Nyírvidék, 1923 (44. évfolyam, 273-295. szám)

1923-12-01 / 273. szám

Eqyes szám ára 400 IC, 1923. december 1. * Szombat XLIV. évfolyam. 2?3 wÁm Előfizetési árak helyben és vidéken : £gy hóra 6000 K.. Negyedévre 18000 K. Köztisztviselőknek és tanítóknak 20% engedmény. Alapította JÓBA ELEK Főszerkesztő: Dr. S. SZASO LÁSZLÓ. Felelős szerkesztő : VERTSE K. ANDOR. ^ Szerkesztőség és kiadóhivatal: SZÉOHENYI-UT 9. SZÁM. Telefon szám 139. Postacheque 29658. Kéziratokat nam adunk vissza. A nemzetgyűlés ma is az Ulain üggyel foglalkozott Budapest, nov ember 30. MTL A nemzetgyűlés mai ülését három­negyed 11 órakor nyitotta meg Szcitovszki Béta elnök. Mikovényi Jenő, az 'állandó igazoló bizottság előadója beterjeszti a bizottság jelentését Bubinek István, Pet­rovácz György, Frühwirth Mátyás és Lendvai István nemzetgyűlési képvise­lők igazolása tárgyában. A három első képviselő megbízó* levelét a bizottság rendben találta s a Ház őket végleg iga­zolt képviselőknek jelentette ki, Lendvai ügyét pedig a biráló bizottság elé íeL­ték át . Ezután áttér a Ház Ulain ügyének folytatólagos tárgyalására. Első szónok Pallavicini György őrgróf. Nézete szerint felesleges dolog a mentelmi jog megsértéséről beszélni, mert az utóbbi időben oly sok izben történt mentelmi jogsérelem, hogy a nrentelmi jogot ma már nem is lehet élő jognak tekinteni. Ulain ügyét nem ákarja pártszem­pontok szerint bírálni. Egyedül a nem­zeti tekintélyt védi, melyet nem szabad lekicsinyelni. Ulain mentelmi jogát meg­sértették. Fogvatartására sem talál kellő alapot. Mert Münchenbe akart utazni, az még nem lehet ok a fogvatartásra. Szerző­désről sem lehet szS, melyet él|ene felhoz­nak, hiszen a szerződés csak akkor válik azzá, ha azt mindkét szerződ/ő fél aláirta. Inkább arra bivja fel a kormány figyel­mét, hogy ne engedjen teret a panamák­nak és nepotizmusnak, meri ezek nagyon is alkalmasak arra, hogy a rabságban élő véreink minden QdJdig hozzánk fűző szá­lait ezzel elszakítsák. • ; f Nánássy Andor személyes kéndjésbeii szólal fel s tiltakozik az ellen, hogy Szi­lágyi Lajos bizonyos bizalmatlansági tisz­tával kapcsolatban a nevét emiitett«. — t Nem tartja üdvösnek, hogy ilyen apró ; cseprő dolgokkal foglalkozzék a Ház s kü­[ lönben is ilyértelmü felszólalásra senkí­1 nek felhatalmazást nem ádott. Kaas Albert báró a mentelmi jog kérdésével foglalkozik. Preceidlensekre hi­vatkozni helytelen véleménye szerint mün­den egyes esetben külön kell a mentelmi jog sérelmének kérdésével foglalkozni. — „Szembeállítja az angol parlament képvi­selőit biztosító mentelmi Jogot a mienk­kel s megállapítja, ho«y áz 'ülésteremben a legteljesebb jogot biztosit az angol kép. viselő számára a mentelmi 'jog, azoilban nem terjed ki ez a jog a büntetőjog teré­re is. Ha bűncselekményt követ el az an­gol képviselő, érjék bár tetten,, vagy nem, letartóztathatják s a bíróság előzőleg nem kéri ki, hanem ellenkezőleg a parlament­tel a már befejezett tényeket tudomásulvé­tel végett közli. A' magyar nemzetgyűlés sem vindikálhat magának olyan jogkört, amely inkább a bírói igazságszolgáltatás jogkörébe tartozik. j Mint egyedül helytálló jogi álláspon­tot, a Bassay által kifejtett érveket fogad­ja el. Azt nézi Ulain. esetében, hogy siker esetén mi történhetett volna és nem a;t, hogy mi nem sikerült. Hogy Ulain fér­fias.e, vagy bátor,, ez a kérdés igazán nem tartozik az ügybe, a fontos az„ hogy a külpolitikába nem szabad könnyelműen beleavatkozni. , j | Tiltakozik az ellen is, hogy Bethlen balkáni színvonalra sülyesztette volna le az országot. Tiltakozik az ellen is, hogy a kormány munkája a szovjet felé sodor­ná az országot. Ami pedig a szélsőjobb vádjait és érveit illeti, nem más az„ mint olcsó, üres szellemeskedés. i állapították meg a kölcsönt. Előzőleg a magyar kormánynak bizonyos intézkedése­ket kell tenni. Ilyen a magyar nemzeti jegy­bank felállítása. A kölcsön a pénzügyi l i­zottság jelentése szerint két évre és hat hó­napra szólna, mert a bizottság ebben az idő­ben látja azt az időpontot, mint amely alat­Magyarország pénzügyi és gazdasági helyze te szanálható lenne. A kölcsön folyós,itá 1 1924. tavaszán fog megtörténni. A rendőrség hivatalos jelentése a bombamerényletekről. Budapest, november 30. Ma délelőtt a rendőrfőkapitányság a félhivatalos MOT. utján a következő je­1 lentést adta ki. ' 1£ A folyó hó 16-án a Reviczky-utcai frau. cia követség ellen s 1922. évi augusztus I 23-án a Koháry-utcai törvényszéki fogház ' épülete ellen megkísérelt bombamerény­i letek ügyében folyó hó 29-én előzetes le­tartóztatásba helyezettek Varga Ferenc, Chriaszti József, Márffy József,, Horváth Halas Lajos, Kiss Ferenc,. Varga Lajos és Nesz Károly. Nevezettek ma xléleiőtt a királyi ügyészségre kísérlettek át. Egy vitézt töröltek a rend tagjai sorából. Budapest, november 30. M. T. í. Az országos vitézi szék folyó hó 9-é'i tartott ülésében a vitézi jogok előzetes fel­függesztése mellett Kovács Lajos depreceni lakost a vitézi rend tagjai sorából törölte. Az ülés lapzártakor tart Elfogták Radoszta Józsefet. Nyíregyháza, november 30. A Nyirvidék tudósítójától. Tegnapi számunkban hírt adtunk róla, hogy Radoszta József Nyíregyháza területén tartózkodik. Az Ozory István rendőrtanácsos vezetésével megindult nyomozás, a hírhedt betörő szökése pillanatától kezdve folyamat­ban lévő szigorú intézkedések olyan áttör­hetetlen gyürüt kovácsoltak a város területe köré, hogy Radosztának nem volt bátorsága elhagyni a város és a vármegye területét. Mikor legutóbb a Morgó-temető közelében előtűnt Radoszta és kitépte magát a detek­tívek hurokjából nyilvánvaló volt, hogy csak napok kérdése, és a nyíregyházi állama­rendőrség fogházának ajtaja meg fog nyílni Radoszta előtt. Lapzártakor értesülünk róla, hogy ma délután 2 óra 15 perckor a nyíregy­házi államrendőrség detektivjei a Szentmihályi-ut 17 szám alatti ház­ban eljogták Radosztát. A betörő ennek a háznak padlásán rejtőzött ; el. A detektívek nyomára jöttek a rejtekhelyr 1 nek és ma délután körülfogták a házat. — í Radoszta látta, hogy sorsa megvan pecsétel­j ve és a detektivek gyűrűjét lehetetlen áttör. I nie. Megadta tehát magát sorsának 3 most ; már a fogda cellájában piheni ki a szökési j tervekkel járó izgalmakat. A népszövetség pénzügyi bizottsága letárgyalta a magyar kölcsönügyet.. Londonból jelentik: A népszövetség pénzügyi bizottsága hivatalos "jelentést adott ki a lefolytatott tárgyalásokról. A bizottság jelentése december hó folyamán a népszövetség tanácsa elé, ottani meg­tárgyalás után pedig a jóvátételi bizott­ság elé kerül. Ennek javaslata alapján Tőzsde. Budapest, november 30. M. T. I. Zürichi nyitás : Budapest 'Orient Radio szerint 0.0300, Bécs szerint 0.03025, New­york 572.5, London 2491, Páris 3075, Milánó 2473.75, Prága 1664.25, Bukarest 287.5, — Bécs 0.0080 és ötnyolcad, Szófia 442.5. Termény piac: irányzat a tegnapihoz ké­pest nagyjában változatlan. Kenyérmagvak iránt nagy malmok részéről érdeklődés mu­tatkzoik. Búzáért 1110, rozsért 810 koronát kínálnak. Zab 760, tengeri 750 budapesti pa­ritásban. Értékpapírok: Angol—Magyar 192, — Hazai 253, Magyar Hitel 630, Osztrák Hitei 145, Leszámítoló 112, Földhitel 335, Belvá­rosi 40, Pesti hazai 4600, I. Magyar Általá­nos Biztosító 6250, Borsod—Miskolci 108, I. Budapesti gőz 209, Konkordia 82, Viktória 475, Beocsini 1200, Koburg 790, Kőszén 2675 Urikányi 1720, Athenaeum 496, Fegyver 1540, Ganz—Danubius 5450, Ganz—Villamos 2350, Magyar acél 260, Schuller 88, Részvény sörr 251, Karton "116, Cukor 3290, Georgia 635, Stummer 1475, Mezőhegyesi 387, Mef­ter 405, Nasici 2250, Amerikai fa 28, Adria 515. — Karácsonyi cicsó a Hungária Cipóáruházban harisnyavásár Nyíregyháza, Zrínyi Ilona-n. 5. " Női fekete és barna pamut kötött harisnya 2.950 K Női divat mouslin harisnyák minden színben 7.500 14 000 K Női selyemflór divatharisnyák az összes cipő sz. 17.500 18 500 K Férfi divat pasztellzoknik 2.350 2.600 K Teiefon: Fétfi kötött mal eg ' téli Z Okmk 4.350 7.500 k 195. S7. Sport lábszár harisnyák gyapjúból 18.500 K

Next

/
Oldalképek
Tartalom