Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 51-75. szám)

1924-03-09 / 58. szám

ISS8 uáiém 9. ki MMCiik D. W. Grtffithet di­ctóiti, hanem jelenti a film di­adalit, amely ostorozza a bűnt és oktatja ae emberiséget és filléreket juttat a nyomorgó betegeknek. Köszvény, ctuz, reuma ssarás, szaggatás, esontfájdalnak enyhíté­sére évtizedek óta kipróbált legjobb sanr a KRIEGNER.fele BEPAEATOR Kapható minden gyógyszertárban. Postán küldi ax egyedüli készitO: KKIEGXER gyógyszertár Budapest, Calria-tér. I Utánzatoktól óvakodjunk. 583S-15 Városi Színház Mozgó Március S-án éa 9 éa, szombaton és vasárnap: Az üpolsalipssís 4 lovasa D. W. Griffith mesteri rendezése, 2 részben, 11 felvonásban. Mindkét rész egy előadáson. Főszerepben: Rudolf Walentinó. Ezen előadások tiszta jövedelmében s József TUdőbetegszanatórium részesül, igy mindenki jótékonyságot gyakorol, aki megnézi e mesteri és monumen­tális filmalkotást. Előadások: szombaton 5, 7 és 9, vasárnap 1/s3, 5, 7 és 9 órakor. Hétfőn nai?y sport-előadás! ÁPÖLLÖ MOZGO HETX NAPTÁRA Március 8. és 9. szombaton és vasárnap A szezon legszebb cowboy-képe: Kanada rózsája főszereplő: LGTH ILA és a legbájosabb vígjáték: A helyettes férj főszereplő: Henny Portén Jön: túl síron a legszebb magyar fllm. Jön: MENYASSZONY VŐLEGÉNY BABA Iegelésjösebhem szerezhetik Debrecenben, Kossuth u. t. B Szabott árak. Jó minőség. ­Szakszerű kiszolgálás. - Alapítási év: 1831. -a APRO HIRDETESEK Hirdetési ifijak: 10 szóig 3000 K. minden további nő 3S0 K. — Hirdetések utáni érdeklődésre csak rá­taaxbéiyeg beküldése mellett válassolhahmk. — „Cim a kiadóhivatalban" jelzési hirdetésekre eaak a hirdetésen feltüntetett szám bemondása esatta adhatnak felvilágosítást. A hirdetés dija a feladáskor fizetendő. Vidékról levélbélyegben is beküldhető a hirdetés dija. tmM drb malacot vállalok felébe, egy . néhány pár is el lesz fogadva. Cim »z Uj ságbóltban. .112-2 4 használt kocsikerék, tengely és féder eladó. Melkó István Vasmegyer. 878-1 Tetőtől-talpig feöltözbet 425 ezer koronáért divat­öltönybe Gólya Áruházban Zöldség-tér 8. 324-1 Fin mosóöltönyök 65 ezer koronáért, férfi raglánok 425 ezer koronáért, Gólja >-1 | Áruház Zöldség-tér Féríi és fiu öltönyöket méret szerint, hozott anyag­ból is a legolcsóbban készít Gólya Árnház Zöldség-tér 8. 326-1 Ószőlő-u. 122. száma szőlő 3-ad része eladó. Cim az Ujságboltfcaa. 322-2 Ügyes kézimunkáim tudó leány, aki perfektül sablo­nos, azonnal felvétetik. Luther-utca 1. sz. 323-1 Elaíó kb. 400 négyszög­öl háztelek. Értekezni Deb­receni-utca 80. szám alatt. TaDuló fizetéssel felvéte­lik az Erdélyi cipőüzembe Luther-u. 8. szám. 893-1 Jég-utca számn 2 szoba, konyhából álló ház eladó. Vétel etetén beköl­tözhető. 890 1 Miodeaea szakácsnét ke­res gy«rm»ktelen házaspár aagy fiíetéssel. Csak olya­nok jelentkezzenek, kik jé bizonyítvánnyal rendelkez­nek, és önállóan jól főz­nek. Értekezhetni: Rákóezí atca 11. sz. (jobboldali la­kás) délelélt 10—l-ig és délatán 4—6-ig. 825-1 Egy jogjtöld eladé a felső páaitcn. Értekezni lehet Üossuth-u. 48. Német nyelvleckéket ad, köcépisknlai tanulókat kor­repetál és vizsgára előké­st it német úrinő kedvező feltételek mellett. Virág­utca 8. Főzni tudó mindenest ke­res gyermektelen házaspár. Luther-tér 11. Ujkisteleki szőlöbeil egy félnyilas szőlő borházzal egyctt eladni. Értekezni le het Ssarvas-utca 72. 879-1 Egy férfiöltönyre való szövet teljes hozzávalóval eladó, Cim a kiadóban. Jóhanju kijátszott kisbőgő olcsón eladó. Ugyan oit$lO kobmétt-r príma bükk ha­sábfa eladó. Szabolcs- u. 20. 4 Jobb uríházhoz szakács­nénak vagy mindenes főző­nénak ajánlkozom azonnali belépésre. Cim a kiadóban. 873-1 KAVCSUK - TALP Vé DÓ á% KAUCSUK -OA-ROK* Könyvelésben és pénztárkezelésben jart akisa$szoiiij perfekt számoló, lehetőleg kereske­delmit végzett, reprezentálni tudó erő jó fizetéssel felvétetik február hó 15-iki vagy március hó 1-i be­lépésre. — Cim a kiadóhivatalban. 180-? íMtmaamKmmmMamEBamamamtamaewmaaa 182/924. Hirdetménjr. Nyirtura község vadászterület ha­szonbérének f. évi március hó 10-én e. 10 órára kitűzött árverése ezen időben nem lesz mégtartva. Ujabb árverés időpontja közhirré fog tétetni. Nyirtura, 1924 március 6. 868-3 ELÖLJÁRÓSÁG. FwWct gépiróaí karea. Cua Sas a. 7. Eladó Belső-körat 57. sz. ház nagy telekkel, egy la­kás elfogulható. 874-1 Gyógyfürdő. Dekreeea aa ellett, vasnti állomással. 21 holdas erdő és parkkal, 99 botorozott vendégszobá­val 30 vaggon basa áráért eladó. Hock ingatlaaforgalmi iroda Debrecen, Szeat Anna a égy. 862-1 Üg?es gépirón8 felvétetik Elekes ügyvéd iroda. 816-1 Az „Arany sas" gyógy­szertárba egy flalal ügjes leány kerettetik, ki a gsógy­szertár takarítását és idé­nyek tisztítását vállalja. ' 858-1 Eladó eaer kéve jó knko­riea szár á 1000. K. Vésnek kasban méheket. Keresek 7 dab országos mére'fl lépes méset etatésrs adok ér'esiáz kiépített lépet. Zednlk Városi virág csarnok. 339 2 Az összes gépekről vizs­gázott, 14 évi gyakorlattal biró oki. gépéfcz gazdaságba ál ást keres azonnali belé­péérs. Cim Ószőlő-B. 38. sz. 917-1 Caoda ! PAnzesemberek ! Igazi alkalmi vétel! Bármi­lyen célra alkalmas tégla* gyár, 20 bold kitűnő ternő­tö'ddel. L» képi letek. Gyár­épületek, ireda, saját vasúti rakodó, saját iparvasutak a telepen ! Vasut.keesik Kü­Un homokbánya. íülön ka­száló. öregség miatt ms 20 vaggon búzáért megkap­ható. Rögtön átvehető. Aján­dék. Debreeen mellett. Ilym alkalmi vétel sem lesz mos­tanában. Réstlítes leírást Válaszbélyeg ellenében — ké-zséjigel kold Nsgy Lajos Ingatlanforgalmi Iroda Deb­recen. 912 1 SrfilíkezBlit ekfesaát süukértelemaael karesek f& holdas szölitelepeaahez. Dr. Ríttaripera Hajdudorog. >90-1 39 éves német kisasszony állást keres gyermekek aaollé vagy házi kisasisonynak, ffzésbea, bástartáabaa jár­tas. Oa a kiadóhivatalban. •01-1 Üy J»t>b Eladó Damjaaich-uto» 4. | számú házas bel őség 1208 I négyszögöl terület, ebből | 600 öl szőlő és nsgy g;ü­mölcsössel. Két szoba, kony­ha, előszoba, pinc-, nyári ke>n;ha és istálló, ma­jorsági udvar gazdál­kodóknak vagy nyugdíja­soknak igen alkalmas, ér­deklődni ogjanott. 895-1 Mük értés?, vizsgázott, nős, gyermektelen, a kertészet minden ágában jártas, azon­nali belépésre állást keres. Hersnus, Debrecen, Roldóg kert. 89 6-1 Vásiitér sor 8. sz. báz, mely 3 szoba, 2 konyha, Málló, fél hold kert gyü­mölcsössel, ugyanott egy szoba hutor eladó. Li«zt°!S láda lek tő é s hordó. 898-1 Megbízható mindenes sza­kácsnét keresek áptilis l-re Njirvizpalola III. emelet 11. madla a tea 19. munkás «f<ie­ii felvétetik Szilfa odor FrigyetnéL 904-1 ügy tölgyfa megtekinthető alatt. ajtó eladó Er-utea 17. 905-2 Eladó egy nagy Singet varrógép, 2 ágy egy nagv szafeóasztal. Cini az Ujság­boltban. lladó Csipke-utca i?, sz. félportás ház, azonnal elfog lalhaté . {»06-t Kiadó kQlfinbejáratu bá­torodott s?oba buza valu­tában. Kossuth atci 42. 907-1 Egy komplelt szobabator eladó Kotaji utca 90. száat alatt 9l_8J Keresek azoanaii belé­péssel 14—16 éves leányt bejárónak, teggel fél 8-tól d. e. fél 12 óráig. Cim Kál­lói-a. 24. *z 90*-­Kéz-a. 35. sz. háioifészbíB vagy fele részbsn eladó. Singar varrégep eladó, Zőlds^gtér 11. Belső udvai 2. sz. ajtó. 317-t ~ Egy vidéki borbéljSílet elköltözés miatt eladó, ér­deklődni lehet a pályaud­varon levő borbély fizletken hel ybep . 318-2 Marrius t5-ikére bejáró­nőt keresek. Selyfm-u. 51. iL 3 0' 1 £ Idősebb jól főzni Indó szakácsnét keresek március­15-ikére. Sz 4.chíny;-«t 14, szám _____ 921 1 Gyors és gépírónő több évi gyakorlattat állást keres. Címei Ujxigboltban kér. 331-1 Ügyes dolgos szobalá ny! kere-sek március 15 ér*, Szé ch ényi Ur. 8. _ 384-2 Veszek használt kerék­párokat, vázakat, kerekeket alkatrészeket. Eladó így női varrógép és gramafon. Njirfa tu 45 924-1 Egy kerékpár, szabadon­futó éí 2 petróleum tartály eladó. Cim a küdóban _ _ 925-1 Mindenes jobb leáuy gvsr­mektelen nribázhoz felvéte­tik. Vay Ádám utca 5. Eme­let jobb oldal. 332-1 A helybeli ház Erzsébet kór­laboratoriomi célokrn tengeri malacokat ketes megvételre. Ajíinlatok a iór­hásban tehetők. alig használt, kitűnő faanya­gokból összeállítva. Hossza 38 mtr , szélessége 10 mtr Cim a kiadóhivatalban. 903-1 Selyem-utca 34. számú eladó, vételesetén beköltözhető. Ugyanott két, alig használt fe­deles, könnyű hintókocsi l

Next

/
Oldalképek
Tartalom