Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 27-50. szám)

1924-02-20 / 42. szám

1»24. február 20. JŰJBSTWÉK rácsonykor minden vallásos ember felkeresi a maga templomát. Az esteli és hajnali harangozás pedig ugy vette kezdetét, hogy a város régi lakosai nagyban foglalkoztak fonással és szövéssel. Hogy a munkájuk eredményesebb legyen, már csak azért is, mert az anyák télen a vá­rosban taníttatták gyermekeiket, a felföld­ről hozattak napszámos asszonyokat, akiknek napi fizetése, élelmezésükön kívül, 10 kraj­cárt tett ki. A tanyai háztartást vezető nagy­anya, vagy felnőtt lány azonban vetélkedett a szomszédaival és azt akarta, hogy tavaszra neki legyen, a legtöbb vászna. Éppen ezért mind korábban költötte fel a fonóasszonyo­kat és megesett, hogy valamelyik áimatlan kakas szavára már éjfélkor kizavarta azokat, ugy, hogy 12 óránál többet nem igen tud­tak aludni. Azt azonban mondanom sem kell, hogy a házvezetőnő gondoskodott magáról és nappal szundikált pár órát a többiek tudtán kívül. Ennek a versengésnek a megszüntetése és a fonóasszonyok más évben való visszaté­résének biztosítása végett határozta el az ak­kori vezetőség, hogy minden este 9 órakor harangoztat lefekvőt és hajnali három óra­kor pedig felkelőt. Ma már persze lekicsinyel jük ennek a jelentőségét, amikor minden ház. nál van óra, de akkor még a kakasok voltak az időmérők és azt iartották meg gazdasszo­nyaink a baromfi udvaron, amelyik legko­rábban kukorékolt. Később a fonó asszo­nyok a városban való tartózkodást is kikö­tötték, hogy a harangozást hallhassák, ami hatással volt művelődésükre is. L. Kovács András. Gyűjteményem egyptomi szobrai. Irta : Dr. SAÁRY SÁNDOR. II. Az egyiptomiak vallása természetimádás volt s mindég helyi jellegű sok istenség volt (politeizmus.) Főistenüket Memphisben Páli­nak, Heliopolisban Ranak, Thébében Am­monnak nevezték. Szaiszban Net, a katarak­nál Knum, Szépa városában Annubisz, Bu~ basztiszban Basztnak nevezték. A hatalom jelvénye mindnél a pásztor bot, vagy a lánd­zsa, jobbjában az étet kulcsa, rajtuk az övük­ből lelógó oroszlán farok az erőt jelöli. Meg­különbözteti őket a fej és a fejdísz. Vallásuk az ország természeti erőinek megszemélyesí­tésével kezdődött az elemek és erők istensé­gekké váltak. Igy lett a Niiusból Ozins, a termő földből Izis, a szárazságból Szet és a Nílus áradásából Heru. Főisten a Nap, — Ra, ahol este ieáldozott ott az enyészet orszá­ga volt. Vallásukban rejtelmes fönség nyilat­kozik meg. A régi egyiptomiak vallása azt tar totta, hogy az isten olyan alakot ölthet, ami­lyen neki tetszik. Így kerültek az állati test­részek emberi alakra. Igy ábrázolták : Tehuti (tot) istent ibis fejjel, Hérut karvaly fejjel, Annubiszt sakály fejjel, Szebek istent kroko­dilus fejjel, Hátort tehén fejjel. A nép a fá­raókban az istenek egyenes utódait tisz­telte s haláiuk után istenségek gyanánt imád­ták. Sajátszerű vonása az egyiptomi vallás­nak az állatok kultusza. A bikában olyan természeti erőt találtak, amit isten eredetű­nek tartottak s mint szent állatot imádták. Théba papjai a krokodilust a.aay karikákkal díszítették, mész borral itatták s a szent tavakban ápolták. A kis szarkofág ­melyben Oziris szobrát helyeztem - egyik széles oldalán bemélvitve láthatók a követ­kező egyiptomi istenek, a megfelelő hierog­lif irásu feliratok mellett: Annubisz sakál fejjel, Izis tehén szarvakkal, * közben a nap­pal s azon heszszet trónussal, homlokán a szent ureus kígyóval, jobb kezében az élet kulcsát tartva. Oziris tiarávaí és tollakkal fe­jén, jobb kezében büntető ostor, baljában kormányzó botot tart. Hórus Héru — kar­valy fejjel. A szarkofág egyik keskeny olda­lán látható Szebek vagy Szeb krokodilfejü. tiarávaí s széken ül. A másik keskeny oldalon Hátor tehén fejjel, szarvai közt a nap tányér­jával. A szarkofág másik széles oldalán lát­ható : az istenek Ítélete Oziris csarnokában, ugy, amint az a halottak könyvében le van írva : A halottat - aki esdeklő kezekkel ábrázoltatik Mat az igazság istennője gyá­molítja és bátorítja Hátor istennővel. A nagy mérleg az élet mérlege — előtt Héiu és Annubis várakoznak. Az egyik serpenyőbe beié teszik a halott szivét, a másikba Mat istennő szobrát. A mérlegelést Theuti (tot) ibis fejű isten jegyzi és ellenőrzi, mellette vari a majom és Amán az elnyelő viziió. Az előtt a halál nemtői négyen s végre látható Oziris trónuson ülve. Az egyiptomi vallás legszebb mitosza az Izis és Ozirisrói szóló. Ezek testvérek és házastársak. Gyerrnekök Hóris, nővérük Nephthys és gaz fivérük Typhon (Set.) Izis és Oziris boldogan uralkodnak Egyiptom fe­lett, mely szintén boldog uralmok alatt, de Set gyűlöli fivérét s rábírja egy lakoma al­kalmával, hogy egy ládába lefeküdjék. A lá­dát Set 72 társával bezárjá s a Nílusba dob­ja, melyen a tengerbe úszik, majd a tenger a feniciai parton, Byblosznál száraz földre veti. Izis ezalatt gyász mezt öltve magára hangos panasz, siránkozás, gyászdallal jaj­gatva keresi Oziris holt testét s miután meg­találja, elviszi magával Egyiptomba. DJ Set megtalálja Oziris holttestét és feldarabol­ja. Izis összeszedi férjének tagjait s eltemette. Oziris azonban nem halt meg, hanem az al­világban uralkodott mint király s újra elfog­lalja Egyiptomban a királyi székét s Ítéletet mondott a földön meghalt embereknek az j alvilágban megérkező lelke felett. Izis a hold intennője, a házasságkötés istenasszonya, a szerelmesek tanácsadója, temetők királynéja s a piramisok védőasszonya. Szaiszban őrzött fátyolos szobrát halandó ember sohasem lep­lezte le. »ő az, ami holnap lesz : a jövő«. Appunyi Albert gróf, Krúdy Gyula irő cikke a város jubi­leumi könyvében. Nyíregyháza,, február 19. A Nyirvidék tudósítójától. Nyíregyháza jubileumi ünnepével kapcsolatban maradandó értékű alkotá­sokra készül. Ilyennek ígérkezik az a nagy szabású mii, amelynek Nyíregyháza az örökváltság századik évében lesz a címe és amely fel fogja tárni Nyíregyháza múltját és jelen állapotát. Ezt a rendkívül becses irodalmi müvet,, amely nélkülöz­hetetlen adatforrása,, kalauza lesz minden érdeklődő nyíregyházi" lakosnak,, Szohor Pál városi főjegyző szerkeszti és a legki­válóbb szakemberek látják el cikkekkel. Szohor Pál főjegyző Apponvi Albert gró­fot,, városunk díszpolgárát kérte fel ar­ra,, hogy a jubileumi műhöz előszót írjon, Krúdy Gyula íróhoz, városunk nagy irófiához pedig azzal a kérelemmel for­dult,. hogy a jubileumi monográfiában ir­ja meg nyíregyházi emlékeit. Apponvi Albert gróf meleghangú levélben készsé­gesen elvállalta az előszó megírását ás. megérkeztek Krúdy Gyula választadó s<L rai is,, amelyekben szülőföldje iránt érzett szeretet megindító hangján közli., hogy szives-örömest eleget tesz Nyíregyháza város kérelmének és megírja a Nyíregy­házára vonatkozó novellisztikus müvet. A könyv további részének munkabeosztá­sát most tárgyalja meg az erre kijelölt bi­zottság. —-- Drágul a gyufa. Mint értesülünk, a gyufa detail ára dobozonkint 300 ko­rona lesz. A drágulás oka részben a gyufa kincstári részesedésinek ujabb felemelése. Ugyanekkor megdrágul az ön­gvujtő is,, amennyiben a pénzügyminisz ter az öngyújtó után fizetendő kincstári részesedést szintén felemeli. Nagy meglepetések a vasárnapi hangversenven. Nyíregyháza, február 19. Saját tudó­sítónktól. Nagy meglepetésben lesz része azok­nak,, akik a vasárnap esti hangversenyen megjelennek. Ezt a hangversenyt a Nő­ipariskola rendezi a mindnyájunk lel­kes pártfogására érdemes iskola céljaira. Valóban jótékony cél ez, támogatni a kenyérkeresetet biztosító, a lelket neme­sítő,, munkára nevelő, leánynevelésünket a legeredményesebben szolgáló ipariskolák Városunk társadalma meg is fog tenni mindent ennek az iskolaügynek, a vasár­napi hangversenyének sikere érdekében. Már most látjuk,, milyen értékes erők sora koznak fel a Nőipar iskola vasárnap esti hangversenye érdekében. Az előkészüle­tek olyan műsorszámra is kiterjednek, aminőt még nem látott Nyíregyháza. Arról van szó,, hogy a város úrhölgyei közül számosan énekkarba szerveződtek és ki­tűnő muzsikalitásu urakkal vegyeskarba állva,, együtt készülnek a hangversenyre. Uriasszonyokból és urakból ált ez a szfenzációs vegyeskar,, amelyet mo$t ta­nít be nagy sikerrel Lukács Béla tanár. Ez az énekkar kitűnő ötlete a rendező­ségnek és a résztvevők példás odaadással tanulják a hangverseny darabot. Még nem hozott egyetlen műsoros est sem ilyen meglepetést,, mint amilyennel a nő­ipariskola fog eldicsekedhetni. Fokozni fogja a hangverseny iránti érdeklődést, hogy a nőipariskola érdekében olyan mű­kedvelő gárda mutatkozik be,, amelynek tagjairól eddig csak a beavatottak tudiák, hogy milyen értékes előadói kvalitásokat rejtenek. Ma mindenki erről a hangver­senyről beszél Nyíregyházán s a siker pá. páratlannak Ígérkezik. A műsort rövidesen közölni fogjuk. a CiPŐÁRWHÁZBAN NYinEGYHÁZA ZRÍNYI It.ONA-llTCZA 5. SZÁM Férfi pmmi sárcipők vastag erős talppal és dupla sarokkal, minden nagyság­ba n 72.000 K lakatos-műhelyem! Elvállalok minden lakatos szakmába vágó munkát, úgymint: vaskapuk, sirkeritések készítését, épületek vasalását, — Raktáron tartok takarektűzhelyeket és vasablakokat. A nagyérdemű közönség becses pártfo­gását kérem, tisztelettel: Palatfttz Elek lakatosmester, Nyíregyháza, Géza utca 18. sz. 659-2

Next

/
Oldalképek
Tartalom