Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 125-147. szám)

1924-06-12 / 133. szám

4 JftimwzK 1924. junius 12. dő nagygyűlés részleteit. Igen nagyszabású­nak ígérkezik. A gyáripari csoport is megmozdult Si­korszky István főfelügyelő elnök lelkes fel­hívást küldött a nyíregyházi és szabolcsvár­megyei gyáraknak a kiállításon való részvé­tel tárgyában. Egymás után jönnek a beje­lentések, amelyek örömmel hirdetik, hogy egyetlen egy gyár sem fog lenni, mely távol­maradna a jubiláris kiállítástól. De érdek­lődnek a budapesti, sőt külföldi gyárak is, főleg mezőgazdasági gépekkel. A technika vívmányait módjukban lesz a gazdáknak munkaközben is látni. Az iparosok nagygyűléséről már beszá­moltunk. Nagy a lelkesedés e csoportban minden vonalon. A közönség részéről is egy­másután jönnek derék iparosaink részére a megrendelések. S nagyon jól jár, aki meg­rendelést tesz, mert nemcsak jutányosabb áron jut hozzá, de azonfelül művészi kidol­gozású kivitelben kapja. A mezőgazdasági csoport is igen előre­haladt munkájában. A Debreceni Mezőgaz­dasági Kamara vezetősége rendkívül me­leghangú átiratot küldött, melyben a leg­messzebbmenő támogatást ajánlja fel, sőt vállalja a rendezés nagy munkájának egy ré­szét is. De kedvező hirek jöttek a Debreceni Gazdasági Akadémiától is. Ök is részt vesz­nek a kiállításon, elhozzák gyűjteményeik javát. De megmozdultak a tanyák, a bok­rok. Egymásután jelentik be, hogy az egyes bokrok lakói összeállnak s együttes kiállí­tást rendeznek. Bemutatják a maguk tanyai életét. Elhozzák anyáik által szőtt törülköző­ket, asztalterítőket. Bemutatják a kenyér-, kalácssütés módját s vetekedni fognak, hogy melyik bokor termeivénye a legszebb. A cso­port a napokban tartotta beszámoló gyűlését Kausay Tibor főfelügyelő elnöklete mellett, s ekkor tett jelentést a lelkes ügyvezető Olt­ványi Ödön az eddig történtekről. Erről legközelebb. A szőlészeti, borászati csoport megala­kulásának munkáját most végzi Liptay Jenő elnök. A legjobb időre esik a kiállítás a cso­port szempontjából, ugy hogy igen érdekes­nek ígérkezik. A többi csoportról a beszámolót a legkö­zelebbié tartjuk. A kiállítás helye a központi ev. elemi iskola most van átváltozás alatt, serényen folynak a tatarozási munkák a gon­dos egyházi vezetőség intézkedése folytán. Jól esik a szemnek látni a szép impozáns épü letet, mely hisszük a szeptemberi jubiláris kiállítási ünnepségekkel kapcsolatban tíz­ezer, meg tízezer embernek fog felejthetet­len emlékeket szerezni. Vasárnap este zenekari hang­verseny lesz Nyíregyházán. A vidékről is számos család érdek­lődik a nagy hangverseny iránt. Nyíregyháza, junius 11. A Nyirvidék tudósítójától. Nyíregyházán a színház-kérdés mellett megoldásra vár a hangversenyterem kérdésié is. Sokan szóvá tették a most haldokló évad­ban, hogy hangversenyek tekintetében az idén dermesztő csönd borult városunkra, holott valamikor ez a város vezetett előkelő hangversenyek dolgában a vidéki városok­sorában. Egyszerű számítás utján nyomára jutunk az itt közreműködő elszomorító okok­nak. Nyíregyházának nincs megfelelő hang­versenyterme. A Korona nagytermének be­fogadó képessége szűk ahhoz, hogy előkelő művészek szereplésével nagyközönség számá­ba rendezhessünk hangversenyeket. Nagyobb művészek ma sok millióba kerülnek s a ke­vés hellyel rendelkező Koronában csak ab­ban az esetben lehetne őket felléptetni, ha horribilis belépődijakat szednének. Ilyen belépődijakat pedig éppen az a társadalmi réteg nem tud fizetni, amelynek kulturális "szükséglet a hangversenyeken való megje­lenés. Jóval több férő hellyel rendelkező te­remben kisebb belépődijak mellett is fellép­tethetők volnának a nagy publikumot vonzó neves művészek. Most, az évad búcsúztatóján kellemesen ható hírt újságolnak egymásnak az emberek. Hangverseny lesz, éspedig komoly zenei ér­tékeket nyújtó zenekari hangverseny lesz Nyíregyházán. A Bessenyei Kör zenemüvéz­szeti szakosztályának tagjai a 12. gyalogez­red fúvósainak közreműködése mellett Ko­vách Árpád karnagy vezetésével több nagy­szabású zenekari müvet tanultak be, ugy hogy vasárnap a nyilvánosság elé lép a Kör nagy megbecsülésnek örvendő zenekara. A zenekari hangversenynek olyan tar­talmas és a legszélesebb zenei publikumra hatóan megválogatott a programmja, hogy a hangverseny híre nemcsak Nyiregyházán, hanem a vidéken is nagy érdeklődést vál­tott ki. A műsoron három gyönyörű opusz szerepel, éspedig: 1. Weber : Oberon-nyitá­nya. 2. Haydn : Szinfónia D-dur és 3. Sinigaglia : Piemonti táncok c. müve. A hangverseny jegyei, amelyeket a Ferenczi­féle könyvesbolt árusit, a következő árért kaphatók : páholy 100.000 K, I rendű hely 30.000 K, II. rendű hely 20.000 K, állóhely 10.000 K és az adók. A pénzszűke átkos napjait éljük, de ezekben a napokban igazuk van azoknak, akiktől egyre-másra halljuk : Erre a hangver­senyre elmegyünk. A Bessenyei Kör önzetlen kultursze retettői áthatott zenei törekvéseit minden erőnkkel támogatni fogjuk, ott le­szünk vasárnap este a Kör nagy zenekari hangversenyén. A lélekvásár (Souls for sale) Film a lilmröl 2 részben, 10 felvonásban mindkét részt egyszerre mutatja be a Városi Színház Mozgó Szerdán 7 és fái 10 órakor. HIREK. ' Vf KIS NAPTÁR : Junius 12. Csütö-ríök. R. kath. Ék. János. G. kath. Onufer és Pét. r. Prot. Kolozs. Apolló-Mozgó: nincs előadás. Diaúal-Mozgó: nincs előadás. Városi Szinház-Mozgó: Pillangók, egy (kintornás leány regénye 6 felvonásban és Fatty, a leány csábit ó (7 és fél 10 órakor.) Vármegyei Jósa Múzeum : zárva. Városi gőzfürdő : zárva. Strandfürdő: nyitva. Sóstófürdő: nyitva reggel 6-tól este 6-ig. A gyógyszertárak közül az Osgyáni és Farkas-félék tartanak éjjeli szolgájatot. ) NE SZERESSt Oly békén élsz már a lelkem mélyén, mint álmos csönd biis füzesek alfán. Néma telkem, mint vén fa[ u sarkán ó haranglábon az öreg hara-ig. Hol nem hallatszik semmi, semmi hang r dús völgy mélyén, mint kék tó élek én. t 1 «j Mért jössz? Egy k ö [sincs a parton,— szegény mit bedobj, hogy tükrét megzavarhasd. Menj! Fuss el t Láttam a dombon farkad; veszélyes itt a kék tó szegélyén; — mikor úgy élsz máj• a lelkem mélyén, mint álmos csönd bú.s füzesek alfán. JÁVORKA ISTVÁN. — Krudy-GyuSa ma esi© Nyíregyházára érkezik. Krúdy Gyula, a nag)'n eVii magyar iró, a ma esti gyorsvonattal Nyíregyházára érkezik. K/udy múltkori lüenlétekor sok kedves régi barátságot ujitott fel, s így mindnyájan örülünk, hogy ismét körünkben üdvözölhetjük. Most hOss?alb tartózkodásra jön ide, a Sóstón fog nyaralni, melynek tölgy fái alatt fölébred majd benne a sok szfrie£ emlék, hogy ragyogó tollából művészi irássá jegecesedve örök kincse tegyen a magyar irodalomnak. Fogadjuk szeretettel v&rosunk nagy fiát t amüye" ragaszkodással és Őszinte melegséggel ö jön közénk, hogy ® régi csa­ládi fészekben, a Sóstó csöndjében pihenve álmodozhasson a régi Sóstóról, a régi Nyír­egyházáról .. . Érettségi bizlos a Felsőkereskedel­mi iskolánál. A vallás és közoktatásügyi miniszter a kereskedelmi miniszterrel egyetértve,, a Városi Felsőkereskedelmi is­kolánál ez évben tartandó érettségi vizs­gálatokhoz elnökül Dávid Ferencet,, a Han gva budapesti központi titkárát küldte ki. — Halálozás. Hamza Sanyi ka, Hamza Sándor helybeli borbélymestér 7 eszten­dős kisfia, folyó hó 10-én, esLc 6 órakor rövid és kínos szenvedés után elhunyt. A mólyen lesújtott szülők iránt igen nagy a részvél. A kedves kis halott temetése ma délután 5 órakor folyt le a róni. kath. egyház szertartása szerint. Adomány a 48-as honvédsíáz^dos özvegyének. A nyíregyházi Chevra Ka­disa szentegylet a 48-as százados nyomor­gó özvegyének húszezer koronát adomá­nyozott. Az adomány átveheip lapunk ki­ad óh i s-a ta Iában. — A Bessenyei Kör irodalmi ülésén nem lesz belépődíj. A Bessenyei Kör évad záró nagy irodalmi ülése a jövőhéten kitű­zendő időben lesz. Nyiregyházán sok százra tehető az irodalom iránt benső vágyódással érdeklődők száma és a Bessenyei Kör kul­tui pedagógiai törekvéseinek fenkölt szelle­mére vall, hogy a nagyszabású és minden mozzanatában értékes irodalmi ünnepi ülést belépődíj mellőzésével tartja. Az ünnepi ülés fénypontja Dr. Vietórisz József Senki Pál c. akadémiai kitüntetést nyert elbeszélő köl­teményének bemuutatása lesz. A Kisfaludy Társaságban az elmúlt napokban lelkesen ünnepelt szerző maga fog müvéből egy rész­letet felolvasni. Az irodalmi délután pontos idejét és műsorát közölni fogjuk. 3 a* , VARKONYI MIHÁLY, ORV KERTÉSZ MIHÁLY, 11 ü f ' URAY TIVADAR. Rőmer Testvérek Telefon 340. kozmetikai különlegességek, pipere, illatszerek, kötsze­rek, gummiáruk, fodrás/.ati és háztartási cikkek raktára Nyíregyháza, Rákóozi-utoa, Takarékpalota. Legolcsóbb beszerzési forrás. Telefon 340.

Next

/
Oldalképek
Tartalom