Nyírvidék, 1923 (44. évfolyam, 273-295. szám)

1923-12-11 / 280. szám

JUlMUiEK 1923. december It jóvá teszi a varjú az okozott kárt. Előfor­dult sok esetben, hogy valamely uradalom­védte a varjutelepet a kisgazdák állandó panasza dacára is. Legcélszerűbbnek látszik a vetési var­jak tulszaporodását ugy korlátozni, hogy ki­szedni fészkeikből a már kinőtt fiókákat és­táplálkozásra felhasználni. Mert mig a mér­gezett varjú elvész, sőt eltakarítása körül ínég gond, időveszteség, szóval költség is van, addig a fészekből kiszedett fiatal var­jak pecsenyéje nemzetgazdasági plusz r amely amint a gyakorlatban látjuk is, az il­letékesek minuszát kívánatosan ellensúlyoz­hatja. Miután a vetési varjú inkább növény és rovarevő (nem húsevő), azért husa ízletes. Tudunk már helyet ahol piacon is árul­ják a vetési varjakat, akárcsak a csirkét, ré­cét, vagy más élelmiszert. Miután a vetési varjú ügyön kivül m'á» madárnak is lehet ügyes-bajos dolga a gaz­dával, azért kérjük a gazdaközönséget, hogy pártatlan, alapos megfigyelésit közleményeik kel a Madártani Intézetet (Budapest, II. Deb­rői-ut 15.) támogatni szíveskedjenek. Az in­tézet aztán összegezve az adatokat, időnként publikálja folyóiratában. Most pedig, az aktuális varjú kérdéssel kapcsolatban kérjük a t. gazdaközönség vé­leményét ; lehet azt hosszú nóta nélkül, egy a fenti intézethez cimzett levelező lapon is jelezni, hogy az értesítő károsnak, közömbös; nek vagy hasznosnak tartja-e a vetési var­jut ? Szóljanak hozzá mentül többen hogy a kérdésről mentül tisztább képet alkothas­sunk. ' Nyíregyházi megfigyelőnk: Stoll Ernő ur (Szegényház-téri iskola) — kit szakcikkei­ből ismer már a Nyirvidék olvasóközönsé­ge — készséggel közvetíti azon adatokat is, amelyeket a nyírvidéki gazdák rövidség oká­ból szóbelileg közölnek vele. APRO HIRDETESEK Hirdetési dijak: 10 szóig 2000 K. minden további szó 200 K. — Hirdetések utáni érdeklődésre csak vá­laszbélyeg beküldése mellett válaszolhatunk. — „Cim a kiadóhivatalban" jelzésű hirdetésekre esak a hirdetésen feltüntetett szám bemondása «setén adhatunk felvilágosítást. A hirdetés dija a feladáskor fizetendő. Vidékről levélbélyegben is beküldhető a hirdetéa dija. Fgy 16 os vadászpuska tladó. Rendőrség 18. Két ágybetét eladó. Zöld­ségtér 14. Eladó egy central Bobin varrógégép Laktanya sor 16­5321-1 Egy pár 42- 8s erős turista eipö és 2 férfi kalap eladó, Kálvin téc 10. Eladó egy fekete férfi zsaket mellénnyel, egy frakk­öltöny Cim a kiadóban. Férfi téli kabát és téli nadrág eladó, Bozsik szabó­nál Bethlen- n- 9. Egy sötétkék férfiiöltöny, egy rövid bekecs és egy pár csizma eladó. Széchenyi út 34. Tanulólányt magas fizetéssel felveszek Friss Ella fénjképéiz. Lut­her-utca 3 5352-2 ASZRA MHV 17. 1/2. 12 HP szivógázlokomobil két szezonon dolgozott, 1070 m/m goljós MÁV cséplő garnitúra eladó komoly ve­vőkkel személyesen tárgya­lok. Amszel, Fényeslitke. Telefon 2. 5281-2 Egy jól főző szakácsné, vidékre is menne. Ér-ut:a 39. 5311-1 K ét fehér zománcozott komplet k onyhaberendezés eh dó Epbinder asztalosnál Virág-utca 19. 5322-1 Ház szőlővel eladó. Uj­szClő. 87. szám. 53Í0 2 Régi diófa ruhaszekré nyek, nagy vaskályha, szoba klosett eladó. Kallói utca 46. 5316-2 Eladó egy njonnan javi tolt 17 soros vetőgép Nagy József gépműhelye N«gy­kálló. 23i3-l Üres nagy szoba kü'ön­bejíratu évi bér lefizetése ellenében kiadó. Cim az Ujságboltban 2325-1 Eladó 900 as Hoflher egy éves cséplő elevátorral, 2 hengeres Ganz uj motorral, daráló függő köves 27 colos 15 mázsa búzaárért. Jakab Nyirpazony. 23261 Szerény igényű házveze­tőnő, ki a gyermeket sze reti felvétetik Körponti tej­csarnok Bercsényi-ut 5. Ugyanott egy tejkihordó fiu is felvétetik. 5324-1 Nevelőnő, perfect nyel • vekben zenében, ajánlkozik. Szives megkeresések az Uj­ságboltban. 2321*3 1—2 hölgy vagy úrnak bútorozott szoba teljes, el­látással kiadó. Cim az Uj­ságboltban 2322-1 A háztat tás minden ágá­ban jártas asszony, ki per­fektül főz ajánlkozik gazd­asszonynak vagy főzőnőnek vidékre tanyára. Bartáné, Bocskai-utca 52. 2324-1 Nagy pince, raktárnak vagy botospincének ki* adó« Az udvarban gépek berak­tározhatók. Ugyanott gépjavítást vállalok. Jámbor János Kótaji utca 54. sz. Telefon: 323. Teljesen jókarban levő, komplett lakatos és kovács szerszám december lló T5-én önkéntes nyil­vános árverésen eladatik. — Venni szándékozók fenti határnapig jelent­kezzenek id. Szántó István halász mesternél Tiszadadán. 5319 ; íufwzztit AzajsÁcteot/r x»\0 Oeposj KÖLCSÖN | ÖWÄABAJ I kincstárjegyet, korona­járadékot, aranyjáradékot vesz Nemes Sándor bank- és Táltófizlete, Széchenyl-ut 7. szám. Telefon: 2-80. Arany János-utca 20. számú uj ház azonnali beköltözésre — Nagy Imre irodája utján sürgősen eladó. 5202-10 Az ország legjobb minőségű hornyolt tetőcserepe az EGYESÜLT TÉGLA ÉS CEMENTGYÁR R. T. gyártmánya Budapest, V., Deák Ferenc u. 4. Gyors és pontos kiszolgálás! Fix árak ! 1 Ox Eladó: 3 szobából, 1 kovács, 1 kerék­gyártó műhelyből és mellék épüle­tekből álló 550 • -öl területen fekvő, Szentmihályi-ut JL » 12. szám alatti ** Az eladás feleit Nagy Imre irodája rendelkezik. 5204-10 TT" elkérem t. megrendelőimet, hogy a karácsonyra és újévre szánt ajándékképek felvételeit ne az utolsó héten, ha­nem már most, feggel 9 és dél­után 3 óra között eszközöltessék, mert különben nem lesz módom­ban azokat idejében leszállítani. Tisztelettel: Fl*ÍSS Ella fényképész 5253-3 Luther-utca 3. sz. kaucsuk í&lpvedő cjn k&ucruk ciipdrarok Pálma gnmmi féltalpak,, olcsóbb és jobb, mint a bőr­talp, kényelmes és ruganyos, nöi, férfi és gyermekcipőkhöz minden nagyságban kapható és felszerelhető a Hungária Cipőáruházban Nyíregyhá­zán, Zrínyi Ilona-utca 5. Telefon szám: 195. sz. Kosztpénz! Felhívom T. vidéki üzletfeleim fi­gyelmét arra, hogy Bank- és Tőzsde­bizományi irodám a mai naptól ka­matoztatás céljából valorizálva is el­fogad kisebb-nagyobb összegeket heti 4— 10 %-os kamatokra. Eljárás: Cégemtől kérjen posta takarékpénztári csekklapot, melyen az összeget megküldi Cégem Önnek a pénz beérkezésével egyidejűleg ugy a pénzről, valamint annak biztosítá­sára 200 °/o-os értékpapirfedezetről letétjegyet küld. A kosztba adott összeg 8 napra felmondható. Tőzsde megbízásokat, pénzt vidéki bankok­tól, tŐ2sdebizományosoktól is elfo­gadok. Válaszbélyeget feltétlen ké­László Dániel bank- és tőzsdebizományos Budapest, Szabadság-tér 2. sz. Telefon: 201 — 30, 23—64. Újból kapható a Dr. FLESCH-féle SKABOSAN-KENÖCS (azelőtt Skaboform) leghamarabb megszünteti a viszketegséget, Römört, ótvart, rühességet. Szagtalan, nappal is használható. TYÚKSZEMET bőrkeményedést, szemölcsöt leghamarabb eltávolít a Dr. Fleschféle CANNABIN. Kapható minden gyógyszertárban. • | Kállai: « Községi Temetkezési Intézet Luther-utca 3. szám. — Telefon szám: 297. ravatalozásokat, exhumálásokat, szállításokat tengelyen és vidéken a legolcsóbb és legpontosabb kiszolgálás mellett. — Polgári osztálytemetések 3 osztályban önköltségi áron. — Érc- és fakoporsók minden ki­vitelben, mü- és élővirág koszorúk. — Szállít I fakoporsókat viszonteladóknak nagy árengedménnyel, írásbeli megkeresések a Városi Üzemi Hivatalhoz intézen­dők. (Telefon 3—55—156.) iaa I I i i iCHfc Nyomatott lóba Klek laptabjdono« könyvnyomdájában, Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom