Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 200-223. szám)

1924-09-02 / 200. szám

JS^iregyháza, 3924. szeptember 2. * Kedd XJbY. évfolyam. K 200 szára Hősi halottak emlékmüvének leleplezése Nagyatádon és Csurgón. A földmiveiésügyi miniszter a pohárköszöntők során foglalkozott a személyét ért támadásokkal József főherceg Csurgón méltatta Szoborleleplezés Nagyatídon. Budapest, szeptember 1. M. T. I. Nagyatád község 90 hősi halottjának emlékét szoborral örökítette meg. Az emlékmű leleplezése vasárnap délelőtt 10 órakor ment végbe ünnepélyes keretek között. A kormány­zót az ünnepélyen Fogt Waldemár tábornok képviselte. Nagyatádi Szabó földmivelésügyi minisztert, aki szintén jelen volt az ünnepsé­gen, mintegy 15—20 nemzetgyűlési képviselő kisérte le választókerületébe. A szokásos formában megtartott ünnep­ség után közebéd volt, melyen több Spohár­köszöntő hangzott el. Dr. Baraksonyi ügyvéd Nagyatádit éltette, aki válaszolni kivánt az üdvözlő szavakra s pohárköszöntő helyett a következőket mondotta el. Tizenhat éve képviselem ezt a választó­kerületet s ez alatt az idő alatt értem sok örömöt és dicsőséget, de szenvedtem sok vádat és gyalázkodást. Ha valaki, ugy én eb­ből a legtöbbet kaptam. Ha elvi harc dul, ugy még csak bírja azt az ember idegereje, azon­ban amikor a gyalázkodás fegyverével kell szembeszállni, nagy próbára van kitéve az idegerő. Nekem is az lett az árulóm, aki ve­lem együtt mártott a tálba. Mégis nyugodt lélekkel fogadom az ellenem zuduló rágalma­kat, mert érzem, hogy az én népem a vádak dacára sem adott el engem. Ideig óráig talán őt is meg lehetett téveszteni, az igazság azon­ban végül mégis csak diadalra jut. A kisgazda pártot okozzák azokért a ba­jokért, amelyekben vagyunk. A kisgazdapárt mindig megtette a maga kötelességét. Oda adta minden erejét a nemzet nagy érdekei­nek szolgálatába. Nem uralkodik senki felett sem, csak részt vesz a munkában. Figyelmez­tetni kell azokat, akik ezt a pártot minden­áron el akarják gáncsolni, hogy jól vigyázza­nak s nézzék a világeseményeket, akkor észre fogják venni, hogy eltolódás csak jobb felé lehet. Ha meg akarják bontani a kisgazdapárt egységét, ugy a kisgazdapárt maga fog cse­a magyar katona liarci erényeit. lekedni. A kisgazdapárt diktatúrája akkor nem fog tekiteni sem jobbra sem balra, hanem fogja cselekedni azt, ami egyedül az ország érdekében jó. A józan belátásnak kell felül­kerekedni. Ezt akarom én keresztülvinni s ha én nem tudnám, ugy megcselekszik azt az én utódaim. Tizenhat évig becsülettel, képviseltem választóim s a magyar kisgazdatársadalom érdekeit s ép oly becsülettel akarom képvi­selni mindaddig, mig választóim bizalmukkal megtisztelnek. Nagyatádi beszédét nagy tet­széssel fogadták. Afcsurgói ünnepély. A fehérmegyei Csurgón 74 hősi halott emlékére állított a hősök nevét tiszteletben j tartó kegyelet emlékoszlopot. Az ünnepélyen i részt vettek József főherceg, Álgya Papp tá­j bornok, Károlyi Sándor gr. és Festetich Sán­j dor gróf. Az emlékmű előtt József főherceg mon­dott emlékbeszédet. Messze a Kárpátok ormán, sürü sorok­ban korhadnak a fakeresztek. Őrséget tarta­nak a halott magyar katonák s várják az időt, amikor ismét magyar szó hallatszik sirjaik felett. A Doberdó véráztatta szikláin s a többi csatatéren is ott domborulnak a hős ma­gyarok véráztatta sirdombjai. Mintha hallanám e sírokból feltörő kiáltást: Legyetek egyek ! Amint mi egyek voltunk, amikor vért kellett áldozni a magyar földért, legyetek ti is érte egyek. Napok kellenének ahhoz, hogy elsorol­jam azokat a haditetteket, amelyekkel ugy tele van a magyar katona élete. Szinte a sze­mem elé tolakodnak a személyes bátorság és vitézség képei. Bárcsak az ő szellemük illetné meg a megmaradt magyarságot, akkor lenne a nemzetnek feltámadása. Tegyünk fogadást hőseink emlékére emelt emlékmüvük előtt, hogy a forradalom szennyes árja soha sem fogja érinteni lelkünket. Szent István koroná­jáért fogunk valamennyien élni s akkor nem haltak hiába hősi fiaink. Zsitvay Tibor alelnök ma délelőtt vette át a Ház összehívását kérő ivet. i Süorkositőséfl és kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT 8. SZÁM, TolcfóR wám 139. Poatachoqu* SMfffe Kéziratokat nam adunk vissza. (ülni a Ház. csupán az időpont tekintetében nem tudok még dönteni, mert ez alatt az idő alatt két ünnep is lesz, ami az időpont megállapítást megnehezíti. Kénytelen va­gyok igy először a miniszterelnök helyet­tesével tárgyaim az időpontra nézve. A debreczeni képviselők egyesiteít beszámolója. Debrecen három' szocialista képvise­lője, Györki Imre, Hegymegi Kiss Pál és Nagy Vince tegnap délelőtt tartották be­számolójukat egy magánház udvarán. A! rendőrség minden intézkedést megtett az esetleges zavargás elkerülésére. A gyű­lés simán folyt le. PeidI Gyula a német megegyezést a világbéke első komoly lépésének tartja s Herriotnak tulajdonit nagy érdemeket. — Györki a szocialisták parlamenti győzel­meit vázolta^ majd beszélt a munkáskér­désről s az általános választói jogról. — Nagy Vince a külföldi kölcsön sikerte­lenségét fejtegette, kijelentve, hogy a kormány felesleges terhet rakott az or­szág vállaira, amikor felvette a kölcsönt, mert ennél sokkal nagyobb terheket is el­bírt volna az ország, ha megadóztatják „ háborús vagyont s a vagyonváitság mérték­ké t emelik. A vámtarifa rendeletet helyte­lennek tartja, mert csak a drágulás foko­zódott általa. =0= A miniszterelnök és kísérete ma este érkezik Genfbe Bethlen miniszterelnök Daruváry kül­ügyminiszter, Khuen Héderváry Sándor követségi tanácsos és Gajzágó László mi­niszteri tanácsos kíséretében tegnap dél­előtt indult el Genfbe. A 1 'miniszterelnök nem hivatalos formában utazik Genfbe, mert a népszövetségi tanács magyar kép­viselői, Apponyi Albert gr., Korányi: Frigyes br. és Tánczos Gábor már Genf­ben vannak. A' miniszterelnök meg akarja ragadni az alkalmat, hogy az együtt evő nagy külföldi politikusokkal tanácskozzék. =•= Labdarugómérkőzések. Magyarország—Lengyelország 4—0. Budapest Il.^WSien II. 1—0. DKSE—«. BUSE 5—0. =o= =0=30= Budapest, szeptember 1. Magyar Hírlap Ma délelőtt 10 órakor a parlament el­nöki fogadószobájában Propper Sándor, Pikler Émil, Szeder Ferenc, Drózdi Győ­ző és Pakots József nemzetgyűlési képvi­selők átnyújtották a Ház összehívását kérő ívet Zsitvay Tibor alelnöknek. Zsít­yay, háromnegyed órán keresztül tárgyalt az ivet átnyújtó képviselőkkel s utána' \ munkatársunk előtt a következőket mon- ? dotta. A Ház összehívását kérő ivet átvet- j tem s mivel az teljesén rendben yan, a \ Házszabályok 255. szakasza értelmében j meg kell tennem az összehívásra irányuló ( intézkedéseket. Tiz napon belül össze fog Tőzsde. * Budapest, szept. 1. MTI. Zürichi nyitás: Berlin 127, Newyork 531.75, London 2388.5, Páris 2880, Milánó 2355, Prága 1595, Budapest 69.5, Belgrád 672.5, Bukarest 260, Varsó 102.5, Bécs 75, Szófia 387.5. Terménypiac: Irányzat tartózkodó. — Buza budapesti paritásban áru 410, egyéb 405—407.5, rozs 320—325. Gfermeh iskolai cipők és patent harisnyák minden nagyságban, szinben és minőségben legnagyobb rálasztékan, a legelőnyö­sebben vásárolhatók Hungária Cipőáruházban, Nyíregyháza, Zrínyi Ilona-utca 5. Telefon: 195. Egyes szám ára 2000 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom