Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 148-174. szám)

1924-07-01 / 148. szám

lyiregyMza, 1924 julius 1. 4 Kedd t;- ­XLV. évfolyam. * 148 szám EISflzetAsI árak h*iybwi te vidéken: ftgy hóra 30000 K. N*gy*dévr« 80000 K. W,««ÍBzfvi»eJökneJt ét Uaitúlmak 20*/i engedmény. Alapította JÓBA ELEK Ffiazarkeaztő : Dr. S. SZABÓ LÁSZLÓ. Falalőa azarkaastd : VERT8E K. ANDOR. SsarkaaztSaég te kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT 0. SZÁM. Talafon szám 138. Postachaqu* Kéziratokat nem adunk vlsaza. Hösök emlékszobrának leleplezési ünnepélye Kábán Budapest,, junius 30. MTI. Kábáról jelentik: A Világháborúban el­esett 286 kábái hős jemljékjéta község lakos­sággá szoborral örökítette meg, melynek leleplezési ünnepélye tegnap délelőtt ment végbe ünnepi keretek között. A leleplez zésen részt vettek Sós Károly altábornagy Vitéz Nagy Pál tábornok,, Bárányi Ist­ván alezredes,. Barrabás Samu nemzetgyü iési képviselő,. Pákozdy Sándor alispán s a környékbeli községek képviselőtestületé­nek tagjai közül többen. Az ünnepélyt a református templom­ban tartott istentisztelet előzte meg,, me­lyen Barrabás Samu református lelkész a kerület nemzetgyűlési képviselője be­szélt, reámutatva arra a nagy áldozatra, melyet a község szülöttei közül 286 em­ber hozo^tí Cümagyar jövendőért. Beszéde végeztével lehullott a lepel a szoborról,, mely Hungária asszonyt ábrá­zolja,. amint karjaiban felfog egy elalélt magyar katonát. A szobrot Tőzsér Ambrus főbiró vette ál a község nevében. Utána Pákozdy alispán,. Sós Károly altábornagy. Nagy Pál tábornok,, egv hadiözvegy, a kü­lönféle testületek s a szomszédos közsé­gek képviselői koszorút helyeztek a szo­borra, melyet valóságos virágerdőbe bori­toltak. Déli egy órakor a községházán köz­ebédet tartottak. fc TE, Tf r Tfr Tfr T i; -T t: Tí Ti Ti Tj-T i- T XL Tt Tfr T i' Á magyar tőrvivó csapat belekerült a döntő­mérkőzésbe. Budapest, junius 30. M T. I. Párishól jelentik: Az olimpiai tőrvivő kö­zépdöntö mérkőzésben a kővetkező eredményt hirdették ki, Magyarország győzött Argentina ellen. Mindkettő nyolc-nyolc egységet ért el, azonban Magyarorszag javára 58 tus esett Ar­gentína 57 tusával szemben. Magyarország csa­pata ezzel bejutott a döntő mérkőzésbe. A francia csapét 14:2 arányban legyőzte a magysr c?apatot. Olaszország megverte Dá­niát 12:4 arSnyhaa, Belgium megverte Dániát 9:7 arányban. Franciaország megverte Argen­tínát 13 :3 arányban. így Dánia és Argentína a döntő mérkőzésből kiesett. Az olimpiai főrdöntő mérkőzésbe Franciaország, Olaszország, Belgium és Msgyarország került be. Az első mérkőzés ma Franciaország és Olasz­ország kőzött lesz. Egy amerikai várost elpusztított a forgószél Budapest,, junius 30. MTI. Clew£landból jelentik: Lorian váro­sát a forgószél teljesen elpusztította. — Az érkező hírek szerint 300 ember meg­halt,, 1500 megsebesült. A város teljesen rombadőlt. A táviró és telefonhálózatot teljesen elpusztította a vihar s igy az érke­ző hirek valódiságáról biztos képet nyer­ni nem lehet. f . CIewfeland,. junius 29. Az a hatalmas forgószél,, mely az Eryie tó partja mentén mintegy 60 mértföldnyi területen puszti­Ma kezdődött meg Győrben a pótválasztás. Budapest,, junius 30. MTI. Győrből jelentik: Héttőn reggel Sora­kor kezdődött a pótválasztás Malasits Gé­za szocialista és Bernolák Nándor képvi­selő jelöltek között. Győrben az a hangu­lat a választás eredményére nézve,, hogy egyenlő erők nehéz küzdelme lesz, melyr­iben alig 4—20 szavazatkülönbség eshet csak a győztesre. A szavazás holnap este 8 óráig tart. 9 órakor lepecsételik az urná­kat s felviszik a városházára, ahol nyom­ban megkezdik a szavazatok összeszámlál­Ifcásáit s az eredményt szerdán reggel hirde­tik ki. lott,, egészen Sanduslyig terjedt. Lorain városa a forgószél középpontjába esett. Az érkező liirek szerint 250 halottja van a pusztulásnak s az anyagi kárt hozzávető­legesen 12 millió dollárra becsülik. — A szinház romjai alól 156 halottat húztak ki. Sandusly városnak a viz felé eső része elpusztult. A halottak száma nagy. — A hadsereg parancsot kapott,, hogy az elpuszí­tult városok segítségére siessen. Ohio ál­lam kormányzója meglátogatta az elpusz­tult területet. Száz aranykorona átszámítása idegen pénznemekre. Budapest, juuiu§ 30. MTI. A Magyar Nemzeti Bank részvényeinek jegyzésével kapcsolatban teijesitendő befizeté­sek idegen valutákban kifejezett értékét 1924 junius 30 tói 1924. julius 5 ig terjedő idfre a következőkép állapítottak meg : 100 aranykorona egvenlő 20, 26 és-egy­negyed dollárral, vagy 114 18 svájci frankkal, vagy 4 angol font, 43 shilling és 7 pennivel, vagy 53.94 holland forinttal, vagy 76 svéd ko­ronával és őrével. A szegedi tisztviselők boltjá­nak sikkasztója jelentkezett. Budapest,, junius 30. MTI. Legutóbbi számunkban megírtuk, hogy Herczeg Béla a Magyar Köztisztvi­selők szegedi üzletének alkalmazottja 35 millió koronával Budapestre jött,, hogy a központban elszámoljon,, azonban köteles­ségének eleget nem tett. Ma reggel a buda­pesti főkapitányság központi ügyeielén je­lentkezett Herceg s elmondotta,, hogy a pénzt elsikkasztotta. A rendőrség Hercze­get őrizetbe vette. Templomszentelés Budapesten Budapest, junius 30. MTI. Vasárnap szenteli feí Mészáros .Ján )s címzetes püspök á római katholikusok ViMányi-ut 7. szám alatt épített uj temp­lomát,, melyet a Nagy Boldogasszony em­lékére cpitettek. A templom a' cisztercita rend vezetése alá kerül. Küzdelem a legjobb vidék' csapat ciméé' 4 Budapest,, ; A legjobb vidéki csap. küzdelemben tegnap két -n- ioíyt le. Az egyik mérkőzésen i »aihc^» AC 6—0 arányban legyőzi SE5-I­A másik mérkőzésből a Diósgyőri VTK ke­rült ki győztesen,, mely a DVSC-t 3—2 arányban győzte le. A legjobb vidéki csa­pat címéért a diósgyőri és szombathelyi csapat fog küzdeni. Megtévedt mágnás ifju. Báró Bánffy Ernő hónapok óta lakás és foglalkozás nélkül élt Budapesten s ez­alatt csalással és lopással tengette életét. A rendőrség elfogta s kihallgatásakor azt vallotta,, hogy az erdélyi Bánffy család sarja. A forradalom után jött a fővárosba, pénze elfogyott s ekkor kisebb lopást és csalást követett el„ hogy fenntarthassa ma­gát. Előzetes letartóztatásba helyezték s át fogják kisérni az ügyészségre. Tőzsde. Budapest,, junius 30. MTI. Zürichi zárlat: Holland 212,, Newyork 562,, London 2436, Páris 2977 és fél, Milánó 2430,, Prága 1660, Budapest 70, Belgrád 645, Bukarest 240, Bécs 79 háromnyolcad Devizajelentés: Osztrák kor. 115.75— 118.65,, Sv. frank 14.5—14.950, Dinár 915— 975* Holt. frt. 30750—31.7, Belga frank 3790—3910. A többi valuta változatlan. Terményzárlai: 76 Buza 265—272 és fél,, 79 Buza 280-285, Bozs 232 és fél—237, T. árpa 270-290,, Zab 295-305, Tengeri 270-280, Korpa 200—205.; , Irányzat: Lanyha. i Egyes szám ára 2000 korona. % Y |< mumu gll

Next

/
Oldalképek
Tartalom