qanz­| motorral, két évesek, 720 "% j; cséplő, 6 HP Heller-motorral 130 j mm. buzáér^darabonkint is eladók: Jakab, Nyirpazony. 3888-2 Mindenféle fehérnemű hímzést azsurozást, monogrammozást, úgyszintén ruhahimzést és gyön­gyözést vállalunk. 3S62-2 Eötvös-utca 8. ajtó 3. lottschlig Ágoston r. t. p II LlkörkfilSnlegességek, rum 11 és cogmacKyár Budapest. ^^ Ajánlja likőrkülönlegességek és rumgyártmányait. Központi te­lep és iroda : X. Martinovics-tér 8-9. Fióküzlet; Budapest IV. Váci-u. 22. Szeszgyár, szesztinomitó; Marton váiár. 3901-5 Két ügyvédjelölt egy külön be­járatú bútorozott szobát keres október hó 1 re lehetőleg a vá­ros középpontjában. Cim az Uj­ságboltban. 1048-2

Next

/
Oldalképek
Tartalom