Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 224-250. szám)

1924-10-28 / 247. szám

4 J/uiRiriűÉK 1924. október 28. Leányszőktetések, szenvedélyes udvarlások és hi­res párbajok a tiszaeszlári pör után a régi Nyír­egyházán. Krúdy Gyula, kedden este felolvasásában sok pajkos dolgot mesél el a nyíregyházi nőkről. Nyíregyháza, október 27. SV NyirVi­dék tudósítójától. Mind szélesebb hullámokat kelt Krúdy Gyula keddi felolvasásának a híre; jóformán nem is beszélnek egyébről Nyír­egyházán, mint a készülő irodalmi szen­zációról. A város nagy szülötte, a huszon­ötéves irói jubilemát ünnepelt Krúdy Gyula igaz és regényes képét rajzolja meg a régi és a mai Nyíregyházának — mond­ják a beavatottak is. Hiszen sok romantika van és különösen volt ebben a városban, hiába tagadnánk. A mindenható szerelem megtalálta Nyíregyházán is az utat. És ez az örök emberi érzelem még a józanságá­ról hires nyíregyháziakat is megzavarta né­ha annyira, hogy olykor bolondságokat is elkövettek a szerelem miatt, A Nyirvidék tudósítója kérdést in­tézet Krúdy Gyulához a városban szállon­gó pletykák felől: — Igaz, hogy a régi nyíregyházi nők szerelméről is fog beszélni? — Szent dolgokhoz nem nyúlok — felelt határozottan Krúdy Gyula — de mindenesetre fel kell említenem azokat a nagyobbszabásu, szenzációs dolgokat, ame­lyek a lakosság érzelmes részét néha éve­kig is ofglalkoztatják, sőt sokan emlékez­nek is még azokra a nevezetesebb leány­szöktetésekre, amelyeknek a vége termé­szetesen boldog, békés, megelégedett há­zasság lett. í — Nyíregyházán is épen olyan sze­rencsések voltak az emberek, mint bárhol a világon. Ezen a közleményen nem lehet változtatni a mult idők Magadásával. A nők talán szebbek itt, mint máshol és a férfiak eszesek és bátrak, nem csak üz­leteikben, polgári foglalkozásaikban, ha­nem a szerelemben is. Bizony itt is meg kellett hódítani erővel a férfiaknak a nő­ket, bizony itt js történtek regényes, ka­landos dolgok, amelyekről tán még most ís folyik a mesemondás az őszi tüzek mel­lett. Hogy aztán a szenvedélyes udvarlók néha a párbaj-szabályok szerint fegyver­rel törtek egymás életére, az csak termé­szetes -dolog olyan városban, ahol a fér­fiak oly mélyen tudnak szer®tni. Elmúlt Tiszaeszlár, a társadalmi ellentétek elsi­multak, — Az a pletyka, hogy ezeket a rég) szenvedélyeket nevek kíséretében emle­getném fel, nem egyéb rosszhiszeműségnél. Soha se voltam ízléstelen életemben. A nőkről mindig csak hódolattal szoktam nyilatkozni. Most sem leszek más, mint ed­dig voltam. Neveket semmi esetre sem fogok említeni, bármily kíváncsiak is vol­nának a nevekre némelyek. — Tréfák, szeiid anekdoták, megható emlékezések természetesen belekerülnek előadásomba most is, mint minden Írá­somban. Én már csak megmaradok a hu­szonötödik írói évemben is a nők hűséges lovagjának, örök tisztelőjének . Eddig tartott Krúdy Gyula válasza. 'A Nyirvidék tudósítója körülnézett a ju­biláns iró szobájában. Az egyik asztalon egy nagy halmaz sürgönyt és levelet vett észre. A csaknem másfélszázat kitevő üze­net, mind gratuláció, üdvözlő,, hódoló sür- jjj göny vagy levél Krúdy Gyulához az or- ? szág nagy, írójához. Nyíregyháza szülőt- f téhez. Az ország minden részéből érkeztek szerencsekivánatok a jubileum alkalmá­ból az íróhoz Budapest, Szeged, Miskolc,, Debrecen, Kisvárda, Zirc,, Balatonfüred a táviratok feladási helye. Sőt két távirat érkezett Bécsből is, Krúdy osztrák könyv­kiadóitól, Andreas Glőckneréktől. Az iró berlini fordítója Ignótusz Lili hosszú le­vélben fejezte ki szerencsekivánatait. A miskolci Beggeli Hirlap táviratilag kérte Krúdy felolvasásának Szövegét, hogy azt mindjárt másnap teljes szövegé­ben közölhesse. Ellenben Krúdy, Gyulafa tőle már megszokott nobilitással szülővá­rosa lapjának, a Nyirvidéknek engedi át azt a jogot, hogy felolvasásából bizonyos részleteket közölhessen. Természetesen az egész előadás szövegét a Nyírségről meg­jelenő könyve számára tartja fenn. Az üdvözlő sürgöny közül kiemeljük a budapesti «Otthon» írók és hírlapírók körének százszavas táviratát, amelyet majd a felolvasás befejeztével fognak fel­olvasni Szószerint közöljük Lázár Mik­lósnak, A Béggel főszerkesztőjének a Ke­reskedők és Gazdák Köréhez intézett táv­iratát, amely így hangzik: * Legnagyobb sajnálatomra lapom szerkesztése Budapesthez kőt Innen ürítek poharat egyetlen barátom, Az évad Grand Paramont filmje! Kedden szerdán csütörtökön szerelem éltet, szerelem öl. (Burnings Sands) WANOA HAWLEY az „Ifjú Maharadzsa" női főszereplőjével az Apollóban Előadások kezdete: 7 és 9 óra IhM Inindnyájunk büszkesége,Jókai MóP utóda: Krúdy Gyula egészségére. — Egész szivemmel vetetek vagyok. _ __ _ Lázár Miklós. 'A sürgönyök tömegében ott találjuk még Ostvát Ernőnek, a Nyugat szerkesztő­jének meleghangú üdvözletéi;. Gellért Osz­kár, Kállay István, Herczeg,, Szirmay, Ba­kos írók és hírlapírók ugyancsak ujongó szóval köszöntik Budapestről a jubiláns irót. Érdeklődésünkre a Lengyel cukrász­dában megtudtuk, hogy a kedld! esti ünne­pélyre a jegyek oroszlánrészét már elője­gyezték, alig néhány jegy kapható. — Az estély kezdete pontban kilenc órakor. Elkészültek a nyíregyházi róm. kath. templom uj harangjai. November hóban lesz a nagyszabású harangszentelés. Katholikus nap Nyír­egyházán. Nyíregyháza, október 27. A Nyirvi­dék tudósítójátói . A páratlan szépségű nyíregyházi róni. kath. Samassa-templom kettős tornyáról a háború óta árván zeng a magára hagyott :«f» harang. Szomorúan kong a magyar éj­szakába, testvértelenül, mióta a nagy, so­rozáson, ahol az áldozatié télre hivták fel a sziveket, ahol a búcsúra késztett ek, örök elválásra szólítottak édesapákat, vőlegé­nyeket, testvéreket, megvált három társá­tól. Mert négy szép szavú harang hirdette az Ur dicsőségét, a haldoklók búcsúját, a fel lám adás őrömét, a hit örök diadalát az élet válságai, tagadásai fölött Nyíregy­házán. A legmélyebb szavú harang «d» hangon szólt s ugy következtek utána az «f», a »b« hangúak, míg a legkisebb* a legmagasabb hangú a felső oklávu «d» han­gon ministrált a melegszavu papnak, a gyönyörűen zengő legnagyobb harangnak. A r. k. hivők legnagyobb örömére rö­videsen uj harangok kerüln pk a harcba szólítottak helyébe. Olyan áldozatkészség, amely ma szinte elképzelhetetlen, biztosí­totta a z óriási «d» szavú és ma is meglévő i«f» harang felett zengő «a» hangon szóló harang elkészítését. Több mint kétszáz mii Iíó koronába kerültek az óriási harangok, amelyeket az «EccIesia» haranggyár r. t. telepén már elkészítettek. A harangok ki­válóan sikerültek és szállítás előtt álla­nak. November első hetében várják az ér­kezésüket ,s a nagyszabású harangszen­telő ünnep is meglesz már november hó első felében. A legnagyobb harang terje­delme otyan nagy, hogy a templom egyik toronyablakán sem fér be. Ezért a "két toronyablak közötti választófalat el kell majd bontani, hogy igy a harang beemel­hető legyen. Ez pedig eléggé kény es munka, mert a torony minden ize művészi ki­képzésű, nemes anyagból készült s olyan tökéletesen van megformálva, hogy csak a legnagyobb óvatossággal s igazán szak­avatott kezekkel lehet hozzányúlni. Nyír­egyháza katholikus , társadalma körében örömmel tárgyalják azt a hirt, hogy a harangszentelésset kapcsolatban katholikus nap lesz városunkban, amelyre lejönnek Szmrecsányi Lajos érsek, Apponyi Albert gróf, Prohászka Ottokár püspök és a katho­likus világ számos nagynevű reprezentán­sa. A katholikus napra vonatkozó tervek még nem nyertek végleges formát, de tel­jesítésükkel a nyíregyházi katholikusok régi vágya valósul meg. Notredamei t Mi jön ide?

Next

/
Oldalképek
Tartalom