Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 1-26. szám)

1924-01-06 / 5. szám

i ma r" mmmmmmmumsammmaatm JSfYÍRVIDÉK 1934. január 6 -IVUN ' HETi KRÓNIKA Az ó-évet a Nőegylet Mulatsága zárta Vele együtt a Leányegylet Műsoros teája. Kereskedők Gazdák Köre Az újévet leste, ­A termeit a közönség Benépesítette. Uj esztendőt köszönteni Siettünk mi másnap, Sok örömet, boldogságot Kívántunk egymásnak. 'Megjelöltük, az újévben Mi lesz a teendő, Hogy azután ki végzi el, Tudja a Teremtő. Méltóságos cimet kapott Városunknak atyja, Áldását az újesztendő Vígan osztogatja. Egyedül a tisztviselők Lesznek megint árvák, Részükre a Bé listákat Egymásután gyártják. Segély iránt a városhoz Kérvényt adtam máma. Egy jótékony bétyegecshét Ragasztottam rája. Remélem, hogy pártolólag Kezelik a kérvényt, — 5 kiutalnak részemre Egy üzemi részvényt. Nyíregyháza Torna Vívó Egyesület bálja, Ne felejtsük él, ma este Lesz a. Koronába. Szenzációs mérkőzések Lesznek ott ma este, Majd meglátjuk. milyen legény, wMit tud a~ a Nvetve! BONJA. e KIS NAPTAB Január 6. Vasárnap. Róm. kath. F. Vízkereszt. Görög- kath. G. Urjelenés. Prot. F. Há­--rom királyok. sí Színház: A három grácia (fél 4 akor.) Marinka táncosnő (este S óra or.) A három grácia (este 10 órakor.) olló-Mozgó: Harry Piel főszereplésé­vel : Ketten egy ellen. 6 felvonásos ka­landorfilm (4, 5, 7 és 9 órakor.) Hadai-Mozgó: Tűzzel, vassal. 5 felvoná­sos cowboy kaland, burleszk kisérő filmmel (3, 5, 7 és 9 órakor.) Városi gőzfürdő : nyitva (férfiaknak.) A Nytve korcsolyapályája : nyitva. Vármegyei JóSa Muzeum: zárva. A gyógyszertárak közül vasárnap délig a dr. Szopkó és Gergelyffy-félék, vasárnap déltől a Lányi-Gonda és a Haissinger­félék tartanak ügyeleti szolgálatot. Országos vásárok : Jan. 6. Kötegyán, Tö­rökszentmiklós, Jászalsószentgyörgy. Jan. 7. Balassagyarmat, Eger, Nádudvar, Tiszadob. Január 8. Gáva. Január 10. Edelény, Nagyléta. Január 11. Derecske. Január 12. Hódmezővásár hely. Január 13. Debrecen, Dévaványa, j«szladány, Jászdózsa. Január 14. Egyek, Dombrád, Ózd. Január 7. Hétjő. Róm. kath. Lucián vt. Gör. kath. Kcr sz. János. Prot. Rajmund. Izraelita . Sebat R. Kh. Apolló-Mozgó: Fenyő Emil filmdrámája: A fekete ördög (7 és 9 órakor.) Diadal-Mozgó: Páris grófnője (5, 7 és 9 órakor.) Városi gőzfürdő : nyitva (férfiaknak.) A Nyetve korcsolyapályája : nyitva. — küzdeni a budapesti buzaparitás elten. A városok és általában mindlen köz­intézmények és magánosok igyekeztek számításaikban a buzaparilást behozni. — E számitásnál egy miniszteri rendleletre támaszkolcllva a mindenkori budapesti tőzs­jdlei árat kötötték ki. A debreceni Gaz­dasági egyesület ezt igazságtalannak tart­ja és akciót indít abban az irányban, hogy. a terményjárandóságok helybeli paritás­ban legyenek fizetendők. A nyirmedgyesi gyilkosság tetteseit Binder, József vizsgálóbíró hallgatta lei. A tettesek beismerésben vannak s Kedélye­sen beszélték él rablóulra indulásukat, ka­landos álarcos látogatásaikat a nyíri kú­riákban. A vizsgálóbíró az iratokat átkiil­djötte a kir. ügyészségre, ahol Salzmann Ottó kir. ügyész készíti ,elő a vádjai a gyilkosság ügyében. A nyomor es hideg áldozatai Koz­ma Bálint 77 éves öreg ember Debre­cenben szükséglakásán az elmúlt, hideg éj­szakán megfagyott. Makón ugyancsak a csontig ható Kemény éjszakán megfagyott az utcán Sztraka András üveges, aki Kis­zomborból gyalogosan injduli haza Ma­kóra. Szlraka elkövette a nagy hidegben azt a veszedelmes dolgot, hogy egy korcs­mában erős pálinkát ivott és ittasan ment hazafelé a nagy hidegben. Befagyott a Tisza. A Bodrog folyó már másfél hét óta be van fagyva. A Ti­sza karácsonykor erősen zajioit, az újévi nagy hősülyedés aztán megailitotta a oír­kozó jégtáblákat s a Tiszái szép sima jég­tábla borítja, amelyen kocsi is áthaladmu. Nyilvános köszönet. — Gyulaházi Arthur ur 25000 K-t adományozott a Had­röa segélyalapja javára, amiért hálás kö­szönetet mond az elnökség. — A Jótékony Nőegylet elnöksége ezúton mond hálás köszönetet mindazoK­nak, akik a december hó 29-iki leaestéljj' sikereségéhez akár természetbeni adoma­„yaikkal, akár felülfizeiéseikkel,, vagy je­gyeik megváltásával hozzájáru.ni szívesek voltak. Olyan nagy a száma a jószívű, ada­kozóknak, hogy az egyes neveKnek a lei­sorolását kénytelenek vagyunk meilőzni. Az adakozók közzül is ki kell emelnünk és külön köszönetet kell mondanunk azok­nak, akik a terem fűtéséhez szükséges fát összeadni szívesek voltak és Harstein Sán­dor urnák, aki fogatát két teljes miapon ál rendelkezésünkre bocsátotta s végül azok­nak a hölgyeknek, akik a háziasszonyi teendőket laiták el az estélyen s lekötelező előzékenységükkel és fáradhatatlan tevé­kenységükkel az estély sikerét előmozdí­tották « — Tagjainkhoz!! Értesítjük tagjainkat hogy folyó hó 7—12-ig üzletrészeik ará­nyaban kedvezményes áron, cukor, álj rendelkezésükre. Miután azonban a ked­vezményes árucikkek csak is az üzlet­részkönyv és tagsági vásárlási könyv alap­fog kiosztásra kerülni, felkérjük tagjain­kai, hogy tagsági vásárlási könyveiket sa­ját érdekükben haladéktalanul kiváltani szíveskedjenek. Nyíregyházi »Hangya«, Fo­gyasztási és értékesítő Szövetkezet. -- A debreceni »Gazdász-háI«. — A magyar kir. debreceni Gazdasági 'Aka­démia hallgatói 1924. évi január hó 26-án rendezik zártkörű báljukat a híres debre­ceni >Gazdász-bált" Debrecenben az Arany Bika szálló termeiben. Amennyiben a Gazdiászbál a Tiszántúl legfényesebb én legelilebb báljainak egyike s igy a kör­nyék intelligenciájának találkozóhelye, a rendezőség élén cser neki és tarkeői Des­sewffy Györggyel és ippi, érkeseriü,, bél­mezei és rogozi Fráter Jenővel — mindleni elkövet, hogy a bál tradíciójához méltóan sikerüljön. A meghívókat a napokban kül­dik szét . Vármegyei JóSa-Muzeum : zárva. A gyógyszertárak közül a Lányi-Gonda és a Hassinger-félék tartanak ügyeleti szol­gálatot. TŰZVIRÁGOK­Hogy jájó sebek a múlt ködárnyai, S ha vissza szállnak emlék éjjelén. Zokog a szél, s az erdők fáj., Levelük lassan hullatják elém. Hogy égő sebek a távoli tüzek. Hogy rőt világuk behinti a tájat, A lángok mélyén fakadnak uj rügyek S a tűzvirágok letörik az ágat. Hogy ujuló setiek a hajnal S vatázsbibor alkonyat Bölcsői szines szent szerelmek, ,S az égő V&gyó daloknak ... Hogy fájó sebek a rnult köd árnyai, S ha holdsugaras titok éjjelén Az utam árva, — az erdők fái Leveliik lassan hullajtják elém ! szatmári Mester Géza. — Eljegyzés. Tóth Erzsike és Pócsik István jegyesek, Kisvárldla. Minden kü­lön értesítés helyett. 2x — Eljegyzés. Slibi Piroska és Pócsik Gyula jegyesek. Minden külön értesítés helyett. 3 X — Az orvosok bálja a legsikerültebb téli mulatságok egyike lesz. A jegyek iránt nagy a kereslet. Ferenczinél még le­het kapni egy pár jegyet, alci nem akar, el maradni a bálról, siessen jegyét megvál­tani. . ,[4 —• Érdekes hangverseny Nyiregyháí­zán. Meleg szeretettet karolja fel a város nagyközönsége a kéL vak művésznek, Nyír egyháza szülöttének, Bencs Gyulának és Berind'a Lászlónak január 10-én, a Koro­nában rendezendő zongora és hegedű hangversenye ügyét. A hangverseny je­gyeit a szemeviláguktól megfősztottan is csodálatos technikájú és gazd f tg lélekvi­lágu muzsikusok iránt való részvéttel és megbecsüléssel a Leányegylet tagjai áru­sítják el. Természetesen mindenki vesz ezekből a jegyekből, hogy lerójja ember­baráti kötelességét, de egyúttal,, hogy ré­sze legyen abban a páratlan zenei estben amelynek két vak művész a cselekvője. A hangverseny műsorát legközelebb hozzuk. A Kisvasutak szabadjegyei. A Nyir­egyházavidéki Kisvasutak Üzletvezetősége az 1923. évre kiadlott szabadjegyek érvé­nyességét 1924. év január hó 31-ig meg­hosszabbitotta. — A íJairus leánya« c. szenzációs bib­liai dráma előadására minden készen áll. Felhívjuk olvasóink l'igyelméi a vasárnap reggel megjelenő plakátokra, melyeken oz összes szereplők fel lesznek tüntetve. Elfelejtették Nyíregyházán, hogy téli fagy idején be kell hinteni az utc^i utakat. Mindenki panaszkodik a sikos járda ellen, de mire hazaér elfelejtette a keményen fagyott úton elmormogott ke­mény szavakat, amelyeket,, ha az illető háziúr hallaná, nemcsak a háza elé,, dje a feje tetejére is hamut hintene. Szabolcs vármegye kiváló irószü­lötte, Krúdy Gyula mai számunk tárcá­jában megírja a Nyirvidék olvasói számá­ra, hogy miért irta meg Rózsa Sándor életrajzát. Ez az életrajz ugyanis most je­lent meg s óriási érdeklődéssel forgatják mindenhol, A könyvet a Béta irodalmi R. T. (Budapest, VIII. Erzsébet körút 43. szám) adta ki kél másik nagyon jelentős könyvvel, Révész Béla Ajdjy-monografiájá­vai és Wolfling: Az utolsó Habsburgok e. kötetével egyidiőben. — Báli divatlapok nagy választékban érkeztek az Ujságboltba.

Next

/
Oldalképek
Tartalom