Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 100-124. szám)

1924-05-01 / 100. szám

Egyes szám ára S5QH líyiregyMza, 1904. május 1. * Csütörtök XLV, évfolyam * 100 szám Előfizetési A.-es helyben és vidéken : Sgy hóre 20000 K. Nagyrévre 60000 K. Köztisztviselőknek és tanítóknak 20/e engedmény. Alapította JÓBA ELEK Főszerkesztő : Dr. S. SZABÓ LÁSZLÓ. Felelős szerkesztő : VERTSE K. ANDOR. Szerkesztőség és kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT 9. SZÁM. Telefon szám 139. Postacheque 29556. Kéziratokat nem adunk vissza. Az uj lakbérrendelet a Hivatalos Lap mai számában jelent meg. Az aranykoronának megfelelő papírkorona összegét havonként állapltja meg a pénzügyminiszter. Budapest, április 30. (Magyar Távirati Iroda.) A Hivatalos Lap szerdai száma kö?.li a kormánynak 3333—924. M. E. számú rende­letét '4 lakásügy ideiglenes rendezéséről. A rendelet első része a szabad rendelke­zés és szabad házbérmegállapitási jogról szól. A második rész a lakásügy közigazgatásának a bérletváltozásra vonatkozó eljárásait tar­talmazza. A harmadik rész a lakásügy közigazgatási ellátására hivatott hatóság szervezetét tárgyalja. A negyedik rész a lakbérmegállapitással foglalkozik. A rendelet értelmében a bérösszeg a szabadrendelkezési jog teljes helyreálltáig az 1917. évi november 1-én érvényben volt évi bér aranyértékének 50 százalékán felül nem emelkedhetik. Az 1924. év május 1-én esedékes lakbérösszeg az 1917. év novem­ber 1-én fizetett évi lakbér aranykoronád ban számított egy negyedrészének 7 szá­zalékával egyenlő. Az aranyalapon kiszá­mított s az évnegyedenként papirkoroná­ban fizetendő lakbérösszeg átszimitási kulcsául a pénzügyminiszter állal havon­ként az egyenes adó tartozásokra nézve megállapított papírkorona érték veendő. Az aranykorona alapon kiszámított lakbér­részlet mindenkor az esedékesség napjá­tól számiíotl ötödik napig fizetendő. Albérletben levő lakásrészek és szo­bák után,, legyen bár az albérlet ujabb, vagy régebbi keletű,, az albérletbe adó nem számithat fel magasabb összeget,, mint amennyi az egész lakás után számí­tott bérösszegből az albérletbe adott la­kásrész után aránylagosan jár. Konyhának,, fürdőszobának, vagy; közös használatra kiadott lakásrésznek bérleti összege nem lehet magasabb,, mint amennyi az egész lakás bére után egy szo­bára eső lakbérrészlet fele. Ha bútorozott szoba van kiadva al­bérletbe,, ugy a bérbeadó az albérlőtől butorhasznÜat cimén az igényelhető la­kásbér 100 százalékánál magasabb össze­get nem igényelhet. Közüzemi kötségek vis]eésére a bérbe­adó kötelezett. A tulajdonost,, mint bér­beadót terhelő eme kötelességek teljesí­tésére az a jog illeti meg,, hogy a bérlő­től a bérnegyedenként esedékes alapbér négy százalékát követelje,, ha vízvezeték van a lakásban s ha a vízvezetéken kivül csatornázás is van,, ugy az alapbér öt szá­zalékára van jogigény®. > A kincstári haszonrészesedés a bérlettel együtt fizetendő. A rendelet május elsején lép életbe. Hogy a rendeletet egy gyakorlati pél­dával is megvilágosítsuk ,tegyük fel, hogy valaki 1917. november elsején évi 1000 ko­rona lakbért fizetett. Ennek egynegyedévi részlete 250 korona volt. Tiszta lakbér cimén akkor most fizet az 1917. évi lakbérnegyedre eső összeg 7 szá­zalékát, vagyis 17.5 aranykoronát, ehhez jön 3 százalék közüzemi pótlék, jelen esetben 7.5 aranykorona, valamint kincstári haszon­részesedés a most fizetendő tiszta lakbér 25 százaléka, vagyis 4.375 aranykorona. Ennek összege 29.375 aranykorona. A pénzügyminiszter az aranykoronaér­ték átszámításának alapjául 1924. év május havára 69924—1924. VII számú rendeletével egy aranykoronának megfelelő összegül 16.000 papirkoronát vett. Jelen esetünkben tehát a 29.375 arany­koronának papirkoronában 470.000 korona felel meg. re vonatkozólag polgári politikai körök­ben az a nézet uralkodik,, hogy benne telje­sen a szocialista párt akadékoskodását kell látni,, mert hiszen éppen az aláírás megszerzése előtt két nappal az összehí­vást kérő polgári ellenzéki tagok is annak a véleményüknek adtak kifejezést,, hogy. a parlament összehívásának nincs ér­telme. , Sí ( | A kormánypárt a pénteki ülésen csak­nem teljes szá™mal vesz részt. Előrelátha­tólag elnapolja magát a Ház,, mert a bizott­ságok minden idejét a szanálási törvény­javaslat foglalkoztatja s, így az ülések za­vartalansága nem biztositható. — . A' pénteki ülésen a jelek szerint viharos je­lenetek várhatók. Egy nyiracsádi kisgazda száz­milliót ajánlott fel templom­épitésre. Nyíregyháza,, április 30. A Nyirvidék tudósítójától. A kisgazdatársadalomban példás ál­dozatkészségben jár elől Terdik Miklós nyiracsádi gazda,, aki százmillió koronát ajánlott fel a nyiracsádi gör. kath. tem­plom kibővítésére. Ezt az elhatározást gör. kath. egyházi körökben a legmelegebb el­ismeréssel vette tudomásul. A Nyíregyhá­zán Illés József dr. nemzetgyűlési kép­viselő és Papp János t. kanonok elnökle­tével tarlóit igazgatósági ülésen a Magyar Görögkatholikusok Országos Szövetségé­nek ügyvezető elnöke lelkes örömmel je­lentette be Terdik Miklós nyiracsádi kis­gazda áldozatkészségének fényes tanújelét, amellyel élénken rácáfol arra a közhitté erősödött felfogásra,, hogy a kisgazda tár­sadalom tagjai nem vesjzik soha ki részü­ket anyagi érdeküktől független ügyek ál­dozatos támogatásából. Káüay Tibor a frankalapu pénzrendszer behozatalától várja Európa gazdasági taipraállitásái Budapest, április 30. MTI­A Morgen ZeiLung ma reggeli száma érdekes cikket közöl Kállay Tibor volt pénzügyminiszter tollából. Kállay cikke elején általános szemlét tart Európa or­szágainak pénzügyi viszonyai felett. — Legcélszerűbbnek látja azt, ha Európa va­lamennyi állama a frankalapu pénzrend­szert fogadná el, mert kétségtelen, hogy az egyforma értékszámitás nagyon nagy könnyebbségére volna a kereskedelmi életnek. > Eoglalkozik ezután ennek a tervnek Magyarországot érintő részével. — Míg a monarchia fennállott a koronarend- ( szer,, megfelelhetett teljes mértékben, mert Ausztria és Magyarország gaz­daságilag és kereskedelmileg meg­lehetősen zárt egységet képeztek. — Most azonban határaink nyitva vannak, a kereske­delmi és gazdasági életben sokkal jobban összekapcsolódunk a külfölddel, ez pedig ar­ra ösztönöz, hogy frankalapu pénzrendszert vezessünk be. A gondolat nem uj. Az időpont "pfcdig a legalkalmasabb arra, hogy Európa nemzetei közös pénzrendszerre térjenek át, mert a Bekövetkezett gazdasági helyzet következté­ben valamennyi állam kénytelen lesz előbb­utóbb pénzügyeit reorganizálni. A pénteki ülésen heves jelene­tek varhaíók a Hazban. A baloldali ellenzék egyes tagjainak támogatásával aláirt is benyújtása után Szcilovszky-elnök meglette az intézkedé­seket a Ház összehívására. A pénteki ülés­Tőzsde. Budapest, 1924. április 30. Zürichi zárlat: Berlin 132 és fél, Hol­land 210, Newyork 560, London 2459, Páris 3620, Milánó 2510, Prága 1643 és háromne­gyed, Budapest 72 és fél, Belgrád 702 és fél, Bukarest 290, Bécs 79, Szófia 410. Terményzárlat76-os buza 320—325, 79-es buza 327 és fél—332 és fél, rozs 282 és fél—285, takarmányárpa 270—280, sörár­pa 300—320, zab 287 és fél—292 és fél, tengeri 245—250, korpa 210—215. Irányzat valamivel barátságosabb. Devizaközpont: Napoleon 302 pénz. — Angol font 371300—381300, léva 615—635, dollár 84500—86800, Francia frank 5470— 5620, lira 3790—3900, osztrák korona 11925 —12245, lei 430—450, szokol 2480—2550, svájci frank 15100—15500, dinár 1060—1090 holland forint 31700—32600, belga frank 4640—4780, svéd korona 22300—22900. Takarékkorona 125. — Lapunk legközelebbi száma pénte­ken este a rendes időben jelenik meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom