Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 100-124. szám)

1924-05-31 / 124. szám

s UBBMHHBHIIBBHWMWI 1914. május 31. — Meghívó. A Mansz elnöksége f. hó 31-én délután 6 órakor a Nőipariskolában értekezletet tart,, kérem az elnökség és a csoportvezetők szives megjelenését. — Tárgy: 1. Szövőtanfolyamunk megindítá­sának megbeszélésé. 2. A debreceni Mansz diszgvülésére menő küldöttségünk tagjaí­nak kijelölése. 3. A város jubileumi ün­nepsége "alkalmából tartandó diszgyülé­sűnk előkészítése. _ ügyv .elnök . — Köszönet. Özv. Péchy Pálné urnő , berendezési költségeink fedezésére 25000 koronát adományozott. Ezúton Ts kérjjüK fogadja hálás köszönetünket. — A Mansz elnöksége . — Emberölésért négy évi fegyház. — Megírtuk már,, hogy Oláh György szabad­ságos katona Szülőfalujában 1917-ben régi haragosát Csercsák Lászlót rohamkéssel leszúrta,, aki sérülésébe nyomban bele is halt. Ezenkívül Oláh György Öfehértón ki­rabolta Marton József szatócsot. A nyír­egyházi törvényszék Papp-tanácsa . most tárgyal la Oláh bűnügyét s őt összesen -f évi fegyházra ítélte. Az ítéletben Oláh Gj'örgy megnyugodott,, az ügyész azonban súlyosbítás végett felebbezést jelenteltbe. — A gazdák Jegybank részvény jegy­zési határidejének meghosszabbítása. — A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara tu­datja az érdekelt gazdatársadlommal,, hogy a mezőgazdasági érdekképviseleti szervek azon akciója,, hogy a gazdák a Jegybank részvényekből még az alakulás után is át­vehessenek,, sikerre vezetett. A gazdák ugyanis a rövid határidő alatt nem tudtak oly mértékben jegyezni, mint azt a ma­gyar mezőgazdaság fontos érdekei megkí­vánnák. A kormány megállapodásai sze­rint tehát a gazdatársadalom Jegybank részvényeket bezárólag junius hó 10-ig még mindig átvehet, így ideje és alkalma fog nyílni arra,, hogy a Jegybank jövő po­litikájának a mezőgazdaságra kedvező irányítását, biztosithassa minél nagyobb szánni részvényjegyzéesivel. Érdeklődők felvilágosításokat kaphatnak a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara (Debrecen,, Piac­utca 9 .szám,, I. cm.) hivatalos órák alatt Levélbeli megkeresésekhez válaszbélyeges boríték csatolandó. — Beiimburg legbájosabb regényéi, Mihaszna Kisasszonyt a Koronás Regé­nyek legújabb kötetét 6000 koronáért meg­veheti az Ujságboltban. — Tilos a "Csárda lóban fürödni. — A Nyiregyházía— nagykállói országút jobb­oldalán elterülő s tulajdonunkat képező u. Csárda-lóínm,. illetve Ytköri tóban hallet­nyészelet létesítettünk,, partját pedig befá­sitottuk és beveteményeztük. — Tekintet tel arra,, hogy a fürdőzés a haltenyészet­ben,, a fürdőközönség pedig az uj fásítá­sokban és veteményekben mérhetetlen kárt okoz és okozhat,, értesítjük a közönsé­gei, hogy a fenti tóban lévő fürdés a leg­szigorúbban tiltva van,, s felkérjük ennél­fogva, hogy a tóban való fürdéstől tartóz­kodni szíveskedjék,, ellenkező esetben a legerélyesebb rendszabályokat leszünk kénytelenek életbe léptetni. — Báró MoT. nár Viklor uradalma. í 3x — Permetező köpeny, irodai kabátok, munkás öltönyök és külön nadrágok a legolcsóbb árban. — Gólya Áruház, Zöld­ség-tér 8 . ! Fovdrosi színeszek-Apollóí v in Ét íek! Tánc! Móka! Falty a Diadalban — Szabad a narancsliehozalaí. Junius 1-től kezdve megszűnik a korlátozás,, ami a déligyümölccsel szemben fennállott és ismét szabad lesz narancsot,, datolyát, ba­nánt stb. az országba behozni kereskedel­mi utasításra. Ezzel most már meg fog­nak szűnni az 1000 koronás citrom s 10000 koronás narancsárak és fölösleges lesz a déligyümölcsfélék legtöbbször kel­lemetlenséggel járt becsempészése . ( — Erdős Rente uj regénye:Borsóher­cegnő most jelent meg. Kapható az Ujság­boltban . — Magyar Hiszekegy a lokaji Kopasz­hegyen. A nyíregyházi áll. tanítóképző in­tézet ifjúsága vasárnap Tokajba rándult át M arcél Ív Kornél,, dr. Tóth Antal, Téger Béla tanárok és Kocka János nevelő kí­séretével. A tanitónövendékek Barsy só­tárnok kalauzolásával megtekintették a Rákóczi korabeli sóraktárt,, az egykori gö­rögkeleti templomot,, a Pálosok egykori kolostorában elhelyezett mintaszerű ha­diárvaházat, a trachit bányákat, majd :f Kopasz csúcsára kapaszkodva az ott fel­táruló kilátásban gyönyörködtek. A lel­kes ifjak katonásan,, dalosán járták be a kis hegyvidéki városka históriai emlékű utcáit,, a Kopaszon pedig kis zenekaruk nótázása hangzott fel. Búcsúzóban az if­júság énekkara az eperjesi hegyek felé fordulva ihletett szívvel énekelte el a Hiszekegyet és a Himnuszt. — Köszönefnyilvánilás. Egyletünk­céljaira a Nyíregyházi Takarékpénztár Egyesület, Nyiregvházi Általános Hitelin­tézet 100-10000Ó Iv-t„ Termény és Árif­raktár 60000 K„ Gyulaházi Artúr Ö0000 K, Szabolcsi Hitelbank Kereskedelmi és Iparbank 2(XX)!)—20000 K-t, Gr eizmann Bq­la (Nyirpazony) 10000 K-t adományozlak, míg Winter Laura és Bányász Zsigmond esküvőjén Róth Ilonka 60000 K-t volt szives gyűjteni. Hálásan köszöni szegé­nyei nevében Dr. Flegmann Jenőné,, az izr. n .e. elnöke. — Divat raglűnok 425000 K-lól, férfi divat öltönyök 628000 K-tól divatos sza­básban. Gólya Áruhá 2. Zöldség-tér 8. Papanek előadások pénteken V28 és V2IO őrekor, szombaton V26, Va8 és '/a 1 0 órakor, vasárnap 1/ i6, és 1/at 0 órakor dődn^M. Legolcsóbb napi árban kaphatók: gazdaságok, szeszgyárak, malmok, szőlirlokok részére szükséges összes cikkek: mint gépolajak, gépzsírok, ben­zin, gépszijak, kocsikenőcs, tö­mítőanyagok, kenderáruk, mű­trágya, kénezőanyagok, rézgálic, ekék, boronák, vetögépek, tize­des és százados mérlegek stb. Uj zsákok ÓS csontliszt rend­kívül olcsón raktáron, Vevők vagyunk a legmagasabb napi árban: az összes ter­ményekre és gyapjúra. PYRAMIS MAGYAR FÖLDBIRTOKOSOK ÉS FÖLDBÉRLŰK KERESKEDELMI R. T. fiókja, Nyíregyháza, Jókai-utca 2. rr Woircii-brít kosztümökre Is ka­IVOVtUKUI bátokra, 140 cm. széles Gaberdin ruhakeim* divatszirekbe n FENYVES DEZSŐ R.-T. IX, Calvin tér 7., IV., Koronaherceg-utca 8.. VII., Károly-körut 9.. IV., Károly-körüt 10. sz. Budapest látványossága! Gyapjuszövetosztály : Tiszta gyapjú öltöaykelmák ... 92.400 Nyári kamgarn öltönykelmék... 285 600 Tavaszi rágiánkelmék 161.700 Női kosztümkelmék r yfpíu z s uo'szlíés 131.250 136.500 110 cm. széles •• 63.000 Gyapjugrenadm ' ... 126.000 Kombinált öltönykellék-csomag 198 000 (tartalmaz 1 öltönyhöz szükséges összes bélésanyagokat) Selyem-osztály: Nyersselyem ^ aIalba n 84.000 Divat liberty 102.600 Fulárdselyem ••• 138.600 Crepe de Chine ™f n d b e e n n 168.000 Georgette SÍS 175.000 Vászon-osztály: Fenyves mosott vászon 21.000 l a kelet gyesiíon 25.200 Bői erős angin 25.200 l a batiszlsifon 32.550 Vászontörülk'v ő 23 100 Vászon konyhatörlő 16.800 Frotiir-törülköző 37 800 Ágynemű damaszt 35.700 Flanell portörlők 16 800 Szines kerti abrosz 161.500 Rumburgi lenvásznak, batisz)slfonok, lesbatisztok, frottirkelmék és asztalnemüekben óriási választék. nagy vá­lasztékban 19.000 22050 19 950 28350 Mosó-osztály: Csikós selyemhatisztok 2SSg£ Színtartó mosókrepp fZ'lZ Színtartó mofókartonok Divatcsikos b gzefirek Franc a cérnagrecadin £f n u tí a k b b b a n... 44 000 Ruha vászon, selyemfén\ü ™ zf n d b™ 45 150 Liberty- szatén • • • 57.450 Marccain MU*. 45.150 Epongskelme S­kka l 59.850 Kötöttáru-osztály: (Csak a Calvin téri áruházunkban) Női harisnyák minden szinbe n ... 11.400 Férfizoknik ^° 3 s sé g 7.500 Női szines céruakesztjű 27,550 Gyermek nyári trikó 20.900 Férfi fürdő trikó 34 6C0 Trikó reíorm női nadrág ... 36 100 Női fehérr>emü=osztály: (Csak a Calvin téri áruházunkban) Hímzett nappali ing 59 850 Himzett nadrég 50.400 Himzeít bálóiűgek 103.000 Himzett nadrág-kombiné 81900 Szoknya-kombiné azsurral ... 109.000 Himzett fiUővédő 29.400 Himzett nc'i zsebkendő 5.700 Vászon párnahuzat 59 850 Vászon paplanlepedő 231 000 Gyönyörű paplanok 348 600 Fürdőruha, legújabb fatón ... 119 700 Fürdőcipő 30 450 Férfi fehérnemű-osztály: (Csak a Calvin téri áruházunkban) Férfiing pikké meilel 103 950 Szines zefiring k c­t kal6n E aní rrai) ••• 105 000 Hosszú hálóing (szines sze géiiyei) ••• 105.000 Hosszú köpper gombosnadrág... 92.400 Rövid alsónadrág , Vászon férfizsebkendő ... , Selyem nyakkerdő 50 400 7.600 12.600 Fürdőruhák, frottír kflppenyek é fürdfiruházati cikkekben óriási választék.

Next

/
Oldalképek
Tartalom