Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 200-223. szám)

1924-09-30 / 223. szám

8 jínmmém, —a—iiiiiiiii*— ',1924. szeptember 26, 3 K. 26877—1924.' Hirdetmény. A városi tanács közhírré teszi, hogy az Országos földbirtokrendező bíró­ságnak 8478—1924. száma Ítélete következtében mindazoknak névjegy­zéke, akiknek föld, illetve házhely Igényét a nevezett biróság véglege­sen elbírálta és akiket föld, illetve házhelyhez juttatott, nyolc napra közszemlére kitétetett és a kifüggesz­tett névjegyzék a városháza kapube­járata alatti hirdetőtáblán hivatalos órák alatt bárki által és bármikor megtekinthető. Házhelyhez elsősorban a fenti névjegyzékben felvett azon igénylők jutnak, akik komoly építkezési szándékukat s erre való anyagi ké pességüket hitelt érdemlő módon iga­zolni tudják, ezeknek összeírásuk végett ugyancsak nyolc nap alatt a városi gazdasági intézőnél (Város­háza, emelet 8. ajtó szám) kell a hivatalos órák alatt jelentkezniük, hogy anyagi képességük megállapít­ható és házhelyük kiosztható legyen. Nyíregyháza, 1924. szeptember 24. 3823-3 A városi tanács. LEVELPAPIR a legnagyobb választékban kapható az Üjságboltban. kérjük a magyar kö­zönség támogatását. Q@n<ktflr schweizi szivarka­ŰÜIIalul hüvelygyár r. t. 3735-2 Bőrgarnitúrák és szalongarniturák a legszebb ki­vitelben, háló és ebédlőszobák, kényelmes fotelek, vaságyak, ösz­szecsukható ágyak, gyermekágyak, vasmosdók, ebédlőasztalok és szé­kek, irodai fotelek, szalonasztalok zsnrasztalok, virágállványok, lóször és afrih matra­cok, sezlonok, filcek, futószö­nyegek, ebédlőszönyeg, butorkel­mék, grádli, afrik, lószőr, gurtni, spárgafélék, jutavászon, Wertheim cassa előnyösen vásárolhatók, részletfizetésre is Beraktároző vállalatnál K 23460—1924. Hirdetmény. Nyíregyháza város tanácsa a vá­ros belterületén felépítendő és a Bes­senyei-térihez hasonló 6 darab utcai árusító pavilonnak folyó évi október hónap közepétől számitó hatállyal há­rom esztendőre leendő bérbeadására szóbeli nyilvános versenytárgyalást hirdet, amely folyó évi október hó 1 napján reggel kilenc órakor a vá­rosháza nagytermében fog megtar­tatni, az árverési feltételek ezt meg előzőleg dr. Szentpétery Endre, pénz­ügyi tanácsnok hivatalában a hivata­los órák alatt bármikor és bárki ál­tal megtekinthetők. Nyiregyháza, 1924. évi szeptem­ber hó 29. napján, 3872-2 A városi tanács Elveszett egy 17 «|VB|a hónapos * * ^ barnaszürke foltokkal, him, Lord névre hallgat, Besenyőd környé­kén, a megtaláló illő jutalomba részesül. Huszárlaktanya. Péczely százados. 3824-3 A Kereskedők és Gazdák Köre októüfer hó 15-iki belé­pésre nős Kik megfelelő anyagi garantiával birnak, jelentkezzenek este 7 — 8 óra között az Igazgatóságnál a kör helyiségében. (Lengyel cuk­razda felett.) 3859-? Burgonyát ugy bel, mint külföldi, piaco­kon a legmagasabb napi áron értékesítünk. Tessék egy próba megbízással egy kísérletet tenni. Legmesszebbmeni anyagi garancia. Fel­adott darabokra a napi ár v» részét előlegezzük. Naponként távirati árjelzést küldDnk. Bizományi jutalék 5%. ERDÉLYI és SIRHUBER burgonya bizományosok Budapest, Központi Vásárcsarnok Telefon Jóxsef 149-15, 3733-3 Elárusítóhely Ferenc* József rakpart. Mindennemű szffrme áruk, u. m.: Rókák, tibeti szkunkszboák, kecskeboák. Perzsa, nutrea,oposszumstb bőrök. Nól és férfi kabátok állandó rak­tára. 2696-26 Boroshordók ujak, 200 litertől 1000 literig hasított tölgyfából kaphatók Krunúczky Sándor kádármesternél Kisvárdán. 3772 llj női kalapszalon Kossuth-utca 11. Az őszi divat legújabb modelljei Párisbdl és Bécsbői megérkeztek. — Rendkívül olcsó, versenyen kivüli árak! Elsőrendű anyagi Kiváló munka, finom izlés jellemzi összes modelleimet. Formá­lásokat a legjutányosabban vállalok. L. Rosenberg Eszti 723-3 6—8 HP MAYER petroleumos MOTOR 9 720 m/m HOFFHER eredeti hátul zsákolás gyürüa fiatal cséplő' garnitúra, továbbá NE jegyű Hoffher 2 éves kazalozó minden áron építkezés miatt eladói —Válaszbélyeget. AMSZEL, Kisvárda, Kisállomás. Hofherr 900 C T/ m-es cséplő kéthengeres Ganz­motorral, két évesek, 720 cséplő, 6 HP Heller-motorral 130 mm. buzáért,darabonkint is eladók: Jakab, Nyirpazony. 3888-2 Olcsóbb lett a has SimkOYicsZsigmond Kállai-utca 4. sz. I. o. marhahús Sertéshús Borjúhús combja Borjúhús eleje Juhhus Szalonna fehér Borjú egészben vagy félben K 26.000 34.000 30.000 26.000 24.000 42.000 K 28.000 „Mitől olyan zamatos a kávéja* Édesem?" „Egyszerű, csak UHU kávéval * van főzve." 3375 N C/3 2 O. _Q CÜ cá c ° JD fii ^ £ N t/3 C/3 > e ctf <U a »— c vQJ . o a LIEBER, LASZLO és ZÖLDHELYI NYÍREGYHÁZA, TAKARÉK-PALOTA dúsan felszerelt férfi,, női ruha és kosztüm eredeti angol szövet raktárát. Különösen felhívjuk a vásárló közönség szíves figyelmét a felhalmo­zódott férfi, női ruha és kabát szövet maradékok mélyen leszállított árbani kiárusítására, — mely folyó hó 30-ig tart! 8779-7 >> (7Q &J Ü5 CTQ 5. fi co St co ns a 8"lf 3 V5 O: 5T Nyomatott J<5ba Elek laptulajdbnos kitayviiyomdájában Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom