Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 224-250. szám)

1924-10-28 / 247. szám

8 JNCtifariDÉK 19Í4. október Í8. •MMHlWWMMianMlltl — A fiatalkornak védelme. Az er­kölcsi romlás veszélyének, valamint züllés­nek indult vagy büntette gyermekek és fia­talkorúak megmentését a társadalom mun­kás tagjai sorába való való visszatérését in­tézetünk — többek között — egyik főfelada­tának tekinti. — Ma már általánossá lett az a nézet, de (gyakorlatilag is beigazolást nyert, hogy e cél, mely nemcsak a társada­lom védelmére, hanem a nemzet erősítésére is irányul, nem büntetéssel, hanem javító— nevelő intézkedésiekkel érhető el. Különösen nagyjelentőségű ez ránk magyarokra, akik egy világháborúba kényszerítve, annak sze­rencsétlen kimenetele után területeink nagy részétől megfosztva, gazdaságilag tönkreté­ve, számban erősen megfogyatkoztunk. — Rombadőlt nemzetünk újraépítéséhez a ma­gyar társadalom minden egyes tagjára szük­ség van, minden egyes tagja erőt kell, hogy képviseljen. Sajnos az a pusztítás, melyet a háború okozott s az a nyomor, amely nyo­mába lépett, az emberiség testén, lelkén is mély nyomokat hagyott, az erkölcsöket erő­sen meglazította. — Ilyen levegőjű környe­zetben férgessé válik a gyümölcs. A rossz példa pusztító járványként fertőzi végig a még egészséges és sokszor nagy értéket ma­gában rejtő fiatalságot. Emberi tulajdonsá L gok közzé tartozik, hogy a rossz felé, — kü­lönösen fiatal korban — könnyen hajlunk, de viszont kiragadva a rossz környezetből, kellő nevelés és irányítás után az erkölcsök­ben edzetté válunk s a nemzet szempontjából értékké. — Mindkét nemhez tartozó azokat a gyermekeket és fiatalkorúakat, akiknek testi vagy lelki állapotuk környezetük miatt van veszélynek kitéve, akikre a biróság íté­lettel mondotta ki a környezet változtatást és bizta gondjainkra, oly családoknál kíván­nánk elhelyezni, ahol szellemi és testi tulaj­donságaiknak leginkább megfelelő munká­ra volnánk szoríthatók s amellett az erkölcsi életre is irányitólag ható nevelésben része­sülnének. — Azok a családok, üzemek vagy gazdaságok, amelyek a már kifejtett elvek szem előtt tartásával hajlandók volnának egy-egy gyermeket vagy fiatalkorút elvál­lalni, vagy tudnának foglalkozni — a kor­és nem megjelölésével, forduljanak a Királyi !M agyar Tudományegyetem Közgazdasági Tu dományi Karnáak Szociálpolitikai Intézetér hez, Budapesten­— Kész függfinyőK, ágyteritők, per­zsák, szmirnák nagy álasztékvban kapha­tó a Kézimunka és Fonalházban. Kisko­rona épület. — Két rablOgyükosBág Debrecen Környékén. Debrecenből jelentik: Vasár­nap este a Pallag-pusztán, a vsuti állomás közelében eszméletlen állapotban talál­tak egy idősebb gazdát, akinek zsebében Nagy József névre szóló okmányok voIt ak. A szerencsétlen ember fején ütés nyomo­kat állapítottak meg, ezenkívül karján és testén több ütéstől származó folt volt. — .Valószínű, hogy a tettes a vasúti pályatest­re hurcolta, hogy vasúti szerencsétlenség látszatát keltse. Állapota olyan súlyos, hogy életbenmaradásához kevés a re­mény. — Hajdúnánáson vasárnapra vir- j — 'Au'o köpeny es tömjő minden mé­radóra meggyilkollák özv. Máthé Jánosnó retben raktáron. Katz Miksa, Takarékpa­vagyonos öregasszonyt. A gyilkos fejszé- I lota. vei vágta fejbe áldozatát s azután kira- _ C ig areUázik ön? — Sodorjon bolla. A rendőrség nyomon van. j j anina pa pirtM Szerdán HENNY PORTÉN mmti Ernst Deutsch és Zátony Kálmán kedden-szerdán-csütörtökön A DIADALBAN Kik folyósítsák a kisiparosok huszonkét milliárdos hitelét ? A Pénzintézeti központ, vagy a Postatakarékpénztár? Bejfcámoltunk már arról, hogy a kormány a súlyos helyzetbe jutott kisr ipar támogatására 22 milliárd hitel folyó­sítását határozta -el. Az eddigi tervek sze­rint ezt az összeget a Pénzintézeti Köz­pont osztaná szét a kisiparosok között. 'A kormány elhatározása a kisiparosok kö zött érthető örömet keltett, de mikor E lebonyolítás tervei is nyilvánosságra ju­tott már komoly és alapos ellenvetések is hangzottak el. A kisiparosok egyrészt ki csínynek találták azt az összeget, ame­lyet a kormány a kisipar szanálására for ditani kiván, másrészt attól tartanak, hogj a Pénzintézeti Központ nagyon megdrágí­taná a hitelt. A kisiparosok álláspontjának megis­merése végett kérdést intéztünk a kis­iparosok nagy tömegét magában foglalc Baross Szövetséghez, amelynek igazgatója Farkas Elek, a következőket mondotta munkatársunknak: — A kisipari hitelekre vonatkozé tervvel szövetségünk is foglalkozott és soi tekintetben azzal ellentétes álláspontot foglalt el. Főbb ellenvetéseink a követ­kezők: — A Szövetség nem' tartja a Pénz:­intézeti Központot alkalmasnak arra, hogy a tervezett hatáskörrel és működés­sel megbizassék, mert a Pénzintézeti Köz­pont által nyújtott hitei sokkal drágábbi lenne, mint valamely betétgyűjtő intéz­mény kölcsöne. Másik ellenvetésünk az, hogy a Pénzintézeti Központ egészen ter­mészetesen nem rendelkezik az érdekettek körében a nélkülözhetetlenül szükséges személyi és egyéni ismeretekkel. Ennek a következtében az érdekeltek csak költ­séges és hosszadalmas utánjárással juthat­nának a hitelekhez, ami ismét csak meg­drágitaná a nyújtandó kölcsönt. Ha pe­dig az utánjárást a Pénzintézeti Központ nem vállalná magára, akkor még egy köz­beiktatandó szervre volna szükség, amely] szerv ezt a munkát és a pénzügyi koc­kázatot vállalná, ami azonban ugyancsak drágító hatással lenne. — A Baross Szövetség éppen ezért a Pénzintézeti Központ helyett a m. kir. Postatakarékpénztárra kivánná alapilani a kisipari hitelnyújtás lebonyolítását. A Pos­Angol divat Ülsterek érkeztek feltiinö olcsó árban Székely, Győri és Morvái céghez Nyíregyháza, Yay Ádám-utca 5. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom