Nyírvidék, 1923 (44. évfolyam, 222-247. szám)

1923-10-02 / 222. szám

A kisantant kormányok diplomáciai lépése a kormányzó karcagi beszéde miatt. Budapest, október 1. MTI. (Fél'luva- ) lalos.) A román, jugoszláv és esehszlo,- ' vák államok budapesti követei szeptember 28-án eljártak a magyar királyi kormány­nál és kifejezést adlak kormányaik nevé­ben azon véleményüknek, hogy meg van­nak győződve a kormányzó ur őfőméltósá­ga, valamint a magyar királyi kormány­nak a szomszéd államokkal szemben láp­Iáit békés szándékáról, mégis kénytelenek kijelenteni, hogy a szomszéd államok s különösen a kisántánt államok kormá­nyai a kormányzó ur öfőméltósÁgának forgalomba került karcagi beszédét igen kedvezőtlenül kommentálták. A magyar királyi kormány — utalva Vass József miniszterelnök helyettesnek a nemzetgyűlés szeptember 6-iki ülésén a kor­mány nevében tett kijelentésére — megadta a kivánt felvilágosítást s újólag megálla­pította, hogy annak, mintha az említett be­széd a kisantant kormányai ellen bármilyen izgatást tartalmazott volna, semmiféle alap­ja sincsen. A követek ezt a kijelentést tudomásul vették. A keresztény ellenzéki, blokk pártjának vasárnapi gyűlése. Budapest, október 1. M. T. I. Vasárnap délután 4 órai kezdettel tar­totta meg a keresztény ellenzéki blokk gyű­lését a régi képviselőház nagytermében. Förster Aurél megnyitója után Friedrich István volt a gyűlés első szónoka. 1919-ben — mondotta — ujjá akarták épiteni ezt az országot keresztény és nacionalista szellem­ben. Az első nemzetgyűlésnek 90 százaléka keresztény is volt. A második nemzetgyűlés már nem csinált egyebet, csak helyesélt He­gedűs Lórántnak, majd Kállay Tibornak. A mostani nemzetgyűlés tagjai a keresztény eszme harcosainak propagandája következ­tében kerültek be a nemzetgyűlésbe és most azokat, akik beültették őket, puccsistáknak nevezik s azt mondják, hogy azért nem tud­nak alkotni, mert az ébredő magyarok meg­akadályozzák a munkásságban. Ők ezzel szemben azt állítják, hogy meg kell semmi­síteni azoknak a törekvését, akik spekulá­cióra használják fel a nemzeti jelszavakat. Az ébredőket nem érdekli, hogy mit mond Benes a külföldi kölcsönről, sokkal inkább érdekli az, hogy a testvér tót nép : óriási győzelmet aratott a községi választáso- ' kon s hogy Hlinka páter mily nagy erővel fogta össze a magyarokat és németeket. Job- í Kállay Tibor nyilatkozata távozásáról. Budapest, október 1. M. T. I. Kállay Tibor pénzügyminiszter lemon­dásának hírével kapcsolatban a következő­ket mondotta egy újságíró előtt. Határozottan meg kell cáfolnom azt a hirt, mintha távozásom után a .fegyinté­zet elnöki állását foglalnám ej. Általában a .fegyintézet elnöki állásáról még nem is esett szó. Ennek az állásnak a betöltése oly kérdés* melynek megoldását az utó­domra kívánom hagyni. Annyit mondha­tok ezidőszerint csupán, hogy a külföldi kölcsön szanálásának munkájában to­vábbra is részt kívánok venni. ban örülnek annak, hogy Radics Horvátor­szág népét hozta lázba, vagy hogy a németek Hittlere a német nacionalizmust oly erővei hirdeti. Nem lehet a politikai sibolást itt sem megengedni tovább, gerinces emberekre van szükségünk. Friedrich után Gömbös Gyula a hall­gatók süni éljenzése közben emelkedik szólásra. Politikát csak nemzeti érdekből tehet csinálni — mondja beszéde elején. Bejelenti, hogy ő és társai nem ismer­nek csüggedést és semmiféle földi hatalom nem fogja őket íetéritení arról az útról, melyen a nemzeti demokratikus Magyaror­szágot akarják megteremteni. Azt akarják, hogy akik ezért munkáikodnak, legyenek bár a kunyhók vagy paloták szülöttei, testvérként érezzék magukat e hazában. — Meg kell tisztítani a magyar fajt a salak-» tót. Belpolitikáját — melyet sokkal fonto­sabbnak tart a külpolitikánál — egész­ségessé kell tenni. A külföldi kölcsönt csak annyiban tartja megengedhetőnek, ameny nyíben semmi beleszólást nem követel az Magyarország belső állami életének ügy­menetébe. A gyűlés végén Lendvay István beszélt még, majd háromnegyed 7 óra­kor Förster Aurél berekesztette a gyűlést I Póruljárt egy éjszakai igazoltató | Budapest, október 1. Magyar Hírlapi A »Wesselényi és Izabella-ucca sarkán levő kis vendéglőben szombat este 12 óra tájban csak két kisebb társaság üldö­gélt. Áz egyik társaság csendben beszél­getett, mig a másik asztalnál hangos fiatal emberek ültek s minden áron arra töreked­tek, hogy a csendben beszélgető társa­ságba kössenek . A háromtagú társaság ki akarta kerül­ni a hangoskodókat s felállottak, hogy tá­vozzanak. Mikor az ajtóhoz értek, a reni­tens fiatalemberek egyike felugrott s eláll­ta a kijáratot s elkiáltotta magát: »Nem mentek ki innen!! Mindenki igazolja ma­gát!!« A feltartóztatottak közül erre Kurz államrendőrségi detektív előre lépett s csendben felszólította a zajongó fiatalem­bert, hogy ne okoskodjon,, menjen ei az útjából. Az igazoltató ifjú ember erre ma­| gábó'i! kikelve ordította: »Ugye nem ludod magad igazolni? Kurz detektívet erre el­hagyta türelme s el akarta tolni útjából az ifjút, mirfe az Kurzot mellbe lökte s vil­lámgyorsan a nadrágja zsebéből revolvert rántva, ismét igazolásra szólította fel a társaságot. A veszélyeztetett helyzetben a detektív két barátja, egy kereskedő és egy fogorvos gondolkodás nélkül rávetették magukat az igazoltatóra s nehéz küzdelem után kicsavarták kezéből a fegyvert, majd most a detektív felszólította, hogy kö­vesse a kapitányságra. A' VII. kerüleli ka­pitányságon kiderült, hogy a rosszul járt igazoltató 23 éves, Kovács András a neve. Megszeppenve azzai védekezett, hogy it­tas volt tette elkövetésekor . A marhahús felszabadult az irányárak megállapítása alól. Szabolcsvármegye törvényhatósági ár­vizsgáló-bizottsága folyó hó 28-án tartott ülésében a marhahús irányárának további megállapítását megszüntette, de fentartja ugy a borjú, valamint a sertésárakra vonat­kozó megállapításait. Kisebb hirek. Budapest, október 1. M. T. I. Hittler minden bajor jelentkezését elren­delte. München háziezrede a háborúban elesett hősök emlékére ünnepélyt tartott, melyen az elesettek hozzátartozói közül mintegy 20.000 ember vett részt. Epp tábornok beszéde után a csapat ellépett diszmenetben Ruppert bajor trónörökös előtt, akit a nép »Éljen a király« kiáltással üdvözölt. Sport. Budapest, október 1. M. T. I. Külföldi sportesemények : Anglia válo­gatott csapata contra Ir válogatott csapat Belfastban mérkőzött, eredmény 6—2 Anglia javára. Bécs. 25000 ember előtt mérkőzött a prágai Sparta és a bécsi Wienna csapata. — Eredmény 3—2 Wienna javára. Fővárosi sporteredmények : MTK—FTC 2—1, Törekvés—Vasas 3—2, Vac—Kac 2—0. Ute—Zugló 5—0, BTC— III. Tve 1—0. Vidéki eredmények : Berettyóújfalu. — Ny TVE—BUSE 4—1, Debrecen DEAC­DMTK 1—1, DVSC—Nyíregyházi Törekvés 7—2, DTE—DKSE 0-0. Tőzsde. Budapest, október 1. M. iT. I. Zürichi nyitás: Budapest 0.030125, Ber­lin 0.00000275, Newyork 560, London 2545. Páris 3730, Milánó 2552.5, Rrága 1680, Belgrád 637.5, Bukarest 260, Varsó 0.0017 Bécs 0.007875, Szófia 540. Terménypiac: Irányzat üzlettelen. Bú­zát 100 koronáért nem lehet elhelyezni. Buza névleges ára 98—99, rozs 69. Takarmány­cikkek közül tengeri 70, zab 70. Szerkesztőség és kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT 9. SZÁM. Telefon szám 139. Postacheque Köziratokat nem adunk vissza. Alapította JÓBA ELEK Főszerkesztő: Dr. S. SZABÓ LÄSZL0 Felelős szerkesztő : VERTSE K. ANDOR. Előfizetési árak helyben és vidéken: Egy hóra 5000 K. Negyedévre I6000 K. Köztisztviselőknek és tanítóknak 20% engedmény. Egyes szám ára 300 K, Nyíregyháza, 1923. október 2. * Kedd XLIV. évfolyam. * 222. száw 29556.

Next

/
Oldalképek
Tartalom