Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 27-50. szám)

1924-02-23 / 45. szám

<5 JSÍiiKBIDÉK. 1924. február 23 A tulajdonomat képező, Polgáron (Szabolcs m) a főtéren fekvő úgy­nevezett Nagy- és Kiskorona szállo­dámat — amely áll 32 helyiségből — összes berendezésével együtt nyilvá­nos árverésen, 1924. március 4 én délelőtt 9 órakor Polgáron a Korona szálloda helyiségében a legtöbbet ígé­rőnek örökáron eladom. Árverési feltételek megtudhatók megbízottamnál Polgáron Kaló Miklós ügyvéd irodájában. 685 Szilvásai Károly r Árverési hirdetmény. Alulírott részvénytársaság ezennel közhírré teszi, hogy a Katz és Gutt­mann csengeri cég által szállított bruttó 1196 kgr. teljesen romlott napraforgó­magot, — mely a nyíregyházi köz­raktárakba tároltatott be, — ott a hely­színén f. hó 26-án délután 3 órakor kir. közjégyző közbejöttével a legtöb­bet Ígérőnek, esetleg kikiáltási áron alul is készpénzfizetés ellenében el fogjuk adni. Nyíregyháza, 1924. február 21. 24® UNIVERSUftl Kereskedelmi Részvénytársaság 17086-IV. 1924. Hirdetmény. A Budapesti Közlöny 40-ik szá­mában közzétett 19576/1924. számú pénzügyministeri rendelettel a gyújtó • szerszámok adója felemeltetvén, ez­úton is fölhívja kir. pénzügyigazga­tóság as érdekeltek figyelmét, hogy mindazok, akik gyujtoszerszám el­árusitásával foglalkoznak (akár ter­mészetes, akár jogi személyek, a bir­tokukban vagy őrizetükben 1924. évi február hó 18-án adójellel már ellátott gyujtoszerszám van) kötele­sek akár saját, akár idegen helyi­ségben tartja, az őrzés helyébe ille tekes pénzügyőri szakasznál 1924. február hó 25-ig bejelenteni. Bővebb részletek a rendeletben közölTék. M. kir. pénzügyigazgatásig Nyíregyháza, 1924. február hó 1 én. Tóth Bálint s. k. ministeri tanácsos, m. kir. 675 3 pénzügyigazgató. Géptisztító RONGYOT bármily mennyiségben, legmagasabb árban vesz a „Nyirvidék" kiadóhivatala, Borseprfit és romlott bort a legmagasabb napi áron vesz és esetleg pálinkára becserél: Laczkdszky András Búza-tér 9. szám. 245-2 Önkéntes árverés. Több teherszállító taliga és kocsi, 1 jégszekrény, valamint egy borona és egy eke, s több bútordarab folyó hó 27-én délelőtt 11 órakor Kossúth­utca 6. szám alatt önkéntes árveré­sen eládatik. 706 i özv. Bakonyi Sándomé. 121 — 924. Hirdetmény. Nyirpazony község elöljárósága a közsági képviselőtestület 31— 923. Kgy. sz. határozata alapján köz húré teszi, hogy a község határában az 1883. évi XX t. c szakaszai alá tartozó mintegy 1600 k. hold területen gyakorolható vadászati jo got Nyirpazony községházáná 1 az 1924. év március 4-én délelőtt 10 órakor tartandó nyilvános szóbeli árverésen az 1924. év február 1-től 1936, február l-ig terjedő 12 évre haszonbérbe adja. Kikiáltási ár 2 mázsa buza. Árverési feltételek Nyirpazony köz­ségházánál megtekinthetők. Nyirpazony 1924. febr. IS. 680—3 Elöljáróság. Nádas-bokorban 4 m. hold fűid 24 millióért Nagy Imre irodája utján eladó- | Bemutatja Kruták Mihály Ujszőllő i utca 33. sz. 559 5 < Borseprüt legmagasabb napi áron vásárolok, préseléshez zsákot kölcsön adok: Führer Miksa és Fia cég megbízottja: Zuckermann IWIhály Holló-u'ca 26. szám. 363-24 vasútállomás közelében, tégla- és cserépgyártásra kiválóan alkalmas, salétrommentes agyagtalajjal, telje­sen berendezett üzemképes állapot­ban, mely évi 2*/a — 3 millió drb. tégla termelésre alkalmas, 2's-ad részben a f. üzemi évre, esetleg hosszabb időre is bérbeadó. Értekezniy vitéz dr. Eró'ss lanos ügyvédnél, Nyíregyházán, Zrínyi Ilona-utca 8. sz. 227-4 20 cm. széles alig használt frri «. t •• fohajto SZÍJ (gepsasJJ) olcsón eladó. va Érdeklődni lehet Nyíregyháza ros üzemi hivatalában, ahol a szíj megtekinthető (Telefon 156.) •PP 634-3 53 « Levélpapírt legolcsóbban vásárolhat a Jóba nyomdában „Puch" kerékpár kedvcső heti és havi részletfizetésre kapható: ÜWíe^eír <és Liskánf cégnél Nyíregyházán. Telefon : 3-49. Egyedelárusitás Szabolcs-, Szatmár- és Beregmegyék területén. 650-? özv. Guttmann Júzsefné fatelepe a Debreczenl-utca végén (a Városi Mintákért bejárójával szemben.) Állandóan kapható a mindenkori legolcsóbb napi árak mellett: faragott fa, mindenféle építési és asztalos deszka, gömbölyű drugár, tetőléc, fügléc, rigli, zsindely, saőllőkaró, Újlaki hornyolt tetőcserép.]?— Valódi „Hatschek"-féle ÍM "íy a jelenkor legjobb tetőfedő anyaga. Tetőknek befedését és teljes szakszerű elkészítését jótállás mellett mindenkor vállalom. 216-3 Magymér©fii bármily mennyiségben a leg­olcsóbb napi árban ajánl a j Boni Gyártelep és Mezőgazdasági r I Nyírbátor. 204. Kyewatott Jóba Elek laptülajdonoa könyvnyomdájába* Nyíregyházén.

Next

/
Oldalképek
Tartalom