Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 27-50. szám)

1924-02-22 / 44. szám

JíiiMUXESL 1994. február 82. APOLLO MOZGÓ E HETI NAPTÁRA. Február 21, 22, csütörtökön, pénteken Mérföldkövek Edw. Knoblauch szinmüve filmen 6 felvonásban, melyet Budapesten a Corvin Színház mutatott be szép sikerrel Február 23, 24, szombaton, vasárnap GYELON (Haragszik a tenger) Izgalmas regény szerelemről és gyűlöletről, tengerről és viharról. Főszereplő : Dorothy Philipps. APRO HIRDETESEK Hirdetési dijak: 10 szóig 8000 K. minden további szó 260 K. — Hirdetések utáni érdeklődéire csak vá­laszbélyeg beküldése mellett válaszolhatunk. — „C«q a kiadóhivatalban" jelzésű hirdetésekre csak a hirdetésen feltüntetett szám bemondása esetén adhatunk felvilágosítást A hirdetés dija a feladáskor flzetendO. Vidékről levélbélyegben is beküldhető a hirdetés dija. kapta elnevezését, de ugy sejteni engedem magamnak, hogy ott talán, miután legkietle­nebb részen feküdt, valamikor sok róka lehe­tett. Azonban ennek a nagy homokhegynek oldalán is legszebb szőlő és gyümölcs dísz­lik. Ennek a kis paradicsomi szőlő birtok­nak tulajdonosa Fülöp Károly nyugalmazott kótaji főjegyző már arra is gondolt, hogy, miután mi csonka ország vagyunk,fánk nincs, j legkivált szőlőkarónak való fánk s ennélfog­va már szőlőbirtokának egy kis részén erdőt 1 is létesített, abból a célból, hogy szőlőjéhez a szükséges karót tudja honnan fedezni. Nagy szorgalom, nagy kitartás, igyeke­zet sok anyagi és erkölcsi erő kellett ennek a rideg vidéknek olyan szőlővel és gyümöl­csössel való betelepítéséhez, amellyel nem csak magának, hanem a hazának is sokat tett, mert egy kietlen területet igen hasznossá tudott tenni. Tanuljunk hát mindnyájan igy szorgos­kodni, ha nem ezen a téren, akkor más té­ren s akkor méltán remélhetjük, hogy édes hazánk mielőbb talpra áll. i Körmötzy. Ma***®* -~«* w5 w a mzennmmm Közép-nlca 6. szám alatt ! Eladó 6 os gőzgarnitura teljes háló—előszobabutor j elevátorral, teljes felszerelés­berendezés, koDyhífelszere- { sf-1, 2 vagon búzáért. Cim a léssel eladó. I kiadóhivatalban. 678 1 MARÜLATÜRA legolcsóbban AZ UJSÁGBOLTBAN kapható. Egy perfelt szakácsnő azonnali a vagy elsejére nri házhoz felvétetik. C<m az Ujságboltban. 230-4 Ffzni tudó mindenes — : zonnali belépésre 'elvétetik Deuiseh, Körte otca 5. 229-2 Fiatal házaspár fires szo­bát keres. C m Sas-u. 7. Egy fehér használatlan komplett háló és egy antik ebédlőasztal elköltözés miatt eladó. Cim az Ujságboltban 230 2 Teljes berendezésű kovács szerszám eladó. Értekezni Marton szénraktáráhan, a házmesternél. 686-1 I Két szoba, konyhából álló ház szöllővel eladó. Kórház­utca 33. 690-1 Epy buto'osolt fzoba ki­adó Zöldség-tér 11. 232-1 Ütiyes zsíik foltozó asszo­nyok felvétetnek. Nyíregy­házi, Vécsei-utca 13. szára. 233-1 Egy 5 éves pyerekkel el­megyek főzni és egyéb mun­kát is elvállalok. Selyem-u 31. sz. , 234-1 14-16 éves leány könnyít házimunkára felvétetik Vlz­utca 33. 235-2 Massziv, modern könyv­szekrényt keresek megvé­telre. Cim sz Ujságboltban. 237-1 Első félportás ház eladó. Cim az Ujságholtban. 238 2 Epreskert utca 41. száma ház eladó. Egy szoba be­költözhető. 239-1 SürgCsen eladó 17.000 tégla, I. oszt., nag'méretű, kis tételekben is. Belsőkor­ut 20. 241-1 TAVASZI ÉS NYÁRI NA GYVÁLASZ TÉKB AN KAPHATÓK AZ UJSÁGBOLTBA. ÍZZÓX.ÁM&ÁM&M, mmm mmm 17086 —IV. 1924. Hirdetmény. A Budapesti Közlöny 40-ik szá­mában közzétett 19576/1924. számú pénzügyministeri rendelettel a gyújtó­szerszámok adója felemeltetvén, ez­úton is fölhívja kir. pénzügyigazga­tóság az érdekeltek figyelmét, hogy mindazok, akik gyujtószerszám el­árusitásával foglalkoznak (akar ter­mészetes, akár jogi személyek, a bir­tokukban vagy őrizetükben 1924. évi február hó 18-án adójellel már ellátott gyujtószerszám van) kötele­sek akár saját, akár idegen helyi­ségben tartja, az őrzés helyébe ille tékes pénzügyőri szakasznál 1924. február hó 25-ig bejelenteni. Bővebb részletek a rendeletben közölvék. M. kir. pénzfigylg&zgatóság. Nyíregyháza, 1924. február hó 1 én. Tóth Bálint s. k. irinisteri tanácsos, m. kir. 675 3 pénzügyigazgató. Ax? veres*. A tulajdonomat képező, Polgáron (Szabolcs m) a főtéren fekvő úgy­nevezett Nagy- és Kiskorona szállo­dámat — amely áll 32 helyiségből — összes berendezésével együtt nyilvá­nos árverésen, 1924. március 4 én délelőtt 9 órakor Polgáron a Korona szálloda helyiségében a legtöbbet Ígé­rőnek örökáron eladom. Árverési feltételek megtudhatók megbízottamnál Polgáron Kaló Miklós ügyvéd irodájában. 685 Szilvásai Károly 121-924. hirdetmény. Nyirpazony község elöljárósága t. községi képviselőtestület 3t — 928 Kgy. sz. határozata alapján köz­hírré teszi, hogy a község határában az 1883. évi XX. t. c szakaszai alá tartozó mintegy 1600 k. hold területen gyakorolható vadászati jo­got Nyirpazony községházánál az 1924. év március 4-én délelőtt 10 órakor tartandó nyilvános szóbeli árverésen az 1924. év február 1-től 1936, február l-ig terjedő 12 évre haszonbérbe adja. Kikiáltási ár 2 mázsa buza. Árverési feltételek Nyirpazony köz­ségházánál megtekinthetők. Nyirpazony 1924. febr. 11. 680—3 Elöljáróság. LEGSZEBB LEVÉLPAPÍR az Ujságboltbanvásárolható. Háromszobás lakást keresek a város belterületén minden mellékhelyiséggel. Békebeli árt aranyban vagy búzában fizet k, Cim az Ujságboltban. KOT bgoíciói a bőrönd és reiikül KLEIN MÁRKUS SÍLsS. Budapest, V., Sólyom-u. 22. Nyu­gati pályaudvar közelében. Lipót körút sarok. 600 4 20 em. széles alig használt rri • - f • • SZIj (gépszlj) olcsón eladó. Érdeklődni lehet Nyíregyháza vá­ros üzemi hivatalában, ahol a szij megtekinthető. (Telefon 156.) 634-3 AKAR ÖN ELEOÁNS - • _ ­LEVÉLPAPÍRT a 7 t TEKINTSE MEG AZ UJSAOBOtT LEVÉLPAPIR­KÖtÖNLEGESSÉGEIT Nagyméretű | „Boni" ! Boni Gyártelep és Mezőgazdasági 1 Nyírbátor. bármily mennyiségben a leg­olcsóbb napi árban ajánl a ÍIyon»tott Jóba Elek lap tulajdonos könyvnyomdájában Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom