Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 27-50. szám)

1924-02-21 / 43. szám

6 JSÍYÍKBIDÉK itíé. február 21, Ilim—ím iwmiiiiiiiin iNI'mii N MII 121—924. Hirdetmény. Nyirpazony község elöljárósága a községi képviselőtestület 31 — 928. Kgy. sz. határozata alapján köz hírré teszi, hogy a község határában az 1883. évi XX. t. c szakaszai alá tartozó mintegy 1600 k. hold területen gyakorolható vadászati jo got J Nyirpazony községházánál az 1924. év március 4-én délelőtt 10 órakor tartandó nyilvános szóbeli árvarésen az 1924. év február 1-től 1936 február l-ig terjedő 12 érre haszonbérbe adja. Kikiáltási ár 2 mázsa buza. Árverési feltételek Nyirpazony köz­ségházánál megtekinthetők. Nyirpazony 1924. febr. 18. 680—3 Elöljáróság. 17086 — IV. 1924. Hirdetmény. A Budapesti Közlöny 40-ik szá­mában közzétett 19576/1924. számú pénzügyministeri rendelettel a gyújtó szerszámok adója felemeltetvén, ez­úton is fölhívja kir. pénzügyigazga­tóság az érdekeitek figyelmét, hogy mindazok, akik gyujtoszerszám el­árusításaval foglalkoznak (akár ter­mészetes, akár jogi személyek, a bir­tokukban vagy őrizetükben 1924. évi február hó 18-an adójellel mar ellátott gyujtoszerszám van) kötele­sek akár saját, akár idegen helyi­ségben tartja, az őrzés helyébe ille tekes pénzügyőri szakasznál 1924. február hó 25-ig bejelenteni. Bővebb részletek a rendeletben közölvék. M. kir. panzii«.vÍ£?azgHtÓ9ág Nyíregyháza, 1924. február hó I én. Tóth Bálint s. k. irinisteri tanácsos, m. kir. 875 3 pénzügy igazgató. I$efxhivó. A tiszalöki Kölcsönös Se<;élyző Egylet mint Hitelszövetkezet 1924. év március hó 2 án határozatképte­lenség esetén 2 héttel később már ciu8 hó 16 án mindenesetben d. e. II órakor helyiségében rendes közgyűlést tart, melyre a Szövetkezet tagjait ez uton is meghívja. TÁRGYSOROZAT: 1. Az 1923 — 1924. évre vonat­kozó számadások, jelentések felosz­tási javaslat tárgyalása s a felmen­tések megadása. 2. A tiszalqki Gazdasági Bankkal elvben elhatározott beolvadás kérdé­sének lezárása, igy az egyesülésre vonatkozó szerződés elfogadása, meg­hatalmazása az Igazgatóságnak, hogy a Tiszalök"i Kölcsönös Segélyző Egy­let mint Hitelszövetkezet cégét, vala­mint az Igazgatóság tagjait a cég­jegyzékből töröltetni s nevében a céget a tiszalöki Gazdasági Bankra átruházni a törvényszéknél ké­relmezze. 3. Jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tag kiküldése. Igazgatóság, JEüYZET: A számadások az in­tézet helyiségében bármikor megte kinthetők. 672-1 az LEGSZEBB LEVÉLPAPÍR Uiságboltbanváiárolható. Géptisztító T bármily mennyiségben, legmagasabb árban vesz a „Nyirvidék" kiadóhivatala, heti fi°/o kamatozás'a duplaértékü fedezetre azonnal kihelyezem. Absolnt biztosítékra: Lenphv ry, Budapest, fcrisébet-körut 3t. szám. Telglon: Jóasef i34— 0 576-4 matyóhimzések és gyapjnfonalak leszállított áron csakis WEiS»B£RGERüÉL kaphatók, Budapest, Vfl. Károly Idráty-at 15. 113-1 vasútállomás közelében, tégla- és cserépgyártásira kiválóin alkalmas, salétrommentís »gyagtal8jja), telje­sen berendezett üzemképes állapot­ban, mely évi 2 1/a — 3 millió drb. tégla termelesre aikalmas, a/»ad részben a f. üzemi évre, esetleg hosszabb időre is bérbeadó. Értekezni: vitéz dr. Eró'ss János ügyvédnél, Nyíregyházán, Zrínyi Ilona utca 8 sz. 227-4 20 cm. széles alig használt a • SZÍJ (gépsxij) icsón eladó. Érdeklődni lehet Nyíregyháza vá ros üzemi hivatalában, ahol a szíj megtekinthető. (Telefon 156.) 634-3 mmé&ÁMjpAmáM, NBSBS jt&mm métermázsa szava tolt arankamantes íucernamaoot ! keresünk megvételre. — Mintázott | ajánlatot kér: Mandy Uradalom. I Njirbfttor. 648 3 KAUCSUK-TALPVéDÓ KAUCSUK-SAROK* Borseprüt legmagasabb napi áron vásárolok, préseléshez zsákot kölcsön adok : Fiihrer Miksa és Fia cég megbízottja: Zuck«rmann SHíhály Holló-utca 26. »zám. 363-24 „Pixch" kerékpár kedvező heti és havi részletfizetésre kapható: lYIe^esr és IjnislíéESF © Nyíregyházán. Telefon: 3-4S>. Egyedelárusitás Szabolcs-, Szatmár- és Beregmegyék területén. 650-? 1 i Milyen kp 3 ji iírá Ml 1. Finoman őrlött, hogv a főzésnél a meleg víz minél jobban feloldhassa a szemecskékben levő izesiíőt és feloldhassa a tápanyagokat. 2. Sötét csokoládé-barna, mert csak igy adhat szép szint a kávénak. 3. Kellemes és természetes illatú. 4. Kiadós, vagyis minél kevesebbet kelljen be­lőle felhasználni. Figyelje meg, hogy ilyen-e az UHU kávé? 646-4 Nagyméretű „Boni" mészhomoktéglát bármily mennyiségben a leg­olcsóbb napi árban ajánl a fióni Gyártelep és Mezőgazdasági r.t. Nyírbátor. 2(4 mmmrn Nyomatott Jóba Elek luptulajdonos könyvnyomdájában Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom