Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 224-250. szám)

1924-10-25 / 245. szám

4 J&wxwík í9Í4. október 15, több, mint harminc esztendőt •zolgált kü­lönböző rangban. A magyar nemesi ifjúság kitüntetés­nek tartotta, ha Simonyi ezredében szol­gálhatott. Fegyvertársa volt a legvitézebb huszárnak a hires Laczkovics János hu­szárkapitány is, ki később kilépve a kato­naságtól, hive lett Martinovics apátnak és vele együtt vértanúhalált szenvedett. En­nek a hires huszárezrednek a hazafias tisztikara 1793-ban kérvényt intézett az or­szággyűléshez, hogy a király rendelje el a magyar vezényszót. A Gr-éven-huszárez­red kérvényét, mint hadnagy, Simonyi is aláirta de ott volt az aláirók közt herceg Festetich Tasziló nagyapjának Festetich György gróf alezredesnek a neve is, akj később a hires keszthelyi Georgikont ala­pította. Kedvelt hadnagya volt Simonyinak Schveidel József, a későbbi honvédhuszár, tábornok, aki Simonyival együtt járta be 1814-ben a leigázott Franciaországot és Párist. Schveidel tábornok, mint főhad­nagy, szemtanuja volt annak a jelenetnek, mikor Simonyi bevonulva ezredével Pá­risba, a Tuilleriák előtt ezredét harcsze­rüen felállította és tisztikarával megnézve Napóleon tróntermét, pipáját kiverte a trón könyöklőjén. "A w^grámi csata epizódja/. A' napóleoni hadjáratokban igen sok­szor hátráló osztrák hadseregnek valósá­gos mentője volt Simonyi óbester. Huszár­jai mindig a hátvédben voltak, ahol órá­kig küzdöttek az üldözőellenséggel, feltar­tóztatták azt, amíg a fősereg elvonult, éj­jel pedig vad portyázásokkal zavarták, csipkedték az ellent, mint egykor Rákó­czi kurucai. A szerencsétlenül végződő wagrami csata után történt, hogy Károly főherceg, az asperni győző fényes vezérkarával oda­vágtatott az ezrede élén lovagló Simonyi­hoz és németül ezt mondta neki: — Ezredes ur, adja be azonnal kér­vényét a Mária Terézia lovagrend kancel­lárjához és kérje ezen legmagasabb kato­nai kitüntetést a legfőbb hadúrtól. Simonyi kardjával megadja a szabály; szerű tisztelgést és jelenti, hogy a rend nagykeresztjének már öt éve birtokosa, mire a főherceg melegen gratulált fényes hadi tettéhez és kezet szoritott vele. A hires wagrami csatát több évi bé­ke követte és Simonyi 1809- szeptember havában Pesten vonult át a csaták tüzé­ben megtizedelt Gréven-huszárezreddel. A hős ezredes és ezredének bevonu­lása az egykorú krónikások szerint való­ságos diadalmenet volt. A Város határán a magyar nemesi fölkelők tábori zene­kara fogadta őt, amelynek vezetője Bi­hari János («a magyar Orpheus») több harci nótát szerzett Simonyi óbester di­csőítésére, amelyek a magyar huszárság lovas, fúvós zenekarainak közkedvelt nó­tái voltak egész a szerencsétlen könig­grátzi csatáig, amikor azután Albrecht fő­herceg feloszlatta a lovasság katonai zene­karát. Hires Szerzeménye volt Biharinak Si­monyi óbester huszárjai elfogytak cimü nótája, célozva arra, hogy a vitéz huszá­rok közül a véres wagrami csatában bi­zony sokan a fűbe haraptak. Ez a nóta valóságos riadó volt. Bihari bandájának három kitűnő vadászkürlőse fújta a harso­nát, közbe sarkantyupengetés hallatszott s a villámként felszöktető hegedüfutamok hiven jellemezték a világ első lovaffcágául lovasságául elismert huszárok jei e s kard­forgatását, Bihari és zenekara oly hévvel játszotta ezt a nótát, hogy a Gréven-hur szárok tiszteletére rendezett táncon a hu­szárok inkább Biharit hallgatták s letet­ték tánc közben a táncosnőjüket. Nyíregyháza a legboldogabb város szegény Magyarországon. — Miről tog szólani Krúdy Gyula, felolvasása. — Nyíregyháza, október 24. A' Nyirvidék tudósítójától. í' j Megkérdeztük a városunkban időző Krúdy Gyulát, hogy kedd esti felolvasása a Kereskedők és Gazdák Körében miről fog szólani. A jubiláns író a következőkben fe­lelt kérdéseinkre: — Beszélni fogok arról, hogy milyen vá­ratlan helyzetbe került Nyíregyháza a sze­rencsétlen országban. Határszéli fővárosa lett a megcsonkított Magyarországnak. — Beszélek a nyíregyházi édes levegőről az üde vizről, a drágalátos földről, a bűbá­jos nyíregyházi emberről, erről a legkedve­sebb fajtájú magyar emberről. — Beszélek a nyíregyházi akácfákról .és a nyíregyházi költészetről. A nyíregyházi sze­relemről és a nyíregyházi nőről. A helybeli dalokról, muzsikákról, jókedvekről és szo­morúságokról. — Beszélek a mostani emberekről és emléket állítok a régi embereknek. Lesz mondanivalóm a nyíregyházi tavaszról, va­lamint az őszről is, a nyíregyházi napról és, a szélről, a nádfedelü házikóról és a palotá­ról, a vármegyeházáról és a városházáról, az iskoláról és a templomról, amelyben gyer­mekkoromat töltöttem. — Beszélek arról, hogy történt az, hogy az egykori szegény Nyíregyháza ma szegény Magyarország legboldogabb városának szá­mit Beszélek az öreg Kállay Andrásról és Jósa Andrásról, a tiszaeszlári időről és az elmúlt centennáriumról. j Szeretnék költői riportot mondani a m ai Nyíregyházéról és Szabolcsvár- I : megyéről, valamint hőskölteményt 1 ; zengeni a multakról, ' Eddig szólt a költő nyilatkozata. A jubi­láris előadáshoz a belépő-jegyeket a Len­gyel-cukrászdában lehet előjegyezni: kedd estére. , i i . í Péntektől Diadalban Budapestet megelőzve! Miért nem jelent meg minden középiskola a „Bánk Bán" előadásán ? — Levél a szerkesztőhöz. — -Nyíregyháza, október 24. Igen tisztelt Szerkesztő urü B. lap­jának f. hó 22-iki számában a lapnak egy, korábbi színházi kritikája kapcsán az a vád hangzott el, hogy egyik helybeli kö­zépiskola igazgatója megtiltotta növendé­keinek a Bánk Bán ifjúsági előadásán való megjelenést. Az első közleményre még nem reagáltam, nehogy azonban az ujabb és esetleg még következő cikkek nyomán az esetet ferde megvilágításban ismerő olva­sók körében az a balhit verjen gyöke­ret, hogy akadhat Magyarországon olyan középiskola, melynek igazgatója ilyen be­teges averzióval viseltetik a legnagyobb magyar tragédiával szemben, legyen sza­bad a téves információ alapján megirt köz­leményre a követk ező néhány; észrevételt tennem: 1. Annyira nem tiltottam meg, az elő­adáson való részvételt, hogy intézetünk VIII. osztályának összes tanulói osztály­főnökükkel együtt végignézték az elő.­adást. 2. Hogy V—VII. osztályaink nem je­lenhettek meg az előadáson, annak egye­düli oka az iskola kedvezőtlen elhelyezke­dési viszonyaiban keresendő. Ebben a há'„ rom osztályban u. i. kellő számú tante­rem hiján délután folyik a tanítás s az idén — mivel a kiállítás miatt egy hó­napra terjedő kényszerszünet folytán ér­zékeny kár érte a tanulmányi érdekeket — kénytelenek vagyunk pontosan betarta­ni a középiskolai rendtartásnak azt a rendelkezését, hogy a rendet iskolai szü­neteken kivül a tanítást más szünetek! meg nem szakithatják. Vagyis tehát égy bármilyen értékes ifjúsági színielőadás kedvéért sem szabad egy tanítási napot mulasztanunk. Ugyanez a helyzete a vá­rosunkban levő két, velünk egyenlő fokú intézetnek is, amelyek a körülmények kényszere folytán szintén kénytelenek dél­után is tanitan#i < 3. A fenti — szerintem kétségkívül el­fogadható — magyarázatból kitetszőleg nincs szükségem arra, hogy a tanári testü­let köpönyegével takaródzam, csupán pontos tájékozás kedvéért említem meg, Notreda

Next

/
Oldalképek
Tartalom