Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 200-223. szám)

1924-09-02 / 200. szám

J&imwÉK K'ÍHfa-Mi 1924 szeptember 2. Páris reggel... Paris, Aout végén. Hajnali öt óra. Hűvös és sötét, fáradt köd, az éjszakfii köd foszlányai. Már lassan a házerdő körvonalai bontakoznak. Szürkén, unottan hajntlodik. A csönd nyomasztó és kel­lemetlen. Azok a házszerü brasseriák, ahol még korábban az éjjeli Páris faradt, züllött vilaga reggelizni szokott, szintén zárva vannak. Minden halott még, talán egy órahosszat. Mart két Páris van. Egy nappali és egy éjszakai. Az éjszakai kis sanzocettek, midinettek, fel a Grandé Cocotteig. A gallértslan cascetos és papucsos lovagoktól a Mercedesen száguldó frakkos és ragyogó plasztronu gavallérokon ke­resztül az utolsó ruhatárosnöig, akikből főleg az éjjeli Páris kikerül, eltüntsk már. ÉJ ébred lassan a másik, a capptli Pá­ris. Töpörödött hátú, lassan cammogó, fekete­ruhás, fehér fejkötős öreg anyókák tipegnek komoly igyekezettel a h&t&imas Madaleice oszloperdeie felé. Széles és magaa lépcsőn, a hajnali szürkületben alig látható kis pontoknak látszanak , . . Itt-ott kspuk nyilnak. Aztán feltűnnek a tejea kocsii. A ló nyakában kellemetlen zör­gé»ü kolompok. Ez az első nappali zaj. Újsá­gosok jönnek ós mindenhová bárhoz szállítják az amúgy is hallatlan olcsó újságokat. Pékek nyitnak, derűs és kövér, gondtalan mozgással. Mindenhol a mester vegy a felesége. Inas nincs. Már reggel v«d, nem hajnal. Talán hat óra. Elnézek a vásárcsarnokhoz. „Lss Hallos.' 1 Ez gyönyörű. Az élelmiszert szálütó teher­r.utók sorai a végtelenségbe nyúlnak- Emberak ezrei sürögnek forognak, kiabálnak, veszeked­nek, alkt»:nsk valóságos ke'eti ambícióval. Ez a csarnok előtt, körös-körül. Majdnem lehetet­lennek látszik ezt az emberáradatot keresztül­törni a hatalmas fedett csarnokhoz A kapuin autót folyton ki és be. Gyalogosoknak külön van kijárata Bárhol jöhet, mobet. Mindenütt figyelmeztő táblák, meljeken nyil jelzi a leg­közelebbi , Asscensort". lif;et, rehogy a kö zönség sokat fáradjon. Teherszállító szerkeze­tek a földből kosárszámra lökik ki ügyesen a boros üvegeket, ugy hogy kz ember nem is tudja, bogy honnan jön. Hai az meg álombeli. Egy magyar, egy nyíregyházi mészárosnak kel­lene megnézni ezt. A vevő a leggyönyörűbb húsokat csont nélkül ugy vá'ogatja és dobálja vissza, mintha az egy komoly, százakra manő üzlet lenne. A mészáros, bár ez kissé hihetet­lennek látszik, udvariasan másik darabot ad, harmadikat akármennyit, olyan részt, amilyet a vevő kiván. Itt nem ismerik a?t a neveletlen, barbár mészárost, aki nem elég, hog? csak gorombáskodik, hanem & vevő boldog legyen, hogy ha kaphat egy halmaz csontot hus he­lyett a drága keserves filléreiért. A nyíregyházi mészárosoknak nem ártana kissé ide jönni. Itt megtanulnák, hogy kell bánni a vevővel. Ha csak századnyira olyan lenne itt, mint otthon, nyomban meglincselnék az asszonyok. Ugyanígy a zöldséges kofa vagy a gyümölcsös Mert minden kü ön van csoportosítva Sajt, virág, gyümölcs, hus, italok, játék, ruhanemű. Egy­szóval minden van. A befogadoképessóje 20 ezer ember. Vonatrnkományok egyenesen idejrányittatnak a pályaudvarokról. A rendőr rögtön ott van, ha egy vitás kérdés felmerül eladó é! vevő között És bármelyen hihetet­lenül is hangzik, udvariasan, békásén elintézi, ugy hogy még a közönségnek is igazat ad a kofával szemben. De erre cssk nagyon szórvá­nyosan kerül a sor. Egyszóval Paris gyomra épp o'y csoda, mint sok más dolga. Metropolitain Röviden u y hívják, hogy Metró. Földalatti vasút, mely a nagy forgalmat példátlan fegyelmezettséggel bonyolítja le. Har­mincöt centimesért akár egésznap utazhatik az ember. Ilyenkor reggel 9 óráig szinte tűrhe­tetlen a tolongás. Mindenki igyekszik, mert akkor szűnik meg a kedvezményes munkásjegy Statisztikusok mondják, hogy állandóan egy millió ember ven ugy a föld alatt, aki utazik. Sokkal gyorsabb, mint bármilyen más jármű, mert nem kell kitérnie ós várni az utcakaresz­tezéseknél. Az emberek nyugodtan várnak, alig van vaiahol tzemélyzet és a rend mégis cso­dás. Villamos jelzőtáblák és térképek jelzik az irányokat, ugy hogy eltévedni nem lehet. Mire kilenc órát ver a legközelebbi temp'om órája, a nappali vároa mar teljesen üzemban van. Itt ott fut még egy egy elkese t tisztviselő vagy nő és a megszokott nappali Páriát kapjuk a szemeink elé. Mi-den nagy­sserü fegyelmezettséggel, mint valami automa­tikus gépezet működik. Nemsokára dél lesz, mert latok már férfiakat, nőket, amint csc­magolatlan kenyerüket viszik Furcsa, vékony és hosszú, kolbászvastagságu hófehér kenyér. Selyemruhában, kifestve, haiisny&tlan lábukat papucsba dugva, a hónuk alatt üveg vörös­borral, elmaraddatitlan előjelsi a dél közele­désének. Mikor & dél „Midi" első harangütései fölhsngzacak, mint a hangyarsjok öm'ensk a munkások ezrei foglalni helyet a „Prix-Fix" éttermekben. Forró nap süt le a sétáló, sziesz­tázó emberekre, akik, mint a hangyák ezrei nyüzsögnek, törtetnek a megváltó pénz, az arany felé... Vágó Géza (Páris). Legolcsóbb bevásárlási forrás! 0 •(5 JB 1? N <8 fi 0 le. rőfös és divatáru üzlete Városházpaiota, Rákőci-uti oldal. Megérkeztek a legújabb őszi újdonságok. Kosztüm kelmék. Kabát velourok. Gyapjú kazánok. Sima fla­nelok minden színben. Kabát bélések, sifíonok és uásznah, valamint gyapjú fona­lak éi D. M. C áruk. Tisztviselőknek áren­gedmény ! 3354-3 48 S © N » » o «•» c o & HETI KRÓNIKA Általában erős harcolí Dúltak a múlt héten, Hibát fogtak egyebek közt Sándor Mór cikkében. Vicces Tiseántuli Hirlap Szánja-bánja tettét, — A büntető törvényszéken Elveszik jó kedvét. Városszerte élénk sürgés­Forgolódás látszik, Minden szépen kialakul A kiállításig. Bessenyei kertjét csuda Szépre kalapálják, — A házakat, üzleteket Sorra renoválják. Luteránus templomot is Diszbe öltöztették, Csinosítják, rendezgetik Háromszögű kertjét, Jobbrol, balról az utat is Kendbe kéne szedni, — Hogy azt libalegelönek Ne gondolja senki. A múlt heti krónikának Nagy visszhangja, támadt, Badó Gyula versben rontott Neki a Bontanaié. A poéta Badó Gyulát Dicséri a város, Mert sokkal jobb poéta, mint Amilyen korcsmáros. Bohamosan nö a pénzügy Tégla — palotája, Mindennapra egy egy rakás Téglát szórnak rája. Hatzel-iéren piac lészen, Ugy, amint volt régen, — Osztozkodunk Kaszás, Barla, Palicz örömében. Tizennégyen kirándultunk A nagy Iíortobágyra, — Hálás szívvel gondolunk rá Jó Sándor bátyánkra. Éjjel-nappal a mátai Biztosnál tanyáztunk, — Igaz, hogy a Hortobágyból Hej sokat nem láttunk. BONT A. Krúdy Gyu!a 25 éves írói jubileuma. Nyíregyháza, szeptember I. (Saját tudó­sítónktól ) Sajátságos véletlen, hogy Nyíregyháza város örökváltságinak 100 esztendős évforduló­lkjával egybeesik nagynevű fiának, Krúdy Gyulának 25 éves írói jubileuma. A ragyogó fantáziája, színesen mesélő, örökifjú Krúdy Gjulát is elérte a nsgyemberek végzdte; a ju­bilálás. D.i birmiiyen részöttel is vagyunk iránta, amiért hatalmas, kissá görnyedt vállain hordoznia kell egy kisebbfajta emberöltő el­ismerésének babérkoszorúi terhét, mégis büszke örömmel tölt el bennünket az a tudat, hogy a legnagyobb magyar mesélő köztünk piheni át ezt a néhány ünnepnapot. Az Athenaeum irodalmi r.-t. is részt akar venni Krúdy Gyula jubiiálásában és a kiváló iró 10 legszebb regény t bocsátotta egy soro­zatban piacra ez alkalomból. Az előkelő iro­dalmi vállalat egyik főtisztviselője jelenleg Nyíregyházán tartózkodik, ho^y a Krúdy jubi­lálásával kapcsolatos vállalkozást a megérde­melt és elvárható diadalra segítse, amihes mi is sok szerencsét kívánunk. — A Dii© Dame legújabb száma "kap­ható az Uj ságboltban. 1 Kedden-szerdán Foolish Wifesl 1 az Apollóban (A szeszélyes asszonyok) 2 részben, 11 felvonásban. || Az amerikai filmek koronája. |

Next

/
Oldalképek
Tartalom