Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 224-250. szám)

1924-10-29 / 248. szám

jfíiWWÉK I9S4. október S9. Nyíregyháza város szinügyi bizottsága dicsérettel nyilatkozik Heltai uj társulatáról. Az igazgató havonkint egy vaggon szenet kap a várostól. A középiskolák igazgatói az ifjúsági előadásokról. Az első előadás a Vén gazember, november 6-án. Nyíregyháza, október 28. A Nyirvi­dék tudósítójától, \ Heltai Hugó színigazgató uj társu­latával teljes bizalmat ébresztett további működése iránt. A közönség s a színhá­zat bérbeadó város megnyugvással tapasz­talták mindjárt az első előadásokon, hogy) a színigazgató arra az útra lépett, ame­lyen az egykori nyíregyházi igazgatók jár­tak s nivós társulattal, választékos műsor­ral, gonddal kidolgozott előadiásokkaf eme. li a nyíregyházi színházat a nagymultu Vidéki városok szinügyének nívójára, Az igazgatónak ezt az intencióját, amelyet si­kerrel juttatott'érvényre, méltányolja a közönség, de megfelelő módon méltányol­ja maga a város ís. 'Nyíregyháza Város jól tudja, mik azok a kötelességek, amelyek ma a szinte leküzdhetetlen nehézségekkel találkozó Vidéki színészet támogatása terén reá vár­tnak. S ha eddig nem adta ennek JL 'kultu­rális kötelességtudásnak külső tanűjelét, ez néfh jelente?? mást? mint hogy, Nyíregy­háza várakozó álláspontra helyezkedik a színtársulattal szemben. A város több íz­ben juttatta kifejezésre Heltai Hugó igaz­gató előtt, hogy minden kétséget kizáróan inivós társulatot, értékes színpadi kultu­rát terjesztő előadásokat vár tőle. Most.. amikor ezeket a Nyíregyházához méltó ér­tékeket dokumentálta az igazgató, a város elérkezettnek látja az időt arra, hogy a társulat felé nyújtsa minden igaz kultú­rát óvó, segítő, istápoló kezét. Ez az ak­cióba lépés történt meg a szombat délután lefolyt szinügyi bizottsági ülésen, amelyen Kardos István kulturtanácsnok referálta a színházzal kapcsolatos kérdéseket. Ismertette Heltai Hugó igazgatónak füzifasegélyre irányuló kérelmét. A bizott­ságban melegen elismerő nyilatkozatok hangzottak el Heltai társulatának működé­séről. A szinügyi bizottság tagjai különö­sen a színházi kérdések iránt intenziven és ö sztönzően érdeklődő Mattavovszky Ist­ván dr. rámutattak, hogy Heltai kiváló tár sulattaí, komoly sikerrel kezdte meg mű­ködését. A bizottság elhatározta, hogy méltányolja a megindult eredményes munkát és a tá rsulatot nyíregyházi mükö­djése idejére havonként egy, vaggon "szén­nel segíti. A szenet minden hó 1-én és 15-én 50—50 mázsánként kapja meg az igazgató. A segélyezés feltéLeíe az, hogy a társulattól a város továbbra is értékies mű­ködést vár , A' s'zinházat érdeklő kérdéssel fog­lalkozott az az értekezlet is, amely teg­nap délelőtt 11 órakor, a kulturtanácsos Jön JÍCKIE cimu legnagyobb sikert aratott filmjében. szobájában folyt le s amelyen a város kö­zépiskoláinak igazgatói vettek részt. Az ér­tekezletnek az volt a célja, hogy maguk az iskolák nyilatkozhassanak az ifjúsági elő­adások köréről mikéntjéről. Az értekezr leten Kardos István kulturtanácsos elnö­költ s az igazgatók sorra előterjesztették, hogy az irodalmi oktatás támogatásául mi­féle színdarabok előadását kívánják. Az egyesek által felsorolt színmüveket ösz­szeegyeztiették. Csaknem mindenben meg­egyezett az igazgatók álláspontja. Az értekezleten hozott határozatban |az a kívánság jut kifejezésre, hogy az ifjú­sági előadásokat kéthetenként mindig más­más napon tartsák. A diákok és kísérőik a páholyokban és a földszinten 8000, a többi helyen 5000 koronát fizetnek. Az ifjúságon és a kísérőkön kívül mások nem látogat* hatják az ifjúsági előadásokat. Az első if­júsági előadás november 6-án lesz s ezen. a Vén gazember kerül az ifjúság elé. Minden­esetre örvendetes, ha az ifjúsági előadások tervszerűen az iskolák és a színigazgató közös megállapodása alapján folynak s szemléltetést nyújtanak az iskolai irodalmi oktatásnak. Krúdy Gyula jubiláris elő­adása este 9-kor kezdődik. Nyíregyháza, október 28. A Nyirvidék tudósítójától. A Kereskedők és Gazdák Körében ina este 9 órakor veszi kezdetét az ünnepély, amelyet Krúdy Gyula 25 éves iróí jubile­uma alkalmából Nyíregyháza polgársága rendez. i Ma Budapestről az írók és a hírlap­írók a következő üdvözlő sürgönyt küld­ték: f I i Budapest, okt. 28. — Szmdbádot hu­szonötéves állomáshelyén szeretettel üd­vözlik útitársai és tisztelői: Kun Andor, Clair Vilmos, Somogyi Gyula, Nagy Andor, Olty, Herczegh Elemér, Szilágyi Sándor, Feid Mátyás, Doby Andor, Nagy Endre, Sebestyén Ede, Sziklay János, Győri Imr-, Landor Tivadar, Gunzberg, Heltai Jenő, Zólyomi Dezső, Csergő, Szekula Jenői Neugebauer, Vilmos, Kóbor Tamás, Ba­konyi Samu, Csebe László, Báltaszéki, László Aladár, Barabás Lóránt, Kerekes, Szomaházi, Balassa József, Orbók, Kálnay László, Zsoldos Géza, Ifjabb Hegedűs Sán­dor, Komáromi János, Hegedűs Gyula, Miklós Jenő, Váry Dezső, Kánvtz Géza, Palásty, Szegedi István, Szírmai István.. Szalay Oszkár, Farkas Imre, Szatmári Mór, Szegő Endre, Takáts József,, Deutsch' Kornél, Valikovszky, Balassa Imre,, Mann Hugó, Kisteleki, Kárpáti Aurél",, Liptófalvy, Csetényi, Bakos, Jelfinek Aurél,, Tábori Kornél, Radó Richárd, Brózik Engelberl, Molnár Jenő, Mandovszky Manfréd, Ma­gyar Károly, Halász Lajos, Egyed Zoltán, Faludy, Miklós, Peterdy Andor, Szilágyi Hugó, Vajda Zsigmond, Dunkl, Polgár, Géza, Vásárhelyi Ferenc, Kónyi József, Rózsahegyi Kálmán, Vidor Marcell, Kállay István, Béla Henrik, Vrabéty Armand. Zoltán Vilmos, Zsoldos László, Cholnoky László, Kiss Gyula, Héczey Péter,, Héczey Pál, Héczey Ferenc, Pesta Frigyes,, Bella Andor, Bodor Károly, Erdős Gyula,, Róna Lajos, Héjjá Lajos, Madarassy Gyula,, dr. Adorján László, Vajda József, Szamosi Ar­mand, Nádas Sándor, Rosenfeld Jenő, Forgács Leó, Réz Pál, Tarján Vilmos,, Fe­hér Árpád, Erdélyi József, Puszta Béla, Mühlberg Oszkár, Szász Menyhért, Binétb Arnold, Győri Kata, Berkes Imre,, Andai Emil, Zombori Andor, Bródi Bandi,, Ist­ván, János, Illés. Notredamei tor Mi jön ide?

Next

/
Oldalképek
Tartalom