Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 100-124. szám)

1924-05-21 / 116. szám

nyíregyháza, 1924. május 116. * Szombat Egyes szám ára 2000 K, XLV. évfolyam. * 119. szám JSC^ÍRTTIDÉK. Előfizetési Arak helyben és vidéken: Egy hóra 3000C K Negyedévre 90000 K. Köztisztviselőknek és tanítóknak 20% engedmény. Alapította JÓBA ELEK Főszerkesztő : Dr. S. SZABÓ LÁSZLÓ­Felelős szerkesztő : VERTSE K. ANDOR. Szerkesztőség és kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT 9. SZÁM. Telefon szám 139. Postacheque 29666. Kéziratokat nem adunk vissza. A nemzetgyűlés megválasztotta a 33-as ellenőrző bizottság tagjait. Budapest, május 20. (Magyar Távirati , Iroda.) A nemzetgyűlés mai ülését 12 órakor nyitotta meg Scitovszky Béla elnök. Napirend előtt kegyeletes szavakkal parentálja el a napokban elhunyt Miákits Ferenc nemzetgyű­lési képviselőt. Felhatalmazást kér a Háztól arra nézve, hogy a Miákits Ferenc halálával megüresedett győri II. választókerület man­dátumának betöltésére nézve a szükséges in­tézkedéseket megtehesse. Görgey István ,mint a közgazdasági és földmivelésügyi egyesitett bizottság előadója beterjeszti a bizottság jelentését a vám­tarifa törvényjavaslatára nézve. Ezután a szanálási törvényjavaslat végrehajtását el­lenőrző 33-as bizottságot választja meg a +1áz. A bizottság tagjai a következők : Apponyi Albert gróf, Biró Pál, Czettler Jenő, Drér Imre, Erődy-Harrach Tihamér, Ernst Sándor, Farkas István, Gömbös Gyula, Hajós Kálmán, Haller István, Hegyeshalmy Riffl ezredes gyilkosát holnap reggel végzik ki. Budapest,, május 20. MTI. A magyar királyi legfelső honvéd tör­vényszék ma reggel hirdette ki az Ítéletet Bodó József előtt,, aki azzal volt vádolva, hogy egy katonai gyakorlatozás alkalmá­val Biffí ezredest megölte. Az első fokú katonai törvényszék Bodót kötél általi ha­lálra itélte szándékos emberölés büntet­te miatt. A vádlott és védő az ítélete( meg­felebbezték és semmiségi panaszt jelen­tettek be. A legfelsőbb honvéd törvény­szék a semmiségi panasznak,, mint alap­talannak helyt nem adott s a felebbezést visszautasította. — Tekintettel pedig arra, bogv a kormányzó nem élt kegyelmezésí jogával,, az ítéletet holnap reggel végre hajtják Bodó Józsefen. SSSSSS^S ' I Az emigránsok bünpörének főtárgyalását elhalasztották. Nemrégiben több ízben is hirt ad­tunk arról,, hogy az emigránsok ügyének főtárgyalását rövidesen megkezdik. A ha­talmas bünper főtárgyalását ma reggel kellett volna megkezdenie a Seszták ta­nácsnak,. amely előreláthatólag május 20-tól junius 23-ig tartott volna. Közben Sesztákot táblabíróvá nevezték ki s helyét Schadl Ernő foglalta ej. Schadí nem volt képes eddig az anyagot áttanul­mányozni s emiatt a mára kitűzött főtár­gyalást bizonytalan időre el kellett ha­lasztani. Illetékes "helyen kijelentették, hogy a főtárg3 rálás elhalasztásának az oka csakis a tanácsváltozásban keresendő és semmiféle politikum sem rejtőzik mögötte; ! * Lajos, Heinrich Ferenc, Horánszky Dezső, Hoyos Miksa gróf, Iklódy-Szabó János, Ivá­dy Béla, Kállay Tibor, Kenéz Béla, Marschall Ferenc, Mayer János, Neubauer Ferenc, Györky Imre, Peidl Gyula, Peyer Károly, Rá­day Gedeon, Rupert Rezső, Sokorópátkai Szabó István, Szakács Andor, Szilágyi La­jos, Temesváry Imre, Ulain Ferenc, Vázsonyi Vilmos, Wolff Károly. Napirend szerint a mentelmi bizottság jelentése következik. Vanczák János mentel­mi jogát két esetben is felfüggeszti a Ház sajtó utján elkövetett rágalmazás vétsége miatt. Nemes Bertalan a robbanó szerek elő­állításáról szóló bizottsági jelentést terjeszti a Ház elé. A javaslat lényege az, hogy bűn­cselekményt követ el az, aki jogtalan uton robbanószereket gyárt, vagy azokat ma­gánál jogtalanul őrizetben tart. A Ház a tör­vényjavaslatot általánosságban és részletei­ben is egyhangúlag elfogadja. Románia jóvátételt követel Magyarországtói. Budapest,, május 20. Magyar Hirlap. Bukarestből jelentik. Az oláh pénzügymi­niszter részletes jelentést tett Bománia pénzügyi helyzetéről. Bománia a jóváté­teli kvótával nincs megelégedve s a szövetségesek értekezletén érvényesíteni akarja jogait. Követelni fogja ugyanis, hogy Ausztria és Magyarország jóvátételi tartozásait újból állapítsák meg Románia javára. A drágasági bizottság ma délben ülést tartott. Budapest, május 20. Magyar Hirlap. Heinrich Ferenc a drágasági bizott­ság elnöke ma délre a drágasági bizottsá­got ülésre hivta össze. Az ülésen a szo­ciáldemokraták részletesen bírálat tárgyá­vá tették a lakásrendelet 43. szakaszát A szakaszt sérelmesnek találják a bérlőkre nézve,, mert módot ad arra, hogy a bér­beadó az 1917. évi lakbért önkényesen felemelhesse. A szakasz már eddig is igen sok sérelemre adott okot. Olaszország a revíziók ellen. Budapest,, május 20. Uj Nemzedék. Bómából jelentik: Mértékkadó poli­tikai körökben az utóbbi napok politikai tárgyalásaiból arra következtetnék,, hogy uj szövetségközi egységes front létesült. Ezeknek a szerződéseknek a következmé­nye,. az, hogy Mussolini is elfelejtette a revízió gondolatát s Benes információi alapján a békeszerződések fenntartását az olasz ploitika vezérgondolatává lelte. A Zichy-Wolff párt értekezlete Budapest, május 20. Magyar Hirlap. Politikai körökben az érdeklődés elő­terében a Zichy—Wolff párt képviselői a hírlapírók előtt cáfolták a párt bomlásá­ról szóló híreket. Czettler Jenő energiku­san cáfolta azt a hirt,, mintha a párt ket­tészakadása küszöbön állna . Kerékpáron a másvilágra. Budapes,t„ május 20. Magyar Hirlap. Pozspnyból jelentik: Egy dunai ha­lász és szőlőcsősz értesítette a pozsonyi rendőrséget, hogy a város határához kö­zel egy elegáns fiatalember és egy elegáns hölgy a Duna töltésén kerékpárra ültek s határozottan felismerhető szándékosság­gal egyenesen a Dunába hajtottak. Mind­ketten odafutotéak a helyszínre,, azonban egyszer sem látták többé felbukni az ön­gyilkosokat . Krúdy Gyula Nyíregyházán Nyíregyháza, május 19. A Nyirvidék tu­dósítójától. Krúdy Gyula író, a magyar szépiroda­lom egyik legkiválóbb és nagy népszerű­ségnek örvendő müvelője tegnap este Nyír­egyházára érkezett. Krúdy a város százéves jubileuma alkalmával rendezendő ünnepség ügyében jött városunkba. A szeptemberben könyvpiacra kerülő nagyszabású Emlék­könyvben a város felkérésére ő irja meg a régi Nyíregyháza rajzát s most a levéltárban adatokat gyűjt. Krúdy Gyulát szülővárosa büszkén vallja a magáénak s megérkezése széles körben keltett nagy örömet. Tőzsde. Budapest, 1924. május 20. Zürichi zárlat: Berlin 132, Holland 211 Newyork 563 és háromnegyed, London 2462 Páris 3050, Milánó 2500, Prága 1665, Buda­pest 67 és fél, Belgrád 700, Bukarest 275 Bécs 79 és fél, Szófia 407 és fél. Devizaközpont: Napoleon 312, angol font 384-394, léva 635—655, dollár 87 750 —90.050, francia frank 4750—4.9, lira 3.9—4, osztrák korona 124—127.20, lei 420 —440, szokol 2595—2665, svájci frank 15.6— 16, dinár 1090—1120, holland forint 32.9— 33.8, belga frank 4050—4170, svéd korona 23.3—23.950. Takarékko'"O na .- 130. Tarményzárlat: 76-os buza 345—350, 79-es buza 360-365, rozs 320—325, takar mányárpa 300—310, sörárpa 325—345 zab 335—345, tengeri 270—275, korpa 240—247 és fél. Irányzat szilárd. — A Gazdag cirkuszban történt ha­láleset miatt két este nem volt előadás. — Holnap,, szerdán este még egyszer játsza­nak a cirkuszban,, aHol nagy müsoru dísz­előadás lesz fél 9 órai kezdettel. APOLLO Kitűnő szellőztetés! Május 21-22, szerda, csütörtök. Zoro és Huru (A nagyváros porontyai) Az évad verhetetlen műsora: Az élő céltábla Dimif ry Buchovezky regénye Előadások kezdete XU% és 9 óra Jegyek már előjegyezhetik! Kitűnő szellőztetés!

Next

/
Oldalképek
Tartalom