Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 224-250. szám)

1924-10-28 / 247. szám

1924. október 30 JNSíiüíideis: kórházból a ref. egyház szertartásai szer i rint az Északi temetőbe, ahol a családi sírboltban fogják örök nyugalomra he­lyezni az élet küzdelmeiben kifáradt tete­mét. — Kubassy Béi» 25 eves szolgálati jubileuma. Kubassy Béla, a dadai alsó járás népszerű főszolgabirája, most üli a közigazgatás szolgálatába való belépésének 25 éves jubileumát. A járásban oly nagy, a ragaszkodás Kubassy Béla iránt, hogy a községek egyenként és külön-külön va­lamennyien megünneplik a járás fejének jubileumát. Eddig Büdszentmihályon és Polgáron, tegnap pedig a járás székhe­lyén, Tiszafökön volt ünnepség, amelyen igen sokan vettek részt Az ünnepséget 100 teritékes bankét követte, amelyen dr. Kállay Miklós főispán mondott nagyha­tású pohárköszöntőt. Ezenkívül többek kö­zött Szomjas Gusztáv földbirtokos, v©ít fő­ispán, Korniss Ferenc földbirtokos, Bartha László ref. esperes és Dessewffy Miklós róm. kath. plébános beszéltek. — Kubassy Béla 1914-ben önként jelentke­zett katonának és kiképzés után nyomban a frontra ment. Később hadifogságba esett és csak hosszú évek szenvedései után került haza. A sok szenvedés azonban nem törte meg sem testileg, sem lelkileg. — Kubassy Béla épen olyan frissen és erős kézzel vezeti járásának ügyeit, mint azelőtt. A szép ünnepségen Mikecz István alispán, a főszolgabirák közül pedig Er­dőhegyi Ferenc és Kálnay Zoltán dr. je­lentek m eg . — A Szociális Misszió Társulat leány­klubja f. hó 28-án, kedden délután 6 óra­kor a róm. kath. el. iskolában gyűlést tart Imelyre a tagok pontos megjelenését kéri az Elnökség. — Uj államtudományi doktor Nyír­egyházán. A helybeli Krúdy családnak kettős öröme van a napokban. Az egyik őröm az, hogy a család legidősebb fia, Krúdy Gyula épen most ünnepli huszonöt­esztendős irói jubileumát Nyíregyházán. A másik örömet Szegedről jelenti egy távirat, ahol a Ferenc József egyetemen tegnapelőtt avatták államtudományi dok­torrá a család legifjabb sarjadékát, dr. Krúdy, Lászlót. Gratulálunk a szép családi "örömhöz i ( , i . , ; i — A legutóbbi tüz károsul íjai a tár. sadalomhoz fordulnák segítségért Meg­írtuk, hogy a mult héten a Rákóczi ut 40. számú ház fedele teljesen leégett. A tulajdonos, aki nem lakott ott, hanem a szomszédos 38. számú házban, Róth Te­rézia korcsmáros nem hajlandó megcsi­náltatni a leégett fedelet s igy a ház, a mely egyébként teljesen lakható, abban a veszedelemben forog, hogy-a legközelebbi esőzés következtében beázik s a viz ki­<önti a lakókat, névszerint Szűcs Lajos volt vasutast, aki feleségével és 8 gyermekével s Weiszberg Áron pincemunkást, aki féle­ségével és 7 gyermekével lakik a tetőtlen házban. Miután mindakét lakó nagyon szegény ,a társadalomhoz fordulnak se­gítségért, hogy kiki a saját tehetségéhez mérten segítsen rajtuk egy-egy szál desz­kával, egy ócska gerendával, vagy kát­ránypapirral. Ha már nem lehet hatósági­lag kötelezni a kétszeres háztulajdonost a leégett tető kijavíttatására, akkor a társa­dalomnak kötelessége hónuk alá nyúlni ezeknek az elesett szerencsétleneknek, akik 15 gyermekkel néznek elébe a legszomo­rúbb és leghidegebb télnek. — Házasság kötésiek, Az elmúlt hé­ten a nyíregyházi kir. ányakönj|vvezetői hivatalnál a következő házasságkötéseket jelentették be. Létray Géza—Szalay Irma, Spisák László—Broda Mária, Hosszú Já­nos—Tóth Erzsébet, Mremkó József—Sab lay Anna, Markó József—Buday Erzsébet, Bodnár Tóth Antal—Harcsa Zsófia, ifj. liskány, András—Nyiry Anna. — Születés, halálod. Nyíregyházán az elmúlt héten hus 7onegy halálozás és harmincnégy, születés történt. — Senki sem nélkülözheti a decem­berben megjelenő Világfexikont Százezer koronával a legkényelmesebben az Újság­ból tban fizethet rá elő. — Nehezen adják ki a n arűncsbeho­zataij engedélyeket. Hónapok óta kecseg­tetik már a fogyasztóközönséget azzal, hogy a kormány felszabadítja a narancs- ; behozatalt E híresztelések valóságon ala­pulnak s mégis még m'indíg nem tudnak a kereskedők narancsot importálni. — A kormány hír szerint — a közvéleményt nem tájékoztatják hivatalosan erről — harminc vagon narancs behozatalára álla­podott meg az olaszokkal. A behozatali kérvények elintézése azonban túlságos bü­rokratizmussal történik, ugy, hogy rendkí­vül nehezen halad előre. Értesülésünk < szerint a behozatali kérvényeket az olasz j kereskedelmi attaséhoz kell benyújtani, aki csak minden csütörtökön és szomba­ton délelőtt fél 11 órakor fogad. Az olas„ kereskedelmi attasé készíti el majd a szétosztási tervezetet. Csak azojkl a keres­kedők kaphatnak állítólag behozatali en­gedélyt, akik vámbotettával igazolják, hogy azelőtt is rendszeresen foglalkoztak deli gyümölcs behozatalával. Amennyiben az olaszok javaslataikkal elkészülnek, ugy azt először a pénzügyminiszter elé terjesztik majd s csak itt fogják véglegesen széjjel­osztani az engedélyeket. — óriási almaképzlelek SzJoven s zko­ban, Pozsonyból jelentik: Técső vidékén mintegy 500 vaggon exportra szánt alma van, melynek nagykereskedelmi ára ki­iónkint 50 fillér. A külkereskedelmi hivatai azonban nem ad az almár.> kiviteli enge­délyt és igy tartani lehet attól, hogy hatalmas készletek megfelelő ^raktározási lehetőségek hijján, elromíanak. — November hatodikán alakul meg Pozsonyban a cBBfr-mafÜyar kereskedelmi kamar a. Pozsonyból jelentik: A csehszlo­vák-magyar kereskedelmi kamara előkészí­tő választmánya Slodoía Kornél dr.-nak a pozsonyi kereskedelmi és iparkamara el­nökének vezetésével legutóbb tartott ülé­sén elhatározta, hogy prágai székhelylyel megalakítja a két átíam közti intenzivebb kereskedelmi kapcsolat előmozdítására tervezett kamarát. Az alakuló gyűlés no­vember 6-án lesz Pozsonyban. A kamara székhelye Prága lesz és expoziturája lesz: Pozsonyban. f — KöszönetnyilVónitások. A nyíregy­házi ág. h. ev. Kossuth Lajos főgimnáziumi tanulói részére a helybeli könyv és papír­kereskedő urak rajztömb segély címén 1.195.680 koronát juttattak. Ezen segélyt szorgalmas, szegény és jómagaviseletü ta­nulók között osztottuk ki. Az összegből 54 tanuló nyert segélyt, Nemes cselekedetü­kért fogadják ezalkalommaf a kereskedő urak "őszinte köszönetünket Az igazgató­ság. Dr. Mattavovszky. István ügyvéd ur egy emberi koponyát ajándékozott leány­gimnáziumunk szertárának. Az értékes ajándékért hálás köszönetet mond Ador­ján Ferenc, igazgató. , — Mennyit ér a román földmiveles­ügyi miniszter kebeíbaratsága. Kolozsvár­ról jelentik: A Románia kinos feltűnést keltő leleplezést közöl. A lap megírja, hogy Constanicescu földművelésügyi mi­niszter a halászati koncessziót a törvény] ellenére minden nyilvános árlejtés nélkül kebelbarátjának, Manolescu Slrun­ga képviselőnek juttatta. Manolescu kép­viselő ezáltal 170000000 lei jogtalan ha­szonra tett szert Constanjnescu miniszter­rel szemben tehát semmiesetre sem üres frázis az a kifejezés, hogy «barátsága nagy értéket jelent azokra, akiket azzal kitün­tet.» „ i i « ," \ r Jön • •• cimu legnagyobb sikert aratott filmjében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom