Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 51-75. szám)

1924-03-09 / 58. szám

1914. márci»3 9. JN^TETIDÉK WtlWWHi un——» — Eljegyzés. Lenkovics Boriskát el­jegyezte Szombathy István Nyíregyházán, — Egy magánliszívlselőnö panaszos levele. A következő levelet kaptuk: Tisz­telt szerkesztő ur ! Nem szoktam panaszkod­ni, mert megtanultam tűrni és még jobban megtanultam az embereket, jobban mondva azok egyik-másikát olyannak ismerni, aho­gyan azok nem szeretik magukat mutatni, de már nem hallgathatom el art a felháborító esetet, amely engem a mai napon ért, és na­gyon sajnálnám hasonló elfoglaltsággal bíró nőtársaimat, ha fizetés ja vitást kérve, főnö­keik olyan elbánásban részesítenék, mint en­gem. Közel öt esztendeje verem a billen­tyűit egy rozoga Írógépnek, ennyi hosszú ideje voltam egy jómenetelü ügyvédi iroda tisztviselőnője, hivatásomat teljes megelége­déssel töltöttem be, dolgoztam annyit, mint máshol ketten nem és csodálatos, mennél jobban szaporodott a munka, mennél na­gyobb arányban szinte percről-percre futá­sában utolérhetetlen őrült iramban rohant a drágaság, annál kisebb arányban kullogott utána az én jól kiérdemelt fizetésem. Utóla­gosan kaptam a fizetésemet és pedig január hónapban 300.000 erős, sokat ígérő papirkoronácskát. Hát hiszen szép, szép, mert szép az az egy méter szövet is, amit ezért ma kapni lehet, de milyen nyomorúsá­got jelent ez egy asszonynak, kinek ebből kell egy hónapon keresetül élni és szerkesztő ur higyje el, én olyan asszony vagyok, hogy enni is szoktam. De mindezekkel az ügyvéd ur nem törődött, nem törődött azzal sem, hogy január hónapban fizetett 300.000 ko­rona március 3-án már nem jelenti ugyanazt a 300.000 koronát szemben a 100—150 szá­zalékos drágasággal, még akkor sem törő­dött azzal, mikor ezt megmagyarázva kér­tem, hogy pótolja ezt ki az előbbi hónapnak megfelelően, annyira nem törődött, hogy egy szorgalmas, -öt éven keresztül nála dol­gozó asszonykát jogos kívánságáért »zsaroló« nak nevezett és kérésem annak dacára sem teljesítette, miután kijelentettem ennek nem teljesítése esetén, elmenni leszek kénytelen. Az ügyvédi iroda mellett egy másik teljesen különálló iroda, bérelt helyiség van, ahová másnap elmentem egy privát kérvény legé* pelhetése végett, amikor is az ügyvéd ur megneszelte ott létemet, oda bejött, nekem támadt, tele torokkal kiabálva igyekezett be­csületemben sértegetni, kétségbe vonta úri­asszony voltomat, közönséges nőhöz, cseléd­hez hasonlítva, nyilván attól félve, — hogy most már a másik irodában találom meg el­helyezkedésemet, megtiltotta, hogy oda. — mert az az ő házában van, — valaha is be­menjek. Itt meg kell kérdeznem szerkesztő urat, előírhatja e egy háztulajdonos, hogy az általa bérbeadott irodahelyiségbe csak azok mehetnek be, kiket ő akar ? Van-e ehhez egyáltalán joga ? Ugy-e nincs ! Nost ezt magam is nagyon jói tudom, valamint azt is, — de ezt csak most tudtam meg, — hogy bizony kár volt nekem öt éven keresztül olyan szorgalmas munkása lenni, olyon fő­nöknek, ki nemcsak n?m honorálta, hanem még munkámért ilyen nagyszerű fizetés javítást osztogatott. Kár volt!! Most kérem szóljon szerkesztő ur, ugye nem volt ilyenre még példa ? (Egy magántisztviselőnö.) — Vitessünk akácfákat. Az Alföld fája az akác,, melynek jelentősége hazánk je­lenlegi megcsonkitott állapotában, mi­kor erdőségeink nagyrészét elvesztettük nagyobb,, mint valaha. A Tiszántúli Mező­gazdasági Kamar 0 felhívja a gaz­datársadalom figyelmét az akácczal fá­sítás rendkívülien nagy köz- és magán­gazdasági fontosságára* A Kamira kedi­vezményes áron biztosított a gazdatársa­dalom részére akácz csemetefákat,, melyek a Kamara Piac-u. 9. sz. I. e. hivatalos helyiségében jegyezhetők elő és rendel­hetők meg. Levélbeli megkeresésekhez vá­laszbélyeg csatolandó. — A Divat Szalon márciusi száma megérkezett és kapható az Ujságboltban. — Ipartestületi közlemény. A Nyir- . egyházi Ipartestület vezetősége az ezideig leérkezett s a kényszerkölcsön előlegekre » vonatkozó leiratokat kívánja az ipartestü. ) let tagjaival ismertetni, miért is felkér­jük iparos társainkat, hogy f. hó 9-én délelőtt 10 órakor a városháza nagytermé­ben minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek. — Köszönetnyilvánítás. Flegmáim Bertalan elhunyta alkalmával a Flegmáim család szegényeink részére 300000 koronát adományozott, továbbá özv. Bleuer Sá­muelné koszorumegváltás cimén 50000 ko­ronát. Hálásan köszöni az izr. n. e. el­nöksége. — Választmányi ülés. A Nyíregyházi Torna és Vivó Egyesület választmánya f. hó 8-án este fél 9 órai kezdetlel a Bocskay vendéglő külön termében ülést tart. Ké­rem a tagok pontos és teljes számú meg­jelenését. — Jegyző. N YI LT-TÉR. V­Tekintetes Dr. Ná-iássy Imre ügyvéd földbirtokos urnák — A fehérnemű tisztíts és vasalás uj áráí. Szabólcsvármegye törv. árvizsgáló bizottsága március 3-án tartott ülésében a fehérnemű tisztítási és vasalási dijakat a következőkben állapította meg. Férfi ing vasalása 3600—5000 K, Ingmell 2400, Puhaing 2600, Selyem ing 8000, Hálóing 2500, Gallér 900. Kézelő párja 1800. Al­sónadrág 2000, Zsebkendő 100, Rövid ha­risnya párja 1200. Hosszú harisnya 1600. Női ing 2000, Hálóing 3000, Há'lóköntös 2500, Nadrág 2800, Alsószoknrya puha 3000, Kemény 4200, Fésülő köpeny 3600 Ingblúz 5000, Harisnya 1700. Abrosz 6 személyre 2600, 12 személyre 5600, Tö­rülköző 800, Asztalkendő 560, Kávés ken­dő 460, Párnahuzat nágv 1800, kicsi 1200, Lepedő 2800, Paplanhuzat 3200, Dunna hu­zat 3600, Portörlő 520. Fehérnemű ki­logrammonkint számlázva 4200 K. — Felhiv&s. A nyiregyhází ág. b. Kossuth Lajos főgimnázium hősi halált fialt tanárának és tanítványainak emlé­két márványtáblán örökíti meg. A fő­gimnázium igazgatósága tehát arra kéri mindazokat, akiknek tudomása szerint tu iskola padjaiból hadiszolgálatra bevonult tanítványok akár a harctéren,, akár a hadifogságban elhaltak, hogy az elhunyt személyi adatairól, az elhalálozás helyé­ről és idejéről ai igazgatóságot 1024. jti­ni us 30-ig értesíteni szíveskedjenek. 4x — Moll-féle valódi sösborsZesz isméi mindenütt kapható!! Vigyázzunk a véd­jegyre!! — Köszvény, rheuma, isctiias — bor­zasztó szavak azoknak, kik e betegségben szenvednek. A fürdőkurák jót tesznek — de nem mindenki van abban a helyzetben, hogy fürdőre utazhasson. Minden olvasót érdekelhet, hogy házi kúrákkal is elérhető a gyógyulás. Az eredeti Pöstyéni iszap­kocka házi használatra, kevés költségért megszerezhető minden gyógyszertárban vagy drogériában. Szabolcsmegyei és nyíregyházi főraktár: Osgyáni Józset gyógyszertára. 4i Kedves Barátunk ! Nyirpazony. Dr. Nyerges Miklós nyíregyházi ügyvéd­jelölt elleni lovagias ügyedben nevezett meg­^izottaival f. hó 5-én tárgyaltunk, melynek eredményeként közöljük veled, hogy nem a kötelező nyilatkozatod, szerinti bármilyen, hanem a mi jogos megbízotti lovagias felfo­gásunknak és a sértés mérvének megfelelő lovagias elégtételt kínáltunk fel. Minthogy azonban a lovagias elégtételadás mikéntjére megegyezni nem tudtunk, ennek megállapítá­sára a jegyzőkönyv tanúsága szerint párbaj­bíróságot ajánlottunk fel azzal, hogy az az által megállapított bármilyen lovagias elég­tételt megadjuk. Bár ily esetben a párbaibiróságot az általános becsületbeli eljárások szerint az ellenfél köteles elfogadni, ellenfeled meg­bízottai azt el nem fogadták, igy a tárgyalá­sok folytatása lehetetlenné válván, részedről í mi az ügyet a lovagias eljárás szabályai sze­lj rínt befejezettnek nyilvánítani kényszerülünk I a2zal, hogy a tárgyalásról felvett közös jegy­zőkönyvet részedre meg nem küldhetjük, mi­vel azt megfelelő tudomásulvétel végett felet­tes katonai hatóságodhoz felterjesztettük. Kiváló tiszteletünk nyilvánításával, va­gyunk Debreczen, 1924. március hó 6 szerető barátaid : Dr Rácz Ijijos, Dr. Biró Barna. Tavaszi megérkeztek az Ujságboltba. Jön x Jön: A Sóhajok hidja főszerepben: Luciano Albertini a Diadalban. Sóhajok hidja történet a velencei köztársaság idejéből. Fős2erepben : Luciano Albertini és flntoniette Calderari. A Diadal Mozgóban. Diad almas élet Diadalában 7? J Legszebb magyar film í íflQIUllKIK iZIWRKWlÜrnW i HYSIENISCHE CIGAFETTEXHUgEN BUŰAPESf.'­14 eoa-nxt ex. és szirarkapapir főlerakata: M. kir. dohánynagytőzsde Zrínyi Ilona-utca 3. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom