Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 200-223. szám)

1924-09-26 / 220. szám

4 jftÍMWÉK 1924. szebtember 26. éves jubileumát, a nagy naphoz illő ko­molysággal, készültséggel. 4 Nyíregyháza városa pedig büszke le­het arra, hogy kereskedelmét olyan egye­nek, az egyén, eken keresztül olyan tekin­télyes cégek képviselik, akik méltó repre­zentánsai az ország kereskedővilágának. Hl IR E KI. KIS NAPTÁR: Szeptember 26- Péntek. Róm. kath. Jusztina. Qör. kath. János evang. Prot. Jusztina. ^Diadal-Mozgó: 'A nagyherceg pénzügyei és Peggy szanálja a papáját (7 és 9 óra­kor.) Városi Színház: 'A? élő bábu, fantasztikus történet 6 felvonásban Fern-Andra fő­szereplésével és A párisi olympiász VIII része (7, 9 órakor.) 1 rApolló-Mozgó: Betörés a fegyházba, — Fix-Fox attrakció (negyed 8 és 9 óra­kor.) • : i ; . [ J J Vármegyei Jósa-Muzeum : zárva. Városi gőzfürdő: zárva. Sóstógyógyfürdő: zárva. Strandfürdő: nyitva. Pénteken az Osgyáni és Török-gyógy­szertárak tartanak ügyeleti szolgálatot. =•= !ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS! Tisztelettel kérjük hátralékos előfize­tőinket, hogy előfizetéseiket mai sZámunkr hoz mellékelt utalványlap felhasználásával megújítani szíveskedjenek. Előfizetési dij egy hónapra 30,000 K­Egy negyedévre 90,000 K­Tisztelettel a NYIRVIDÉK kiadóhivatala. =•= Az első fecske. Olvassuk, hogy a fővárosi autótaxi r. t. kérelmet intézett a városi tanácshoz a vitel­dijak leszállítása érdekében. Alig hittünk a szemünknek. Árleszállításra kérnek enge­délyt. Bizonyára nagyon komoly okuk van rá, s bizonyos, hogy 'tovább halasztani nem tehet azon a téren az árak lejjebb szállítá­sát. Mi történhetett? Semmi különös, csak az, ami nemsokára az egész vonalon be fog következni. Megnövekedik a kínálat, a konkur rencia, a behozatal megindulása elárasztja a piacokat és az árak a megnövekedett forga­lom sodrában megszédülve buknak lefelé. rAz autótaxi nem hiába a legsebesebb jármű, ö vezet az árak lejebb szállítása terén. Első fecskéje annak a tavasznak, amelyet olyan sóvárogva várunk egy évtizede s amely már csak álmainkban jelenik meg, hogy annál go noszabb legyen a valóra ébredésünk. A tisZ­tes munkáért járó tisztes fizetés és tisztessé­ges élet tavasza. AZ első fecskét hozsannás szívvel köszöntjük. \ 1 =•= — Az ev Kossuth főgimnáziumban szeptember 26-án, pénteken reggel 9 óra­kor tartandó ünnepéllyel nyílik meg a tan­év. A tanitás szombaton reggel 8 órakor yeszi kezdetét. — Eljegyzés. Krasznay László Nyír­egyháza, folyó hó 14-én jegyezte el Buj­dosó Böskét Gáváról . — Régi eéhzdszlót ajándékozott Kiss Gyula mülakatos édesanyja a városi gyűj­teménytár részére. A városra nézve érté­kes adományért köszönetet mond a vá­ros polgármestere­— Krudv Gyula felolvasasa Nyiregy-i házán. A Gazdák és Kereskedők Körének elnöksége — értesülésünk szerint — az el­múlt napokban megállapodott Krúdy Gyu­lával, Nyiregyháza országos nagyságú szü­löttével, a nagynevű magyar Íróval, hogy egy felolvasás keretében előadást tartson az Uj-Magyarországról és a Jövendő Nyíregy­házáról, amely most zárta le az első százesz­tendő történetét. A szülővárosáért rajongó író a legnagyobb örömmel vállalkozott a felolvasásra és már megállapodott a Kör vezetőivel az az október 25-íki dátumban, amikor is a nagy érdeklődéssel várt előadás napja elkövetkezik. Megkérdeztük a váro­sunkban időző Krúdy Gyulát felolvasása té­májáról : — Arról akarok beszélni a földi­jeimnek, barátaimnak, hogy maradjunk meg abban a nagyszerű, gyönyörű, sőt irigyelt po­zícióba, amelybe a eentennárium és a nagy­sikerű kiállítás révén kerültünk. — 'Most érkezett el Nyiregyháza az őt megillető hely­re, — az első vidéki városnak a helyére. Ar­ról szeretnék beszélni testvéreimnek, hogyan maradhassunk meg állócsillagnak a magya­rok menyboltozatán. A centennáriumi ünne­pek befejezéseül valóban nem képzelhető más, mint Krúdy Gyula nagyszerűnek Ígér­kező felolvasása, amelynek várható nagy si­kere érdekében a Gazdák és Kereskedők Kö­re már most megteszi az előkészületeket. — Értesítés. A' nyíregyházi kereskedő tanonciskolában a rendes tanitás szép-; tember hó 29-én, hétfőn délután 2 órakor veszi kezdetét. Ugyanakkor vesszük fel az eddig még be nem irt tanulókat ís. A fél­évi tandíj 3 aranykorona, (51000 papírko­rona) a beiratáskor fizetendő. Buhmann Andor, igazgató . — Adomány a városi szegényház réi szere. Liptay Jenőné a városi szegényház részére 20 liter bort, 40 kgr. almát és 15 kilogramm szőlőt adományozott, amiért a város polgármestere hálás köszönetét nyilvánítja . j — Orvosi fiir. Dr. Eckcrdt Lajos kór­házi főorvo s,szemorvos rendelőjét Kálvin­tér 2. számú házba (a régi rendelőjével szembe) helyezte át . fc — Kimaradt fa kíállitási sa­lából — Hatvani József szoba­festő neve, aki a Suhan'esz La­jos butorkiállitásának termeit festette íz­léssel, kimaradt a kiállításról szóló referá­dából, miután a neve ott egyáltalában nem volt feltüntetve és munkatársunk figyel­mét sem hívták föl erre a körülményre. A gondosaim és müizléssel festett szobák igen harmonikus hátteret kölcsönöztek a butorkiállitásnak. Hatvani egyébként mintegy féltucat oimtábiával is szerepelt a kiállításon . , . — Szülők a délelőtti és dé/ulani tan* tás ellen. Szülők jártak szerkesztőségünk­ben és előadták, hogy az egyik helybeli elemi népiskolában a ÍV. osztályú tanulók­nak délelőtt és délután egyaránt van ta­nításuk. Kifejtették, hogy ez mennyire ár­talmas a gyermek fejlődése tekintetében és kérték, tegyük szóvá az esetet. Eleget teszünk ennek a kérelemnek és hisszük, hogy az iskola fenntartó hatóság csak kényszerhelyzetben tesz a szülők kivánn­sága ellen. — A «Nyirvidiék» Iapfejenek ra/zoIó/a meg él. Krúdy Gyula bátyánk érdekes dolgot mesélt el nekünk. A napokban Mis­kolcon járt és megismerkedett egy László János nevü biztosító intézeti vezérigazgató­val, egy 70 év körüli öreg úrral, aki ezt kér­dezte Krudytól : Ma is ugyanaz a »Nyirvidék« lapfeje, mint amit én rajzoltam ezelőtt 45 év­vel ? Krúdy kérdezősködésére aztán tényleg kiderült,, hogy László János ezelőtt 45 évvel ezelőtt tényleg itt járt Nyíregyházán és az akkor alakulóban lévő »Nyirvidék« fejét az id. Jóba Elek felkérésére megrajzolta. Azóta ez a feje a »Nyirvidék«-nek, amint azt az újság legrégibb példányai is igazolják. , — Angol lap a magyarországi katonai dlenrőrzö bizottságok feles/eges égé/<i7. — Londonból jelentik: A Daily Telegrapb! élénk feltűnést keltő cikkben foglalkozik a Genfben lefolyt lefegyverzési vitával. A cikk megállapítja, hogy Magyarország ka­tonai ellenőrzése teljesen felesleges, mert hiszen Magyarország teljesen lefegyverez­tetett. Megállapítja a cikk azt is, hogy a katonai ellenőrző bizottságok szükségessé­güket bizonyítandó kémeikkel és kutatá­saikkal állandóan zaklatják még a magán­házakat is, bár egyetlen esetben sem talál­tak semmit Ezek a zaklatások semmiesetre sem alkalmasak a világszerte nehezen hely­reálló békés hangulat megerősödését. A' cikk végül megállapítja ,hogy Magyarország jogosan tiltakozik az ellen, hogy »ambiciózus uj államok« is elküldhessék megbízottaikat az említett felesleges bizottságokba. — Lórcncfz Hona és Simon Juliska utóda ma városunkba érkezik és felkéri mindazokat, kik fenti tanárnőtől tanultak zongorázni, hogy ma, pénteken délelőtt 11 órakor Szitha Máv. állomásfőnök ur la­kásában megbeszélés végett megjelenni szíveskedjenek. — Füredi Henrik államilag engedé­lyezett magán zeneiskolájában a tanitás már megkezdődött. Beiratkozni a tanitás folyama alatt is állandóan lehet az inté­zet helyiségében, Kállai-utca 2. sz. alatt [ j iliillllll K Előadások íj kezdete H hétköznap g 7 és 9 kor Diadal Moigó Előadások 1 kezdete va- B sárnap 3,5, • 7 és 9 kor g Szeptember hó 26, 27 és 28 péntek, szom­bat és vasárnap fl nagyh^rc^g pénzügyei vidám kalandor történet Frank Heller szatiri­kus regénye után 7 felvonásban. Főszerepben Harry Liedtke, Lábass Juci, Mády Cristians, Alfréd Abel. Pompás kisérő műsor. Városi Csütörtökön TOozgó. Fantasztikus történet 6 felvonásban. Fern Andra kép. Jön Péntektől GUNNAR TOLNAES UJ FILMJE: Kőszívű férfi Apolló

Next

/
Oldalképek
Tartalom