Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 27-50. szám)

1924-02-22 / 44. szám

szám ára 1000 K, SyiregyMaa, 1Ö24, febraár 22. 2 Péntek XLT. évfolyam. * 44 tE&ra Előfizetési árak helyben ós vidéken: Egy hóra 15000 K. Negyedévre 45000 K. Köztisztviselőknek és tanítóknak 20•/• engedmény. Alapította JÓBA ELEK Főszerkesztő : Dr. S. SZABÓ LÁSZLÓ­Felelős szerkesztő : VERTSE K. ANDOR. Szerkesztőség és kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT 9. SZÁM. Telefon szám 139. Postacheque 29556. Kéziratokat nem adunk vissza. Az igazságügyminiszter lemondott. Nagy Emil levélben indokolta meg lemondását. — A kormányzó az igaz­ságügy miniszter lemondását elfogadta. — Az ellenzék még: több minisz­teri tárca körül vár személyi változást. Budapest, február 21. (M. T. I.) Nagy Emil igazságiigyminiszter tegnap -késő este bejelentette lemondását a minisz­terelnöknek, aki erről ma reggel fél 10 órakor jelentést tett a kormányzónak. A kor­mányzó az igazságügyminiszter lemondását elfogadta. Nagy Emil lemondását egy levélben in­dokolta meg a miniszterelnök előtt. A levél­ben a következők foglaltattak. Kegyelmes Uram ! Végleg ugy határoz­tam, hogy az igazságügyi tárcát semmi szin alatt sem tartom meg tovább, mivel ugy lá­tom, hogy egyéni felfogásommal mindunta­. lan az utadban vagyok. Ami lényegest kí­vántam valaha tőled, soha sem méltóztattál meghallgatni. Könyörögtem, hogy bocsásd el a pénzügyminiszter urat. Legújabban <s az ismeretes pénzügyi törvényjavaslat ne­gyedik szakaszára vonatkozólag benyújtot­tam észrevételeimet s ezúttal is az történt, hogy komolyan sem vetted indítványomat. Most utólag be méltóztalfad látni, hogy a szakaszon változtatni kell. Ugy lá- [ tom tehát, hogy én mindenben kereszte- [ zem a te utaidat, sőt lehet, hogy állok s gyengitem a te abszolút erejű felfogá- , sódnak hatékonyságát, ami végzetes idő- S ben arra ösztönöz, hogy egy szót se szól- ] jak. Ami a reszortomba tartozó dolgokat illeti, ott is azt látom, hogy bár rég kö- ) vetettem, hogy a Házszabályreviziót csinál juk meg s mert ezt elmulasztottuk ki tud­ja mennyi idő fog még elmúlni, hogy a büntetőtörvény reformja sorra kerül­tiph A7 plrrmlt iítnk 37 inrlptnnítási tör- ' vényjavaslat és a földreformnovella vitá­jára fecsérelődtek el. Miniszteri állásomtól megszabadulva mint egyszerű pártember talán még szolgá­latot tehetek az országnak. Őszinte tisztelettel, igaz hived : Nagy Emil. (Magyar Hirlap.) A lemondott igazság­ügyminiszter már korán reggel megjelent az igazságügyminiszteriumban s frissen, jókedv vei felelt egy újságíró kérdéseire. Ami kérdé­seit illeti — mondotta az igazságügyminisz ter — hogy mit fogok tenni, kegyeskedjék tu­domásul venni, hogy husz év óta, amióta politikával foglalkozom, soha sem mondbt­tam egy dolgot kétfélekép. Ha valaki csak felszínesen ismerte felfogásomat, majd meg­ismerheti most kimerítően. Hogy a kényszerkölcsönneí kapcsolat­ban beadott javaslatomnak mi lesz a sorsa, annyit mondhatok, hogy a pártkonferencia előtt ismertetni fogom s híveket fogok annak szerezni. Az ellenzék rendkívül harcias hangu­latban van s követeli, hogy a kormány vonja le a konzekvenciákat. A' pénzügy és igazságügyminiszter lemondásának még ujabb fázisai jönnek,, kormányválságról azonban még egyelőre nem lehet szó. — Egy-két miniszteri tárcában lesz még személyi változás, azonban ez is cs,ak az idők folyamán fog kialakulni. A miniszterelnök ma délelőtt a kor­mányzó előtti kihallgatása után a par­lamentbe sietett s oll Szcitovszky Bélá­val és Pesthy Pállal tárgyalt az igazság­1*1 rfrn tn7»/»0 K n+A I lnriÁ«r> >1 Í\ m r r> Nem járul hozzá a felfüggesztéshez. Horváth Zoltán zaklatás esetét látja fennforogni s ezért csatlakozik Hebelt fel fogásához. Zsitvay Tibor előadó reflektálva a felszólalásokra, kijelenti, hogy mint elő­adó pártpolitikán felül állva ismertette az ügyet. Indokolatlannak tartja azt a vád:.!,, hogy a sajtó egyik-másik része különleges elbánásban részesül. — Aki gyűlöletet hirdet, az nem gyógyítani akarja ezt a beteg testet, hanem az agonizálást akar­ja felidézni. Az sem igaz, hogy itt politi­kai üldözésekről lenne sző. Igazolja ezt az a körülmény, hogy Propper a szóban le­vő cikket két évvel ezelőtt irta s a nemzet, gyűlés előtt is mái- egy éve fekszik a meri­telmi jogának felfüggesztésére irányuló előterjesztés. Ebből pedig nem lehet a zak­latás esetét megállapítani. A mentelmi bi­zottság feladata nem az, hogy prejudikál­jon a birói ítéleteknek, mert akkor ugy lenne, hogy akit nem adnak ki, azt nem ítélik el, akit pedig kiadnak, azt elitélik. Az osztálygyülölet benne van a cikkben, mert a cikkben ez van: (olvassa) a mun­kásosztály csak gyűlölettel gondolhat a mágnásosztályra. A Ház Propper men­telmi jogát felfüggeszti. Hasonlókép felfüggesztik Drózdy men­telmi jogát is. Hebelt Ede mentelmi jogának megsér­tését jelentette be. A hegyaljai ág. h. ev. egyházmegye törvényszéke ugyanis anélkül hogy előzőleg kikérte volna a nemzetgyűlés­től, megidézte őt a törvényszék ülése elé s amelyen távollétében ellene marasztaló íté­letet is hozott. A mentelmi bizottság ugy látja, hogy ezáltal Hebelt Edét nem érte mentelmi jog­sérelem. Farkas Tibor nem osztja a mentelmi bi­zottság nézetét. Az ülés lapzártakor tart. Prcpper, Drrzdy ás Hebelt mentelmi A nemzetgyűlés mai ülését egynegyed 12 órakor nyitotta meg Szcitovszky Béla elnök. Elnöki jelentés és a bizottsági elő­adók bejelentéseinek meghallgatása után áttér a Ház több rendben mentelmi ügy­nek letárgyalására. Propper mentelmi ügyében Farkas Tibor felemlíti, hogy. Propper a Népf szava kérdéses cikkét akkor irta, amikor még nem volt képviselő, igy nem látja a zaklatás esetét fennforogni s mentelmi jogának felfüggesztéséhez hozzájárul. ügyét tárgyalta a H*z a mai ülésen. Rakovszky István ezzel szemben azt vitatja, hogy nem az a kérdjés vájjon kép. viselő volt-e Propper akkor, mikor az inkriminált cikket irta, vagy, sem, hanem az a lényeges, forog-e fenn bűncselek­mény. |(.i Hebelt csatlakozik Rakovszky, István felfogásához s azt állítja, hogy hamis vád alapján kérik a Propper mentelmi jogának felfüggesztését. (Nagy zaj és ellentmondás a jobb oldalon.) Szerinte Propper cikké­ben nem követett el osztály elleni izgatábf. Tőzsde. Budapest, 1924. február 21. Zürichi zárm : Berlin 129, holland 215 és háromnegyed, Newyork 578, London 2490 Páris 2405, Milánó 2480, Prága 1677 és fél, Budapest 150, Belgrád 730, Bukarest 332 és és fél, Bécs 81 és egynegyed, Szófia 445. Devizák: Angol font 140.9—150.9, — léva 252^268, francia frank 1375—1485, lei 188-^200, szokol 946—1016, holland forint 12185—13065, belga frank 1130—1230. Terményzárlat: 76-os buza 235—240, 79-es buza 240—247 és fél, rozs 192 és fél— 197 és fél, takarmányárpa 200—220, sörárpa 220—230, zab 220—23 és fél, tengeri 195 —200, korpa 137 és fél—141 és fél. Értéktőzsde: Angol—Magyar 156, Ha­zai Bank 400, Magyar Hitel 900, Leszámítoló 142, Osztrák hitel 290, Lloydbank 28, Keresk. bank 2000, Am. Bank 35, Pesti hazai első 6200, Borsod—Miskolci 330, Drasche 500, Magyar Ált. Kőszénbánya 4.2, Salgó 925, Ganz—Danubius 5.8, Ganz—Villamos 2750 Magyar acél 425, Rima 200, Ófa 825, Déli 125, Államvasút 690, Cukoripar 4950. Geor­gia 770, Mezőhegy. 435, Izzó 860, Spódium 385, Gummi 475, őstermelő 415. Az apagyilkos Szirmai-testvérek bűnügyében kihirdették az Ítéletet. Szirmai Béla 12 évi fep-vhizst. Szirmai András fi ívl fravh&yat lünnít A' nyíregyházi kir. törvényszék Papp­tanácsa ma délután egynegyed 3 órakor hirdette ki a pátrohai gyilkosság ügyében kimondott ítéletet. A kir. törvényszék bű­nösnek mondotta ki Szirmai Béla és Szir­mai András vádlottakat apagyilkosság bűn* tettében és ezért Szirmai Bélát 12 évi •fflCTvh á 7rn r-ni 01 Anrlr-ócf fi <Wí fomrl-i ói­ra ítélte. A kir. törvényszék Özv. Szirmai Józsefnét, a meggyilkolt özvegyét, továb­bá Szirmai Jánost és Szirmai Sándort a i vád és következményei alól felmentette. Az ítélet ellen az elitélt vádlottak és vé­dőik valamint a kir. ügyész felebbezést jelentettek be.

Next

/
Oldalképek
Tartalom