Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 1-26. szám)

1924-01-23 / 19. szám

t XMMMOHi JNÍYÍKSnDÉK. 1924. január 13. A Dessewffy család történelme szorosan egybe­kapcsolódik Nyíregyháza város történelmével. Nyíregyháza város halottai az eimult évben. Nyíregyháza, január 22. A Nyirvidék tu­dósítójától. A város képviselőtestületének január ha­vi közgyűlésén a város polgármestere előter­jeszti évi jelentését .amelyben Nyíregyháza mult évi halottairól a következő szavakban emlékezett meg : Az elmúlt év folyamán különös bőséggel szedte sorainkból áldozatait a halál. Amikor mnden épkézláb magyar emberre kétszeres szükség volna, akkor a legfájdalmasabb az a névsor, akiket elragadott közülünk. Orszá­gos gyászt jelentett Rákosi Viktor és Papp­Vary Elemérné halála. A magyar irodalom és költészet két világító fáklyája dőlt ki ve­lük a küzdők táborából. A »korhadt fakeresz­tek« és a magyar Hiszekegy szerzője most már a magyar Panteonba léptek át, ahol ne­vüket kultusszal fogják megőrizni a késői utódok. A város társadalmának két történelmű nevű nagy halottja a január 5-én elhunyt gróf Dessewffy Dénes és egy hónap múlva február 5-én őt követő gróf Dessewffy Béla. A Dessewffy-család és Nyíregyháza. A Dessewffy-család történelme szorosan egybekapcsolódik Nyíregyháza város törté­nelmével. — A szatmári békekötést megelőző leg Nyíregyháza városa az ecsedi uradalom­hoz tartozott s mint ilyen Rákóczi Ferenc tu­lajdona volt. A békekötés után a kincstár le­foglalta, de a hat vármegyére szóló uradalom nak szerencsétlen területi megoszlása miatt egyöntetű gazdasági kezelés alá venni nem lehetett s igy a kincstár szabadulni akart ezen birtokától. Megvételre felajánlotta azt gróf Károlyi Sándornak, aki hosszas töpren­gés után el is határozta a birtok megvásár­lását. , Nyíregyháza város másik felerésze, mely még a XVI. század második felében szállott a Lónyay-család birtokába ,mint szaniszlói Bátori Katalin hozománya, báró Palocsay Klá ra és báró Dessewffy Sámuel házassága ré­vén a Dessewffy-család birtokába került s itt kapcsolódik össze a város történelme a Des­sewffy-család történetével. Báró Dessewffy Sámuel fenkölt lelkével megértette Nyíregyháza város lakosságának az önállóság és függetlenség felé való törek­vését s midőn a város vezetőségének sikerült a lakosság előtt kimutatni a földesúri jog alól való megváltás határtalan előnyeit, csak­felhasznáIásával az előadás kellemesen sí­mán és eredményesen folyt le. A' város nevében Szohor Pál főjegyző gondolafos megnyitót mondott. Szivreható szavak­ban mutatott rá a megszállott területeken elszenvedett sérelmekre, amelyeket a megszállóktól a magyarság kulturális éle­te szenved s rámutatott a tudományok,, művészetek terén szükséges fokozott mun ka nemzeti jelentőségére. Az Uránia elő­adásokat méltató szavak élénk vlszhangot keltettek. A megnyitó után Téger Béla lé­pett a felolvasó asztalhoz s a vetítővász­nán megjelenő érdekesebbnél-érdekesei^ képek szövegét olvasta fel. A közönség feszült figyelemmel hallgatta a tengerfe­nék titkairól szóló előadást, amelyet ked­den megismételtek. Az Uránia előadások bizonyára megszokottá, kedveltté lesznek Nyíregyházán s a hétfő és kedd délután öt óra a város érdeklődő közönségének kedvelt dátuma lesz. A rendezőség jövő héten Napóleon életét feldolgozó szenzá­ciós előadással várja a nagy császár mági­kus személyisége iránt érdeklődő közön­séget . hamar megérlelődött az örökváltság gondo­lata. A város lakossága esedező levelet irt gróf Károlyi Józsefhez és a Dessewffy-család ezen időszaki fejéhez, báró Dessewffy Sá­muelhez s kérik őket, hogy járuljanak hozzá az úrbéri megváltáshoz. Dessewffy Sámuel báró megérti a város szorgalmas lakosságá­nak eme óhaját és a kor íntőszavát és 1803 december 1-én Fintán létrejön a szerződés, amely Nyíregyháza város* és határának a Des sewffy-család tagjait megillető birtokrészet a város lakosságának örökidőkre megmásitha­tatlanul eladja, átruházza és átszármaztatja. A Dessewffy-család akkori feje ezzel a tényével nemcsak a város lakosságának óha­ját, de mint emiitettem, az akkor már elő­törőben lévő korszellemét is megértette és sikerült ezen tényével elévülhetetlen érde­meket szerezni a város történetében. Az örökváltság teljes befejezésének 100 éves évfordulóját nem érte meg a közbecsü­lésben álló két királytelki gróf. Elköltöztek közülünk. De emléküket megőrizzük kegye­lettel, amíg városunk Isten kegyelméből él és virágozni fog. Elhunyt polgárok. Március 17-én elragadja sorainkból a halál Martinyi Józsefet. Egész élete, tevé­kenysége itt folyt le a város falai között. Ta­nári keze alól nemzedékek kerültek ki és él­nek ma is városunkban. Képviselőtestüle­tünknek hosszú időn át munkás, a köz ügyei szivén viselő tevékeny tagja volt. Április 13-án dr. Prok Gyula költözil el az élők sorából. Vele ismét egyik oszlop; dőlt ki a közügyek önzetlen harcosainak, akii belső lelki szükségből szerették és munkál ták városunk ügyeit. Május 28-án Tomasovszki Mihály halá Iáért kellett gyászlobogót kitűzni. A gazd társadalom egyik legértékesebb tagja volt Páratlan és követésre méltó az a szeretet mellyel városán csüggött es munkaidejét ön zetlenül szentelte a köznek hosszú éveken át Október 12-én Egerből jön a gyászhír hogy Petrovics Gyula kanonok elhunyt. Nyir egyházát számtalan szoros érzelmi kapcsola' fiizi Petrovics Gyulához, aki nemcsak az egy házi, de a városi életben is tevékeny munkás ságot fejtett ki s ezzel emlékét megörökített: városunk évkönyveiben. Legyen az elköltözöttek emléke áldott. Tanuljunk szeretni példájukból. ^ Megkezdődtek az Uránia-előadások. Az előadást Szohor Pál főjegyző beszéde vezette be. — A tengerfenék titkai. — A lövő héten Napoleon életét mutatja be az Uránia színház. ügyelet alatt maradjanak A tegnapi túl­ságos zsúfolt házban olyan zsongás Volt, hogy a felolvasó szava nem érvényesül­hetett s a képek vetítésében is érezhetők voltak a kezdet nehézségei. A város ve­zetősége a tegnap konstatált akadályozó motívumok láttára szigorú figyelemmel idgja kisérni az iskoláknak az Uránia.elő­adások iránt mutatott magatartását,', inert elsőrangú kulturális érdeknek tartja,, hogy a komoly ifjúsággal,, ha kell áldozatho­zatallal is az értékes műsort megismer­tesse. Az ötórai előadást nivós közönség nézte végig az előzők tanulságainak fel­Nyiregyháza,, január 22 A Nyirvidék tudósítójától . Hétfőn délután kezdle meg a város az Uránia előadásokat. Az ötórai előadást megelőzően 3 órai kezdettel a gyermekek' és az ifjúság számára tartották meg a ve­tített képes előadást,, amely azonban a színház fenyegető zsúfoltsága miatt csak nehezen indult meg és nem is volt ke­resztül vihető. A rendezőség a nyert ta- j pasztalatok után az előadásokra csak a felsőbb osztályok tanulóit s az érettebb vi- ' selkedésre,, tudományos érdeklődésre már. . alkalmas ifjúságot liivja meg„ illetve a : kisebbeket csak olyan számban,, hogy. fel | Aranykorona alapra emelik az adókat. Nagyarányú adóemelések, uj adó­nemek a láthatáron. Kállay pénzügyminiszter a nemzet­gyűlés egyik ülésén bejelentette,, hogy rö­vid időn belül kénytelen lesz az összes adókat jelentékeny arányban emelni. Az adóemelés iránti bejelentést, a politikai pártállás nélkül egyik oldalon sem fogad­ták szívesen,. mert ugyan ki szereti oda­adni az államnak keresményének nagy ré­szét. Eddig is annyira fokozták már az adókat,, hogy az ipar és kereskedelem ho­vatovább válságba kerül. Megszűnt az az állapot,, mely az 1920—21-es években volt, amikor a helyes kereskedelmi érzékkel bíró kereskedő, nagyiparos vagy. gyáros nem szorult a bankok hitelére, vagy a magánosok drága kosztpénzére,, mert. mindég volt annyi pénze, hogy hiányzó áruit idejében utánpótolhatta. Azóta nagyot változott a világ, a ke­reskedő, a gyáros, az iparos raktára egy­re fogy, pénze nincs elegendő, magánosok és a bankok hitelére szorul. Élihez járul­nak a nagy adók, melyek a pénzügymimsz íer bejelentése szerint a közel jövőben még csak fokozódni fognak. A pénzügyminiszter szerint azért van szükség a nagy adóemelésre és az uj adók kivetésére, mert a Népszövetség pénzügy? tanácsa igy képzeli és reméli államháztar. tásunk kiegyensúlyozását. Amint értesül­tünk a pénzügyminisztérium illetékes osz lályai már meg is kezdték az uj adózási rendszer kiépítésének munkálatait és amint gróf Bethlen István miniszterelnök londoni útjáról hazatér, már be Is nyújt­ja a nemzetgyűlés elé az erre vonatkozó tör v ény j ava slato l. Az uj adózási rendszernek óriási su­sulya az adózó polgárokra abban rejlik, hogy az aranykorona alapú adózást lép­tetik életbe és azoknál az adónemeknél melyeknél ez hamarosan keresztülvihető rövidesen megteszik a szüksé­ges intézkedéseket. — Az adóemelés­ről különben már a pénzügy ígazgfatőságokí is kaptak értesítést. HU IIIIH IIMHUMllll l» III Iliin HMM Ml Iliim WHHI fii' Észak csodás filmje! í!^ Észak csodás filmje! arv

Next

/
Oldalképek
Tartalom