Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 175-199. szám)

1924-08-24 / 193. szám

1924. augusztus 24. JfÜWWEK — Liúgi Lnz/i Mariája a Sam^sa templomban. Szent Istvánkor a róni. kath. Samassa templomban tartott ünne­pélyes nagy misén fölcsiengeit a kóruson Luigi Luzzi "gyönyörű Ave Mariája, ame­lyet Virányi Sári énekeit előkelő Ízléssel, kiváló technikával és gazdagon átérezle­tő értelmezéssel. — Amerikai terményjelentés. Ma már minden terménykereskedő tisztában van azzsl, hogy a budapesti terménytőzsde árfolyamait a chicagói és newyorki terménytőzsde árai irá­nyítják. Éppen ezért a Magyar Távirati Iroda vezetősége, nagy anyagi áldozatok árán ugyan, beszerzi naponként a nyitási és zárókurzuso­kat ós azokat előfizetőinek rendelkezésére bo­csátja. Tájékoztatást az előfizetési dijak össze­séről a M. T. I. nyíregyházi expoziturája (Józsa András-u, 25. Telefon 287. ós 365) ad. A fővárosban és a vidéki nagyobb városokban olyan lázas mostanában az érdeklődés ezen amerikai jelentések iránt, mint annak idején a valuta jelentések iránt. — Érdekes, szép színházi esték Nyír­egyházán. Itt az ideje, hogy hosszú vá­rakozás után valami hamisítatlan tiszta értéket kapjunk. Mindig meghat, felemel az irodalmi és szinhatás harmonikus együttesével varázsol el bennünket a Le­ányegylet műkedvelő előadása. Matta­vovszky dr. a szerencsés kezű szerep­osztó és rendező egyik legszebb sikeréhez jut a Dolovai nábob leányának színpadra vitelével. A szereplők: hölgyek, férfiak egyaránt szereptudás, alakítás,, összhatás tekintetében a műkedvelői nivót messze felülmúlót produkálnak. Még csak 25-én és 26-án lesz a Városji Színházban a Do­-tovai nábob leányának előadása, Fcrenczi József könyvesboltjában máris lefoglal­ják a legjobb helyeket. A Leányegyieí: mű­soros estjei mindig előkelő találkozó al­kalmai Nyíregyháza legjobb közönségé­nek. Fényes páholy és földszint közönség tapsa köszönti a nagyszerű jelenetek so­rát. A Doíovai nábob leányának főpróbája vasárnap délelőtt lesz. , — Nincsen már tolvajgavalléria. Ei?y nyíregyházi úriember panss^olta el nekünk, hogy a Rózsa Sándor gavallériáját már ma hiába keressük a csirkefogóknál, aki tudvalevő­leg gyermekeket, nőket és szegényeket nem károsított meg soha. Gyermekkorában meg­történt vela, hogy nagyapjától ellopták a tehe­nét, de a tejet kifejve otthagyták az ő számára a gyermekeket szerető tolvajok egy rocJkában. Ezzel szemben a napokban tőle elloptak isre­retlen tettesek (valószínűleg a tehéntolvaj unokái) 11 csirkét és megfejték a tehenét, mi­nek következtében tejet kellett vásárolai, ami­től pedig beteg lett az ő Gyurka fiacskája. Hogy nem vitték el a tehenet, az nem fcizonyit a diszkréten távozók jószívűsége mellett, csu­pán azt, hogy ma már erőaebban veszik a j áriatok ügyét. — Tanévnyitás a leánygimnáziumban­Az I. osztályba jelentkezett tanulók fel­vételi vizsgálatát' szeptember 1-én dél­előtt 10 órától, a javitó és különbözeti vizsgálatokat szept. 1-én délután 2 órá­tól, a magánvizsgálatok írásbeli részét szeptember 2-án délelőtt 8 órától,, szóbeli részét pedig szept. 3-án délelőtt és dél­tatán tartjuk. A folytatólagos beírások szeptember 2-án délelőtt 9 órától lesznek. A tanévet szeptember 4-én délelőtt 9 óra­kor nyitjuk meg. A tanítás szept. 5-én -kezdődik és a hónap közepén kezdődő kiállítás tartama alatt sem szünetel. — Adorján Ferenc, igazgató. — Gombhuzás Pazonyban. Feledhe­tetlen szép ünnep színhelye volt vasárnap dél­után Nyirpazony. A ref. egyház választékos stilban épülő uj tornyára huziák fel a művészi kivitelű gombot és csillagot. A fenyőkkel be­ü'tötett templomudvaron élén felekezeti kü­lönbség nélkül a község intelligenciájával vég­nélküli sokaság vonult fel. Dr. Bartók Jenő egyházmegyei tanácsbiró mélyenjáró ünnepi beszéde után Nyerges Ferenc lelkész ismertette a toronyépítés történetét, mit nem kényszer­kivetés, hanem önkéntes áldozatkészség hozott léire. Majd 42 fehérruhás hajadon húzta fel a kendőkkel és virágokkal elborított gombot. Feltétel után Ssekolyi András községi főbiró üdvözölte a közság nevében a megjelentek 8 az uj toronyba uj harang készítésére szólította fel a gyülekezetet az adakozók között jó pél­dával előljárva Az ünnepélyt táncmulatság kö­vette, hol a községi főbiró felügyelete alatt tuvilágos-kivirradatig példás nendben mulatott a fiatalság. Harangra adakoztak vagy a tánc­mulatságon felülfizettek: Débmár Károly és neje 1,000.000, Szakolyi András 800.000, özv. Szakács Józsefné 800.000, özv Szakács Já­nosné 400.000, Li|>Uy Jenő 200 000, Szakács János 200.000, Bezdek L*jos és neje 100000, Szobo3zley István 100 000, Szakolyi Pista 75.000, Sinka Péter 75.000, Mikó József 50000, Némety Ferenc 25 000, Pálinkás Pál 25.000. Hsszara Miklós 5000 korosát. Ünne­pély ós bál rendezése Débmár Károly főjegyző Agilitását és egyházias gondolkozását dicséri. — Tanévmegnyílás a polgári leányis­kolában. A polgári leányiskolában a javi­tóvizsgálatok sorrendje: aug. 27-én az I. osztály, 28-án II. o., 29-én a III. o. 30-án a IV. o. javitóvizsgálata. Aug. 29-én lesz­nek a felvételi és magánvizsgálatok. Vala­mennyi vizsgálat délelőtt 8 órakor kez­dődik. S?ept ,1-én és 2-án délelőtt 9—12-ig lesznek a pótló beiratások'. A tanévest szep­tember 3-án nyitjuk meg. A rendes tanítás szeptember 4-én reggel 8 órakor kezdő­dik. Az igazgatóság." 3x — Nyíregyháza város uj térképe meg­jelent. Kapható az Ujságboltban. Rőfös t rövidáru szakmában részletfizetésre is igan előnyösen vásárolhat Schwartz Artúr cégnél, Kállai-utca 2 szám. 3227.2 Hihetetlen olcsó árban lesznek kiárusítva tavasz ról visszamaradt egyes pár cipők beutsch József cipőüzletében, Rákóci-u, 4. Telephon 336, Női lakk és antilop cipők párja 210.000 K-tól Női fekete félcipők „ 155.000 „ Női barna félcipők „ 185.000 „ Női magas cipők „ 195.000 „ Férfi félcipők „ 210.000 ,, Férfi félcipők betéttel „ 230.000 „ Férfi egész cipők „ 195.000 „ Férfi munkás bakkancsok ,, 175.000 „ Szandálok és gyermekcipők mé­lyen leszállított árban. 3161-2 'A Miskolci Vasutas Sport Club Nyíregyházán Miskolc legjobb csapata, az északi kerület második helyezettje városunkban. — Fedett tribün a bujtosi sporttelepen. Holnap, vasárnap ismét nagy eseménye lesz városunk futballsportjának. Az északi kerület egyik legjobb csapata, a pompás futballt játszó Vasutasok lesznek a Nyetve vendégei, hogy bemutassák Nyíregyháza sportközönségének az északi kerület legna­gyobb gócpontjának Miskolc város futball­sportjának fejlettségét és egyúttal kitűnő al­kalmat adnak nekünk arra, hogy a két csa­pat összecsapásából a két kerület futball­sportjának nívójára következtessünk. A Miskolci Vasutas Sport Clubot nem kell Nyíregyháza sportközönségének bemu­tatni, hiszen már egyszer meghajlásra kész­tette a Nyetvét és már akkor is csak' a leg­jobb emlékeket hagyta városunkban. Azóta sokat fejlődött a csapat. A bajnokságban a második lett, több elsőosztályu fővárosi csa­pat ellen respektábilis eredményt ért el', közelebbről pedig néhány héttel ezelőtt Debrecenben a DTE-t győzte le nagyszerű játékkal 6:1 (!) arányban, fölényesen. A' csapat a kombinációs, lapos játékon alapuld! stílust játsza a szenzációs csatársor mögött melyben nem kisebb nevű játékosok szere­pelnek, mint Muhoray, Lukács, Péterfreund', Qasztrovics olyan halfsor szerepel, melyet Pataki a Vasutasok országos hirü center­halfja irányit. A közvetlen védelem is meg­bízható kitűnő játékosokból áll. Ezzel szemben a Nyetve is komplett és kellően előkészített csapatot állit starhoz. A csatársorban egy uj és a tréningen meg­felelő formát mutató játékos fog szerepelni, aki ha beváltja a hozzáfűzött reményeket, ugy a Nyetve csatársorának nem lesz a ke­rületben ellenfele. Mindenesetre biztosítva van, hogy a holnapi mérkőzés kitűnő, élvezetes sportot fog hozni, megérdemli sportközönségünk legteljesebb érdeklődését. A mérkőzés a Nyetve bujtosi sporttelepén d. u. 5 órakor kezdődik és előtte a Postás Sport Egylet fia­tal csapata fog mérkőzni a Nykise ifjúsági­val. — A holnapi mérkőzéseknek különben kü­lön érdekességet ad az a körülmény, hogy a pályán a közönségnek hatalmas meglepeí tés készül, amennyiben a tribün teljesen be­fedve és átjavítva várja vasárnap már a kö­zönséget. Naponta igy is igen sokan keresik fel a bujtosi pályát, hol ma fejeződnek be a munkálatok és valóban impozáns látvány is a már fővárosi kinézésű fedett tribünnel rendelkező Nyetve pálya, amely most már az időjárás viszontagságai ellen is megvédi a közönséget Kincstári híízhaszonrészesedés befizetéséhez szükséges Hit/bérfizetési jegyzék kapható a Jóba-nyomdában, Nyíregyháza, Széchenyi-ut mmTgms Hétfőn-kedden a® Apollóban Hcsxmy Förteza az új évad első filmjében: TENGER ASSZONYA

Next

/
Oldalképek
Tartalom