Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 27-50. szám)

1924-02-20 / 42. szám

* mnumm - sasMraraa JVftimim . MM WM MM ífebtuár 20. NB»»3»asKt.<WE3MS Kfmfemsmarfiitimift. HIR E K. KIS NAPTAE: Február 20. Szerda. Rk. Eleutér. G. kath. Leó pk. Prot. Álmos. Izr. Sus Pur Kat. Városi Szinház-Mozgó: »Jairus leányai — Bibliai dráma, műkedvelő előadás (8 órakor.) Apolló-Mozgó: Egy dollár. Jókai novel­lája után (7 és 9 órakor.) Városi gőzfürdő: zárva. Nyelve jégpályája nyitva. Vármegyei Jósa-Muzeum : zárva. A gyógyszertárak közül a Lányi-Gouda és Farkas-félék tartanak éjjeli szolgálatot. Báli naptár: Február 23. Vitézi Szék bálja a Koronában. Csizmadia bál a Gazda-Ott­honban. — Február 24. A nyíregyházi Szabó- és Rokonszakmabeli Iparosok saakosatályának táncmulatsága. EP1LOG. Most már mehet! A kínból is elég volt A harcot nem bi rom Vértezetlenül; valami csúf rontás vetett rám szemet. Most már mehet. A pari omlik, a csoi/iak is merül, ki birja még itt bátran, emberül ? Szűköt az eb és borzad a hajós s e szörnyű vészben a lélek is remeg... Most már mehet. Most már mehet! Egy bátor mozdulat, egy gondold cs^k, s a mes^ziségbe szállhat a büszke lélek az ócska porhüvelyből, mihez nem szegzi más, csak az utálat, — és szállhat messzi a béklö azúrban szabadon, bátran jnint a szelek... Most már méhet! Jávorka István. — Eljegyzés. Kopcsó János a nyír­egyházi ev. egyházközség hitoktató lelké­sze eljegyezte Bánszky Ica urleányt. — Házasság. Bleyer Margit és Laufer Miklós házasságot kötöttek Debrecen­ben. Minden külön értesítés helyett. — Orvosi hír. Dr. Reich József egyet, orvostudor v. budapesti Charite Polikli­nikai fogorvos,, a néhai dr. Laul'er Miksa fogorvosi rendelő vezetését mai napon át­vette. — Kitüntetett uradalmi kertész. Molnár János anarcsi lakost,, a Czóbel család uradalmi kertészét szép kitüntetés érte. Az öreg 84 éves,, becsületes munkást aki 18 éves korától szolgálja gazdáját,, a földmivelésügyi miniszter dicsérő okle­véllel és 50000 korona pénz jutalommai tüntette ki. Az oklevél átadása a lavasz folyamán nagyobb ünnepség keretében fog megtörténni. — Halálozás. — Flegmáim Bertalan földbirtokos ma reggel 8 órakor 64 éves korában hirtelen elhunyt. A kiváló mű­veltségű, művészetek és tudományok iránt mindig melegen érdeklődő férfiút ugyszói ván erejének teljében ragadta el a halál. Ki gondolta volna,, hogy a makkegészsé­günek látszó, pirospozsgás, friss moz­gású Flegmann Bertalan ilyen váratlanul eltávozik közülünk? Az elhunyt tagja volt Szabolcsvármegye törvényhatósági bi­zottságának és a városi képviselőtestület­nek is. Kiterjedt rokonság gyászolja. — Temetése holnap délután báromnegyed 4 órakor lesz a Károlyi téri gyászházból. — Köszönet. — Mindazoknak,, kik a szombaton oly fényes sikerrel megtartott Postás-bált megjelenésükkel,, jegymeg­váltásaikkal és felül fizetésükkel támogat­ták, ez utón mond köszönetet a Rendező­ség. — Kövér La/os kegyelmet kapott. — A háromszoros gyilkos makói tanitó fel­akaszlási hirét költötték nemrégiben Kö­vér Lajos makói tanitó, mint ismeretes, első és második feleségét, majd annak édesapját arzénnal megmérgezte. — A tö­meggyilkos tanítót,, aki a legnagyobb ci­nikussággal vallotta be szörnyű bűnét,, a a szegedi törvényszék annak idején élet­fogytiglani börtönre ítélte. Az ügy feleb­bezés folytán a kir. Tábla elé került,, a mely halálbüntetést szabott ki. A lvuria helybenhagyta a kötéláltali halált és azon nal átalakult kegyelmi tanáccsá. Kövér Lajos kegyelmi kérvénye az igazságügye miniszter utján a kormányzó elé került, aki legfelsőbb elhatározással még a inult hó január 28-án megkegyelmezett a tö­meggyilkos tanítónak és a halálbüntetést életfogytiglani "fegyházra változtatja át. A kegyelmet tegnap délelőtt 11 órakor hir­dette ki a >Wild tanács az elővezetett Kö­vér Lajosnak. Kövér megtört,, apatikusan egykedvűnek mutatkozott a kegyelem ki­hirdetésénél. Csak annyit tudott mon­dani: »köszönöm« s mint egy báb ro­gyott le a vádlottak padjára. Aranyáruk, gyöngyház, kődío, csont és gyöngyházgomb sib. dís 2anyagok behozatala. A Külíorgalmi Irodától* a következő levelet kapta a kamara : »A Tárcaközi Bizottság m. hó 31-én taitott ülé­sén elhatározta, hogy félévenként és cégek­ként 2 kg. aranyárura ad behozatali enge­délyt, az ezüst kontingensnek 5 kg.-tról 3 kg.­ra való egyidejű redukálása mellett. Ugyan­ekkor elhatározta a Bizottság azt, hogy az 517—22 tarifafeltétele alá tartozó aranyo­zott és ezüstözött nemtelen fémáruk (bijou­terie; behozatalát cégenként és félévenként 10 kg. súlyban engedélyezi. Kődió, csont­és gyöngy házgomb behozatala tárgyában a Bizottság belföldi vásárlás igazolásához kö­tötte a behozatali engedély megadását, még pedig oly módon, hogy kődió és csontgom­boknál belföldön vásárolt 1 kg. után 1 és fél kg-ra, gyöngyházgomboknál pedig 1 kg. után 5 kg.-ra ad behozatali engedélyt. A belföldi vásárlás igazolásául a mellékelt jegy zékberr felsorolt hazai gyárak által kiállított és bélyeggel ellátott számlát kell a suly közlésével bemutatni. Azonban a bemutatott számla is kifejezetten kődió, csont,, illetőleg gyöngyházjglomb megrende­lésére vonatkozzék. A kérelmezők áital be­mutatott igazoló számlák valódiságáért a kiái litó gyárak erkölcsileg és anyagilag felelő­sek. Szaru, gatlaiit, bakkalit és egyéb pót­anyagból készült gombokra a Bizottságnem fog behozatali engedélyt adni, miután az ezen cikkekben mutatkozó szükségletet a belföldi ipar fedezni nem képes. A levél­hez a következő két jegyzék volt csatolva : I. Kődió és csontgombgyáraink a követke­zők : Gombmüvek R. T. Vácz. Közp. iroda.­VII., Rottenbiller-u. 1. III. 8. Lerakat: Hi­tesi Jenőnél, VI., Szerecsen-ueca 1. »Cornus« gomb- és diszmügyár VII., Gizella­tér 59. Városi Iroda : VII., Wesselényi-u. 35. Gomb- és Fésügyár, Budapest, VII., Francia­ut 45. Steinberger M. és Ernő Budapest, IX., Ranolder-u. 30. »Butonia« Gomb és Vegyiter­mék gyára Budapest, III., Zsigmond-tér 10. II. Ezidőszerinti gyöngyházgombgyáraink az alantiak : >:Perla« Gyöngyházgombgyár : VII. Ilka-u. 22. »Iris« Gyöngyházgombgyár : III., Föld-utca. »Schnel'er« Gombgvár. Tin­nert Róbert, Kőfaragó-utca 7/9. A Pesti Tőzsde uj száma nagy ér­tékű cikket közöl a részvényeknek dollár­értékben való csökkenéséről, a Magyas­korona árfolyamáról, a Salgó és Kőszén helyzetéről, az OFA elő töréséről, a Gumi a Telefon, Olaj. Vaggon,. Magyar acél, Kűhnc stb. tőzsdei pozíciójáról,, az ösz­szes küszöbön álló tranzakciókról., a bel és külföldi gazdasági élet minden esemé­nyéről. Szokásos gazdag autó és hírrovat egészíti ki a lapot. Mindennemű sorsjegy és értékpapirügyben szívesen ad felvilá­gosítást a szerkesztőség,, mutatványszá­mot küld a kiadóhivatal. Előfizetési árak egész évre 50000 K„ félévre 25000 K, ne­gyedévre 15000 K„ egyes szám ára helyben és vidéken 1000 K. Szerkesztőség és kiadó­hivatal Budapest VI., Izabella-iuca — Kik akarnak kertészek lenni? A földmivelésügyi miniszter megküldötte a nagytétényi állami zöldségtermelő telepen alkalmazandó kertmunkás tanulók felvé­teléről szóló pályázatot. A tanfolyam két évig tart s célja az okszerű zöldségvirág és magtermesztésnek gyakoriati módon va.­ló kioktatása, illetve oly, szakmunkások kiképzése, akik későbben önálló zöldség virág és magtermesztők vagy, kertészeti üzemekbn munkavezetők lehetnek. Pályáz­hatnak négy elemit végzett ép, erős testal­katú, 16 évnél idősebb, de 30 évnél fiata­labb egyének. A tanfolyam március 15-én kezdődik. A tanulók lakást és napibért nak„ melyből a telepen kapott éielmeze­költségeit tartoznak megtéríteni. A kér­vényeket március l-ig kell a földmivelés­ügyi minisztériumhoz beküldeni s csa­tolni kell hozzá erkölcsi bizonyítványt és kiskorúaknál szülői beleegyező nyilatko­zatot. Ugyancsak lehet pályázni a gödöl­lői zöldségtelepre,, de ide csak négy kö­zépiskolát végzett 13—18 év közötti egyé­neket vesznek lel, akiket három év múl­va kertészsegédképesiíő vizsgára bocsáj­lanak. — A Bencs—Berindán hangverse. nyéJfi jegymegváltás cim én felülfizettek-. Mikecz István 100000 K, dr. Kállay. Mik­lós 25000 K„ N. N. 3000, Tóth P. 3000 N. N. 3000, Szobor Pál 6000, Nemes Sán­dor 40000, Nagy Lajos 3000, Jakab József 3000. N. N 2000,, dr. Klinczkó L 1000, N. N. 3000,' Malics J.-né 3000, Bihon j. 3000, dr. Márföldi J. 3000, dr. Fuhrmann L. 3000, dr. Simkó Gy. 3000, dr. Propper, D. 3000, Reök Istvánné 6000, N,. N. 8000 Hoffrnann L. 14000, Ghél N, 3000 V ra­becz Andor 20000, N. N. 3000, Bertalan Kálmán 10000, Mester N. 3000, N. N. 2000 Iiandél 1. 2500, dr. Demjén J. 10000, Ko­vács Gy. 2000, dr: Ruhmann K. 10000 Kovách Elek 20000, Hartstein Sándor 20000, Kubassy, Gy. 5000, Zenekedvelők (Garay Gy.) 198000, N. N. 20000, Wallra­benstein N,-né 10000, Kozák István 100000 koronát. — A Dic Dame, a Record, az EUte, a Lyon és az összes tavaszí divatlapok megérkeztek az Ujságboltbaa. — A Lyon Album, a legnépszerűbb szezondivatlap megérkezelt az Újság­boltba. , 1 BUlQAPISA" áli és estélyi divatcipő­wjdonságok Brokát, antilop, lakk stb. minőségben állandóan nag^ választékban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom