Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 148-174. szám)

1924-07-19 / 164. szám

f f fl^J^Jrfojfyíj^ ^xlMIBBK, 1924. julius 19. A Nemzeti Sport Klub Nyíregyházán. Részletesen beszámoltunk egyik múltkori számunkban a NyTVE ifj. csapatának fővárosi szerepléséről, amikor ellenfele Budapest egyik legjobb ifjúsági csapata, az Ékszerész-serleg győztese, a Nemzeti Sport Club volt. Ez az eredmény nemcsak itthon, hanem a fővárosban is nagy meglepetést keltett, mert hiszen köz­tudomású, hogy a NSC egyike azoknak a klu­boknak, amelyek mindig a legnagyobb gondot forditották arra, hogy ifjúsági anyagukat fej­lesszék és amelyek éppen ennek a gondolko­zásmódnak látták leginkább a gyümölcsét. Hi­szen a NSC mai már elsőosztályu csapata legnagyobbrészt ssját ifjúsági nevelés utján rekrutálódott, a már többszörös válogatott Gencsi, Spitz Rémay-testvérek stb. mind-mind saját nevelésű játékosok. Mai ifjúsági csapata is méltó a régihez és azért keltett közérdek­lődést és örömet az a hir, hogy a Nemzeti Sport Club vasárnap Nyíregyházán fog reván­sot adni a NyTVE ifjúsági csapatának. Különös örömet okozott ez a hir a NyTVE köreiben azért is, mert hiszen most kezdődik meg az ifjúsági bajnokság is a kerületben és igy ifjúsági oapatának méltó belépése lesz ez a most kezdődő szezonba és Nyíregyháza sportközömégének pedig nagyszerű alkalma lesz arra, hogy a fővárosban legjobban domi­náló angol iskolán felépülő lapos kombinációs stílust, mely egyébként mindkét csapat játékára jellemző, kellően élvezhesse és ebből párhuza­mot vonhasson le a főváros és a vidék ifjúsági sportjának nivója között. A Nemzeti Sport C!ub elnöksége külön­ben egy hosszabb levélben tudatja a NyTVÉ­vei jövetelét, melyben többek között a követ­kezőket írja: „Egyesületünk intenciója min­denkor az volt, bogy a vidéki sportot nehéz munkájában támogcssa. Ezért határoztuk el, hogy az öcök hozzájárulásával, vasárnap Nyír­egyházán játszunk és okulva a budapesti mér­kőzésen, olyan erős csapatot küldünk le, hogy az hírnevünkhöz méltóan: fairebben és ered­ményesebben szerepeljen, mint Budapesten. Célunk azonban az is, hogy vasárnapi játékuak Nyíregyházán ujabb barátokat szerezzen a labdarúgásnak." Reméljük, hogy a Nemzeti Sport Club elnökségének ezen utóbbi kívánsága teljesülni fog és ez a mérkőzés Nyíregyháza szépen fej­lődő ifjúsági sportjára igen kedvező hatás­sal lesz. HIR E KL KIS NAPTÁR: — Pusztító hőség Oroszországban. — Moszkvai jelentés szerint Oroszországban katasztrofális hőhullám pusztít. Hivatalos megállapítás szerint Kelet-Ukrajnában he­tek óta 40 R fok a hőség, de hasonló a helyzet a többi kormányzóságban is. — Az óriási hő elperzselte a termést. A la­kosság között óriási a félelem a fenyegető éhínség miatt. • • — A Duma szerb területen áttörte a gátat. Szabadka. A Duna Szond község kö­[zeíében, a 68-ias vasút őrház mellett áttörte a gátat és több ezer holdat elöntött. A va­súti töltést a viz teljesen elszakította, ugy, hogy a zavartalan forgalmat csak pár hó­nap alatt lehet helyreállítani. Mildred Harris Chaplinnel A megfogant átok (A kaland) gyönyörű regény 7 felvonásban. Szombaton Vasárnap Az Apollóban Julius 19. Szombat. R kath. P. Vince, G. kath. Makrioa. Diusz, Prot. Emilia. Izr. S. Ba­lak 6. P. Apolló Mozgó: Az orkán gyermeke, izgalmas kalandorregény 6 felvonásban és A meg­Jogant átok, amerikai filmregény 6 felvo­násban Cjsplin főszereplésével (tél 8, fél 10 órabor.) Diadal Mozgó: A halálhajó, kalandortörténet 3 felvonásban, Az autókirály kalandorkép 4 felvonásban és A herceg szerelnie szintuü 3 felvonásban (7, 9 órakor.) Városi Színház Mozgó: Versenyjutás egy la­kásért, Horo és Zuru főszereplésével és fővárosi művészek közreműködésével, film s?küccs 3 színpadi és 3 mozirészben és Üres a Jészek amerikai dráma (fél 8, fél 10 órakor) Strandfürdő: nyitva. Vármegyei Jósa-Muzeum: zárva. Városi gőzfürdő: zárva. Sóstógyógyfürdő: nyitva reggel 6-tól este 7-ig. Pénteten a Lányi Gonda és Gergelyfjy gyógy­szertárak tartanak éjjeli szolgalatot. Németország nem vett részt az olimpiászon, s most ami­kor az összes olimpiai eredmények lezárá­sának küszöbén mérleget készítünk magunk­nak, láthatjuk, hogy körülbelül legokosab­ban Németország cselekedett. Az a bánás­mód, amelyet a Jegvverszüneti szerződés megkötése óta állandóan tapasztalunk, az­óta semmitsem változott, s épen ugy érez­nünk kellett az olimpiai versenyek zsűrijé­nek bíráskodásában, mint éreztük a trianoni békeszerződés pontjainak fejünkre olvasásá­nál. Miért kellett Párisba mennünk P Azért, hogy ,,lepontozzák" a birkózóinkat és vívó­inkat? 'Hogy elüssenek bennünket minden fogós győzelemtől ? Hogy itt is éreztessék velünk legyőzött voltunkat ? Igazán nem volt szükség arra, hogy ezekért a keserves ta­pasztalatokért száz és száz milliókat fizes­sünk, s kénytelenek vagyunk igazat adni Németországnak, mely a maga fájdalmas, dacos, büszke önérzetével és eltökélt ma­gábanbizásával, hatalmas ökleit karbatéve, néma gúnnyal szemlélte végig a világ ná­cióinak zsibongó, párisi, olimpiai vájárját. — Eljegyzés. Weisz Terka Nyíregy­háza és Eisenberger Sándor Miskolc je­gyesek. (Minden külön értesítés helyett.) — Halálozás. Szakács József nyirpa­zony község főbirája, a református egyház gondnoka 48 éves korában rövid szenve­dés után meghalt. Temetése ma "délután 4 órakor ment végbe. A község és az egy­ház hűséges, kötelességtudó, minden szé­pért és jóért lelkesedő vezetőjét gyá­szolja benne, 10 tagu családja pedig az övéiért élő fáradhatatlan édesapát. Mi is kegyelettel adózunk a volt nyirpazonyi fő­bíró emlékének, kit becsületessége, szor­galma, kedves, közvetlen modora a má­gyar kisgazda igazi példányképévé avat­tak. > — A pénziigyigazgató szabadságon. — Tóth Bálint miniszteri tanácsos pénzügy­igazgató holnaptól Ikezdve szabadságra megy. Távollétében a pénzügyigazgatói teendők ellátásával Simonidesz Gyula pénzügyigazgató helyettes, az építkezési ügyek vezetésével pedig Seeberg Ármin pénzügyigazgató helyettes vannak meg — Rendezett tanácsú város lett Mo­hács. Budapestről jelentik: A belügymi­niszter arra való tekintettel, hogy Mohács községnek rendezett tanácsú varossá .való átalakulását engedélyezte, Mohács szék­hellyel m. kir. állami rendőrfőkapitányság felállítását rendelte el, amely augusztus 1-én kezdi meg működését. — Százezer koronás okmánybélyege. ket hoznak forgalomba. A pénzügyminisz­ter az okmánybélyegek forgalomban lévő címleteinek kiegészítésére százezer koro­na értékű bélyegjegyeket bocsájt forga­lomba. — Egymillió török font a török b»nk alaptőkéje- Konstantinápolyból táviratoz­zák: A török lapok jelentik, hogy a meg­alapítandó török kereskedelmi bank alap­tőkéje egymillió török font lesz. A bank székhelye Angorában lesz és fiókokat állí­tanak fel minden jelentősebb török vá­rosban. — A községekben nyolc hónap lesz ai tanév. Az olyan községekben, ahol a la­kosság többsége földmiveiéssel foglalko­zik, különösen a nyári hónapokban töme­ges iskolamulasztások fordultak elő, mi­vel a serdültebb gyermekeket már felhasz­nálják a mezei munkánál és visszatartják az iskolától. Ezen a helyzeten többféle­képen próbáltak már segíteni, de egyik mód sem vezetett célhoz. A kultuszminisz ter a napokban kiadott rendeletben uta­sította a tanfefügyelőségeket, hogy ahol a tanulók többsége földművelő szülők gyer­meke, az iskolai évet májusban kell befe­jezni és október 1-én kell megnyitni. A tanítási idő az ilyen iskolákban nyolc hó­nap lesz . í — Uj képesítéshez kötött iparág. — A napokban a miskolci Ipartestülettől át­átirat érkezett a helybeli Ipartestülethez, melyben arról értesiti, hogy a kereskede­lemügyi miniszterhez azzal a felterjesz­téssel fordult, hogy a cipőfelsőrészkészi­tést válassza el a cipészipartól. Eddig ugyanis a cipőfelsőrészkészités nem szere­pelt a képesítéshez kötött iparágak kö­zött. Az uj ipartörvény azonban kimond­ta, hogy cipőfelsőrészkészitéssel csiak azok foglalkozhatnak, akiknek cipészipari képesítésük van. A cipészipar azonban az ipari termelés mai tempója mellett meg­kívánja a cipőfelsőrészkészités külön ipar­ágnak való megjelölését, miért csak ugy tudja kielégíteni az igényeket. Indokolt ez a kérelem annál is inkább, mert ma már igen sok felsőrészkészitéss|el foglalkozó, abból élő iparos megélhetéséről van sző. Sok cipésznek, különösen nagyobb váro­sokban nincs is berendezése a cipőfelső­részkészitésre és egyáltalában nem is foglalkoznak vele, hanem a kész cipőfel­sőrészt használják fel. — Megszűnt iparok. Friedmann Áb­rahám Adolf mészáros, Friedmann Ábra­hám Adolf vaskereskedés, Békés Pál csiz­madia, Markó János teherszállító tali­gás, Obuch Mihály egyfogatú bérkocsi, Grósz Ernő termény és mezőgazdasági cikkek. — A Divat Szalon juliusi száma meg­érkezett és kapható az Ujságboltban. bízva. ;.i< ; íffítíti & Barbara Castletonnal Az orkán gyermeke izgalmas regény 6 felvonásban. Szombaton Vasárnap Az Apollóban

Next

/
Oldalképek
Tartalom