Nyírvidék, 1923 (44. évfolyam, 172-196. szám)

1923-08-29 / 194. szám

1323. aufruzstus 29, — Legszebb kalász 6«mulató k'átli lása. A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara szakkörökben is nagy ' érdeklődéssel ki­sért »Legszebb kalász« pályázatának be­mutató kiállítása szeptember hó 23—26-ig (lesz megtartva Debrecenben a Vármegye­háza termeiben. A Tiszántúl gazdái közül közel száz gazda nevezett be a versenyre. Részt fognák venni versenyen kivül az ösz­szes hazai növénynemesitő üzemek is és bemutatják az általuk nemesitett különféle kalászos terményeket. A kiállítás tartama alatt szeptember 23-án délelőtt és délután az ország leghíresebb növénynemesitői fognak előadást tartani a nemesítésről s a nemesített magvak termelésének fontos­ságáról. Be lesz mutatva a kiállításon a gabonaféléket pusztító különböző betegség is és ismertetve lesznek a betegségek el­leni védekezések módjai és védekező ianyagok. A többtermelés céljait szolgáló tanulságos kiállítás méltán keltheti fel minden magyar gazda érdeklődését. — Értesítés. A polgári leányiskolában javitó és felvételi vizsgálatok a követ­kező sorrendben lesznek: aug "28-án d. u. 3 órakor felvételi vizsgálat. Aug. 29-én az I. oszt. 30-án a II. oszt. 31-én a III—'IV oszt. javitó vizsgálata. A vizsgálatok reg­gel 8 órakor kezdődnek. Szept. 1-én dél­előtt 9—11-ig pótbeiratások a II—IV. osz­tályba. Az I. osztályban a létszám betelt. A tanévet szeptember 3-án, reggel' 8 óra­kor nyitjuk meg. — Az igazgatóság. 2x — Nemesített rozs és őszi árpa be­szerzés. A Tiszántúli Mezőgazdasági Ka­mara utján elsőrendű eredeti (nemesítő vállalat által termelt) nemesitett rozs és őszi árpa vetőmag szerezhető be termé­szetbeli csere utján. — "Az őszi rozs ötven százalék, az őszi árpa negyven százalék felár mellett cserélhető be. A cserélésnél a gazdák közönséges fajtájú szokvány mi­nőségű terményt tartoznak beszolgáltatni. Előjegyzések, legkésőbb szeptember l-ig a Kamara hivatalos helyiségében (Debrecen, Piac-ucca 9. szám I. emelet.) — Értesítés a községi polgári fiuisko. Iáról az 1923—1924. tanévre. Magán vizs­gálatok augusztus 28. délelőtt 8 órakor. A javitó vizsgálatok sorrendje: a IV. osz­tályé augusztus 29-én délelőtt 8 óra; III. osztályú augusztus 29-én, délután 3 óra; II. osztályé augusztus 30-án délelőtt 8 óra; I. osztályé augusztus 30-án délután 3 óra. Tanterv különbözeti vizsgálatok augusztus 31-én délelőtt 8 órakor. Pót­beiratások az I. b. osztályba, valamint a töböí osztályokba szeptember 1-én 8 óra­kor. A tanév ünnepélyes megnyitása szep­tember 3-án délelőtt 9 órakor. | 2x — Uvapjubirtokosok!! Aki gyapjúját mosatni ki\ánja, vagy gyapjújából szöve­tet kíván feldolgoztatni és abból minden pótanyagtól mentes tartós tiszta gyapjú­szövetet bérben készíttetni, forduljon a Kelenföldi Textilfestő és Gyapjuárukiké­szilő R. T. Központi irodájához, Budapest .V. országház-tér 4. — Figyelem!! Rothschild női kon­fekció és kalap üzletébe varrásban jártas eladónő és egy női kalapkészitőnő azon­nali belépésre felvétetik. 3x Suhanesz Lajos bútorcsarnoka, Gör. kath. püspöki palota. Űsletl telef on: 81». — Mfthely telefea; «89. Ajánlja saját késíitménytt mábntoralt é» kárpitosmunkáit. Hál«, ebédlő. Ariitoka, »salon, leánjHzoba, bSrbutorekban és •gyéfe batorokb&u legnagyobb választék. öiasflgsi l^laagfsé Augusztus 27- és 28-án, szerdán és csütörtökön 7 és 9 órai kezdettel: Vadász zsákmány dráma 5 felvonásban. Főszereplők: Lotte Neumann, Hanni Weisse, Georg Alexander. Kisérő műsor: A HABKISASSZONY, vígjáték. Jön! Jön! I. és II. rész egyszerre. 1 Iskolai cikkek FÜZETEK, RAJZESZKÖZÖK, RAJZTÁBLÁK, KÖRZŐK, VONALZÓK, ISKOLA TÁSKÁK, RAJZTÖMBÖK, NAGY VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK az Ujsághoitban •••••••••MMMH •Slick Jenő butoráruházábsf* H Nyíregyháza, Vay Ádám-utca 8. ez. alatt j Ü mélyen l«»állitott áron v&aápolhat | modwrn káló, ebédlő stb. berta- j 4U-3I dssési él különfél« bútorokat. { taíllIRRIllillil — AlKalmi fényképeket kívánatra há­zaknál is készítek. Külön dijazás nélkül. Útlevélhez fényképeket 3 óra alatt Cs 4­pány Jenő fényképész Nyíregyháza, B.es­senyei-tér 7. APOIiIaO Kedden 1/48 és */* 10 órakor: Sarah grófnő Ohnet György regénye filmen 5 felvonásban. Főszereplő: FRANCESCA BERTINI. Ezenkívül: Egy szegény ifjú története dráma 5 felvonásban. Főszereplő: P. MENICHELLI. \ APRO HIRDETESEK Hirdetési dijak: 10 szóig 1000 korona, azonfelül min­den további szó 100 korona. — Vidéki hirdetéseket csak az Összeg beküldése a tán köztank. — Apró hirdetés után érdeklődőknek csak válaszbélyeg vagy levelezőlap beküldése mellett válaszelba tank. „Cim a kiadóhivatalban" jelzésű apróhirdetésekre csakis az apróhirdetés melletti szám bemondásával ad felvilágosítást a kiadóhivatal. Postán érkezett hirdetéseket csak a pénz egyidejű beküldése Melleit közlünk IKÍ | 3 darab kalap és egy egé­szen uj katonai kofferláda eladó Kálvin-tér 10. Vaskályhát vételre kere­sek. Cim Nagy Imre irodá­jában, ugyanott száz darab bőrgyári részvény eladó. 3844-2 Szabósegédeket felvesz „Molnár" törv. bej. cég nöi ruha divat terme Nyházán. Kálvin-tér 14. 3843-1 a olcsfn eladó. Mtpregijháza város kerámiai üzeme. virágcserepeket, tűzálló agyagedénye­ket, dísztárgyakat, cserépkályhákat minden kivitelben. K Raktár a Tűzoltó-laktanyában.„írás­beli megkeresések a Városi Üzemi Hivatalhoz intézendők. Telefon: 156. J 5 darab erős II & d Megtekinthető az Ujságbolt­á ban. ! Használt 42- ős strapa íéifí cipő és egy37-es ma­gasszáru női cipő olcsón el­adó. Cim a kiadóban. Középiskolai tanulót fint vagy leányt teljes ellátásra elfogad jobb család ter­mészetbeniért. — Tanulásra felügyel. Cim Virág-u. 23. Egy szoba, konyha, ka­Kara és istállóból álló ház azonnal eladó. Vélel esetén azonnal elfoglalható. Ujszőlő u!ca 106. 3851-1 Ügyes leány mindenes­nek ajánlkozik szept. 1-tCl Kéz u. 34. 3854-1 S-gédet azonnali 1 elé­pésre felvesz Nyíregyházán Párisi Áruház. 3852-1 30 hold föld eladó Felső pázsit 11 alatt. Értekezni lehet Pócsik Aadrásnál. 3853 2 A háztartás minden ágá­ban jártas fiatal nő gazd­asszonyok ajánlkozik Cim az Ujssgboltban. 1697-1 Miskoldi háremszobás gyönyörű belvárosi lakásom elcserélném njiregjházi ha­sonlóval. Cim az Ujságbolt­ban. 1696-2 1—S középiskolai izraelita diákot teljes ellátásra el­fogadok. Cim az Ujságbolt­ban. 1698-3 Paradicsom befőzésre el­adó. Öszőlő-u. 54. 3855-1 KIS HETEST azonnali belérésre felvesz a Nyirvidék kiadóhivatala. Egy jobb mindenes sza­kácsné ajánlkoz k olyan uri csa'ádhoz, hol állandó igaz otthonra találna egy 6 éves kisleányával. Cim az Ujság­boltban. 1701-1 Iskolás leány elvállalok. Cim boltban. gyermeket az Ujság­1702-2 S00-as Hofner uj cséplő, 2 hengeres Ganz nj motor­ral, 720-as cséplő motorral eladó. Esetleg külön is. Ja­kfcb Nyirpazony. 17C0-1 Ügyes mindenes jó fize­téssel elsejére felvétetik. Cim az Ujságboltban. 1707-3 Vásártérsor 4. siámu ház eladó, azonntl elfoglalható. 1705-1 Sas-utca 5. sz. ház, be­költözhető lakással azoanal eladó. Megbízott Dr. Kerekes Pál ögyvéd. 1704-1 Ügyes szolid lány 2 éves gyermek mellé jó fizetéssel elsejére fölvétetik. Cim az Újságból Iban. 1708-3 Eladó női téli kabát szőr­me gallérral, ruhák és fe­hémemüak. Daák Ferenc köz 10. szám. 1706-1 Egy jó karban levő sötét­kék öltöny eladó Kecskés szabónál Kállii-utca. 1709-2 Elköltözés miatt hálóbe­rendezés többféle házibntor függöny eladó. Kölcsey utca husz. Ebédlő kredenc márvány­lappal, egy takaréktűzhely, álló fogas és egyéb ház­tartási eszközök eladók. Cim az Ujságboltban. 1699-2 Az Uj kisteleki szőlőben egy félnyilas szőlő és Nádor utca II. számú ház eladó. Értekezhetni Bocskai-utca 44. Holik Sámuelnél. 386a

Next

/
Oldalképek
Tartalom