Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 200-223. szám)

1924-09-17 / 212. szám

4 Jftfiij&ÜÜDÉK 1924. szebtember 17. Séta a centennáriumi kiállításon. Nyiregyháza, szeptember 16. Saját tu­dósítónktól . i Mai számunkban kezdjük meg a cen­tennáriumi kiállításról szjöló beszámolón­kat. Egyszerűség okából minden különö­sebb rendszer nélkül, a Kossuth főgimná­zium földszinti folyósójának végén kezd­jük meg a látnivalók feljegyzését, ami­ről az alábbiakban számolunk be: A 30. számú teremben van a szőlészeti és bo­rászati kiállítás. A jobboldali részen Liptay Jenő gazdaságának gyönyörű produktumait láthatjuk. — Egy lankadatlan szorgalommal telített -emberöltő zseniális munkájának eredmé­nve ez a kis kiáll itásrészlet, amelynek Íz­léses, gondos összeállítása női kézre. vall. A gazdasági szakismeretek őszfejü, de ugy. szellemileg, mint fizikailag friss, rugékony, ís fiatal temperanientumu tudósának, Liptay Jenőnek szerető élettársa és nagy; müvében munkatársa, a Nagyasszon}'gon­gos, figyelmes lelkülete /átszik meg a ki­állított dolgok válogatott csínnal való el­rendezésén. Itt vannak a híres Liptay sző­lőgazdaság produktumai. Mosolygó nedv. tői duzzadó, színes fürtők, gyönyörű aí­mák, azután a legpompásabb borok, pálin­kák palácfkozva, tornyokba rakva. Itt van­nak a pazonyi faiskola csemetéi azokból a csodálatosan buja pagonyokból és csali­tokból, amelyeket a Liptay Jenő varázsló keze telepített a szabolcsi sívó homokba. A méhészetből is játunk mutatványokat. S végül ott látjuk a Liptay munkásságá­nak beszédes bizonyítékait, a különböző kitüntető érmeket és plaketteket, amelyek között még párisi is akad. Mindezek kap­csán meg kell emlékeznünk a legendás pa­zonyi borpinjcjészet és szőlőgazdaság köz­vetlen vezetőjéről, Bezdek Lajos szőlőfel­ügyelőrőí, aki nagy szakértelemmel és odaadással kezeli ezt a mintagazdaságot és nem szabad megfeledkeznünk a gaz­dasági titkárról, a figyelmes, előzékeny] Hanj^sel Sándorról sem, aki a gazdasági ügyek ezernyi gondja, a személyi tenni­valók bokros elfoglaltsága mellett a Lip­tay Jenő hatalmas Pufejh kocsijának kor­mánykerekét is mesteri módon kezeli. Salamon Forgádh Margit grófnő tuzséri gazdasága pompás szőlő és fajgyü­mölcs gazdasága is meglepő dolgokat produkál. Óriási almák a legkülönbözőbb, és legnemesebb fajokból, kánaáni méretű szőlőfürtök, kitűnő szelíd gesztenyék és gyönyörű, színpompás befőltüvegek von­ják magukra a figyelmet. A Szabolcisvármegyei és Sósto­le;©pi Szövetkezett Borter­melők r. t. kiállítása ízléses és találékony elrendezésre vall. Miniatűr pincéében vannak elhelyez­ve a miniatűr hordók kis csapocskákkal, ezenkívül palacjkokban állványokon talál­hatjuk meg a sóstói pincészet legkitűnőbb borait, amelyek kőzött sok asszujeilegü van is ezek a tokaji borral is felveszik a ver­senyt. A termelők között ott találjuk Butt­ler Sándor bárót, Surányi Ferenc bárót, Jármy Józsefet (Abapuszláról Rajnai riz­ling és Carbenet), Kovács Lászlót, Prop­per Samut, Szakolyi Sándort, Kubinyi Zoltánt, Mandel Samut, Szaiay Bélát, Sza­bó Károlyt (Rókahegy), özv. Ráczi Gyu­lánét (Rókahegy), Harstein Ernőt, dr. Hertstein Józsefet, Hartstein Sándort, özv. Hartstein Antalnét, Hartstein Endrét Apagyról), Szentiványi Józsefet (Sóstó­ról) és Pozsgay Lászlót Ujfehértórói. — A kiállított borok 1920., 1921. és 1923-as termésüek. A Részvénytársaság Buttler Sándor báró elnöklete alatt működik s a Sóstószőlőtelepen 20000 hektoliter befoga­dóképességű, modern berendezésű pin­céje van. Főleg exporttal foglalkozik s az idén mintegy 30000 hektoliter bor forgal­mat produkált eddig. A részvénytársaság ügyvezetője Kariunkéi Mór, aki szakava­tott gazdasági és pinqészeli ismereteivel és helyes kereskedelmi érzékkel vezeii a pincegazdaságot és intézi annak üzleti ügyeit. A virágzó Vállalat, mint már emlí­tettük Bultler Sándor báró elnöklete alatt az első ilyen intézmény Szabolcfevárme­gyében. Buttler bárónak magának is nagy kiterjedésű szőlőtelepe van a Sóstón s hervadhatatlan érdemeket szerzett niem­csak ezen részvénytársaság meegalapitásá­ban és a szőlőtelepi hegyközség fejleszté­sében, hanem egész Nyíregyháza gazdasá­gi életében. Ennek a telepi szövetkezett pin cegazdaságnak a földalatti helyiségeiben, a vármegye úgynevezett összes »gyön­gveib megtalálhatjuk, ami azt bizonyít­sa. hogy ez az intézmény máris nagy sze­repet játszik nemefsak a sóstói telep éle­tében, hanem az egész vármegye szőlő és borgazdasága szempontjából. Hrusz !G? örgvne Rózsa-utca 34. szám alatti juhturó készitő; 2 hatalmas juh túróból készült tortát állí­tott ki. Juhász János borpinc^szelB különböző fajtájú boros palackokból állí­tott föl egy ízléses kis tornyot, hasonlóké­pen lözv Váralljay Ferencnél is szép kollekció palackos borral szerepel a kiállítók között. Ennek az Ízléses díszí­téseit a vencsellői kertészet szállította és rendezte el. Csanak János szőlő és pincegazdasági (Uj fehér tó, Va­daspuszta) ugyancsak szép gyűjteményt állított ki palackozott borokból. Roscn wasser Adolf pinfcté szelének kiállítása gyönyörű kis lugassá varázsolta a 30. számú szoba egyik sarkát. Mint Gulliver a törpék országában, ugy érezzük magunkat a pöttömnyi sorban felállított 28 darab apró hordó között, amelyek mindegyike mindössze 3 és fél literes. — Parányi kis csap van mindegyikbe ütve és röglön kóstolhat is belőle a látogató. Mindegyik hordócskában más-más terme­lő borát találhatjuk, amelyeket ott ke­zelnek a Rosenwasser Adolf bornagykeres íkedő (Jég 6000 hektolitert befogadó modern berendezésű borpindészetében. A terme­lők között találhatjuk Vay László grófot (Berkesz), Gyulaházi Miklóst (Kállósem­jén), Telegdy Bertatant (Sóstó), Bodor Zsigmondot (Sényő), Károlyi József gró­fot (Zsuzsannamajor), Pozsgay Gyulát (Uj­fehértó), Rosenwasser Adolfot (Érpatak, saját termés), Meskó Eleket (Nagykáiló), Jármy Bélát (Abapuszta), Hoffmann Mi­hályt (Sóstó), Liptay Jenőt (Nyirpazony), Keszler Jakabot (Nyirábrány), Bertalan Kálmánt (Nyíregyháza), Hercz Pált (Nap­kor), Rosenbaum Jenőt (Nyirábrány), Ti­sza Lajos grófot (Szakoly), Drucker Hen­riket (Nyiregyháza), a Szent Bazíl rendet (Máriapócs), a Fűszer és Gyarmatáru Rész­vénytársaságot (Sóstó), Erős Andort (Nyirábrány és a »Nyirség« r. t.-ot. (Bal­isa). Ezenkívül 8 kis hordóban még külön­féle kerti borokat találhatunk. A lugas előtt egy igazi szőrötöké áll, amelyet a cég gazdaságából hoztak, rajta pompás fürtök, benn a lugasban pedig kis asztal székekkel, ahol mindjárt helyet is foglalhatunk. — Mintha csak szüreti mulatságon [ennénk, ugy érezzük magunkat. 'Karcsú poharak­ba csillogó nedűt csapolnak és a vendé­gek sorra kóstolgatják a kitűnő 1923-as termésű borokat. Itt említjük meg, Tiogy a parányi kis, kedves hordócskákat a cég saját kádárjaival 'készíttette. Bleyer Jenő ibrányi gazdasága négy kosár szép almát állított ki. Bocfikay Sándor Simapusztai tanító gyümölcs és zöldséges kertjéből igen szép kollekciót állítóLt ösz­sze. Befőttek, magvak, különböző gyümöl­csök, óriás paszulyok, gó l iát r etkek, fopó­(tök, téli dinnye, gyönyörű sárgarépa példá­nyok és más egyebek láthatók gyűjtemé­nyében Hasonló zsánerű a Kíár Sándor simapusz'ai gazdaságának a kiállítá a, ahoi. óriási paradicsomok, paprikák, óriáslö­kök, körték, almák és pompás fekete, cse­mege kukoricacsövek, meg kerti mogyo­rók láthatók. A 30. sz. terem látványos­sága még Háuffel Tivadar oki .mérnök üveg bortartály és borház ter­vezetei, amelyek a bejárattól jobbra a falon függenek. A 29. számú termet tej­(jes egészében a «IVyirség» Mezőgazdasági es Ipari Részvény!árs as ág foglalja el. A bejárattól jobboldalt a me­zőgazdasági termények kiállítását láljuk. Hatvani nemesitett buza, azután a gazda­ságban nemesitett buza, rozs, árpa, vala­mint sörárpa, tiz különböző fajta burgo­nya, kukorica, itt vannak a konyha és vi­Akar Ön elegáns cipőt olcsón és jól vásárolni, ugy menjen be a Nyíregyháza, Zrínyi Ilona-utca 5. Telefon szám; 195. ahol a legnagyobb választékiban kapható. Női és férfi divat cipőkülönlegességek. Qyermek prima iskolai cipői és csizmák. Hócip5k éi sárcipők. Harisnyák az összes cipőszinekben. Világhírű B©I-i£a egyedárusiíása.

Next

/
Oldalképek
Tartalom