Nyírvidék, 1923 (44. évfolyam, 222-247. szám)

1923-10-04 / 224. szám

1923. október 4 — 10 kas méhcsalád elaáó. Viz-u. 32 — Feieniílték a gyufa kincstári ha­szonrészesedését .A pénzügyminiszter a gyufa kincstári haszonrészesedését 79 ko­rona 90 fillérre emelte , — A tisztviselő otllion megnyílásává» kapcsolatban meg kell emlékeznünk azok­ról az iparosokról, akik az összes munká­latokat önköltségi áron végezték. — Így Kubala Ferenc festő, Chnszt üveges,, Papp István lakatos, Petrovics Lajos vil­lanyszerelő és Tirpák asztalosmester. — Smíják István építész az átalakítás, terv­rajzát díjmentesen készítette. Külön elis­merés és köszönet illeti Huray Dániel kő­miveismeslert, aki az átalakítási munká­latokat vezetle, ezért semmi honoráriu­mot nem számított fel, sőt tekintélyes adománnyal járult 'az átalakítási költsé­gekhez. Meg keli emlékeznünk még özV. Pataki Károiynéról, az Otthon vezetőjé­ről, aki nagyszerű vacsorát adott 50C0 ko­ronás árban. A vacsora a következő fo­gásokból állott: szószos bélszín makkaró­nivai, rántott csirke burgonyasalátával,, friss fánk, sajt. — A vacsorán résztvevők nem győzték dicsérni a kitűnő konyhát, amely valószí­nűleg nagyon sok állandó étkezői von majd az Otthon asztalaihoz . Suhanesz Lajos bútorcsarnoka, Gör. kath. püspöki palota. Celeti telc foa: 91». — Mflholy t elete»: «6». Ajánlja Baját kétiltnényS mábnt»r»!t és kirpitosmnnkAlt. Hált, ebédlő, trlszofes, zzalet, leánysioba, börbutorekbaa és bátorokban leynagryobb Tálairték, EE7E Mezőgazdasági Hitelintézet és Iparfejlesztési R.-T. Budapest, V., Nádor ucca 20. Elfogad megbízásokat termény­értékesítésre minden mennyiségben. Mezőgazdasági hitelt nyújt kedvező feltételekkel. Mezőgazdasági több­termelés és iparfejlesztés. 4221-10 Diadal Mo%gó Október 3-án és 4 én, szerdán és csütörtökön: Hölgyek öröme párisi erkölcsrajz 7 felvonásban Főszerepben: Milke Edith Posca. Kísérő műsor: FootbaE mstsdop. Ijjn • A Sárkányszövetség jjj«« » kalandor film és Zigotto • •••^•••mHHMINI Divatlapok naponta érkeznek ez Ujságboltba APOLLO Október 3, 4, 5, szerda, csütörtök éa pénteken naponta y/ 26, V 48 és Vi 10 órakor: Egy zsidó pap tragédiája: Péntek este tragédia 6 felvonásban. Irta : Szomory Emil. Pen­delte : Deésy Alfréd. — Főszereplők : A zsidó pap : Fenyvesy Emil. Eszter: Szuchányi Éva. A bankár: Szerémy Zoltán. A gróf: Fenyő Emil, — stb. stb. POM NEGRI JÖn: r APRO HIRDETÉSEK s Hirdetési dijak: 10 3Zóig 1500 K. minden további szó 150 K. — Hirdetések utáni érdeklődésre csak vá­laszbéiyeg beküldése mellett válaszolhatunk, — „C'm a kiadóhivatalban" jelzésű hirdetésekre esak a hirdetésen feltüntetett szám bemondása esetén adhatunk felvilágosítást. A hirdetés dija a feladáskor fizetendő. y Vidékről levélbélyegben is beküldhető a hirdetés dija. 2 KIS HETEST azonnali helénésre felvesz a Nyirvidék kiadóhivatala. Kétszobás téglaház nagy telekkel Deák Ferencz ut­cában elköltözés miatt Nagy Imre irodája utján megve­hető. 3666-5 J Herél, kocát miskárol Be­rényi állatorvo3. Vásáros­namény 30J2-? Egy vagy két bútorozott szobát keresek belterületen. „Telefonnal előnyben" jel­igére Ujságboltban. 1800-1 20.000 vályog eladó Hau­berger Géza, Mák ucca 30. 1899-1 Elveszett vörös fehértarka him Hektor névre hallgató kölyök vizsla, becsületes rá­talaló illő jutalom ellenében Deák Ferenc ucca 68 adja he^ 4355-1 Világos tanyán 2 hold föld eladó, értekezni Nádor ucca 19 . 14—15 éves kis lányt vagy mindenes bejárónét keresek házi teendők elvég­zésére azonsaira. Cin a ki­adóban. 4292-? Hálószobaberendezés, hasz­nált bőrdivány, konyhabú­torok, üstház üsttel, teknő, spór, együttesen vagy da­rabonként azonnal eladó. Érdeklődni lehet bármikor, Julia malomban. 4353-1 Bélregkatalógus Michel 192i. Európa 25C00 koro­náért kapható. Balogh Jó­zsef Erzsébet közkórház. 4351-2 Eladó egy opozonnal bé­lelt férfi bekecs, egy fekete férfi zsaket mellénnyel, egy frakköltöny Cim a kiadóban. 4238-? Egy öt ktlogramos pudli mérleget ke-esek megvé­telre. Tomasószki, D.-sseffy­tér, Ujságbódé. 4303 Ügyes mindenes jó fize­téssel elsejére felvétetik. Cim az Ujságboltban. 1879-1 Gobelin kézimunkák ju­tányos áron való kidolgo­zását vállalom. Monkához aDyagot kérek. Szives párt­fogást kér: Iparmüvésznő, Vay Adám ut 57. 1 Nyirbaktára ápolónőt ke­resek. Jelentkezés Reichné, Vay Ádám u. 6. 1896-1 Laktanya tér 1?. szám alatt jc karban levő boros­hordók egyenként is jutányos áron eladók. 4349-1 Kerékgyártó kerestetik le­hetőleg tanulóval vagy se­géddel januári belépésre. Jelentkezés Burger Pál gaz­daságában Székelyben Dankó gazdatisztnél. 1893-1 Átadom Nagy Imre iro­dája utján a város köz­pontján levő fűszerüzletemet. 4298-1 2 férfi kalap eladó, Kál­vin tér 10. Egy házhelynek alkalmas telek szabad kézből eladó. Keskeny-ntca 11. szám. Eladó egy 8 HP. benzin­motor garnitúra. Braun Már­ton Bűdszentmihály. 4361-2 Alsóosztályu gimnázisták, polgáristák tanítását elvál­lalja tanárjelölt. Csillag u. 50. 4362-1 Négy méter hossza áll­ványok eladók. Megtekint­hetők a polgári fiúiskola házmesterénél. Háztartás minden ágaiban jártas középkorú nő ház­vezetőnőnek ajánlkozik. Cim a kiadóban. 4363-1 Effy nsgy üvegezett szek­rény, mosdó szekrény, Író­asztal eladó Bodnár Pál fodrásznál Takarékpalota, Vay Adám u. 2. 4364 1 Hofher végig gyürüs 720­as cséplő 60 mázsa buza áráért eladó. Jakab, Nyir­pazony. 4366 1 NM kosztüm, jókarban, ócska férfíraha eladó. Egy­ház-u. 18. sz. 1914-2 Régi irószekrény eladó, kredencnek is alkalmas. Kállai-u. 29. 1908-1 Elcserélném 1 szoba, mel­lékhelyiségekből álló laká­somat hasonlóért a felvégen. Értekezni Nádor ucca 72. 1913-1 Olcsó árért megyek ház­hoz varrni felső ruhát. Holló u. 52 1910-2 Kiadó üzleti helyiség for­galmas helyen Kisvárdán. Veress József Fő ucca 75. 1S09-1 Vécsev-utca] 19. sz. ház elköltözés miatt olcsón el­adó, értekezni ugyanott. 1907-3 Bőrfedeles zsaluskocsi olajos tengellyel eladó. Kocsi fényezést olcsón vállalok. Nagy Lajos Epreskert ucca 54. 4369-1 Keresek vidékre nőtlen szobainast. Cim a kiadóban 4378-1 Használt cserépkályha el­adó Egyház u. 12. 1906-1 Ntjiregijháza város kerámiai üzeme virágcserepeket, tűzálló agyagedénye­ket, dísztárgyakat, cserépkályhákat minden kivitelbén. Raktár a Tűzoltó-laktanyában. . írás­beli megkeresések a Városi Üzemi Hivatalhoz intézendők. Telefon: 156. Tisztviseld terményüzletbe felvétetik azonnalra. „Ügyes munkaerő" jeligére Ujságboltba. 1904-2 Tűzifa vágott és hasáb, mázsánként házhoz szállítva kapható Földes Albert tűzifa és szénkereskedő, Bercsényi u. 5. Telefon: 7. 1911-1 Retorta bükkfaszén Aprított bükkfüzifa legolcsóbban, házhoz szállítva kap­ható: Gottdlener fakereske­dőnél, Bethlen u. 54. Telefon 124. Gazdaságom keres komenciós kerékgyártót szerszámjával, korácsot anélkül — január l-re. Sziler Ferenc Piricse. 4360-2

Next

/
Oldalképek
Tartalom