Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 224-250. szám)

1924-10-24 / 244. szám

4 J&ímwék mmmm bm •^•mamnss 4924. október ?4. mölcsüket. Az állandó befolyás alól nem tudja magát emancipálni az egyszerű lélek. í A kétkedés is ott él lelkében; sokszor félre- , vezették már őket; a hazafias szólamok mel- \ lett, sokszor hamis célok lebegtek : nem cso- | da, ha bizalmatlan az Idegennel szemben, \ még ha anyanyelvén szólitja is meg őket. | Pedig idegenbe szakadt véreink vezetői sok módot nyújtanak magyarságunknak ha­zafias szellemben való nevelésére. Hogy mik ezek ? — majd erről következő közlemény­ben fogok szólani. Nyíregyháza ügyvédi Nyíregyháza, október 23. A Nyirvidék tudósítójától. Nyíregyháza városnak s általában a nyír­egyházi kir. törvényszék kerületének ügy­védei ezideig a debreceni ügyvédi kamara hatáskörébe tartoztak. A város rohamos fej­lődése, ügyvédi karunk impozáns gárdává való növekedése már évek óta sürgető szük­séggé tették az önálló ügyvédi kamara meg­szervezését. Hova-tovább lehetetlenné lett, hogy egy olyan hatalmassá fejlődött város­nak ügyvédi kara, mint Nyíregyházáé, az ügyvédség erkölcsi, anyagi érdekeinek vé­delmét egy másik város ügyvédi kamarájá­ban keresse. A város ügyvédi kara akciójt indított a kamara felállításának engedélye­zése érdekében s ennek az akciónak ered­ményét mindannyian feszült várakozással fi­gyeltük, mert a kamarai székhely ügye presz­tizs kérdés városunkra. kamarai székhely lett. Tegnap érkezett meg az igazságügyi mi­niszter döntése Zelenka Lajos kir. kúriai ! biró, törvényszéki elnökhöz, amelyben tudat­ja, hogy engedélyt ad a nyíregyházi ügyvédi kamara megszervezésére. Az uj kamara ha­tásköre kiterjed a nyíregyházi kir. törvény­szék területére Szabolcs—Ung, Szatmár, Bereg megye területére terjed ki. A kamara alakuló közgyűlését, a kir. i törvényszék elnöke november hó folyamán (összehívja s ezen a közgyűlésen megválaszt­ják az uj ügyvédi kamara elnökségét, tisz­tikarát. A nyíregyházi ügyvédi kamara létesítése hírét városunk fejlődése szempontjából is a legnagyobb megelégedéssel és örömmel fo­gadjuk. Ezzel városunk koncentráló ereje nem kis mértékben növekedett s forgalma tekintetében is csak előnyös, hogy Nyíregy­háza kamarai kerületi központtá lett. Kedden este lesz Krúdy Gyula felolvasása és 25 éves irói jubileuma. Nyíregyháza város köszönete Krúdy G^ulÉtnak. Nyíregyháza város tudvalevőleg az ősz. szel ünnepelte meg százesztendős jubileu­mát, országra szóló kiállítással, pompával, i ünnepélyességgel. A jubileumi napok elmul­! tával most tartotta a város első közgyűlését, amelyen a következő levelet intézték Krúdy, Gyulához: »Nyiregyháza város képviselőtestülete folyó évi október hó 10-én tartott közgyű­lési határozatából mély hálával köszönjük meg Nagyságodnak a városunk iránt ta­núsított szíves jóindulatát Mint városunk hü fia, két kézzel szórta ránk gyermeki hálájának kedves, szeretetteljes és meleg megnyilvánulásait s hogy , oentennáriumi ünnepségünk országos jelentőségűvé lett, elsősorban köszönjük Krúdy Gyulának, akii mindég, ma­gunkénak tartunk. Kérjük, tartson meg bennünket ezután is szíves jóakaratában. Mély tisztelettel: Bencs Kálmán, m. kir. kormányfőtanácsos, polgármestere L < ! i i A Kereskedők és Gazdák Köre vállalta a házigazda szerepét. A f elolvasást bankét kö­veti. A jegyek máris előjegyezhetők és kap­hatók a Lengyel-cukrászdában. Jegyek csak korlátolt számban vannak, ezért gondos­kodjon mindenki idejében helyről, hogy az ünnepélyen résztvehessen. Diadal Mozg< 5 Előadások kezdete hétköznap: fél 7, fél 9 órakor. Előadások kezdete vasárnap; 3, 5, 7 és 9 órakor. lei /, iei a oraKor. \ o, o, / es » 01 Október hó 23-án csütörtökön utoljára: ZENDAl FOGOLY Antony Hope hires regénye filmen 10 felvonásban. Főszerepben: Alice Terry és Levis S. Stone A Metro-gyár legújabb remekmüve. Magyar Hiradó. Részletek a nyíregyházi centennáriumi ünnepségek, ról. — A Mansz várja Tormay Cecil érkezését A Hadröa repülőakciója. Benkőbokori lakodalom' Jegyelővétel a Diadal Mozgóban hétköznap i d. e. 10 órától 12 óráig és d. u. 5 órától. Vasárnap d. e. 10 órától 12 óráig és dél­után 2 órától. dig már életbelépett a 17000-es szorzószám Tehát a legpontosabb adófizetők is önhibá­jukon kivül több, mint kétszerannyit kény­szerültek fizetni, mint fizettek volna, ha idejében megkapják a fizetési meghagyást), — Az eset csaknem szórói-szóra ugyan­ez a jövedelmi adónál is, amely most van kivetés alatt. Ezek a körülmények azok amelyek az ország összes kereskedőit és ipa­rosait elkeserítik és megmozdulásra kész­tetik. ' | l : — A Magyar Városok Kongresszusa Komjáthy János polgármester beadványa ér­telmében felterjesztést intézett a pénzügy­miniszterhez, akit arra kért, hogy a most fo­lyó revízióknál a felhozott sérelmeket ve­gye figyelembe és mérsékelje a kereseti adó összegeket és hasson oda, hogy a kirovások körül mutatkozó egyenetlenségek igy nivel­láltassanak. A városok kongresszusa a kereseti adók leszál­lításáért A kongresszus telterjesztést intézett a pénzügyminiszterhez. — A kiveté­sek ellen elhangzó országos panaszok oka a tulmagas szorzószám. A" kereseti adókivetések ellen tudvalé­vően országszerte komoly és alapos pana" szok hangzottak eL Ezeket a panaszokat Komjáthy János veszprémi polgármester egy beadványban foglalta össze, amelyet eljut­hatott a Magyar Városok Országos Kongresz­szusához. A beadvány tartalmára és tárgyá­ra vonatkozóan illetékes helyen a követke­zőkben informálták munkatársunkat: — A beadvány szerzője számszerű ada­tok kapcsán kimutatja, hogy a kereseti adó­kivetések ellen elhangzott panaszok okát kizárólag az aranyparitásos átszámítási kul­csok különféleségére vezetendők vissza. Az általános kereseti adó kivetésnél ugyanis az 1923. évi jövedelmet vették alapul, s ezt az összeget 3500-as szorzószámmal számítot­ták át aranyparitásra. Ez volt az átszámítási kulcs a kiskereskedőknél és kisiparosoknál. A nagyobb tőkét képviselő részvénytársasá­gok és szövetkezetek adókivetésénél azon­ban az 1923. évi keresetet már 6500 szorzó­számmal számították át aranyparitásra. A kisiparos, kiskereskedő tehát 100 aranyko­rona után fizet adót, ha 1923-ban 350.000 papirkoronát keresett, mig egy részvénytár­saság, vagy szövetkezet ugyancsak 350.000 korona keresetet véve alapul, csak 53.84 aranykorona után fizet adót, 100 aranyko­ronás adóalap csak 650.000 koronás (papír­koronás) kereset után terheli őt Az arány tehát az, hogy a részvénytársaságok és szö­vetkezetek csaknem félannyi adót fizetnek mint a kisiparosok, kiskereskedők. — A második nem kevésbbé súlyos sé­relem a kivetések késedelmessége folytán keletkezik. Végleges fizetési meghagyásokat ugyanis csak augusztusban kézbesítették ki. Az adózóknak tehát csak akkor állott mód­jukban fizetni és nem élhettek azzal a jogukkal, hogy a februári alacsonyabb szorzószám alapján számítsák fel adójukat. Februárban az aranykoronában számított adókat 7000-es szorzószámmal számították át, de ekkor még senki sem fizethetett, nem lévén fizetési meghagyása. Augusztusra pe­Notre TAVIFJAT. Hallotta már, hogy mi lesz szombaton és vasárnap Papp és Magyarnál? Nem??!? Hát akkor fáradjon el és Ízlelje meg a kitűnő hurka-kolbászt. Kifutó jíu jó fizetéssel felvétetik a Hurt­gária Cipö'áruházban. — Újhelyi Nándor; Európai Egyeset Államok cimü uj könyve kapható az Uj­ságboltban . Ifi jön ide?

Next

/
Oldalképek
Tartalom